číslo jednací: S218/2013/VZ-19863/2013/521/VČe

Instance I.
Věc Dokončení sanace a rekultivace odkaliště KIV/E, s. p. DIAMO – Mydlovary
Účastníci
 1. DIAMO, státní podnik
 2. Sdružení Mydlovary – RVM – ČLUZ - AQUA
 3. REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a. s.
 4. České lupkové závody, a. s.
 5. AQUASYS spol. s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 19. 11. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení 268 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S218/2013/VZ-19863/2013/521/VČe

 

30. října 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 15. 4. 2013, na základě návrhu ze dne 12. 4. 2013, jehož účastníky jsou

 • zadavatel – DIAMO, státní podnik, IČO 00002739, se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem,
 • navrhovatel – účastníci „Sdružení Mydlovary – RVM – ČLUZ - AQUA“
 • REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s., IČO 44569769, se sídlem Antonína Dvořáka 2165, 434 01 Most,
 • České lupkové závody, a.s., IČO 26423367, se sídlem Pecínov 1171, 271 01 Nové Strašecí, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 2. 5. 2013 Ing. Vladimírem Bartošem, CSc., předsedou představenstva, REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s., IČO 44569769, se sídlem Antonína Dvořáka 2165, 434 01 Most,
 • AQUASYS spol. s r.o., IČO 25344447, se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 30. 4. 2013 Ing. Vladimírem Bartošem, CSc., předsedou představenstva, REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s., IČO 44569769, se sídlem Antonína Dvořáka 2165, 434 01 Most,

kteří dne 26. 10. 2012 uzavřeli smlouvu o sdružení,

ve věci veřejné zakázky „Dokončení sanace a rekultivace odkaliště KIV/E, s. p. DIAMO – Mydlovary“, zadávané v užším řízení, jehož oznámení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 27. 3. 2012 a uveřejněno pod ev. č. 210849, ve znění oprav uveřejněných dne 19. 4. 2012, dne 9. 8. 2012, dne 21. 9. 2012, dne 30. 10. 2012, dne 7. 11. 2012 a dne 14. 12. 2012 a uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 4. 2012 pod ev. č. 2012/S 68-111630, ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 28. 4. 2012, dne 18. 8. 2012, dne 2. 10. 2012, dne 10. 11. 2012, dne 17. 11. 2012 a dne 19. 12. 2012,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele – účastníků „Sdružení Mydlovary – RVM – ČLUZ - AQUA“

 • REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s., IČO 44569769, se sídlem Antonína Dvořáka 2165, 434 01 Most,

České lupkové závody, a.s., IČO 26423367, se sídlem Pecínov 1171, 271 01 Nové Strašecí, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 2. 5. 2013 Ing. Vladimírem Bartošem, CSc., předsedou představenstva, REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s., IČO 44569769, se sídlem Antonína Dvořáka 2165, 434 01 Most,

 • AQUASYS spol. s r.o., IČO 25344447, se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 30. 4. 2013 Ing. Vladimírem Bartošem, CSc., předsedou představenstva, REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s., IČO 44569769, se sídlem Antonína Dvořáka 2165, 434 01 Most,

kteří dne 26. 10. 2012 uzavřeli smlouvu o sdružení – ze dne 12. 4. 2013 se stala zjevně bezpředmětnou.

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, dne 15. 4. 2013 obdržel návrh ze dne 12. 4. 2013 navrhovatele – účastníků „Sdružení Mydlovary – RVM – ČLUZ - AQUA“

 • REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s., IČO 44569769, se sídlem Antonína Dvořáka 2165, 434 01 Most,
 • České lupkové závody, a.s., IČO 26423367, se sídlem Pecínov 1171, 271 01 Nové Strašecí, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 2. 5. 2013 Ing. Vladimírem Bartošem, CSc., předsedou představenstva, REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s., IČO 44569769, se sídlem Antonína Dvořáka 2165, 434 01 Most,
 • AQUASYS spol. s r.o., IČO 25344447, se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 30. 4. 2013 Ing. Vladimírem Bartošem, CSc., předsedou představenstva, REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s., IČO 44569769, se sídlem Antonína Dvořáka 2165, 434 01 Most,

kteří dne 26. 10. 2012 uzavřeli smlouvu o sdružení (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – DIAMO, státní podnik, IČO 00002739, se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Dokončení sanace a rekultivace odkaliště KIV/E, s. p. DIAMO – Mydlovary“, zadávané v užším řízení, jehož oznámení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 27. 3. 2012 a uveřejněno pod ev. č. 210849, ve znění oprav uveřejněných dne 19. 4. 2012, dne 9. 8. 2012, dne 21. 9. 2012, dne 30. 10. 2012, dne 7. 11. 2012 a dne 14. 12. 2012 a uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 4. 2012 pod ev. č. 2012/S 68-111630, ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 28. 4. 2012, dne 18. 8. 2012, dne 2. 10. 2012, dne 10. 11. 2012, dne 17. 11. 2012 a dne 19. 12. 2012.

2. Navrhovatel se ve svém návrhu domáhá zrušení předmětného zadávacího řízení nebo zrušení rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení.

3. Dnem 15. 4. 2013, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání úkonů zadavatele.

4. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

 • zadavatel,
 • navrhovatel.

5. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S218/2013/VZ-8137/2013/521/VČe ze dne 3. 5. 2013. Úřad dále účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S218/2013/VZ-8138/2013/521/VČe z téhož dne stanovil lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Usnesením byla dále zadavateli stanovena lhůta k podání informace Úřadu o dalších úkonech, které provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení.

6. Dne 10. 10. 2013 obdržel Úřad od zadavatele rozhodnutí o zrušení předmětného zadávacího řízení ze dne 8. 10. 2013. Dne 14. 10. 2013 bylo oznámení o zrušení zadávacího řízení uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek.

7. Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu správní orgán řízení o žádosti usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

8. Jelikož v průběhu správního řízení zadavatel předmětné zadávací řízení zrušil, zanikla tak veřejná zakázka, která měla být Úřadem přezkoumána. Návrh, jímž se navrhovatel domáhá zrušení předmětného zadávacího řízení nebo zrušení rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení, se tak stal zjevně bezpředmětným, a Úřad proto rozhodl o zastavení řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

1. DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

2. REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s., Antonína Dvořáka 2165, 434 01 Most

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz