Rozhodnutí: S395/2013/VZ-20804/2013/522/PLy

Instance I.
Věc Poskytování komplexních služeb v projektu Restart na druhou v Ústeckém kraji
Účastníci
  1. Česká republika – Úřad práce České republiky
  2. Rekvalifikační a informační centrum s. r. o.
  3. bfz o. p. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 20. 11. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení  B

 

Č. j.:ÚOHS-S395/2013/VZ-20804/2013/522/PLy

 

1. listopadu 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 19. 6. 2013, na návrh ze dne 19. 6. 2013, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Česká republika – Úřad práce České republiky, IČO 72496991, se sídlem Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 2 – Nové Město, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 21. 6. 2013 JUDr. Mariannou Svobodovou, advokátkou, se sídlem Karlovo náměstí 24, 110 00 Praha 1,
  • navrhovatel – Rekvalifikační a informační centrum s. r. o., IČO 25438352, se sídlem Báňská 287, 434 01 Most, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 28. 5. 2013 Mgr. Markétou Hlavicovou, advokátkou, se sídlem Dómská 145/13, 412 01 Litoměřice,
  • vybraný uchazeč – bfz o. p. s., IČO 27966119, se sídlem Provaznická 16, 350 02 Cheb,

ve věci veřejné zakázky „Poskytování komplexních služeb v projektu Restart na druhou v Ústeckém kraji“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 4. 3. 2013 a bylo uveřejněno dne 5. 3. 2013 pod ev. č. 347132 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 7. 3. 2013 pod evidenčním číslem 2013/S 047-076316, vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele – Rekvalifikační a informační centrum s. r. o., IČO 25438352, se sídlem Báňská 287, 434 01 Most, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 28. 5. 2013 Mgr. Markétou Hlavicovou, advokátkou, se sídlem Dómská 145/13, 412 01 Litoměřice – ze dne 19. 6. 2013 se stala zjevně bezpředmětnou.

 

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 19. 6. 2013 návrh navrhovatele - Rekvalifikační a informační centrum s. r. o., IČO 25438352, se sídlem Báňská 287, 434 01 Most, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 28. 5. 2013 Mgr. Markétou Hlavicovou, advokátkou, se sídlem Dómská 145/13, 412 01 Litoměřice (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika – Úřad práce České republiky, IČO 72496991, se sídlem Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 2 – Nové Město, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 21. 6. 2013 JUDr. Mariannou Svobodovou, advokátkou, se sídlem Karlovo náměstí 24, 110 00 Praha 1 (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Poskytování komplexních služeb v projektu Restart na druhou v Ústeckém kraji“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 4. 3. 2013 a bylo uveřejněno dne 5. 3. 2013 pod ev. č. 347132 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 7. 3. 2013 pod evidenčním číslem 2013/S 047-076316.

2. Dnem 19. 6. 2013, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. V návrhu je požadováno přezkoumání úkonů zadavatele, na základě kterých zadavatel vyloučil navrhovatele z otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku a v důsledku toho i úkonů vedoucích k rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel,
  • vybraný uchazeč – bfz o. p. s., IČO 27966119, se sídlem Provaznická 16, 350 02 Cheb.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S395/2013/VZ-12155/2013/522/MKb ze dne 3. 7. 2013. Usnesením č. j. ÚOHS-S395/2013/VZ-12168/2013/522/MKb z téhož dne Úřad účastníkům řízení určil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.

5. Dne 22. 10. 2013 obdržel Úřad oznámení zadavatele ze dne 22. 10. 2013 o tom, že zadavatel svým rozhodnutím o zrušení zadávacího řízení ze dne 22. 10. 2013 rozhodl podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona o zrušení předmětného zadávacího řízení, a to z důvodu časových prodlev v zadávacím řízení.

6. Podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, správní orgán řízení o žádosti usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

7. S ohledem na skutečnost, že zadavatel zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku zrušil, Úřad konstatuje, že se návrh stal zjevně bezpředmětným.

8. Úřad vzhledem k výše uvedenému rozhodl o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl úřad zaslat jeden stejnopis.

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

1. JUDr. Marianna Svobodová, advokátka, advokátní kancelář Duška & Svobodová, Karlovo náměstí 24, 110 00 Praha 1

2. Mgr. Markéta Hlavicová, advokátka, Dómská 145/13, 412 01 Litoměřice

3. bfz o. p. s., Provaznická 16, 350 02 Cheb

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz