číslo jednací: S592/2013/VZ-22741/2013/511/KČe

Instance I.
Věc Silnice 2013 – I., II. a IV. etapa
Účastníci
  1. Moravskoslezský kraj
  2. SDS EXMOST spol. s r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 17. 12. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení 272 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S592/2013/VZ-22741/2013/511/KČe

 

29.11.2013

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 27.9.2013 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Moravskoslezský kraj, IČO 70890692, se sídlem 28. Října 117, 702 18 Ostrava, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci ze dne 2.2.2011 MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO 28305043, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno,
  • navrhovatel – SDS EXMOST spol. s r. o., IČO 49454501, se sídlem Údolní 413/66, 602 00 Brno, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 25.9.2013 JUDr. Tomášem Bělinou, advokátem, Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o., IČO  01614606, se sídlem Pobřežní 370/4, 186 00 Praha 8,

ve věci části č. 2 (označené jako „II. etapa“) veřejné zakázky „Silnice 2013 – I., II. a IV. etapa“, zadávané formou užšího řízení, jehož oznámení bylo do  Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 21.2.2013 a uveřejněno dne 25.2.2013 pod ev. č. 241525 s opravou uveřejněnou dne 5.4.2013, dne 18.10.2013 a dne 12.11.2013 a v  Úředním věstníku EU uveřejněno dne 1.3.2013 pod ev. č. 2013/S043-068264, s opravou uveřejněnou dne 9.4.2013 pod ev.č. 2013/S069-113844, dne 23.10.2013 pod ev.č. 2013/S206-356062 a dne 13.11.2013 pod ev.č. 2013/S220-382227,

vydává toto

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – SDS EXMOST spol. s r. o., IČO 49454501, se sídlem Údolní 413/66, 602 00 Brno – vzal dne 20.11.2013 svůj návrh ze dne 27.9.2013 zpět.

 

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 27.9.2013 návrh navrhovatele – SDS EXMOST spol. s r. o., IČO 49454501, se sídlem Údolní 413/66, 602 00 Brno, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 25.9.2013 JUDr. Tomášem Bělinou, advokátem, Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o., IČO  01614606, se sídlem Pobřežní 370/4, 186 00 Praha 8 (dále jen „navrhovatel“) –  z téhož dne na přezkoumání úkonů zadavatele – Moravskoslezský kraj, IČO 70890692, se sídlem 28. Října 117, 702 18 Ostrava, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci ze dne 2.2.2011 MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO 28305043, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání části č. 2 (označené jako „II. etapa“) veřejné zakázky „Silnice 2013 – I., II. a IV. etapa“, zadávané formou užšího řízení, jehož oznámení bylo do  Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 21.2.2013 a uveřejněno dne 25.2.2013 pod ev. č. 241525 s opravou uveřejněnou dne 5.4.2013, dne 18.10.2013 a dne 12.11.2013 a v  Úředním věstníku EU uveřejněno dne 1.3.2013 pod ev. č. 2013/S043-068264, s opravou uveřejněnou dne 9.4.2013 pod ev.č. 2013/S069-113844, dne 23.10.2013 pod ev.č. 2013/S206-356062 a dne 13.11.2013 pod ev.č. 2013/S220-382227.

2. Dnem 27.9.2013, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č.j. ÚOHS-S592/2013/VZ-19453/2013/511/KČe dne 9.10.2013. Usnesením č.j. ÚOHS-S592/2013/VZ-19454/2013/511/KČe z téhož dne Úřad určil lhůty, ve kterých byli účastníci řízení oprávněni navrhovat důkazy a vyjádřit se v řízení a ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

5. Úřad rozhodnutím č.j. ÚOHS-S592/2013/VZ-20590/2013/511/KČe ze dne 22.10.2013 zamítl  návrh navrhovatele na nařízení předběžného opatření, spočívajícího v pozastavení zadávacího řízení. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 8.11.2013. 

6. Dne 20.11.2013 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení  o přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 27.9.2013.

7. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

8. S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal svůj návrh zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Jakubská 121/1, 602 00 Brno

2. JUDr. Tomáš Bělina, advokát, Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o., Pobřežní 370/4, 186 00 Praha 8

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz