Rozhodnutí: S331/2013/VZ-19924/2013/512/IHl

Instance I.
Věc TSO koleje v úseku Křenovice h. n. – Sokolnice v km 21,300 –22,800
Účastníci
  1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
  2. HABAU CZ s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 12. 11. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení 273 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S331/2013/VZ-19924/2013/512/IHl

 

24. 10. 2013

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 28. 5. 2013, na návrh ze dne 25. 5. 2013, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město,
  • navrhovatel – HABAU CZ s.r.o., IČ 26068338, se sídlem Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice 6,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vymezených obsahem návrhu učiněných v podlimitní veřejné zakázce „TSO koleje v úseku Křenovice h. n. – Sokolnice v km 21,300 –22,800“, zadávané výzvou k podání nabídky ze dne 8. 3. 2013, 

vydává toto

 

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť návrh navrhovatele – HABAU CZ s.r.o., IČ 26068338, se sídlem Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice 6 – ze dne 25. 5. 2013 se stal zjevně bezpředmětným.

 

Odůvodnění

I. Zadávací řízení

1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město (dále jen „zadavatel“) zaslala dne 8. 3. 2013 výzvu k podání nabídky pěti dodavatelům za účelem zadání podlimitní veřejné zakázky „TSO koleje v úseku Křenovice h. n. – Sokolnice v km 21,300 –22,800“. Zadavatel ve výzvě uvedl, že zadává tuto zakázku jako podlimitní v souvislosti s výkonem relevantní činnosti, tedy jako sektorový zadavatel; nepostupuje proto v souladu s § 19 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Výzva obsahovala rovněž upozornění, že zadavatel nebude akceptovat námitky uchazečů proti postupu zadavatele a že případné podané námitky nebudou mít odkladný účinek na další postup zadavatele v zadávacím řízení. Zadavatel obdržel ve stanovené lhůtě nabídky čtyř uchazečů.

2. Dne 25. 4. 2013 bylo doručeno jednomu z uchazečů – HABAU CZ s.r.o., IČ 26068338, se sídlem Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice 6 (dále jen „navrhovatel“) – rozhodnutí zadavatele ze dne 15. 4. 2013 o vyloučení z  účasti na zadávacím řízení. Zadavatel odůvodnil vyloučení navrhovatele tím, že jeho nabídka nevyhověla kontrole úplnosti.

3. Proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení podal navrhovatel dopisem ze dne 3. 5. 2013 námitky. Zadavatel podané námitky odmítnul vzhledem k tomu, že byly podány po lhůtě 10 dnů stanovené v § 110 odst. 4 zákona pro zjednodušené podlimitní řízení. Zadavatel uvedl, že jde o hmotněprávní lhůtu, jejíž nedodržení nelze prominout. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval vyřízení námitek zadavatelem za učiněné v souladu se zákonem, podal dopisem ze dne 25. 5. 2013 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a návrh na vydání předběžného opatření k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“). Úřad návrh obdržel dne 28. 5. 2013 a tímto dnem bylo zahájeno správní řízení. Zadavatel obdržel návrh dne 29. 5. 2013.

4. Zadavatel rozhodl dne 24. 4. 2013 o výběru nejvhodnější nabídky a téhož dne oznámil toto rozhodnutí zbývajícím uchazečům. Zadavatel následně dne 14. 5. 2013 uzavřel Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem; cena díla činí cca 11,9 mil. Kč bez DPH.

II. Obsah návrhu

5. Navrhovatel ve svém návrhu ze dne 25. 5. 2013 mj. uvádí, že byl vyloučen ze zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku z důvodu nedoložení seznamu pěti nejvýznamnějších stavebních prací provedených na dráze a nedoložení objemu stavebních prací v minimálním objemu 100 mil. Kč za poslední 3 roky, ačkoli splnění těchto kvalifikačních předpokladů prokázal. Podle navrhovatele o jeho vyloučení rozhodla organizační jednotka zadavatele (Oblastní ředitelství Brno), která nemá právní subjektivitu. Nemohlo tudíž jít o tzv. sektorového zadavatele a o podlimitní veřejnou zakázku zadávanou v souvislosti s výkonem relevantní činnosti. Navrhovatel má za to, že zadavatel porušil zejména ustanovení § 6 zákona. Navrhovatel požaduje, aby Úřad zrušil rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení, zrušil rozhodnutí zadavatele o námitkách a zrušil celé zadávací řízení.

III. Průběh správního řízení

6. Účastníky správního řízení sp. zn. S331/2013/VZ podle § 116 zákona jsou:

o zadavatel,

o navrhovatel.

7. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S331/2013/VZ-10855/2013/512/IHl ze dne 12. 6. 2013. Usnesením č. j. ÚOHS-S331/2013/VZ-10932/2013/512/IHl ze dne 12. 6. 2013 určil Úřad účastníkům řízení lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy nebo činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

8. Zadavatel se k návrhu vyjádřil dopisem ze dne 4. 6. 2013. K námitce navrhovatele, že zadavatelem byla organizační jednotka zadavatele (Oblastní ředitelství Brno), ač jí měla být v obchodním rejstříku zapsaná Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, uvedl, že zadavatel má zpracován Podpisový řád, podle něhož je ředitel Oblastního ředitelství Brno oprávněn podepisovat písemnosti týkající se zadávání veřejných zakázek a podepisovat smlouvy s majetkovým dopadem pro zadavatele do 20 mil. Kč bez DPH, a to pro potřeby vlastní organizační jednotky. Zadavatel uvádí, že v předmětu činnosti má mj. zapsáno „zajišťování provozování železniční dopravní cesty a její provozuschopnosti, zajišťování údržby a opravy železniční dopravní cesty, zajišťování rozvoje a modernizace železniční dopraní cesty.“ Daná zakázka přímo souvisí s relevantní činností, proto je zadavatel oprávněn postupovat z pozice sektorového zadavatele. Jde o zakázku podlimitní, kdy zadavatel není povinen zadávat v režimu zákona. Zadavatel rovněž sdělil, že zakázka je již plněna podle uzavřené smlouvy. Zadavatel navrhl, aby Úřad zamítl návrh navrhovatele v celém rozsahu, alternativně aby Úřad neuložil zákaz plnění smlouvy, neboť práce na zakázce jsou již provedeny v rozsahu cca 94 %.

IV. Závěry Úřadu

9. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ z hlediska naplnění podmínek řízení a po zhodnocení všech podkladů, zejména týkajících se uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

10. Podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

11. Navrhovatel se svým návrhem domáhal zrušení rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení ze dne 15. 4. 2013 a zrušení rozhodnutí zadavatele o námitkách ze dne 10. 5. 2013, resp. zrušení celého zadávacího řízení.

12. Zadavatel uzavřel na veřejnou zakázku Smlouvu o dílo s vybraným uchazečem dne 14. 5. 2013. Návrh na zahájení řízení byl přitom Úřadu doručen až 28. 5. 2013. Z uvedeného tedy plyne, že již v době před podáním návrhu byla smlouva na veřejnou zakázku uzavřena. Navrhovatel podal návrh na zrušení úkonů zadavatele, avšak podle § 114 odst. 2 zákona po uzavření smlouvy lze podat návrh pouze a) proti uzavření smlouvy bez předchozího uveřejnění zadávacího řízení, b) proti porušení zákazu uzavření smlouvy stanovenému tímto zákonem nebo předběžným opatřením podle § 117 odst. 1, nebo c) v případě postupu zadavatele podle § 82 odst. 3. Navrhovatel se může domáhat pouze uložení zákazu plnění smlouvy.

13. Podle § 118 odst. 1 zákona Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele, nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel dne 14. 5. 2013 uzavřel smlouvu s vybraným uchazečem, nelze již uložit nápravné opatření spočívající ve zrušení jednotlivého úkonu zadavatele – rozhodnutí o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení a rozhodnutí o námitkách, resp. zrušit zadávací řízení.

14. Úřad vzhledem k výše uvedenému, tedy, že návrh navrhovatele je zjevně bezpředmětným, rozhodl podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. Úřad k tomu dále uvádí, že nastaly-li skutečnosti zakládající zjevnou bezpředmětnost již před podáním návrhu, nelze než uzavřít, že na zjištěný stav věci lze při právním posouzení tím spíše aplikovat ustanovení § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

Obdrží:

1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

2. HABAU CZ s.r.o., Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice 6

 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz