číslo jednací: S586/2013/VZ-20572/2013/521/VČe

Instance I.
Věc Dodávky brzdových špalíků pro ČD Cargo, a.s
Účastníci
  1. ČD Cargo, a. s.
  2. EURO-METALL Kft.
  3. ESTATE & INVESTMENT a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 21. 11. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení 264 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S586/2013/VZ-20572/2013/521/VČe

 

1. listopadu 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 26. 9. 2013, na základě návrhu ze dne 26. 9. 2013, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – ČD Cargo, a.s., IČO 28196678, se sídlem Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7,
  • navrhovatel – EURO-METALL Kft., identifikační číslo (registrační číslo firmy) Cg. 01-09-074716, se sídlem Budapešť, IV., Elem u. 5-7., PSČ 1045, Maďarská republika, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci ze dne 30. 3. 2009 Mgr. Pavlem Pravdou, advokátem, ev. č. ČAK 9659, advokátní kancelář bnt attorneys-at-law s.r.o., IČO 27117723, se sídlem Vodičkova 707/37, 110 00 Praha 1,
  • vybraný uchazeč - ESTATE & INVESTMENT a.s., IČO 28262417, se sídlem Masarykova 31, 602 00 Brno,

ve věci veřejné zakázky „Dodávky brzdových špalíků pro ČD Cargo, a.s.“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění na základě písemné výzvy k jednání ze dne 17. 6. 2013,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele – EURO-METALL Kft., identifikační číslo (registrační číslo firmy) Cg. 01-09-074716, se sídlem Budapešť, IV., Elem u. 5-7., PSČ 1045, Maďarská republika – ze dne 26. 9. 2013 se stala zjevně bezpředmětnou.

 

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, dne 26. 9. 2013 obdržel návrh ze dne 26. 9. 2013 navrhovatele – EURO-METALL Kft., identifikační číslo (registrační číslo firmy) Cg. 01-09-074716, se sídlem Budapešť, IV., Elem u. 5-7., PSČ 1045, Maďarská republika, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci ze dne 30. 3. 2009 Mgr. Pavlem Pravdou, advokátem, ev. č. ČAK 9659, advokátní kancelář bnt attorneys-at-law s.r.o., IČO 27117723, se sídlem Vodičkova 707/37, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – ČD Cargo, a.s., IČO 28196678, se sídlem Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Dodávky brzdových špalíků pro ČD Cargo, a.s.“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění na základě písemné výzvy k jednání ze dne 17. 6. 2013. Zadavatel uveřejnil dobrovolné oznámení o záměru uzavřít smlouvu na předmětnou veřejnou zakázku - oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante, jež bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 7. 8. 2013 pod ev. č. 363053 a uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 9. 8. 2013 pod ev. č. 2013/S 154-269452.

2. Navrhovatel se ve svém návrhu domáhá zrušení předmětného zadávacího řízení.

3. Návrh navrhovatele obsahuje současně i návrh na vydání předběžného opatření – zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení.

4. Dnem 26. 9. 2013, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání úkonů zadavatele.

5. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

  • zadavatel,
  • navrhovatel,
  • vybraný uchazeč - ESTATE & INVESTMENT a.s., IČO 28262417, se sídlem Masarykova 31, 602 00 Brno.

6. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S586/2013/VZ-19027/2013/521/VČe ze dne 10. 10. 2013.

7. Dne 16. 10. 2013 obdržel Úřad od zadavatele rozhodnutí o zrušení předmětného zadávacího řízení ze dne 10. 10. 2013.

8. Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu správní orgán řízení o žádosti usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

9. Jelikož v průběhu správního řízení zadavatel předmětné zadávací řízení zrušil, zanikla tak veřejná zakázka, která měla být Úřadem přezkoumána. Návrh, jímž se navrhovatel domáhá zrušení zadávacího řízení, se tak stal zjevně bezpředmětným, a Úřad proto rozhodl o zastavení řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

10. Vzhledem k tomu, že zadavatel předmětné zadávací řízení zrušil rozhodnutím o zrušení zadávacího řízení ze dne 10. 10. 2013, Úřad nerozhodoval o návrhu navrhovatele na uložení předběžného opatření – zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

1. ČD Cargo, a.s., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7

2. Mgr. Pavel Pravda, advokát, advokátní kancelář bnt attorneys-at-law s.r.o., Vodičkova 707/37, 110 00 Praha 1

3. ESTATE & INVESTMENT a.s., Masarykova 31, 602 00 Brno

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz