číslo jednací: S313/2013/VZ-22922/2013/521/VČe

Instance I.
Věc Likvidace CHÚ Stráž pod Ralskem
Účastníci
 1. DIAMO, státní podnik
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 11. 12. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení 550 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S313/2013/VZ-22922/2013/521/VČe

 

22. listopadu 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 27. 5. 2013 z moci úřední, jehož účastníkem je

 • zadavatel – DIAMO, státní podnik, IČO 00002739, se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem,

ve věci veřejné zakázky „Likvidace CHÚ Stráž pod Ralskem“ zadávané v užším řízení, jehož oznámení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 26. 3. 2012 a uveřejněno pod ev. č. 210942, ve znění oprav uveřejněných dne 19. 4. 2012, dne 9. 8. 2012, dne 21. 9. 2012, dne 11. 10. 2012 a dne 7. 11. 2012 a uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 4. 2012 pod ev. č. 2012/S 68-111636, ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 24. 4. 2012, dne 18. 8. 2012, dne 2. 10. 2012, dne 23. 10. 2012 a dne 17. 11. 2012,

 

rozhodl takto:

 

Správní řízení se podle § 117a písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření dle § 118 cit. zákona. 

 

Odůvodnění

I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1. Zadavatel – DIAMO, státní podnik, IČO 00002739, se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem (dále jen „zadavatel“) – odeslal podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)[1] do Věstníku veřejných zakázek dne 26. 3. 2012 a uveřejnil pod ev. č. 210942, ve znění oprav uveřejněných dne 19. 4. 2012, dne 9. 8. 2012, dne 21. 9. 2012, dne 11. 10. 2012 a dne 7. 11. 2012 a uveřejnil v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 4. 2012 pod ev. č. 2012/S 68-111636, ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 24. 4. 2012, dne 18. 8. 2012, dne 2. 10. 2012, dne 23. 10. 2012 a dne 17. 11. 2012, oznámení užšího řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Likvidace CHÚ Stráž pod Ralskem“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Zadavatel se v souladu s § 151 zákona nechal při výkonu práv a povinností podle zákona souvisejících se zadávacím řízením zastoupit jinou osobou – společností Allowance s.r.o., IČO 26140136, se sídlem Korunní 810/104, 101 00 Praha - Vinohrady.

3. V rámci správních řízení vedených pod sp. zn. S219/2013/VZ, sp. zn. S220/2013/VZ a sp. zn. 221/2013/VZ zahájených na návrh dne 15. 4. 2013, si Úřad vyžádal od zadavatele příslušnou dokumentaci o veřejné zakázce. Z předložené dokumentace Úřad zjistil následující skutečnosti.

4. Předmětem plnění veřejné zakázky je dle bodu 1. kvalifikační dokumentace „realizace projektu „Likvidace CHÚ Stráž pod Ralskem“, zpracovaného státním podnikem DIAMO, odštěpným závodem Těžba a úprava uranu Máchova 201, Stráž pod Ralskem v roce 2011. Práce zahrnují likvidaci povrchového areálu bývalé chemické úpravny uranové rudy, resp. vymezené části areálu sloužící v minulosti ke zpracování uranové rudy a výrobě uranového koncentrátu a odstranění kontaminace související s provozem chemické úpravny“.

5. Zadavatel stanovil v čl. 3.4. kvalifikační dokumentace požadavek na splnění technických kvalifikačních předpokladů mimo jiné následovně:

dle § 56 odst. 3 písmene a) zákona zájemce doloží seznam staveb obdobných předmětu veřejné zakázky, provedených za posledních 5 let. Pro splnění této kvalifikace požaduje zadavatel doložení minimálně 3 staveb, které zahrnovaly práce stavebně-sanačního charakteru odpovídajících předmětu veřejné zakázky, přičemž nejméně jedna z těchto zakázek musela zahrnovat nakládání s radionuklidy v režimu odpovídajícímu příslušnému národnímu předpisu členského státu EU, upravujícímu nakládání s radionuklidy, (např. dozoru SÚJB dle zákona č. 18/1997 Sb. ve znění zák. č. 13/2002 Sb., Atomový zákon a obsahovat likvidaci kontaminovaných objektů, sanace území, případně další práce a činnosti, jež jsou předmětem veřejné zakázky, které se týkají vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. kategorie a nakládání s radionuklidy odpovídajícímu příslušnému národnímu předpisu členského státu EU, upravujícímu nakládání s radionuklidy (např. § 9 odst. 1 písm. g a i) zák. č. 18/1997 Sb., ve znění zákona č. 13/2002 Sb., Atomový zákon.)“.

6. Z protokolu o otevírání obálek s žádostmi o účast ze dne 18. 12. 2012 je zřejmé, že zadavatel ve stanovené lhůtě obdržel celkem patnáct žádostí o účast v užším řízení (dále jen „žádost“). Zadavatel osm z podaných žádostí vyřadil z důvodu nesplnění kvalifikace.

7. Vzhledem k tomu, že z předložených materiálů získal Úřad pochybnost, zda zadavatel postupoval v souladu s § 6 ve spojení s § 56 odst. 7 písm. a) a c) zákona při formulaci požadavku na předložení seznamu staveb obdobných předmětu veřejné zakázky, když zadavatel nevymezil určitým způsobem rozsah a minimální úroveň tohoto kvalifikačního předpokladu, neboť z formulace požadavku „které se týkají vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. kategorie a nakládání s radionuklidy odpovídajícímu příslušnému národnímu předpisu členského státu EU, upravujícímu nakládání s radionuklidy (např. § 9 odst. 1 písm. g a i) zák. č. 18/1997 Sb., ve znění zákona č. 13/2002 Sb., Atomový zákon.)“ (dále též „předmětný požadavek“) nelze dovodit, zda se vztahuje na „likvidaci kontaminovaných objektů, sanace území, případně další práce a činnosti“, nebo jen na „další práce a činnosti“, zahájil správní řízení z moci úřední.

II. SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

8. Podle ust. § 113 zákona ve spojení s ust. § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele dnem 27. 5. 2013, kdy Úřad doručil zadavateli oznámení o zahájení řízení.

9. Účastníkem správního řízení podle § 116 zákona je zadavatel.

10. Zahájení správního řízení oznámil Úřad zadavateli dopisem č. j. ÚOHS-S313/2013/VZ-9387/2013/522/JCh ze dne 21. 5. 2013.

11. Rozhodnutím ze dne 22. 5. 2013 č. j. ÚOHS-S313/2013/VZ-9452/2013/522/JCh o předběžném opatření Úřad zadavateli uložil pozastavení zadávacího řízení. Dne 28. 5. 2013 obdržel Úřad proti tomuto rozhodnutí rozklad zadavatele.

12. Usnesením č. j. ÚOHS-S313/2013/VZ-9388/2013/522/JCh ze dne 21. 5. 2013 Úřad stanovil zadavateli lhůtu, v níž mohl navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko, a lhůtu, ve které se mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Tímtéž usnesením stanovil Úřad zadavateli lhůtu k provedení úkonu – podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení. Zadavatel v průběhu správního řízení nenavrhl žádné důkazy či jiné návrhy, ani se jinak nevyjádřil k podkladům rozhodnutí.

13. Předseda Úřadu rozhodnutím č. j. ÚOHS-R156/2013/VZ-18568/2013/310/RBu ze dne 27. 9. 2013 napadené rozhodnutí Úřadu o předběžném opatření č. j. ÚOHS-S313/2013/VZ-9452/2013/522/JCh ze dne 22. 5. 2013 potvrdil a podaný rozklad zamítl. Citované rozhodnutí předsedy Úřadu nabylo právní moci dne 30. 9. 2013.

III. ZÁVĚRY ÚŘADU

14. Úřad přezkoumal na základě ustanovení § 112 a následujících zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů a na základě vlastního zjištění rozhodl o zastavení řízení podle ust. § 117a písm. d) zákona. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

15. Podle § 6 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

16. Podle § 56 odst. 7 zákona je veřejný zadavatel ve vztahu k technickým kvalifikačním předpokladům povinen v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení

a. stanovit rozsah požadovaných informací a dokladů,

b. uvést způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů a

c. vymezit minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky.

17. Podle § 9 odst. 1 písm. g) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů (dále též „atomový zákon“) je povolení SÚJB třeba k jednotlivým etapám vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie v rozsahu a způsoby stanovenými prováděcím právním předpisem.

18. Podle § 9 odst. 1 písm. i) atomového zákona je třeba povolení SÚJB k nakládání se zdroji ionizujícího záření v rozsahu a způsoby stanovenými prováděcím právním předpisem.

19. Předmětem plnění veřejné zakázky je dle bodu 1. kvalifikační dokumentace „realizace projektu „Likvidace CHÚ Stráž pod Ralskem“, zpracovaného státním podnikem DIAMO, odštěpným závodem Těžba a úprava uranu Máchova 201, Stráž pod Ralskem v roce 2011. Práce zahrnují likvidaci povrchového areálu bývalé chemické úpravny uranové rudy, resp. vymezené části areálu sloužící v minulosti ke zpracování uranové rudy a výrobě uranového koncentrátu a odstranění kontaminace související s provozem chemické úpravny.

Součástí zakázky je zpracování realizačního projektu, který bude před zahájením prací předložen k odsouhlasení státnímu podniku DIAMO, OEREŠ MŽP a k vyjádření SÚJB. Podrobně viz zadávací dokumentace - Projekt sanačních prací zpracovaný firmou ARTECH spol. s r. o., Dušní 112/16, 110 00 Praha 1 v 05/2011. (Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě uranu - Areál CHÚ),

Realizace veřejné zakázky dále zahrnuje především tyto činnosti:

 • zpracování prováděcí projektové dokumentace;
 • schválení prováděcí projektové dokumentace zadavatelem a MŽP;
 • zpracování Plánu BOZP na staveništi před zahájením realizace stavby v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., v platném znění
 • zajištění povolení vyřazování pracoviště III. kategorie dle zákona č. 18/1997 Sb, ve znění pozdějších předpisů, (atomový zákon);
 • přípravné stavební práce vč. nutného smýcení a štěpkování náletových dřevin (dřevní hmota a štěpky jsou majetkem objednatele);,
 • přípravné sanační práce; vstupní monitoring;
 • doplňkový průzkum nesaturované zóny kontaminované ropnými uhlovodíky;
 • doplňkový radiometrický průzkum vybraných stavebních objektů a ploch;
 • doplňkový radiometrický průzkum a modelový přepočet pro sklad uranového koncentrátu;
 • postupnou demolici a odstranění stavebních objektů, konstrukcí a technologií, separaci kontaminovaných materiálů;
 • odstranění odpadů;
 • trvalou ochranu provozovaného technologického a provozního zařízení a stavebních objektů, ohrožených bouracími pracemi;
 • zajištění oprav poškozeného technologického a provozního zařízení a objektů zadavatele, způsobené v přímé souvislosti s bouracími pracemi, a to bez zbytečného prodlení, v termínech stanovených zadavatelem;
 • sanaci horkých skvrn (tj. sanace zemin kontaminovaných radionuklidy mimo kontaminované objekty) - řízená odtěžba, výměna zemin, překrytí;
 • sanaci zemin kontaminovaných radionuklidy a ropnými uhlovodíky v podloží odstraněných kontaminovaných objektů a v jejich okolí - řízená odtěžba, překrytí;
 • odvoz kontaminovaných materiálů na místo určené zadavatelem (areál či odkaliště CHÚ);
 • zpětný závoz výkopů po demoličních a sanačních pracích;
 • drcení a rozdružování materiálů z demoličních prací;
 • využití / odstranění materiálů z demoličních a sanačních prací;
 • sanační monitoring - monitoring v průběhu odtěžby, monitoring odstraňovaných materiálů, monitoring finálního stavu;
 • monitoring podzemních a povrchových vod;
 • vyhodnocení a zpracování dat, dokumentace, závěrečná zpráva o provedení sanace (včetně uvedení bilance a způsobů nakládání s jednotlivými druhy odpadů a katalogových čísel);
 • záznam údajů o provedených sanačních pracích do databáze SEKM 2.0.

Součástí veřejné zakázky je také realizace nápravných opatření v souladu s Projektem sanačních prací (Nápravná opatření vybraných lokalit povrchových areálů po hlubinné těžbě uranu DIAMO, s. p., o. z. TÚU Stráž pod Ralskem - Chemická Úpravna)“.

20. Zadavatel stanovil v čl. 3.4. kvalifikační dokumentace požadavek na splnění technických kvalifikačních předpokladů mimo jiné následovně:

dle § 56 odst. 3 písmene a) zákona zájemce doloží seznam staveb obdobných předmětu veřejné zakázky, provedených za posledních 5 let. Pro splnění této kvalifikace požaduje zadavatel doložení minimálně 3 staveb, které zahrnovaly práce stavebně-sanačního charakteru odpovídajících předmětu veřejné zakázky, přičemž nejméně jedna z těchto zakázek musela zahrnovat nakládání s radionuklidy v režimu odpovídajícímu příslušnému národnímu předpisu členského státu EU, upravujícímu nakládání s radionuklidy, (např. dozoru SÚJB dle zákona č. 18/1997 Sb. ve znění zák. č. 13/2002 Sb., Atomový zákon a obsahovat likvidaci kontaminovaných objektů, sanace území, případně další práce a činnosti, jež jsou předmětem veřejné zakázky, které se týkají vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. kategorie a nakládání s radionuklidy odpovídajícímu příslušnému národnímu předpisu členského státu EU, upravujícímu nakládání s radionuklidy (např. § 9 odst. 1 písm. g a i) zák. č. 18/1997 Sb., ve znění zákona č. 13/2002 Sb., Atomový zákon.)“.

21. Zadavatel v čl. 4. 3. odst. 4 kvalifikační dokumentace stanovil následující:

Zhotovitel bude povinen naplnit legislativní požadavky k zajištění radiační ochrany vyplývajících především ze zákona č. 18/1997 Sb. (Atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících předpisů vydávaných SÚJB. Předmětem těchto požadavků je mimo jiné také povinnost získat jednotlivá povolení, resp. rozhodnutí orgánu státní správy (SÚJB), a to zejména v souladu s:

 • § 9 odst. (1) písm. g) zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k jednotlivým etapám vyřazování z provozu pracoviště III. kategorie;
 • § 9 odst. (1) písm. h) zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k uvádění radionuklidů do životního prostředí v rozsahu a způsoby stanovenými prováděcím právním předpisem;
 • § 9 odst. (1) písm. i) zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k nakládání se zdroji ionizujícího záření v rozsahu a způsobu stanovenými prováděcím právním předpisem;
 • § 9 odst. (1) písm. r) zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k provádění osobní dozimetrie a dalších služeb významných z hlediska radiační ochrany v rozsahu a způsoby stanovenými prováděcím právním předpisem;

Pro získání výše uvedených povolení musí Zhotovitel mimo jiné:

 • zpracovat systém řízení jakosti (PZJ - program zajištění jakosti) v souladu s vyhláškou vydanou SÚJB č. 132/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
 • ustanovit „dohlížející osobu“, která splňuje zvláštní odbornou způsobilost podle § 18 odst. (2) písm. b) zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů;“

22. Úřad obecně konstatuje, že zadávací dokumentace je nejvýznamnějším dokumentem, na jehož základě dodavatelé zpracovávají své nabídky, proto zákon ukládá zadavateli vymezit prostřednictvím zadávací dokumentace veškeré podrobnosti předmětu veřejné zakázky nezbytné k tomu, aby dodavatelé mohli zpracovat své nabídky. Zadávací dokumentace musí obsahovat požadavky a technické podmínky v takovém rozsahu, aby byla zadávací dokumentace úplná a správná, a zároveň, aby byla jasná, srozumitelná, určitá a dostatečně podrobná.

23. V šetřeném případě jazykový výklad části požadavku dle ustanovení čl. 3.4. kvalifikační dokumentace vzbuzoval pochybnost, zda se formulace „které se týkají vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. kategorie a nakládání s radionuklidy odpovídajícímu příslušnému národnímu předpisu členského státu EU, upravujícímu nakládání s radionuklidy (např. § 9 odst. 1 písm. g a i) zák. č. 18/1997 Sb., ve znění zákona č. 13/2002 Sb., Atomový zákon.)“ vztahuje na „likvidaci kontaminovaných objektů, sanace území, případně další práce a činnosti“, nebo jen na „další práce a činnosti“, proto se Úřad zabýval otázkou, zda lze uvedenou nejasnost překonat výkladem v kontextu se zbývajícími ustanoveními kvalifikační dokumentace, neboť zadávací podmínky je nutno posuzovat jako provázaný komplex a jejich jednotlivé části nelze vykládat izolovaně.

24. Jak vyplývá z čl. 3.4. kvalifikační dokumentace zadavatel pro splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona požadoval „doložení minimálně 3 staveb, které zahrnovaly práce stavebně-sanačního charakteru odpovídajících předmětu veřejné zakázky, přičemž nejméně jedna z těchto zakázek musela zahrnovat nakládání s radionuklidy v režimu odpovídajícímu příslušnému národnímu předpisu členského státu EU, upravujícímu nakládání s radionuklidy“. Dále zadavatel pro tuto samostatně vymezenou referenční veřejnou zakázku v citovaném ustanovení stanovil, že musela „obsahovat likvidaci kontaminovaných objektů, sanace území, případně další práce a činnosti, jež jsou předmětem veřejné zakázky, které se týkají vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. kategorie a nakládání s radionuklidy odpovídajícímu příslušnému národnímu předpisu členského státu EU, upravujícímu nakládání s radionuklidy (např. § 9 odst. 1 písm. g a i) zák. č. 18/1997 Sb., ve znění zákona č. 13/2002 Sb., Atomový zákon.)“.

25. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že zadavatel pro jednu ze tří požadovaných referenčních veřejných zakázek jasně stanovil, že musí zahrnovat nakládání s radionuklidy, což vyplývá z formulace: „nejméně jedna z těchto zakázek musela zahrnovat nakládání s radionuklidy…“. Pokud tedy není pochyb o tom, že jedna z referenčních veřejných zakázek musela zahrnovat nakládání s radionuklidy, pak nelze zároveň tvrdit, že se na tutéž referenci nevztahuje předmětný požadavek, tj. „které se týkají vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. kategorie a nakládání s radionuklidy odpovídajícímu příslušnému národnímu předpisu členského státu EU, upravujícímu nakládání s radionuklidy (např. § 9 odst. 1 písm. g a i) zák. č. 18/1997 Sb., ve znění zákona č. 13/2002 Sb., Atomový zákon.)“, v němž zadavatel znovu opakuje podmínku „nakládání s radionuklidy“, neboť pak by si tyto dva požadavky vzájemně odporovaly. Pokud totiž platí, že reference musí zahrnovat „nakládání s radionuklidy“, pak logicky musí zahrnovat i „vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. kategorie“, jakožto druhou část předmětného požadavku, neboť tyto dva předpoklady jsou spojeny spojkou „a“. Z uvedeného lze tedy dovodit, že se požadavek „které se týkají vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. kategorie a nakládání s radionuklidy odpovídajícímu příslušnému národnímu předpisu členského státu EU, upravujícímu nakládání s radionuklidy (např. § 9 odst. 1 písm. g a i) zák. č. 18/1997 Sb., ve znění zákona č. 13/2002 Sb., Atomový zákon.)“ vztahuje jak na likvidaci kontaminovaných objektů a sanace území, tak i na další práce a činnosti, jež jsou předmětem veřejné zakázky, které má předmětná referenční zakázka obsahovat.

26. Z vymezení předmětu veřejné zakázky v kvalifikační dokumentaci (viz body 20 a 22 tohoto rozhodnutí) lze navíc dovodit, že předmětem veřejné zakázky jsou stavebně-sanační práce týkající se vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. kategorie dle atomového zákona. S ohledem na ustanovení § 56 odst. 7 písm. c) zákona, podle něhož je zadavatel povinen vymezit minimální úroveň technických kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky, lze usuzovat, že zadavatel byl oprávněn požadovat prokázání reference týkající se vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. kategorie, neboť se bezpochyby jedná o důležitou charakteristiku předmětu veřejné zakázky, která vypovídá o jeho specifičnosti, tj. o jeho druhu, rozsahu a složitosti. Je tedy možné předpokládat, že zadavatel skutečně požadoval, aby dodavatelé prokázali především zkušenost s vyřazováním z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. kategorie, aby mohl vybrat dodavatele veřejné zakázky pouze z okruhu subjektů, jež poskytují záruky o své schopnosti veřejnou zakázku řádně, včas a v odpovídající kvalitě realizovat.

27. Lze tedy uzavřít, že v šetřeném případě platí, že zadavatel požadoval doložení zkušenosti dodavatele s vyřazováním z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. kategorie v souvislosti s jakýmikoliv pracemi, které jsou předmětem veřejné zakázky.

28. Taktéž z průběhu zadávacího řízení nevyplývá, že by uchazeči měli pochybnosti o výkladu předmětné části kvalifikační dokumentace, neboť v tomto smyslu nebyly podány ani žádné žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, ani žádné námitky proti zadávacím podmínkám či proti rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení.

29. Z uvedených důvodů Úřad neshledal v postupu zadavatele porušení zákona.

30. S ohledem na výše uvedené závěry Úřad správní řízení podle § 117a písm. d) zákona výrokem tohoto rozhodnutí zastavil, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření dle § 118 zákona.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

v z. Mgr. Michal Kobza

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Pozn.: Pokud je v textu rozhodnutí uveden odkaz na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jedná se vždy o znění účinné v době zahájení zadávání veřejné zakázky.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz