číslo jednací: S284/2013/VZ-23134/2013/521/VČe

Instance I.
Věc Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě uranu – DIAMO s. p., o. z. TÚU Stráž pod Ralskem
Účastníci
  1. DIAMO, státní podnik
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 13. 12. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení 542 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S284/2013/VZ-23134/2013/521/VČe

 

26. listopadu 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 15. 5. 2013 z moci úřední, jehož účastníkem je

  • zadavatel – DIAMO, státní podnik, IČO 00002739, se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem,

ve věci veřejné zakázky „Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě uranu – DIAMO s. p., o. z. TÚU Stráž pod Ralskem“, zadávané v užším řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 12. 3. 2012 a uveřejněno pod ev. číslem 209338 a následně opraveno ve dnech 17. 4. 2012, 8. 8. 2012, 20. 9. 2012, 29. 10. 2012 a 6. 11. 2012 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 24. 3. 2012 pod ev. číslem 2012/S 59-095905 a následně opraveno ve dnech 28. 4. 2012 pod ev. číslem 2012/S 83-136064, 18. 8. 2012 pod ev. číslem 2012/S 158-263888, 2. 10. 2012 pod ev. číslem 2012/S 189-310718, 10. 11. 2012 pod ev. číslem 2012/S 217-357592, a 17. 11. 2012 pod ev. číslem 2012/S 222-365894,

rozhodl takto:

 

Správní řízení se podle § 117a písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření dle § 118 cit. zákona.

 

Odůvodnění

I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1. Zadavatel – DIAMO, státní podnik, IČO 00002739, se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem (dále jen „zadavatel“) – odeslal podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)[1] do Věstníku veřejných zakázek dne 12. 3. 2012 a uveřejnil pod ev. č. 209338 a následně opravil ve dnech 17. 4. 2012, 8. 8. 2012, 20. 9. 2012, 29. 10. 2012 a 6. 11. 2012 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejnil dne 24. 3. 2012 pod ev. číslem 2012/S 59-095905 a následně opravil ve dnech 28. 4. 2012 pod ev. číslem 2012/S 83-136064, 18. 8. 2012 pod ev. číslem 2012/S 158-263888, 2. 10. 2012 pod ev. číslem 2012/S 189-310718, 10. 11. 2012 pod ev. číslem 2012/S 217-357592, a 17. 11. 2012 pod ev. číslem 2012/S 222-365894, oznámení užšího řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě uranu – DIAMO s. p., o. z. TÚU Stráž pod Ralskem“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Zadavatel se v souladu s § 151 zákona nechal při výkonu práv a povinností podle zákona souvisejících se zadávacím řízením zastoupit jinou osobou – společností Allowance s.r.o., IČO 26140136, se sídlem Korunní 810/104, 101 00 Praha - Vinohrady.

3. V rámci správních řízení vedených pod sp. zn. S212/2013/VZ, sp. zn. S213/2013/VZ a sp. zn. 215/2013/VZ zahájených na návrh dne 15. 4. 2013, si Úřad vyžádal od zadavatele příslušnou dokumentaci o veřejné zakázce. Z předložené dokumentace Úřad zjistil následující skutečnosti.

4. Předmětem plnění veřejné zakázky je dle bodu 1. kvalifikační dokumentace „odstranění povrchových objektů v areálech Centrální dekontaminační stanice a Dolu Hamru I - Jáma č. 3. Areál CDS zaujímá plochu cca 11 ha, areál Dolu Hamru I - Jáma č. 3 cca 22,3 ha. V areálech se nacházejí pozemní objekty, vodohospodářské objekty, dopravní objekty a technická zařízení, u nichž se nepředpokládá další možné využití a které budou odstraněny. Součástí projektu je také odtěžení a likvidace kontaminované zeminy v prostoru obou areálů.“.

5. Zadavatel stanovil v čl. 3.4. kvalifikační dokumentace požadavek na splnění technických kvalifikačních předpokladů mimo jiné následovně:

dle § 56 odst. 3 písmene a) zákona zájemce doloží seznam staveb obdobných předmětu veřejné zakázky, provedených za posledních 5 let. Pro splnění této kvalifikace požaduje zadavatel doložení minimálně 3 staveb, které zahrnovaly práce stavebně-sanačního charakteru odpovídajících předmětu veřejné zakázky, přičemž nejméně jedna z těchto zakázek musela zahrnovat nakládání s radionuklidy v režimu odpovídajícímu příslušnému národnímu předpisu členského státu EU, upravujícímu nakládání s radionuklidy, (např. dozoru SÚJB dle zákona č. 18/1997 Sb. ve znění zák. č. 13/2002 Sb., Atomový zákon) a obsahovat likvidaci kontaminovaných objektů, sanace území, případně další práce a činnosti, jež jsou předmětem veřejné zakázky, které se týkají vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. kategorie a nakládání s radionuklidy odpovídajícímu příslušnému národnímu předpisu členského státu EU, upravujícímu nakládání s radionuklidy (např. § 9 odst. 1 písm. g a i) zák. č. 18/1997 Sb., ve znění zákona č. 13/2002 Sb., Atomový zákon.)“.

6. Z protokolu o otevírání obálek s žádostmi o účast ze dne 18. 12. 2012 je zřejmé, že zadavatel ve stanovené lhůtě obdržel celkem patnáct žádostí o účast v užším řízení (dále jen „žádost“). Zadavatel osm z podaných žádostí vyřadil z důvodu nesplnění kvalifikace.

7. Vzhledem k tomu, že z předložených materiálů získal Úřad pochybnost, zda zadavatel postupoval v souladu s § 6 zákona ve spojení s § 56 odst. 7 písm. a) a c) zákona při formulaci požadavku na předložení seznamu staveb obdobných předmětu veřejné zakázky, když zadavatel nevymezil určitým způsobem rozsah a minimální úroveň tohoto kvalifikačního předpokladu, neboť z formulace požadavku „které se týkají vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. kategorie a nakládání s radionuklidy odpovídajícímu příslušnému národnímu předpisu členského státu EU, upravujícímu nakládání s radionuklidy (např. § 9 odst. 1 písm. g a i) zák. č. 18/1997 Sb., ve znění zákona č. 13/2002 Sb., Atomový zákon.)“ (dále též „předmětný požadavek“) nelze dovodit, zda se vztahuje na „likvidaci kontaminovaných objektů, sanace území, případně další práce a činnosti“, nebo jen na „další práce a činnosti“, zahájil správní řízení z moci úřední.

II. SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

8. Podle ust. § 113 zákona ve spojení s ust. § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele dnem 15. 5. 2013, kdy Úřad doručil zadavateli oznámení o zahájení řízení.

9. Účastníkem správního řízení podle § 116 zákona je zadavatel.

10. Zahájení správního řízení oznámil Úřad zadavateli dopisem č. j. ÚOHS-S284/2013/VZ-8826/2013/512/JHl ze dne 14. 5. 2013.

11. Rozhodnutím ze dne 14. 5. 2013 č. j. ÚOHS-S284/2013/VZ-8917/2013/512/JHl o předběžném opatření Úřad zadavateli uložil pozastavení zadávacího řízení. Dne 23. 5. 2013 obdržel Úřad proti tomuto rozhodnutí rozklad zadavatele.

12. Usnesením č. j. ÚOHS-S284/2013/VZ-8859/2013/512/JHl ze dne 14. 5. 2013 Úřad stanovil zadavateli lhůtu, v níž mohl navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko, a lhůtu, ve které se mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Tímtéž usnesením stanovil Úřad zadavateli lhůtu k provedení úkonu – podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení. Zadavatel v průběhu správního řízení nenavrhl žádné důkazy či jiné návrhy, ani se jinak nevyjádřil k podkladům rozhodnutí.

13. Předseda Úřadu rozhodnutím č. j. ÚOHS-R151/2013/VZ-18562/2013/310/RBu ze dne 27. 9. 2013 napadené rozhodnutí Úřadu o předběžném opatření č. j. ÚOHS-S284/2013/VZ-8917/2013/512/JHl ze dne 14. 5. 2013 potvrdil a podaný rozklad zamítl. Citované rozhodnutí předsedy Úřadu nabylo právní moci dne 30. 9. 2013.

IV. ZÁVĚRY ÚŘADU

14. Úřad přezkoumal na základě ustanovení § 112 a následujících zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů a na základě vlastního zjištění rozhodl o zastavení řízení podle ust. § 117a písm. d) zákona. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

15. Podle § 6 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

16. Podle § 56 odst. 7 zákona je veřejný zadavatel ve vztahu k technickým kvalifikačním předpokladům povinen v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení

a. stanovit rozsah požadovaných informací a dokladů,

b. uvést způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů a

c. vymezit minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky.

17. Podle § 9 odst. 1 písm. g) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů (dále též „atomový zákon“) je povolení SÚJB třeba k jednotlivým etapám vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie v rozsahu a způsoby stanovenými prováděcím právním předpisem.

18. Podle § 9 odst. 1 písm. i) atomového zákona je třeba povolení SÚJB k nakládání se zdroji ionizujícího záření v rozsahu a způsoby stanovenými prováděcím právním předpisem.

19. Předmětem plnění veřejné zakázky je dle čl. 1. kvalifikační dokumentace „odstranění povrchových objektů v areálech Centrální dekontaminační stanice a Dolu Hamru I - Jáma č. 3. Areál CDS zaujímá plochu cca 11 ha, areál Dolu Hamru I - Jáma č. 3 cca 22,3 ha. V areálech se nacházejí pozemní objekty, vodohospodářské objekty, dopravní objekty a technická zařízení, u nichž se nepředpokládá další možné využití a které budou odstraněny. Součástí projektu je také odtěžení a likvidace kontaminované zeminy v prostoru obou areálů.“.

20. Zadavatel stanovil v čl. 3.4. kvalifikační dokumentace požadavek na splnění technických kvalifikačních předpokladů mimo jiné následovně:

dle § 56 odst. 3 písmene a) zákona zájemce doloží seznam staveb obdobných předmětu veřejné zakázky, provedených za posledních 5 let. Pro splnění této kvalifikace požaduje zadavatel doložení minimálně 3 staveb, které zahrnovaly práce stavebně-sanačního charakteru odpovídajících předmětu veřejné zakázky, přičemž nejméně jedna z těchto zakázek musela zahrnovat nakládání s radionuklidy v režimu odpovídajícímu příslušnému národnímu předpisu členského státu EU, upravujícímu nakládání s radionuklidy, (např. dozoru SÚJB dle zákona č. 18/1997 Sb. ve znění zák. č. 13/2002 Sb., Atomový zákon) a obsahovat likvidaci kontaminovaných objektů, sanace území, případně další práce a činnosti, jež jsou předmětem veřejné zakázky, které se týkají vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. kategorie a nakládání s radionuklidy odpovídajícímu příslušnému národnímu předpisu členského státu EU, upravujícímu nakládání s radionuklidy (např. § 9 odst. 1 písm. g a i) zák. č. 18/1997 Sb., ve znění zákona č. 13/2002 Sb., Atomový zákon.)“.

21. Zadavatel v čl. 4. 3. odst. 4 kvalifikační dokumentace stanovil následující:

Zhotovitel bude povinen naplnit legislativní požadavky k zajištění radiační ochrany vyplývajících především ze zákona č. 18/1997 Sb. (Atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících předpisů vydávaných SÚJB. Předmětem těchto požadavků je mimo jiné také povinnost získat jednotlivá povolení, resp. rozhodnutí orgánu státní správy (SÚJB), a to zejména v souladu s:

o § 9 odst. (1) písm. g) zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k jednotlivým etapám vyřazování z provozu pracoviště III. kategorie;

o § 9 odst. (1) písm. h) zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k uvádění radionuklidů do životního prostředí v rozsahu a způsoby stanovenými prováděcím právním předpisem;

o § 9 odst. (1) písm. i) zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k nakládání se zdroji ionizujícího záření v rozsahu a způsobu stanovenými prováděcím právním předpisem;

o § 9 odst. (1) písm. r) zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k provádění osobní dozimetrie a dalších služeb významných z hlediska radiační ochrany v rozsahu a způsoby stanovenými prováděcím právním předpisem;

Pro získání výše uvedených povolení musí Zhotovitel mimo jiné:

o zpracovat systém řízení jakosti (PZJ - program zajištění jakosti) v souladu s vyhláškou vydanou SÚJB č. 132/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů;

o ustanovit „dohlížející osobu“, která splňuje zvláštní odbornou způsobilost podle § 18 odst. (2) písm. b) zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů;“.

22. Úřad obecně konstatuje, že zadávací dokumentace je nejvýznamnějším dokumentem, na jehož základě dodavatelé zpracovávají své nabídky, proto zákon ukládá zadavateli vymezit prostřednictvím zadávací dokumentace veškeré podrobnosti předmětu veřejné zakázky nezbytné k tomu, aby dodavatelé mohli zpracovat své nabídky. Zadávací dokumentace musí obsahovat požadavky a technické podmínky v takovém rozsahu, aby byla zadávací dokumentace úplná a správná, a zároveň, aby byla jasná, srozumitelná, určitá a dostatečně podrobná.

23. V šetřeném případě jazykový výklad části požadavku dle ustanovení čl. 3.4. kvalifikační dokumentace vzbuzoval pochybnost, zda se formulace „které se týkají vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. kategorie a nakládání s radionuklidy odpovídajícímu příslušnému národnímu předpisu členského státu EU, upravujícímu nakládání s radionuklidy (např. § 9 odst. 1 písm. g a i) zák. č. 18/1997 Sb., ve znění zákona č. 13/2002 Sb., Atomový zákon.)“ vztahuje na „likvidaci kontaminovaných objektů, sanace území, případně další práce a činnosti“, nebo jen na „další práce a činnosti“, proto se Úřad zabýval otázkou, zda lze uvedenou nejasnost překonat výkladem v kontextu se zbývajícími ustanoveními kvalifikační dokumentace, neboť zadávací podmínky je nutno posuzovat jako provázaný komplex a jejich jednotlivé části nelze vykládat izolovaně.

24. Jak vyplývá z čl. 3.4. kvalifikační dokumentace zadavatel pro splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona požadoval „doložení minimálně 3 staveb, které zahrnovaly práce stavebně-sanačního charakteru odpovídajících předmětu veřejné zakázky, přičemž nejméně jedna z těchto zakázek musela zahrnovat nakládání s radionuklidy v režimu odpovídajícímu příslušnému národnímu předpisu členského státu EU, upravujícímu nakládání s radionuklidy“. Dále zadavatel pro tuto samostatně vymezenou referenční veřejnou zakázku v citovaném ustanovení stanovil, že musela „obsahovat likvidaci kontaminovaných objektů, sanace území, případně další práce a činnosti, jež jsou předmětem veřejné zakázky, které se týkají vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. kategorie a nakládání s radionuklidy odpovídajícímu příslušnému národnímu předpisu členského státu EU, upravujícímu nakládání s radionuklidy (např. § 9 odst. 1 písm. g a i) zák. č. 18/1997 Sb., ve znění zákona č. 13/2002 Sb., Atomový zákon.)“.

25. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že zadavatel pro jednu ze tří požadovaných referenčních veřejných zakázek jasně stanovil, že musí zahrnovat nakládání s radionuklidy, což vyplývá z formulace: „nejméně jedna z těchto zakázek musela zahrnovat nakládání s radionuklidy…“. Pokud tedy není pochyb o tom, že jedna z referenčních veřejných zakázek musela zahrnovat nakládání s radionuklidy, pak nelze zároveň tvrdit, že se na tutéž referenci nevztahuje předmětný požadavek, tj. „které se týkají vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. kategorie a nakládání s radionuklidy odpovídajícímu příslušnému národnímu předpisu členského státu EU, upravujícímu nakládání s radionuklidy (např. § 9 odst. 1 písm. g a i) zák. č. 18/1997 Sb., ve znění zákona č. 13/2002 Sb., Atomový zákon.)“, v němž zadavatel znovu opakuje podmínku „nakládání s radionuklidy“, neboť pak by si tyto dva požadavky vzájemně odporovaly. Pokud totiž platí, že reference musí zahrnovat „nakládání s radionuklidy“, pak logicky musí zahrnovat i „vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. kategorie“, jakožto druhou část předmětného požadavku, neboť tyto dva předpoklady jsou spojeny spojkou „a“. Z uvedeného lze tedy dovodit, že se požadavek „které se týkají vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. kategorie a nakládání s radionuklidy odpovídajícímu příslušnému národnímu předpisu členského státu EU, upravujícímu nakládání s radionuklidy (např. § 9 odst. 1 písm. g a i) zák. č. 18/1997 Sb., ve znění zákona č. 13/2002 Sb., Atomový zákon.)“ vztahuje jak na likvidaci kontaminovaných objektů a sanace území, tak i na další práce a činnosti, jež jsou předmětem veřejné zakázky, které má předmětná referenční zakázka obsahovat.

26. Z vymezení předmětu veřejné zakázky v kvalifikační dokumentaci (viz body 19 a 21 tohoto rozhodnutí) lze navíc dovodit, že předmětem veřejné zakázky jsou stavebně-sanační práce týkající se vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. kategorie dle atomového zákona. S ohledem na ustanovení § 56 odst. 7 písm. c) zákona, podle něhož je zadavatel povinen vymezit minimální úroveň technických kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky, lze usuzovat, že zadavatel byl oprávněn požadovat prokázání reference týkající se vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. kategorie, neboť se bezpochyby jedná o důležitou charakteristiku předmětu veřejné zakázky, která vypovídá o jeho specifičnosti, tj. o jeho druhu, rozsahu a složitosti. Je tedy možné předpokládat, že zadavatel skutečně požadoval, aby dodavatelé prokázali především zkušenost s vyřazováním z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. kategorie, aby mohl vybrat dodavatele veřejné zakázky pouze z okruhu subjektů, jež poskytují záruky o své schopnosti veřejnou zakázku řádně, včas a v odpovídající kvalitě realizovat.

27. Lze tedy uzavřít, že v šetřeném případě platí, že zadavatel požadoval doložení zkušenosti dodavatele s vyřazováním z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. kategorie v souvislosti s jakýmikoliv pracemi, které jsou předmětem veřejné zakázky.

28. Taktéž z průběhu zadávacího řízení nevyplývá, že by uchazeči měli pochybnosti o výkladu předmětné části kvalifikační dokumentace, neboť v tomto smyslu nebyly podány ani žádné žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, ani žádné námitky proti zadávacím podmínkám či proti rozhodnutí o vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

29. Z uvedených důvodů Úřad neshledal v postupu zadavatele porušení zákona.

30. S ohledem na výše uvedené závěry Úřad správní řízení podle § 117a písm. d) zákona výrokem tohoto rozhodnutí zastavil, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření dle § 118 zákona.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Pozn.: Pokud je v textu rozhodnutí uveden odkaz na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jedná se vždy o znění účinné v době zahájení zadávání veřejné zakázky.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz