číslo jednací: S498/2013/VZ-24005/2013/521/VSt

Instance I.
Věc Srdeční chlopně a prstence II.
Účastníci
 1. CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE
 2. ALINEX – Kácovská, s. r. o.
 3. BIOMEDICA ČS, s. r. o.
 4. HEBIOS, s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 118 odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 28. 12. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení 444 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S498/2013/VZ-24005/2013/521/VSt

 

Brno 9. prosince 2013

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2013, na návrh ze dne 13. 8. 2013, jehož účastníky jsou:

 • zadavatel – CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE, IČO 00209775, se sídlem Pekařská 53, 656 91 Brno,
 • navrhovatel – ALINEX – Kácovská, s.r.o., IČO 14892359, se sídlem Roháčova 1480/76, 130 00 Praha 3,
 • vybraný uchazeč v částech 5, 6 veřejné zakázky – BIOMEDICA ČS, s.r.o., IČO 46342907, se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 – Karlín,
 • vybraný uchazeč v částech 8, 9 veřejné zakázky – HEBIOS, s.r.o., IČO 25827596, se sídlem Palackého 72/1094, 70 200 Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání částí 5, 6, 8, 9 veřejné zakázky „Srdeční chlopně a prstence II.“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 25. 1. 2013 pod ev. č. 344153, ve znění oprav uveřejněných dne 21. 3. 2013 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 30. 1. 2013 pod ev. č. 2013/S 021-032569, ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 23. 3. 2013,

 

rozhodl takto:

Návrh navrhovatele – ALINEX – Kácovská, s.r.o., IČO 14892359, se sídlem Roháčova 1480/76, 130 00 Praha 3 – ze dne 13. 8. 2013 – se podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 nebo 2 citovaného zákona.

 

Odůvodnění

I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1. Odesláním oznámení o zahájení otevřeného řízení do Věstníku veřejných zakázek zadavatel – CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE, IČO 00209775, se sídlem Pekařská 53, 656 91 Brno (dále jen „zadavatel“), podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zahájil dne 25. 1. 2013 zadávací řízení pro zadání veřejné zakázky „Srdeční chlopně a prstence II.“. Oznámení o zakázce bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 25. 1. 2013 pod ev. č. 344153, ve znění oprav uveřejněných dne 21. 3. 2013 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 30. 1. 2013 pod ev. č.2013/S021-032569, ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 23. 3. 2013.

2. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou podle oznámení o zakázce dodávky chlopní a prstenců. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena na 22 857 000 Kč bez DPH. Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na 10 částí a připustil dílčí plnění předmětu veřejné zakázky.

3. Jako základní hodnotící kritérium veřejné zakázky zvolil zadavatel v zadávací dokumentaci ekonomickou výhodnost nabídky, přičemž hodnocení nabídek proběhne formou elektronické aukce. Dílčími hodnotícími kritérii byly stanoveny:

 • kvalitativní parametry s váhou 20 %,
 • nabídková cena bez DPH s váhou 80 %.

4. Z protokolu o otevírání obálek ze dne 28. 3. 2013 vyplývá, že zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel:

 • v části 5, 6, 8 veřejné zakázky – 3 nabídky,
 • v části 9 veřejné zakázky – 2 nabídky.

5. Zadavatel rozhodl dne 2. 4. 2013 o vyloučení uchazeče CARDION, s.r.o., IČO 60719877, se sídlem Rybnická 257/136, 63400 Brno – Nový Lískovec – z účasti v zadávacím řízení v částech 5, 6, 8 veřejné zakázky z důvodu nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu.

6. Dne 9. 7. 2013 oznámil zadavatel výběr nejvhodnější nabídky:

 • v části 5 a 6 veřejné zakázky uchazeče BIOMEDICA ČS, s.r.o., IČO 46342907, se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 – Karlín (dále jen „BIOMEDICA ČS, s.r.o.“)
 • v části 8 a 9 veřejné zakázky uchazeče HEBIOS, s.r.o., IČO 25827596, se sídlem Palackého 72/1094, 70 200 Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz (dále jen „HEBIOS, s.r.o.“)

7. Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v částech 5, 6, 8, 9 veřejné zakázky v zadávacím řízení podal dne 25. 7. 2013 navrhovatel – ALINEX – Kácovská, s.r.o., IČO 14892359, se sídlem Roháčova 1480/76, 130 00 Praha 3 (dále jen „navrhovatel“) – námitky. Zadavatel podaným námitkám nevyhověl rozhodnutím ze dne 1. 8. 2013, které navrhovatel obdržel dne 6. 8. 2013.

8. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, doručil Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) dne 16. 8. 2013 návrh na přezkoumání úkonů zadavatele.

II. SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

9. Podle ustanovení § 113 zákona ve spojení s ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele dnem 16. 8. 2013, kdy Úřad obdržel návrh navrhovatele.

10. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

 • zadavatel,
 • navrhovatel,
 • vybraný uchazeč v částech 5 a 6 veřejné zakázky – BIOMEDICA ČS, s.r.o.,
 • vybraný uchazeč v částech 8 a 9 veřejné zakázky – HEBIOS, s.r.o.

11. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-498/2013/VZ-16373/2013/521/JZe ze dne 2. 9. 2013. Úřad dále účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S498/2013/VZ-16375/2013/521/JZe ze dne 2. 9. 2013 stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Uvedeným usnesením Úřad stanovil zadavateli lhůtu k provedení úkonu − podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení.

III. OBSAH NÁVRHU

12. Navrhovatel konstatuje, že zadavatel vyhlásil veřejnou zakázku v rámci systému E‑ZAK, přičemž navrhovatel podal nabídku v celkem šesti částech veřejné zakázky. Po vyhodnocení nabídek byly části 7 a 10 veřejné zakázky zadavatelem zrušeny, a nabídka navrhovatele byla přijata v částech 5, 6, 8, 9 veřejné zakázky. Navrhovatel dále uvádí, že elektronická veřejná soutěž byla poté doplněna o elektronickou aukci na základě ustanovení § 17 písm. c) zákona, přičemž termín konání elektronické aukce nebyl nikdy zveřejněn na internetových stránkách zadavatele. O datu konání elektronické aukce byli dodavatelé informováni prostřednictvím výzvy k účasti na aukci emailovou korespondencí.

13. Dne 12. 7. 2013 navrhovatel obdržel od zadavatele rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 9. 7. 2013 týkající se částí 5, 6, 8, 9 veřejné zakázky. Proti tomuto rozhodnutí podal navrhovatel dne 25. 7. 2013 námitky, ve kterých uvedl, že elektronická aukce proběhla bez jeho účasti, protože zadavatel nerespektoval e‑mailovou adresu uvedenou na krycím listu nabídky a zaslal výzvu k účasti v elektronické aukci na jinou e-mailovou adresu.

14. Navrhovatel dále uvádí, že zadavatel svým rozhodnutím ze dne 1. 8. 2013 doručeným navrhovateli dne 6. 8. 2013 námitky zamítl, přičemž jako odůvodnění uvedl, že navrhovatel měl v elektronickém systému E-ZAK uvedenou chybnou e-mailovou adresu, kterou dodatečně neopravil a jakákoli změna údajů v elektronickém systému E-ZAK je možná pouze ze strany uchazeče.

15. V návaznosti na výše uvedené proto navrhovatel podává návrh na přezkoumání úkonů zadavatele, a to ve smyslu ustanovení § 114 odst. 1 písm. b), c), d) zákona, tj. proti úkonům spočívajícím v zaslání výzvy na konání elektronické aukce, proti úkonům směřujícím k vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení a proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

16. K výše uvedenému navrhovatel dále uvádí, že emailovou adresu, na kterou měla být doručována korespondence, uvedl při podání nabídky, a to na tzv. krycím listu nabídky (milan@alinex.cz), který zaslal zadavateli v elektronické podobě jako součást nabídky. Navrhovatel konstatuje, že v obou verzích krycího listu nabídky byla uvedena emailová adresa milan@alinex.cz s tím, že tato adresa byla vedena jako kontaktní a není tedy zřejmé, proč byly výzvy na elektronickou aukci zaslány na jinou adresu.

17. Navrhovatel dále konstatuje, že zadavatel porušil ustanovení § 97 odst. 1 zákona, protože se elektronické aukce zúčastnila jedna konkurenční společnost, která neměla důvod měnit v rámci aukce cenovou nabídku.

18. Dále navrhovatel spatřuje závažné pochybení v postupu zadavatele, když jej v rozhodnutí o námitkách podle ustanovení § 111 odst. 2 zákona nepoučil o možnosti podat návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

19. Závěrem navrhovatel požaduje zrušení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v částech 5, 6, 8 a 9 veřejné zakázky z důvodu závažného pochybení zadavatele, zrušení rozhodnutí o námitkách ze dne 1. 8. 2013 a požaduje, aby Úřad rozhodl o opětovném zařazení nabídky navrhovatele do účasti v zadávacím řízení.

IV. VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K NÁVRHU

20. Ve vyjádření zadavatele k návrhu ze dne 22. 8. 2013, které bylo doručeno Úřadu dne 23. 8. 2013, zadavatel uvádí, že vyhlásil v rámci elektronického nástroje E-ZAK veřejnou zakázku, která byla rozdělena na deset částí, a navrhovatel podal nabídku na šest částí veřejné zakázky, přičemž dvě z těchto částí veřejné zakázky zadavatel zrušil. Záměr využít institut elektronické aukce včetně odeslání bližších informací týkajících se výzvy na konání elektronické aukce uvedl v zadávací dokumentaci v souladu s § 96 odst. 3 zákona. Termín elektronické aukce byl oznámen v souladu s ustanovením § 97 odst. 2 zákona cestou elektronického prostředku E-ZAK.

21. Zadavatel konstatuje, že termín konání elektronické aukce byl zveřejněn prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, a zároveň prohlašuje, že navrhovatel byl dne 21. 6. 2013 vyzván prostřednictvím elektronického systému E-ZAK na elektronickou aukci v částech 5, 6, 8, 9 veřejné zakázky v souladu § 97 odst. 2 zákona.

22. Zadavatel respektoval adresu, která byla navrhovatelem během registrace zadána do elektronického systému E-ZAK. Podstata celého problému spočívá v tom, že navrhovatel uvedl do systému E-ZAK chybnou e-mailovou adresu a z tohoto důvodu se fakticky elektronické aukce nezúčastnil. Zadavatel tvrdí, že navrhovatel nebyl ze soutěže vyloučen, a zároveň konstatuje, že zákon mu neukládá povinnost zkontrolovat adresu uvedenou navrhovatelem v systému E-ZAK s adresou, která je napsána na krycím listu.

23. Zadavatel je toho názoru, že navrhovateli nevzniklo právo na podání námitek proti nezúčastnění se elektronické aukce, protože si tento stav způsobil sám. Z tohoto důvodu nebylo podle názoru zadavatele nutné uvědomit stěžovatele o možnosti podat návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu.

24. Zadavatel dále konstatuje, že se elektronické aukce nezúčastnila jen jedna osoba. K elektronické aukci byly vyzvány osoby dvě, přičemž navrhovatel byl jednou z těchto osob, s tím že v důsledku chybných údajů, které do systému navrhovatel vložil, se fakticky sám ze soutěže vyloučil.

V. VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE ZE DNE 10. 9. 2013

25. Zadavatel trvá na všech skutečnostech, které předložil Úřadu ve svém vyjádření ze dne 22. 8. 2013. Zadavatel zdůrazňuje, že v zadávací dokumentaci – část B odst. 1 „Základní informace“ – je jednoznačně specifikováno, že veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK dostupného z https://ezak.cktch.cz. Veškeré úkony včetně komunikace mezi zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a uchazečem ve smyslu ustanovení § 148 zákona probíhají elektronickou formou prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

26. Dále zadavatel uvádí, že na stránkách https://ezak.cktch.cz provozovatel stránek poskytuje uživatelskou příručku, ve které se nachází podrobné informace o ovládání elektronického systému E-ZAK. Pokud by navrhovatel postupoval dle poskytnutého návodu, pak by musel vědět, jakým způsobem funguje systém doručování zpráv v rámci nástroje E-ZAK. Dle názoru zadavatele byl uchazečům poskytnut jednoznačný postup, jakým bude zadavatel postupovat a kam výzvu k účasti elektronické aukce pošle.

27. Zadavatel konstatuje, že výzva k elektronické aukci byla všem uchazečům doručena do elektronického nástroje E-ZAK v rámci systému interních zpráv do složky přijaté zprávy nikoliv na e-mailovou adresu. Dále ve svém vyjádření uvádí, že pokud navrhovatel v profilu uživatele uvedl e-mailovou adresu alinex@alinex.cz, pak byl v uživatelské příručce srozuměn s tím, že mu na tuto adresu přijde e-mailové upozornění týkající se přijatých zpráv v rámci systému E-ZAK. Pokud chtěl navrhovatel obdržet informaci o příchozích zprávách v systému E-ZAK na uvedenou e-mailovou adresu v krycím listu, pak si ji měl dle poskytnutého návodu v uživatelské příručce včas změnit.

28. Dále zadavatel tvrdí, že pokud by pro zaslání výzvy k účasti v elektronické aukci použil e-mailovou adresu navrhovatele uvedenou v krycím listu nabídky, dopustil by se pochybení proti zásadě rovného zacházení podle ustanovení § 6 zákona, protože by u jednoho z uchazečů nepostupoval dle deklarovaného postupu uvedeného v zadávací dokumentaci.

VI. VYJÁDŘENÍ NAVRHOVATELE ZE DNE 12. 9. 2013

29. Navrhovatel nesouhlasí s tvrzením zadavatele, podle něhož se navrhovatel nezúčastnil elektronické aukce vlastním zaviněním, protože v systému E-ZAK byla uvedena nesprávná e-mailová adresa navrhovatele. Dále ve svém vyjádření uvádí, že v rámci zadávacího řízení pro tuto veřejnou soutěž nevkládal žádnou adresu do elektronického systému E-ZAK , tudíž se nemůže jednat o jím způsobenou chybu.

30. Navrhovatel konstatuje, že pokud měl zadavatel k dispozici dvě e-mailové adresy navrhovatele a nevěděl, která je správná, měl relevantní informace týkající se elektronické aukce zasílat na obě e-mailové adresy, čímž by se dle jeho názoru nedopustil diskriminačního jednání vůči ostatním účastníkům veřejné soutěže. Kromě toho také tvrdí, že se zadavatel měl řídit zejména skutečnostmi uvedenými v nabídce navrhovatele a informovat jej o konání elektronické aukce na adresu uvedenou v nabídce navrhovatele.

31. Navrhovatel dále nesouhlasí s tvrzením zadavatele týkajícím se nepoučení navrhovatele v rozhodnutí o nevyhovění námitkám ze dne 1. 8. 2013 a domnívá se, že zadavatel porušil své povinnosti zadavatele.

VII. ZÁVĚRY ÚŘADU

32. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o veřejné zakázce, vyjádření účastníků řízení a na základě vlastního zjištění rozhodl o zamítnutí návrhu navrhovatele. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

33. Podle § 6 odst. 1 zákona zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

34. Podle § 96 odst. 1 věty první zákona zadavatel může v otevřeném řízení, užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním nebo ve zjednodušeném podlimitním řízení využít elektronickou aukci jako prostředek pro hodnocení nabídek.

35. Podle § 17 písm. c) zákona pro účely tohoto zákona se rozumí elektronickou aukcí proces sloužící k hodnocení nabídek, v jehož rámci zadavatel používá elektronické nástroje umožňující předkládání nových snížených nabídkových cen, případně nových hodnot nabídek, a který současně umožňuje sestavit aktuální pořadí nabídek při použití automatických metod jejich hodnocení.

36. Podle § 96 odst. 4 písm. d) zákona při využití elektronické aukce musí zadavatel v zadávacích podmínkách uvést alespoň informace týkající se postupu při elektronické aukci.

37. Podle ust. § 97 odst. 1 zákona před zahájením elektronické aukce je hodnotící komise povinna, a v případě, kdy hodnotící komise není ustavena v souladu s § 74 odst. 9 zákona, pak zadavatel provést posouzení a hodnocení nabídek a pořídit zprávu o posouzení a hodnocení nabídek podle § 80 (dále jen "předběžné hodnocení").

38. Podle § 97 odst. 2 zákona po předběžném hodnocení zadavatel vyzve všechny uchazeče, kteří nebyli v rámci předběžného hodnocení vyloučeni, aby podali nové aukční hodnoty do elektronické aukce. Výzva musí být zaslána uchazečům elektronickými prostředky.

39. V šetřeném případě zadavatel v oznámení o zakázce v rámci bodu IV.2.2) stanovil, že bude použita elektronická dražba.

40. V zadávací dokumentaci v části B bodu 1 „Základní informace“ zadavatel uvedl, že „veřejná zakázka je zadávána elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného z webových stránek https://ezak.cktch.cz. Veškeré úkony včetně předložení Dokladů o kvalifikaci, které jsou součástí nabídky (viz bod 10. Zadávací dokumentace) se provádějí elektronicky a rovněž veškerá komunikace mezi zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a dodavatelem ve smyslu ustanovení § 148 zákona probíhá elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.“

41. V bodu 10.4 „Podání nabídky“ zadávací dokumentace zadavatel stanovil, že „Nabídky se podávají elektronicky dle § 149 zákona pomocí elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cktch.cz).

42. Z webových stránek https://ezak.cktch.cz vyplývá, že po jejich otevření je uživatelům poskytnut přístup k základní specifikaci jednotlivých veřejných zakázek zadavatele. Podle informace z portálu „Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých veřejných zakázek a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení“.

43. Na úvodní stránce portálu https://ezak.cktch.czje k dispozici odkaz na uživatelskou příručku označenou jako „E-ZAK, verze N-2 – elektronický nástroj pro veřejné zakázky, uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.4“, ve které jsou uvedeny podrobné informace týkající se registrace do výše zmíněného elektronického nástroje i jeho ovládání.

44. Na začátku registrace uchazeč vybere, zda zastupuje právnickou nebo fyzickou osobu. V případě registrace právnické osoby uchazeč vyplní údaje o společnosti (obchodní název a další příslušné informace) a přihlašovací údaje (tj. přihlašovací jméno a heslo pro uživatele). Uživatel musí také vyplnit údaje o kontaktní osobě, protože tato osoba má automaticky přiděleno oprávnění „správa organizace“, které umožňuje: a) měnit údaje týkající se organizace, b) přiřadit nebo odebrat uživatele ke své organizaci, c) přidělit oprávnění jinému uživateli. Jako druhé oprávnění může uživatel používat „správce veřejných zakázek“, při kterém získává a) automaticky přístup ke každé veřejné zakázce své organizace, b) je příjemcem systémových zpráv (oznamují, že organizace byla přiřazena jako dodavatel k dané veřejné zakázce), c) měl by plnit funkci jakéhosi dohledu. Pro dokončení registrace je uživatel (po zobrazení přehledu vložený dat a jeho zkontrolování) vyzván k dokončení a uzavření registrace elektronickým podpisem. Přes vytvořený uživatelský učet se uživatel přihlásí do elektronického systému E-ZAK, kde může pomocí tlačítka „Detail uživatele“ provést úpravu svého profilu (např. změna e-mailové adresy nebo faxu) či změnu hesla. Podle kapitoly „Správa organizace“ na straně 17 příručky „tlačítka a ikonky pro editaci organizace, oddělení a uživatelů zde má pouze uživatel, který má ve svém profilu nastaveno oprávnění „správa organizace“ …“. Z uvedeného vyplývá, že každý uživatel si v rámci elektronického nástroje E-ZAK zřizuje a upravuje profil uživatele sám.

45. V příručce na str. 4 je uvedeno: „Mezi hlavní funkce elektronického systému E-ZAK patří:

a. přehled veřejných zakázek – pro veřejnost poskytuje E-ZAK přehled aktuálních a uzavřených veřejných zakázek příslušného zadavatele spolu se základními informacemi k veřejné zakázce,

b. poskytování zadávací dokumentace v elektronické podobě – umožňuje poskytnout neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci veřejné zakázky, nebo ji zpřístupnit až na základě schválení elektronicky podané žádosti,

c. dodatečné informace k zadávacím podmínkám – systém přijímá elektronické žádosti o dodatečné informace, upozorňuje na ně pověřené osoby, umožňuje odpovídat na tyto žádosti a odpovědi patřičným způsobem zpětně redistribuuje a uveřejňuje,

d. výzvy dodavatelům – u veřejných zakázek zahajovaných zasláním výzvy či na základě rámcové smlouvy obdrží vybraní dodavatelé v rámci systému elektronickou výzvu a zároveň jim je zaslán upozorňovací e-mail s oznámením, že v systému E-ZAK obdrželi zprávu a kde si ji mohou po přihlášení vyzvednout,

e. podání elektronických nabídek, předběžných nabídek a žádostí o účast, stanoví-li to zadavatel v rámci zadávacího řízení,

f. elektronická aukce dle ZVZ jako možný způsob hodnocení nabídek, stanoví-li to zadavatel v rámci daného zadávacího řízení,

g. (…)

h. (…)

i. systém interních zpráv – pomocí interního systému zpráv jsou uživatelé (na straně dodavatele či zadavatele) informováni o výzvách, dodatečných informacích a dalších skutečnostech, které se vážou k veřejným zakázkám v jejich kompetenci (o interních zprávách jsou uživatelé informováni upozorňovacími e-maily na adresu uvedenou v profilu uživatele),

j. správa uživatelů – systém umožnuje pohodlnou správu registrované dodavatelské organizace, k ní přináležejících uživatelských účtů a případně také organizačních jednotek,

k. pořizování záznamů o elektronických úkonech – veškeré úkony v systému jsou automaticky archivovány a jednoznačně spojeny s časem a osobou, která operaci uskutečnila.“

46. Z výše uvedeného je zřejmé, že dodavatelé byli v rámci zadávací dokumentace dostatečně seznámeni s tím, že předmětná veřejná zakázka bude zadávána prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, přičemž z příslušné webové adresy bylo dodavatelům známo, že pro plnohodnotnou účast v zadávacím řízení musí být zaregistrováni. Z uživatelské příručky přitom mohli zjistit, že uživatelé jsou informováni o výzvách, dodatečných informacích atd., a to prostřednictvím informačních emailů zasílaných na elektronickou adresu uvedenou v profilu uživatele. Pokud tedy uživatel zadal určitou elektronickou adresu do svého profilu v systému E‑ZAK, získával informační emaily na tuto elektronickou adresu.

47. Z profilu navrhovatele, vyplněného v systému E-ZAK, vyplývá, že navrhovatel vyplnil identifikační údaje organizace (název, IČO, adresu, zemi sídla) a kontaktní osobu – pana Milana Kácovského, včetně uvedení funkce obchodní ředitele, telefonního a faxového kontaktu a emailové adresy alinex@alinex.cz. Jako oprávnění dané osoby je uvedena správa organizace a správa veřejných zakázek oddělení. Úřad zdůrazňuje, že jiná, nežli výše uvedená emailová adresa, v profilu navrhovatele není uvedena.

48. V bodu 12. 6 zadávací dokumentace zadavatel uvedl podrobnosti týkající se elektronické aukce. Zadavatel zde konkrétně stanovil, že „V den určený komisí pro posuzování a hodnocení nabídek rozešle zadavatel všem uchazečům, kteří nebyli z řízení vyloučeni, prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK výzvu k podání nových aukčních hodnot do elektronické aukce (výzva k účasti v elektronické aukci). Podrobnější informace o průběhu vlastní elektronické aukce budou uchazečům poskytnuty ve výzvě k účasti v elektronické aukci a prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.“

49. Z výpisu uchovaných dat elektronického nástroje E-ZAK vyplývá, že dne 21. 6. 2013 zadavatel odeslal výzvu k účasti v elektronické aukci v rámci systému interních zpráv všem uchazečům, kteří podali v zadávacím řízení nabídku a nebyli vyloučeni, a to

· navrhovateli a společnosti HEBIOS, s.r.o., v části 5 a 6 veřejné zakázky,

· navrhovateli a společnosti BIOMEDICA ČS, s.r.o., v části 8 a 9 veřejné zakázky.

Výzva obsahovala informace týkající se přesných termínů konání elektronické aukce dané části veřejné zakázky, instrukce pro získání přístupu do aukční síně a manuál aukční síně.

50. Z výše uvedeného vyplývá, že zadavatel zaslal výzvu k účasti v elektronické aukci prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, a to zcela v souladu se zadávací dokumentací i uživatelskou příručkou uvedenou v systému E-ZAK. Úřad konstatuje, že uchazeči byli v daném případě dostatečně seznámeni se způsobem získávání relevantních informací od zadavatele o konání a průběhu elektronické aukce (tj. prostřednictvím informačních emailů o zprávách v systému E-ZAK), a tudíž muselo být navrhovateli známo, že informační emaily (upozorňující např. na výzvu k účasti v elektronické aukci) mu budou zasílány na adresu alinex@alinex.cz uvedenou v profilu v systému E-ZAK. V této souvislosti Úřad konstatuje, že všechny úkony zadavatele učiněné v průběhu zadávacího řízení, jakož i postup související s provedením elektronické aukce, musí být prováděny v souladu se zásadou transparentnosti. V dané návaznosti Úřad odkazuje na rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 62Af50/2011 ze dne 15. 2. 2012, v němž je uvedeno: „Úkolem zásady transparentnosti je zajištění toho, aby zadávání veřejných zakázek probíhalo průhledným, právně korektním a předvídatelným způsobem za předem jasně a srozumitelně stanovených podmínek … Porušení této zásady pak je jakékoli jednání zadavatele, které způsobuje nečitelnost zadávacího řízení. Tak tomu může být např. i tehdy, pokud zadávací dokumentace neobsahuje jednoznačně a srozumitelně formulovaná pravidla…“. V šetřeném případě je však zcela zřejmé, že zadávací dokumentace poskytovala dostatek informací o tom, jakým způsobem bude zadavatel komunikovat s uchazeči, včetně toho, jakým způsobem bude zadavatel uchazečům doručovat výzvu k účasti v elektronické aukci (viz citace bodu 12.6 zadávací dokumentace v odstavci 48 tohoto rozhodnutí).

51. Na základě výše uvedeného Úřad neshledal pochybení na straně zadavatele, když zaslal informační email upozorňující na doručenou výzvu k účasti v elektronické aukci v systému E-ZAK na emailovou adresu uvedenou v profilu navrhovatele vyplněnou jím v systému E-ZAK (alinex@alinex.cz), a nikoli na emailovou adresu uvedenou v podané nabídce navrhovatele (milan@alinex.cz). Úřad dodává, že neshledává důvod, pro který by byl zadavatel v šetřeném případě povinen zaslat informační email na jakékoli další adresy (uvedené např. v krycím listu nabídky), když zadávací dokumentace nic takového nestanovila. Naopak bylo uchazečům známo, že informační emaily budou zasílány na emailové adresy uvedené v profilu uživatele. Pokud tedy někteří uchazeči požadovali zasílat informační emaily na jinou adresu, než kterou zadali při registraci profilu, mohli příslušné kontaktní informace v profilu změnit. Jestliže tak však navrhovatel v šetřeném případě neučinil, nelze se následně dovolávat povinnosti zadavatele zaslat informační emaily na jinou adresu, než která byla uvedena v profilu navrhovatele. Současně Úřad uvádí, že není zřejmé, z jakého důvodu navrhovatel neprovedl změnu svého kontaktního emailu (pokud tak chtěl učinit) například v okamžiku, kdy se do systému E-ZAK přihlásil, aby podal svou nabídku (tj. dne 26. 3. 2013).

52. V souvislosti s tvrzením navrhovatele, podle něhož zadavatel porušil zákon, neboť se elektronické aukce zúčastnila jedna společnost, Úřad uvádí, že zadavatel v šetřeném případě v souladu s ust. § 97 odst. 2 zákona po předběžném hodnocení vyzval dne 21. 6. 2013 všechny uchazeče, kteří nebyli v rámci předběžného hodnocení vyloučeni, aby podali nové aukční hodnoty do elektronické aukce. Zadavatel vyzval k podání nových aukčních hodnot v části 5 a 6 veřejné zakázky jak společnost HEBIOS, s.r.o., tak navrhovatele, a v části 8 a 9 veřejné zakázky jak společnost BIOMEDICA ČS, s.r.o., tak navrhovatele. Úřad doplňuje, že navrhovatel se nepřihlásil do elektronické aukční síně ani v jedné části veřejné zakázky, ale přesto se elektronické aukce v částech 5, 6, 8, 9 veřejné zakázky pasivně zúčastnil, když zadavatel dne 21. 6. 2013 (podle protokolů o průběhu elektronické aukce) zaevidoval do elektronické aukční síně všechny uchazeče, kteří nebyli vyloučení, včetně jejich cenových nabídek a kvalitativních parametrů. Současně Úřad podotýká, že nabídka navrhovatele nebyla zadavatelem vyřazena, ani nebyl navrhovatel vyloučen z účasti v zadávacím řízení. I přes aktivní nepřihlášení navrhovatele do elektronické aukční síně byla jeho nabídka po celou dobu trvání elektronické aukce v částech 5, 6, 8, 9 zaevidována v elektronické aukční síni a po ukončení dané elektronické aukce byla vyhodnocena. Úřad konstatuje, že se elektronické aukce v částech 5, 6, 8, 9 veřejné zakázky zúčastnili vždy dva uchazeči, byť se navrhovatel ani v jedné části veřejné zakázky nezúčastnil elektronické aukce aktivně.

53. Pro úplnost Úřad podotýká, že zadavatel rovněž dostál své povinnosti dané ustanovením § 97 odst. 1 zákona, když před zahájením elektronické aukce provedl posouzení a hodnocení nabídek a pořídil zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 3. 7. 2013 (pro části 5 a 6 veřejné zakázky) a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 2. 7. 2013 (pro části 8 a 9 veřejné zakázky).

54. Co se týče tvrzení navrhovatele o neuvedení poučení v rozhodnutí zadavatele o námitkách o možnosti podat návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a porušení ustanovení § 111 odst. 2 zákona, Úřad uvádí, že jej nelze považovat za pochybení takového charakteru, jež by navrhovatele zkrátilo na jeho právech, zejména byl-li návrh navrhovatele podán včas a s požadovanými náležitostmi. Poučovací povinnost je zadavateli zákonem dána, nicméně v uvedeném případě pochybení zadavatele nedosáhlo takové intenzity, aby zkrátilo navrhovatele na jeho právech. Dané tvrzení navrhovatele tedy lze přijmout pouze jako podnět k zahájení správního řízení z moci úřední ve věci možného spáchání správního deliktu podle ust. § 120 odst. 1 písm. g) zákona.

55. S ohledem na výše uvedené Úřad rozhodl o zamítnutí návrhu podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odstavce 1 nebo 2 zákona.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu úřadu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 otisk úředního razítka

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1. ALINEX – Kácovská, s.r.o., Roháčova 1480/76, 130 00 Praha 3

2. CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE, Pekařská 53, 656 91 Brno

3. BIOMEDICA ČS, s.r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 – Karlín

4. HEBIOS, s.r.o., Palackého 72/1094, 70 200 Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz