číslo jednací: S264/2013/VZ-19013/2013/512/JHl

Instance I.
Věc Tiskařské služby pro Skupinu ČEZ
Účastníci
  1. ČEZ, a. s.
  2. LOGIK, s. r. o.
  3. KARTEX media packaging, s. r. o.
  4. BOOM TISK, spol. s r. o.
  5. TISKÁRNA LIBERTAS, a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí návrh se zamítá
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 25. 10. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení 220 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S264/2013/VZ-19013/2013/512/JHl

 

3. října 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 2. 5. 2013 na návrh ze dne 29. 4. 2013, jehož účastníky jsou

· zadavatel – ČEZ, a. s., IČ 45274649, Duhová 2/1444, 140 53 Praha,

· navrhovatel – LOGIK, s. r. o., IČ 25748483, Radošovická 996/4, Praha 10 – Strašnice,

· vybraný uchazeč – KARTEX media packaging, s. r. o., IČ 24668044, K Háji 317, 273 51 Braškov,

· vybraný uchazeč – BOOM TISK, spol. s r. o., IČ 61679488, Ovčárecká 516, 280 02 Kolín – Sendražice, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci 20. 5. 2013 JUDr. Milošem Holubem, Ph.D., advokátem, Veletržní 924/14, 170 00 Praha,

· vybraný uchazeč – TISKÁRNA LIBERTAS, a. s., IČ 25678990, Drtinova 10, 150 00 Praha,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vymezené obsahem návrhu učiněných ve veřejné zakázce „Tiskařské služby pro Skupinu ČEZ“, zadávané v jednacím řízení s uveřejněním, jehož oznámení bylo do informačního systému o veřejných zakázkách odesláno dne 8. 10. 2012 a uveřejněno dne 12. 10. 2012 pod ev. č. 234594, opravné oznámení bylo odesláno dne 28. 12. 2012 a zveřejněno dne 2. 1. 2013,

rozhodl takto:

I.

Návrh navrhovatele – LOGIK, s. r. o., IČ 25748483, Radošovická 996/4, Praha 10 – Strašnice – se v části týkající se neuvedení a nerozpracování způsobu a zásad jednání s uchazeči o nabídkách podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť návrh nebyl podán oprávněnou osobou.

II.

Návrh navrhovatele – LOGIK, s. r. o., IČ 25748483, Radošovická 996/4, Praha 10 – Strašnice – se v části týkající se transparentnosti postupu zadavatele při jednání o nabídkách a v části týkající se posouzení nabídek podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 nebo 2 citovaného zákona.

ODŮVODNĚNÍ

I. Zadávací řízení

1. Zadavatel ČEZ, a. s., IČ 45274649, Duhová 2/1444, 140 53 Praha (dále jen „zadavatel“), odeslal podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dne 8. 10. 2012 do informačního systému o veřejných zakázkách oznámení o zakázce „Tiskařské služby pro Skupinu ČEZ“, zadávané v jednacím řízení s uveřejněním, které bylo uveřejněno dne 12. 10. 2012 pod evidenčním číslem 234594, opravné oznámení bylo odesláno dne 28. 12. 2012 a zveřejněno dne 2. 1. 2013 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Z čl. IV.3.4 oznámení o zakázce vyplývá, že uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 6 měsíců od uplynutí lhůty pro podání nabídek.

3. Cílem zadávacího řízení je podle čl. 3 kvalifikační dokumentace poskytování tiskařských služeb spočívajících v tisku brožur, informačních letáků, merkantilních tiskovin (hlavičkových papírů, obálek aj.), ceníků, kapesních kalendářů a podobných tiskovin a zajištění logistických služeb nutných pro dodání vytištěných tiskovin do místa určení stanoveného zadavatelem.

4. V rámci prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů zadavatel v čl. 12.1 kvalifikační dokumentace požadoval, aby dodavatel disponoval „alespoň jedním pětibarevným tiskařským strojem formátu B2, umožňujícím na jeden průchod tisknout Pantone + CMYK“, přičemž prokázat to měl čestným prohlášením v originále. Dalším požadavkem zadavatele bylo, že dodavatel „je technicky schopen přijímat data ve formátu PDF/X-1a:2001.

5. Každý uchazeč může podle čl. 7.1 zadávací dokumentace „v rámci jednacího řízení s uveřejněním předložit pouze jednu nabídku.“ Jednacím jazykem je podle čl. 8.1 zadávací dokumentace český jazyk.

6. Podle čl. 21 zadávací dokumentace zadavatel přistoupí za přítomnosti jím pověřených osob k otevírání obálek s nabídkami v čase a místě uvedeném ve výzvě k podání nabídky. Otevírání obálek se mají právo účastnit uchazeči (vždy max. 2 osoby každého uchazeče), jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel. Zadavatel otevírá obálky s nabídkami postupně v pořadí, v jakém byly zaevidovány zadavatelem. O otevírání obálek s nabídkami zadavatel sepisuje protokol o otevírání obálek.

7. Vlastní jednání o nabídkách se podle čl. 24 zadávací dokumentace „uskuteční na základě písemné výzvy zadavatele, ve které bude uvedena doba, místo a jazyk jednání. Průběh jednání o nabídkách se řídí ustanoveními ZVZ. Zadavatel bude jednat o nabídkách se všemi uchazeči, jejichž nabídky nebyly vyřazeny. Jednání o nabídkách bude probíhat odděleně s každým uchazečem zvlášť. Z jednání bude pořízen protokol, ve kterém budou uvedeny výsledky z jednání.“

8. Hodnocení nabídek provede zadavatel podle čl. 25.2 zadávací dokumentace „způsobem dle ZVZ podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. Dílčí hodnotící kritéria budou uvedena v souladu s § 78 odst. 6 ZVZ ve výzvě k podání nabídky.“

9. Nejvýhodnějšími nabídkami podle čl. 26.1 zadávací dokumentace „budou nabídky uchazečů, které byly podle základního hodnotícího kritéria vyhodnoceny jako ekonomicky nejvýhodnější, které získaly v rámci celkového hodnocení dle kritéria ekonomická výhodnost nabídky nejvíce bodů, max. však první tři nabídky.

10. V návrhu rámcové smlouvy na poskytování tiskařských služeb je v čl. VIII.2 uvedeno, že „v případě prodlení poskytovatele s dodržením termínů stanovených touto smlouvou nebo dílčí objednávkou nebo v případě dodání tiskovin, které jsou vadné se smluvní strany dohodly na smluvní sankci ve výši 30 % z ceny dílčí objednávky. Za vadnou tiskovinu se pro účely této smlouvy má na mysli zejména tiskovina, která není v souladu s grafickým manuálem objednatele.“

11. Zadavatel zaslal dne 29. 11. 2012 zájemci LOGIK, s. r. o., IČ 25748483, Radošovická 996/4, Praha 10 – Strašnice (dále jen „LOGIK, s. r. o.“ a „navrhovatel“) a třinácti dalším zájemcům výzvu k podání nabídky v jednacím řízení s uveřejněním na předmětnou veřejnou zakázku. Lhůtu pro podání nabídek stanovil do 20. 12. 2012 do 14:00. Ve výzvě zadavatel uvedl, že hodnocení nabídek provede „způsobem dle § 78 zákona podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky s následujícími dílčími kritérii, kterým je přiřazena níže uvedená % váha:

a. Nabídková cena váha 50 %

b. Technická kritéria – Kvalita služeb váha 50 %

Subkritéria dílčího kritéria kvalita služeb a jejich váha:

Dodací lhůta váha 40 %

Kvalita zpracování vzorku tiskoviny TYP 4 váha 20 %

Kvalita zpracování vzorku tiskoviny TYP 5 váha 20 %

Kvalita zpracování vzorku tiskoviny TYP 6 váha 20 %

12. Zadavatel ve výzvě ze dne 29. 11. 2012 dále uvedl, že „nabídky jednotlivých uchazečů budou hodnoceny za použití všech hodnotících kritérií, v následujících krocích zadávacího řízení (jednacího řízení s uveřejněním):

po jejich posouzení v souladu s § 30 odst. 1 zákona,

po skončení každé fáze jednání o nabídkách v rámci jednacího řízení s uveřejněním v souladu s § 31 odst. 5 zákona.

K jednání o nabídkách budete jako uchazeč předem písemně vyzván. Jednání proběhne v českém jazyce v době a místě uvedeném ve výzvě k jednání. Při jednání budou dodrženy zásady ustanovení § 6 zákona. Zadavatel bude jednat o nabídkách se všemi uchazeči, jejichž nabídky nebyly vyřazeny.

13. Z protokolu o otevírání obálek se žádostmi o účast a posouzení kvalifikace ze dne 28. 11. 2012 vyplývá, že zadavatel obdržel 14 žádostí o účast v předmětném zadávacím řízení. LOGIK, s. r. o. žádost o účast a posouzení kvalifikace doručila dne 15. 11. 2012.

14. Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 20. 12. 2012 vyplývá, že zadavatel obdržel celkem 14 nabídek, včetně nabídky uchazeče LOGIK, s. r. o.

15. Ze zprávy o posouzení a předběžném hodnocení nabídek ze dne 25. 1. 2013 dále vyplývá, že na prvním místě se umístil uchazeč LOGIK, s. r. o. s výsledným počtem 93,87 bodů a s nabídkovou cenou 85,04 Kč. Na druhém místě byl uchazeč BOOM TISK, spol. s r. o., IČ 61679488, Ovčárecká 516, 280 02 Kolín – Sendražice, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci 20. 5. 2013 JUDr. Milošem Holubem, Ph.D., advokátem, Veletržní 924/14, 170 00 Praha (dále jen „BOOM TISK, spol. s r. o.“) s počtem 80,66 bodů a s nabídkovou cenou 112,15 Kč. Uchazeč KARTEX media packaging, s. r. o., IČ 24668044, K Háji 317, 273 51 Braškov (dále jen „KARTEX media packaging, s. r. o.“) dosáhl 63,37 bodů a nabídl cenu ve výši 318,05 Kč. Uchazeč TISKÁRNA LIBERTAS, a. s., IČ 25678990, Drtinova 10, 150 00 Praha (dále jen „TISKÁRNA LIBERTAS, a. s.“) dosáhl 51,51 bodů a nabídkovou cenu měl ve výši 326,- Kč.

16. Dne 31. 1. 2013 zaslal zadavatel uchazeči LOGIK, s. r. o. výzvu k jednání v jednacím řízení s uveřejněním pro předmětnou veřejnou zakázku. Součástí výzvy bylo oznámení předběžných výsledků hodnocení nabídek. Zadavatel ve výzvě informoval o místě, datu, čase a jazyce jednání.

17. Z protokolu z jednání v jednacím řízení s uveřejněním pro předmětnou veřejnou zakázku ze dne 6. 2. 2013 (s uchazečem LOGIK, s. r. o. v 12:00) vyplývá, že uchazeč byl seznámen s programem a náplní jednání. „Dále byl uchazeč informován o skutečnosti, že se jedná o poslední jednání v rámci této veřejné zakázky. S uchazečem byly obecně projednány parametry jeho nabídky. Uchazeč představil svoji společnost a vznesl dotazy. Uchazeč byl vyzván k úpravě (snížení) nabídkové ceny a úpravě (snížení) dodací lhůty. Bylo dohodnuto, že uchazeč zašle upravenou cenovou nabídku ve formě vyplněné Tabulky pro uvedení jednotkových cen a celkové nabídkové ceny dle bodu B části 4 Zadávací dokumentace a upravenou dodací lhůtu ve formě vyplněné tabulky pro uvedení dodací lhůty dle bodu C, části 4 zadávací dokumentace, a to v termínu do 11. 2. 2013 do 15:00 hod. upravená cenová nabídka a upravená dodací lhůta bude doručena písemně v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky „Tiskařské služby pro Skupinu ČEZ“ a nápisem „nabídka – NEOTVÍRAT“ s uvedením adresy uchazeče, a to na adresu zadavatele ČEZ, a. s., Mgr. Tomáš Vacek, Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4. I v případě osobního doručení je uchazeč povinen doručit upravenou cenovou nabídku na podatelnu zadavatele na adresu sídla zadavatele.

18. Z protokolu o otevírání obálek s upravenými nabídkami ze dne 11. 2. 2013 vyplývá, že zadavatel obdržel celkem 14 upravených nabídek, přičemž uchazeč LOGIK, s. r. o. nabídl upravenou nabídkovou cenu 78,87 Kč a dodací lhůtu v počtu 91 dnů. Uchazeč BOOM TISK, spol. s r. o., nabídl upravenou nabídkovou cenu 75,- Kč a dodací lhůtu v počtu 55 dnů. Uchazeč KARTEX media packaging, s. r. o. nabídl upravenou nabídkovou cenu 76,- Kč a dodací lhůtu v počtu 55 dnů. Uchazeč TISKÁRNA LIBERTAS, a. s. nabídl upravenou nabídkovou cenu 77,42 Kč a dodací lhůtu v počtu 57 dnů.

19. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 26. 3. 2013 vyplývá, že na prvních třech místech se jako nejvhodnější po konečném hodnocení umístili uchazeči KARTEX media packaging, s. r. o. s počtem 99,34 bodů, BOOM TISK, spol. s r. o. s počtem 97,29 bodů a TISKÁRNA LIBERTAS, a. s. s počtem 95,76 bodů. Uchazeč LOGIK, s. r. o. se umístil na pátém místě s počtem 85,33 bodů. Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek ze dne 26. 3. 2013 odeslal zadavatel uchazečům stejného dne.

Obsah námitek uchazeče LOGIK, s. r. o.

20. Proti úkonům zadavatele v předmětném zadávacím řízení doručil dne 10. 4. 2013 uchazeč LOGIK, s. r. o. námitky. Podle názoru uchazeče LOGIK, s. r. o. trpělo celé zadávací řízení od začátku vadami, zadavatel například v zadávacích podmínkách nespecifikoval zásady jednání s uchazeči podle § 29 odst. 4 písm. g) zákona, nebylo tak zřejmé, zda se bude jednat ústně, či písemné, nebo v jakém pořadí budou uchazeči zváni k jednání o nabídkách, přičemž tento nedostatek se projevil až při jednání o nabídkách. „Absence neuvedení způsobu a zásad jednání s uchazeči de facto i de iure znamenala libovůli zadavatele určit si až při jednání o nabídkách, jakým způsobem hodlá s uchazeči jednat. Ve druhém kole jednání o nabídkách, které se konalo, jak již bylo výše uvedeno, písemnou formou, tak již zadavatel neměl potřebu komise pro otevírání obálek, tedy kdokoliv mohl obálku s nabídkou otevřít, její obsah zjistit a sdělit jinému účastníkovi řízení, čímž mohlo dojít ke znevýhodnění jedněch účastníků řízení oproti ostatním.

21. Zadavatel podle uchazeče LOGIK, s. r. o., realizoval dvě kola jednání o nabídkách. „Prvé kolo jednání se konalo dne 6. 2. 2013, při kterém byl sepsán se stěžovatelem protokol o jednání. Druhé kolo jednání již bylo písemné. …Zřejmě logickým a zákonem aprobovaným postupem by tak měl být (při využití jednání o nabídkách v písemné podobě) postup ten, že zadavatel poté, co od uchazeče písemný projev v rámci jednání o nabídkách obdrží, s tímto uchazečem sepíše protokol ve smyslu ust. § 31 odst. 2 zákona. V opačném případě lze jen obtížně dovozovat závaznost písemného úkonu uchazeče ve smyslu ust. 31 odst. 3 zákona. Dle názoru stěžovatele byl postup zadavatele protiprávním nerespektováním zákonné povinnosti vyhotovovat z každého kola jednání o nabídkách protokol, který bude uchazeče zavazovat.“

22. Výsledkem netransparentního postupu zadavatele byly podle uchazeče LOGIK, s. r. o. nové nabídky některých uchazečů, které se naprosto diametrálně lišily od jejich původních nabídek. „Tiskárna Libertas, a. s. snížila cenu o celých 77 %, společnost KARTEX media packaging, s. r. o. o 76 % a společnost BOOM TISK, spol. s r. o. o 33 %.“ Podle uchazeče LOGIK, s. r. o. je prakticky vyloučené, aby cena klesla na hranici 75,- Kč. „Jím nabízená jednotková cena v celkovém součtu všech položek 78,87 Kč je cenou naprosto na hranici reálné možnosti plnění v rámci relevantního trhu a dovozuje, že v žádném případě není možné, aby jiní uchazeči mohli nabízet jednotkovou cenu, která by byla pod hranicí 78,- Kč.“

23. Uchazeč LOGIK, s. r. o. dále uvedl, že výrazné korekce dodacích lhůt („Tiskárna Libertas, a. s. o celých 76 %, u společnosti KARTEX media packaging, s. r. o. o 40 % a společnosti BOOM TISK, spol. s r. o. o 56 %“) jsou naprosto nereálné. Podle názoru uchazeče LOGIK, s. r. o. na to zmínění uchazeči nemají výrobní kapacity ani potenciál. Jako opatření k nápravě navrhuje zrušení předmětného zadávacího řízení.

Rozhodnutí o námitkách uchazeče LOGIK, s. r. o.

24. Zadavatel rozhodnutím ze dne 22. 4. 2013 podaným námitkám nevyhověl. Co se týče vadné specifikace způsobu a zásad jednání s uchazeči, jsou podle názoru zadavatele námitky v této části podané opožděně. Dále nicméně uvedl, že způsob a zásady jednání s uchazeči o nabídkách byly uvedeny v souladu se zákonem v oznámení předmětného jednacího řízení s uveřejněním v čl. 24 části 1 zadávací dokumentace, ve výzvě k podání nabídky v jednacím řízení s uveřejněním podle § 29 odst. 4 písm. g) zákona a ve výzvě k jednání v jednacím řízení s uveřejněním pro předmětnou veřejnou zakázku. „V souladu s výzvou k jednání se dne 6. 2. 2013 uskutečnilo jednání o nabídkách s jednotlivými uchazeči odděleně (v souladu s podmínkami zákona, které zadavatele dopředu avizoval, viz výše). Všichni uchazeči byli zároveň upozorněni, že se jedná o poslední jednání (viz bod 1 protokolu z jednání). Na jednáních byly v souladu s výzvou k jednání projednány podmínky plnění obsažené v nabídkách příslušného uchazeče, zejména podmínky, které byly předmětem hodnocení nabídek. Každý uchazeč byl zároveň na tomto jednání vyzván k zaslání upravené cenové nabídky a upravené dodací lhůty v termínu do 11. 2. 2013 do 15:00 hod. a to v písemné podobě podepsaného statutárem nebo osobou oprávněno za uchazeče jednat…. …O výsledku jednání s každým uchazečem byl sepsán protokol z jednání, jehož 1 paré náleží zadavateli a je nedílnou součástí dokumentace zadávacího řízení a 1 paré náleží dodavateli. Dále zadavatel prostřednictvím komise dne 11. 2. 2013 otevřel obálky s revidovanými nabídkami uchazečů, o čemž pořídil zápis, který je nedílnou součástí dokumentace zadávacího řízení. K tomuto zadavatel uvádí, že vzhledem k tomu, že již v zadávací dokumentaci uvedl, že bude vést jednání s každým uchazečem zvlášť, nemůže proto ani závěry z jednání s uchazeči veřejně prezentovat na veřejném otevírání obálek, jak vyžaduje stěžovatel v námitkách (čl. II. bod A věta třetí námitek). K tomuto dále zadavatel uvádí, že všichni uchazeči měli stejný termín a formu předložení těchto dokumentů a následně bylo komisí určenou zadavatelem přikročeno k otevření těchto obálek tak, aby byl zachován zejména § 6 zákona.“

25. Zadavatel dále podle svého vyjádření posoudil nabídkové ceny i z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny a „z údajů doložených stěžovatelem vyplývá opačný fakt, a to že 5 uchazečů předložilo zadavateli téměř obdobné nabídky, a proto zadavatel neshledal a ani nemohl shledat na straně uchazečů žádné příznaky nemožnosti plnit za uvedených podmínek. Zadavatel v tomto zadávacím řízení ani nevyloučil použití subdodavatele, a proto nebyl důvod prověřovat, jaké plnění bude dodavatel plnit sám, a jaké prostřednictvím subdodavatele. …Zadavatel též uvádí, že všechny parametry dojednané v rámci veřejné zakázky jsou předmětem smlouvy podepisované s vybranými uchazeči (tato byla součástí části 2 zadávací dokumentace) a smluvní strany jsou touto smlouvou vázány a veškeré její parametry jsou právně vymahatelné (cena, dodací lhůta, atd.…).“ Podle zadavatele uchazeč LOGIK, s. r. o. nevyužil možnosti nahlédnout do zprávy o hodnocení nabídek a svoje námitky tak zakládá na nepřesných a nepodložených informacích.

26. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 2. 5. 2013 u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“).

II. Obsah návrhu

27. V návrhu opakuje navrhovatel svá tvrzení z námitek ze dne 9. 4. 2013. Mimo jiné pak dále uvádí, že napadal a napadá netransparentní postup zadavatele při jednání o nabídkách, přičemž jedna z příčin netransparentnosti je spatřována v tom, že zadavatel neuvedl a nerozpracoval způsob a zásady jednání s uchazeči tak, jak to má na mysli ustanovení § 29 odst. 4 písm. g) zákona. Podle navrhovatele zadavatel realizoval dvě kola jednání o nabídkách, ačkoliv avizoval v prvním kole jednání, že se jedná o kolo poslední. První kolo mělo proběhnout 6. 2. 2013, při kterém byl sepsán s navrhovatelem protokol o jednání. Druhé kolo jednání již bylo podle navrhovatele písemné. Zadavatel tedy měl v rámci dodržení § 31 zákona po obdržení písemného projevu navrhovatele v rámci jednání o nabídkách sepsat protokol ve smyslu § 31 odst. 2 zákona, což zadavatel neučinil. Navrhovatel je toho názoru, že zadavatel s uchazeči nesepsal protokol, který by je zavazoval k novým nabídkám. Netransparentnost uvedeného jednání o nabídkách dovozuje navrhovatel s odkazem na rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S199/2011/VZ-13213/2011/540/ZČa ze dne 13. 10. 2011.

28. Ve vztahu k cenám a lhůtám, které na základě jednání nabídli ve svých nabídkách vybraní uchazeči KARTEX media packaging, s. r. o., BOOM TISK, spol. s r. o. a TISKÁRNA LIBERTAS, a. s., navrhovatel zopakoval, že se jedná o dumpingové ceny a „s ohledem na postup při výrobě tiskovin není technologicky možné, aby první tři uchazeči dodací termíny splnili.“

29. V rámci určení technologických časů výroby jednotlivých tiskovin s ohledem na produkční časy tiskových strojů formátu B1 a B2 nechal navrhovatel vypracovat znalecký posudek č. ZP: 033/4/ZP-2013, znalcem Ing. Davidem Hermanem (dále jen „znalecký posudek“). V tomto znaleckém posudku bylo podle navrhovatele zjištěno, že „v případě, že dodavatel bude vlastnit optimální technologii pro všechny typy prací, tak při využití jednoho tiskového stroje (B1 v minimální konfiguraci s 5 tiskovými jednotkami a 1 lakovací věží) a všech potřebných dalších technologií (vždy jeden stroj s maximálním výkonem na trhu) bude realizovat zakázku jen v čistě produkčních časech 114,5 dnů při NON-STOP provozu na bázi 365/7/24. I v případě, že hypoteticky připustíme, že účastníci na 1. – 3. místě by měli dvě vysoce výkonné technologie pro každý potřebný výrobní proces, což dle dostupných informací nemají, tak by opětovně čistý produkční čas NON-STOP výroby (365/7/24) trval 58 dnů, což stále překračuje upravené dodací termíny vybraných uchazečů. Tyto časy počítají s tím, že se bude tisknout minimální a i dle znaleckého posudku velmi nestandardní rozsah u nákladů u tiskovin typu 6 – 9 v kategorii 60 000 a více, tj. pouze 60 001 ks. U ostatních počtů jsou samozřejmě zohledněny maximální požadované kusy, tj. u nestandardně zadaného typu tiskoviny 9 (rozsah 10 000 – 2 800 000ks) je časový odhad vázán na množství 2 800 000 ks.“

30. Přestože zadavatel požadoval, aby vybraný uchazeč disponoval minimálně jedním pětibarvovým tiskařským strojem formátu B2 umožňujícím na jeden průchod tisknout Pantone + CMYK, tak podle navrhovatele ze specifikace tiskovin vyplývá, že k realizaci kompletní zakázky je potřeba stroj formátu B1 (minimálně pro typ tiskoviny č. 3). „Na základě dostupných informací tímto strojem nedisponuje např. společnost KARTEX media packaging.“ Tato společnost není podle navrhovatele bez subdodavatele schopna tuto veřejnou zakázku realizovat.

31. Dále podle navrhovatele je pro realizaci nutné disponovat strojním vybavením pro vazbu V2 (pro typ tiskoviny 1). „Dle dostupných informací touto technologií nedisponuje ani jeden z účastníků označených na 1. – 3. místě. …Na prvních třech místech se umístily společnosti, které na trhu nepatří mezi největší a mají poměrně omezené možnosti pro tisk a hlavně knihařské zpracování a dokončovací práce. Knihařské zpracování a dokončovací práce činí i dle nezávislého vyjádření soudního znalce významnou část realizovaných typů tiskovin 75 % produkčních časů tvoří právě knihařské zpracování a dokončovací práce). Udaný čas na realizaci zakázky (91 dnů) využívá v přiměřené míře kapacitu tiskárny (včetně lidských zdrojů). Na trhu jsou ještě další tři tiskárny v oblasti plochého ofsetového tisku (H. R. G. spol. s r. o., IČ 47471611, POINT CZ, s. r. o., IČ 48528803, Východočeská tiskárna, spol. s r. o., IČ 60933496), které jsou schopné realizovat zakázky v podobných termínech jak navrhovatel, ale žádná z nich, dle vlastního vyjádření, není subdodavatelem účastníků na 1. – 3. místě.“

32. Navrhovateli by podle jeho vyjádření mohla vzniknout újma spočívající v nemožnosti využití jeho výrobních kapacit a ušlého zisku. Navrhovatel navrhuje, aby Úřad nařídil předběžné opatření spočívající v zákazu zadavateli uzavřít smlouvu v zadávacím řízení. Dále navrhuje, aby Úřad zrušil předmětné zadávací řízení. V otázce provedení důkazu navrhovatel odkazuje na dokumentaci o veřejné zakázce, předložený znalecký posudek a možnou kontrolu subdodavatelů vybraných uchazečů.

III. Průběh správního řízení

33. Účastníky správního řízení jsou podle § 116 zákona:

o zadavatel,

o navrhovatel,

o vybraný uchazeč KARTEX media packaging, s. r. o.,

o vybraný uchazeč BOOM TISK, spol. s r. o.,

o vybraný uchazeč TISKÁRNA LIBERTAS, a. s.

34. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S264/2013/VZ-8545/2013/512/JHl ze dne 13. 5. 2013.

35. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S264/2013/VZ-8740/2013/512/JHl ze dne 13. 5. 2013 stanovil účastníkům řízení lhůty, v níž mohli navrhovat důkazy nebo činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Stanovisko zadavatele

36. Vyjádření zadavatele ze dne 9. 5. 2012 obdržel Úřad dne 10. 5. 2012. Zadavatel ve svém vyjádření zopakoval svá tvrzení z rozhodnutí o námitkách ze dne 22. 4. 2012 a dále uvedl, že závěry navrhovatele, že proběhla dvě kola jednání, jsou naprosto mylné a smyšlené. Zadavatel podle svého vyjádření provedl pouze 1 kolo jednání, ze kterého vypracoval v souladu se zákonem zápis z jednání s každým uchazečem, a toto jednání bylo též posledním jednáním, tak jak avizoval zadavatele v protokolu z jednání. „Již v zadávací dokumentaci uvedl, že bude vést jednání s každým uchazečem zvlášť, a z tohoto důvodu nemohl ani závěry z těchto jednání s uchazeči veřejně prezentovat způsobem, kterého se navrhovatel domáhá ve svém návrhu, tj. veřejným otevíráním obálek s výsledky těchto jednání, tj. revidovanými cenami a dodacími lhůtami. Pokud by zadavatel tak učinil, jednal by v rozporu s § 30 odst. 6 zákona.“ Zadavatel podle svého vyjádření řádně posoudil všechna hodnotící kritéria včetně nabídkové ceny, a to i z hlediska zákonného instrumentu mimořádně nízké nabídkové ceny a rozhodně neshledal výskyt mimořádně nízké ceny. „I z údajů doložených samotným navrhovatelem naprosto jednoznačně vyplývá zcela opačný fakt, a to, že 5 uchazečů předložilo zadavateli téměř obdobné nabídky, a proto zadavatel neshledal a ani nemohl shledat na straně uchazečů žádné příznaky nemožnosti plnit za uvedených podmínek. Zadavatel v tomto zadávacím řízení nevyloučil použití subdodavatele a ani nestanovil žádnou část plnění, kterou by za pomoci subdodavatele dodavatel plnit nesměl. Tedy nechápeme, proč navrhovatel neustále poukazuje na fakt, že bez subdodavatele nejsou schopni vybraní dodavatelé plnit. Zadavatel též uvádí, že všechny parametry dojednané v rámci veřejné zakázky jsou předmětem smlouvy podepisované s vybranými uchazeči, tato byla součástí části 2 zadávací dokumentace a smluvní strany jsou touto smlouvou vázány a veškeré její parametry jsou právně vymahatelné (cena, dodací lhůta atd.), proto zadavatel nepochybuje o jejich plnění ze strany dodavatelů.“

37. Zadavatel na základě výše uvedeného navrhuje zamítnutí návrhu.

Vyjádření vybraného uchazeče BOOM TISK, spol. s r. o.

38. Ve lhůtě určené usnesením č. j. ÚOHS-S264/2013/VZ-8740/2013/512/JHl ze dne 13. 5. 2013 se k podanému návrhu vyjádřil vybraný uchazeč BOOM TISK, spol. s r. o. Podle jeho názoru je návrh navrhovatele v otázce vymezení zásad jednání s uchazeči spekulativní, proces otevírání obálek proběhl řádně. Dále uvedl, že „je zřejmé, že uchazeče zavazuje upravená nabídka, jejíž parametry uchazeč za tím účelem v písemné formě potvrdil, ať už se tak stalo postupem dle § 31 odst. 3 zákona bezprostředně po ústním jednání, či písemnou úpravou nabídky v souladu s výzvou zadavatele, k čemuž došlo v posuzovaném případě. Pokles ceny v řádech desítek procent u prvního a druhého kola VŘ je v tomto sektoru zcela běžnou praxí. Ostatně právě vysoutěžení pro zadavatele nejpříznivější ceny je účelem celého jednacího řízení. Vybranému uchazeči je např. známo, že v rámci podobného výběrového řízení zadavatele Česká spořitelna a. s. došlo k poklesu cen mezi prvním a finálním kolem o 32,4 %. Tento fakt je způsoben tím, že polygrafický trh dlouhodobě trpí nadbytkem výrobních kapacit a společnosti v prvních kolech VŘ používají strategii, při které záměrně předkládají vyšší ceny, aby ve druhém kole měli otevřenu možnost poskytnutí vyšší slevy. Což je pro oddělení nákupu v korporátní sféře jeden z ukazatelů kvalit personálu, který takto dokáže stlačit dodavatele. Rozdíl mezi nabídkou společnosti BOOM TISK a nabídkou společnosti Logik je pouze ve výši 5 %, což odpovídá lepšímu technologickému vybavení vybraného uchazeče. Jako jediní na trhu v České republice totiž disponuje společnost BOOM TISK digitálním tiskovým rotačním strojem, který je pro určité typy soutěžených položek lepším výrobním nástrojem než běžný a zastaralý ofsetový tisk. U tohoto typu stroje totiž zcela odpadají dlouhé přípravné časy a materiál, jako jsou tiskové desky, chemické přípravky a makulatura (zkažený papír na rozjezd zakázky). U dodacích lhůt platí to samé co pro pokles cen.“ S ohledem na obrat dosažený v roce 2011 a 2012 dále vybraný uchazeč BOOM TISK, spol. s r. o. vyvracel tvrzení navrhovatele, podle kterého nepatří mezi největší společnosti poskytující tiskové služby na trhu. Podle jeho názoru nedošlo k porušení zákona zadavatelem, přičemž jednání zadavatele v předmětném zadávacím řízení nebylo způsobilé podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. „Pouhá okolnost, že navrhovatel v rámci výběrového řízení nenabídl pro zadavatele nejvýhodnější nabídku, resp. nebyl ochoten zavázat se ke splnění takových kritérií, k jakým byly ochotni zavázat se vybraní uchazeči, nepředstavuje vadu výběrového řízení.

39. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S264/2013/VZ-9598/2013/512/JHl ze dne 24. 5. 2013 Úřad podle § 117 zákona zamítl návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření, jímž by měl být zadavateli uložen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení.

40. Proti výše uvedenému rozhodnutí č. j. ÚOHS-S264/2013/VZ-9598/2013/512/JHl ze dne 24. 5. 2013 o předběžném opatření podal navrhovatel dne 6. 6. 2013 v zákonné lhůtě rozklad.

41. Usnesením č. j. ÚOHS-S264/2013/VZ-10698/2013/512/JHl ze dne 10. 6. 2013 určil Úřad účastníkům správního řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podanému rozkladu.

42. Své vyjádření k rozkladu zaslal dne 14. 6. 2013 vybraný uchazeč KARTEX media packaging, s. r. o., dne 14. 6. 2013 vybraný uchazeč BOOM TISK, spol. s r. o. a dne 17. 6. 2013 zadavatel a vybraný uchazeč TISKÁRNA LIBERTAS, a. s.

IV. Závěry Úřadu

43. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, po zhodnocení všech podkladů a na základě vlastního zjištění rozhodl o zamítnutí návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v části týkající se neuvedení a nerozpracování způsobu a zásad jednání s uchazeči o nabídkách podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona a v části týkající se transparentnosti postupu zadavatele při jednání o nabídkách a v části týkající se posouzení nabídek podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

K zamítnutí návrhu v části týkající se neuvedení a nerozpracování způsobu a zásad jednání s uchazeči o nabídkách v oznámení jednacího řízení s uveřejněním podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona

44. Úřad v rámci správního řízení musí nejprve přezkoumat, zda je návrh podán osobou k tomu oprávněnou, teprve poté může přistoupit k přezkoumání skutečností namítaných navrhovatelem v podaném návrhu.

45. Zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace (viz ustanovení § 6 odst. 1 zákona).

46. V oznámení jednacího řízení s uveřejněním oznamuje zadavatel podle § 29 odst. 1 zákona svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení; oznámení jednacího řízení s uveřejněním je výzvou k podání žádostí o účast v jednacím řízení s uveřejněním a k prokázání splnění kvalifikace.

47. Podle § 29 odst. 2 podávají zájemci písemnou žádost o účast a prokazují splnění kvalifikace ve stanovené lhůtě. Po posouzení kvalifikace zájemců zadavatel vyzve zájemce, kteří prokázali splnění kvalifikace, k podání nabídek.

48. Podle § 29 odst. 4 písm. g) zákona obsahuje písemná výzva k podání nabídek alespoň způsob a zásady jednání s uchazeči o nabídkách.

49. Námitky lze podle § 110 odst. 2 zákona podat proti všem úkonům zadavatele a stěžovatel je musí doručit zadavateli do 15 dnů a v případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozví, nejpozději však do doby uzavření smlouvy.

50. Námitky proti zadávacím podmínkám musí stěžovatel podle § 110 odst. 3 zákona doručit zadavateli nejpozději do 5 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.

51. Podle § 110 odst. 7 zákona se námitky podávají písemně. V námitkách musí stěžovatel uvést, kdo je podává, proti kterému úkonu zadavatele směřují a v čem je spatřováno porušení zákona. V námitkách podle odstavců 2, 3 a 5 musí být uvedeno, jaká újma stěžovateli v důsledku domnělého porušení zákona hrozí nebo vznikla a čeho se stěžovatel domáhá. Jde-li o námitky podle odstavce 2, musí stěžovatel v námitkách uvést též skutečnosti rozhodné pro stanovení okamžiku, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozvěděl. Námitky neobsahující náležitosti podle tohoto odstavce zadavatel odmítne a bezodkladně písemně uvědomí o této skutečnosti stěžovatele. Podání námitek řádně a včas je podmínkou pro podání návrhu na přezkoumání postupu zadavatele ve stejné věci. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 114 odst. 2 může stěžovatel podat bez předchozího podání námitek.

52. Návrh lze podle § 114 odst. 1 zákona podat proti všem úkonům zadavatele, které vylučují nebo by mohly vyloučit zásady stanovené v § 6 a v jejichž důsledku hrozí nebo vznikla újma na právech navrhovatele, a to zejména proti

a) zadávacím podmínkám,

b) obsahu oznámení nebo výzvy o zahájení zadávacího řízení,

c) vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení,

d) rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky,

e) použití druhu zadávacího řízení.

53. Podle § 114 odst. 3 zákona musí návrh vedle obecných náležitostí podání obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 115 a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4 zákona.

54. Z dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že zadavatel ve výzvě k podání nabídky v jednacím řízení s uveřejněním ze dne 29. 11. 2012 stanovil lhůtu pro podání nabídek do 20. 12. 2012. Navrhovatel doručil zadavateli žádost o účast dne 15. 11. 2012. Nabídku podal navrhovatel ve lhůtě pro podání nabídek dne 20. 12. 2012. K prvnímu jednání o nabídkách s navrhovatelem došlo dne 6. 2. 2013, přičemž v rámci jednání bylo dohodnuto (což navrhovatel stvrdil podpisem), že se jedná o poslední jednání a že navrhovatel zašle písemně upravenou nabídku (viz bod 17. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

55. Navrhovatel doručil dne 10. 4. 2013 zadavateli námitky, v námitkách napadá mimo jiné skutečnost, že v oznámení jednacího řízení s uveřejněním neuvedl a nerozpracoval způsob a zásady jednání s uchazeči. Toto se mělo podle tvrzení navrhovatele projevit až při jednání o nabídkách. S tímto závěrem navrhovatele Úřad nesouhlasí, přičemž uvádí následující.

56. Pokud navrhovatel argumentuje absencí určitých náležitostí oznámení jednacího řízení, konkrétně zda se bude jednat ústně, či písemně, v jakém pořadí budou uchazeči zváni k jednání o nabídkách, jak se budou nabídky otevírat, lze tento navrhovatelem tvrzený nedostatek zjistit již po prostudování zadávacích podmínek a při zpracování nabídky, nejpozději však při prvním jednání o nabídkách, které proběhlo dne 6. 2. 2013 a z kterého byl vyhotoven protokol, což navrhovatel potvrdil podpisem. V tomto jednacím řízení zadavatel podle navrhovatele vůbec způsob jednání nevymezil, což ale navrhovateli muselo být jasné od samého počátku při prostudování zadávacích podmínek, tedy již před zpracováním nabídky. Pokud by Úřad přistoupil na skutečnost, že ona nejasnost zadávacích podmínek a zásad jednání mohla být zřejmá až po jednání se zadavatelem, tuto nejasnost by bylo třeba datovat nejpozději k 6. 2. 2013, nebo k 11. 2. 2013, kdy měly být podány upravené nabídky.

57. Úřad se dále musí vyjádřit k otázce doby rozhodné pro stanovení lhůty pro podání námitek proti zadávacím podmínkám v jednacím řízení s uveřejněním. Úřad je toho názoru, že pokud v zadávacích podmínkách není vymezen způsob jednání v jednacím řízení (bez ohledu na skutečnost, že tomu tak v tomto případě nebylo), je tento nedostatek (absence) patrný již ze samotných zadávacích podmínek, nejpozději však při samotném jednání, tedy ke dni 6. 2. 2013. Pokud něco vymezeno nebylo, musí tento nedostatek překlenout vlastní iniciativou a jednat podle svých zkušeností, když se nemůže spolehnout na zadávací podmínky, při zpracování nabídky tak musí logicky narazit na problémy, jakým způsobem podat nabídku, jak bude jednáno atd., přičemž pokud argumentuje, že zadavatel toto nevymezil, muselo to být patrné od samého počátku, případně vyplynout při jednání dne 6. 2. 2013.

58. Podle § 110 odst. 3 zákona je navrhovatel povinen doručit námitky proti zadávacím podmínkám zadavateli nejpozději do 5 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek uplynula dne 20. 12. 2012. Posledním dnem lhůty pro podání námitek proti zadávacím podmínkám byl tedy 25. 12. 2012. Lhůta pro podání upravených nabídek uplynula dne 11. 2. 2013. Posledním dnem lhůty pro podání námitek proti zadávacím podmínkám (v případě upravených nabídek) tak uplynula dne 16. 2. 2013. Navrhovatel však námitky (nejen proti neuvedení způsobu a zásad jednání s uchazeči podle § 29 odst. 4 písm. g) zákona) doručil zadavateli dne 10. 4. 2013. Ačkoliv navrhovatel argumentuje, že porušení zadavatele ohledně nevymezení způsobu jednání s uchazeči bylo možné zjistit až při samotném jednání, lze podle názoru Úřadu s ohledem na výše uvedené konstatovat, že případné nedostatky ve vymezení zadávacích podmínek měl navrhovatel zjistit již při zpracování své nabídky, příp. upravené nabídky, nejpozději však při jednání dne 6. 2. 2013. V případě podání námitek proti úkonu zadavatele (zde jednání o nabídkách) musí navrhovatel doručit námitky do 15 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení dozví. V šetřeném případě však byly námitky navrhovatele proti zadávacím podmínkám, které se mohly projevit až při jednání zadavatele s uchazečem, podány opožděně. Úřad při přezkoumání výše uvedeného vycházel jak z výzvy k podání nabídky z 29. 11. 2012, protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 20. 12. 2012, z výzvy k jednání v jednacím řízení s uveřejněním ze dne 31. 1. 2013, z protokolu z jednání v jednacím řízení s uveřejněním s navrhovatelem ze dne 6. 2. 2013, z protokolu o otevírání obálek s upravenými nabídkami ze dne 11. 2. 2013 a z námitek navrhovatele, které byly zadavateli doručeny dne 10. 4. 2013.

59. Podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona Úřad návrh zamítne, pokud návrh nebyl podán oprávněnou osobou.

60. Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že námitky týkající se stanovení způsobu a zásad jednání s uchazeči o nabídkách, tedy námitky podle § 110 odst. 3 zákona, byly podány opožděně. Z tohoto důvodu navrhovatel není oprávněnou osobou pro podání návrhu, neboť tou je pouze osoba, jež by podala námitky řádně a včas, jak stanoví § 110 odst. 7 zákona, a proto Úřad zamítl návrh navrhovatele v části týkající se stanovení způsobu a zásad jednání s uchazeči o nabídkách v oznámení jednacího řízení s uveřejněním, tak jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

K transparentnosti postupu zadavatele při jednání o nabídkách

61. Podle § 30 odst. 1 zákona po otevření obálek s nabídkami, po posouzení a hodnocení nabídek podle hlavy VII této části zákona oznámí zadavatel písemně všem uchazečům, jejichž nabídky byly hodnoceny a kteří nebyli vyloučeni z účasti v jednacím řízení s uveřejněním, předběžný výsledek hodnocení nabídek. Současně s oznámením o předběžném výsledku hodnocení nabídek zadavatel tyto uchazeče písemně pozve k prvnímu jednání o nabídkách a uvede dobu, místo a jazyk jednání.

62. V ustanovení § 31 zákona je upraveno jednání o nabídkách v jednotlivých fázích jednacího řízení s uveřejněním:

(1) Na každé jednání o nabídkách musí být uchazeč písemně pozván, nevzal-li termín a místo dalšího jednání na vědomí při předchozím jednání. Zadavatel stanoví v pozvánce den, hodinu a místo jednání.

(2) Z každého jednání o nabídkách vyhotovuje zadavatel protokol s uvedením všech ujednání, která mohou mít za následek změnu nabídky či návrhu smlouvy (dále jen „protokol z jednání“). Protokol z jednání podepisuje zadavatel a uchazeč či uchazeči, kteří se jednání o nabídkách účastnili.

(3) Podpisem každého protokolu z jednání se pro uchazeče stávají údaje a ujednání uvedená v protokolu z jednání závazná. Pozdější ujednání uvedené v podepsaném protokolu z jednání nahrazuje předchozí ujednání.

(4) Uchazeč je oprávněn nahlížet do protokolu z jednání, jehož byl účasten, a pořizovat z něj výpisy či opisy.

(5) Po ukončení každé fáze jednání o nabídkách stanoví zadavatel na základě výsledků jednání pořadí uchazečů. Pořadí uchazečů stanoví zadavatel na základě hodnotících kritérií podle § 29 odst. 3 písm. e), a to vždy za použití všech hodnotících kritérií. Zadavatel je povinen o stanovení pořadí uchazečů vyhotovit protokol, v němž uvede výsledky hodnocení jednání o nabídkách, pořadí uchazečů a informaci o tom, se kterými uchazeči bude jednáno v další fázi (dále jen „protokol o konečném výsledku hodnocení“).

(6) Protokol o konečném výsledku hodnocení je zadavatel povinen odeslat všem uchazečům, s nimiž bylo jednání o nabídkách v dané fázi uskutečněno, nejpozději do 5 pracovních dnů po ukončení každé fáze jednání.

(7) Zadavatel může před zahájením jakékoliv fáze jednání o nabídkách oznámit uchazečům, že jde o poslední fázi jednání o nabídkách; na této skutečnosti se může zadavatel se všemi uchazeči kdykoliv písemně dohodnout.

63. Jak bylo uvedeno výše, v zadávacích podmínkách a výzvě k podání nabídky v předmětném jednacím řízení (viz body 5. až 9., 12. a 16. odůvodnění tohoto rozhodnutí), zadavatel uchazeče informoval o tom, že bude jednat se všemi uchazeči zvlášť, k jednání o nabídkách bude každý uchazeč písemně vyzván, jednání proběhne v českém jazyce v čase a místě uvedeném ve výzvě. Ve výzvě k podání nabídek dále uvedl místo a čas podání písemné nabídky, hodnotící kritéria, že nabídky budou hodnoceny po posouzení a po každé fázi.

64. Zadavatel vyzval jednotlivé zájemce dne 29. 11. 2012 k podání nabídky, které měly být doručeny do 20. 12. 2012.

65. Uchazečům, kteří podali nabídku, a nebyli zadavatelem vyloučeni, zaslal zadavatel dne 31. 1. 2013 výzvu k jednání v jednacím řízení s uveřejněním, přičemž všem uchazečům zadavatel zaslal výsledky předběžného hodnocení nabídek, zpracovaného na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek. Každý uchazeč tak věděl, jak se v předmětném zadávacím řízení umístil. Ve výzvě k jednání v jednacím řízení s uveřejněním zadavatel uchazeče informoval o místě, čase a jazyce jednání.

66. Z každého jednání s jednotlivými uchazeči, která probíhala v průběhu dne 6. 2. 2013 (viz bod 17. odůvodnění tohoto rozhodnutí), zadavatel vyhotovil protokol, kde byl identifikován každý uchazeč (včetně navrhovatele), každý uchazeč byl informován, že se jedná o poslední jednání, zadavatel s každým uchazečem projednal parametry jeho nabídky, přičemž byly řešeny dotazy každého uchazeče k nabídce. Zadavatel v rámci jednání každého uchazeče včetně navrhovatele vyzval k úpravě nabídky (cena a dodací lhůty) a k podání upravené nabídky v písemné podobě v dohodnuté formě do 11. 2. 2013 do 15:00. Každý uchazeč (včetně navrhovatele) pak podepsal protokol ze svého jednání se zadavatelem.

67. Následně se dne 11. 2. 2013 (jak bylo avizováno dříve zadavatelem při jednání o nabídkách dne 6. 2. 2013, ze kterého byl sepsán protokol – viz bod 17. odůvodnění tohoto rozhodnutí) uskutečnilo otevírání obálek s upravenými nabídkami, přičemž součástí protokolu o otevírání obálek s upravenými nabídkami byla tabulka s uvedenými upravenými nabídkovými cenami jednotlivých uchazečů a upravenými dodacími lhůtami. Jak vyplývá ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 26. 3. 2013, hodnotící komise tyto hodnoty potvrdila a vyhodnotila, přičemž identifikovala vybrané uchazeče na prvních třech místech, následně zadavatel vyhotovil rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

68. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že navrhovatel v průběhu celého jednání o nabídkách vždy věděl o dalším kroku zadavatele, byl předem prokazatelně vyzván k podání písemné nabídky. Z protokolu o otevírání obálek ze dne 20. 12. 2013 vyplývá, že za účasti komise došlo k otevření obálek s jednotlivými nabídkami, přičemž tomuto procesu byl přítomen i zástupce navrhovatele. Dále je prokazatelné, že zadavatel zaslal dne 31. 1. 2013 navrhovateli výzvu k jednání se všemi náležitostmi, což je potvrzeno účastí navrhovatele na jediném jednání o nabídce dne 6. 2. 2013. Na tomto jednání byl navrhovatel informován o tom, že se jedná o jednání poslední, kdy má podat upravenou písemnou nabídku, což svým podpisem zástupce navrhovatele potvrdil.

69. Dalším krokem v předmětném jednacím řízení bylo vyhodnocení upravených nabídek, přičemž toto samotné hodnocení upravených nabídek si navrhovatel vyložil jako další kolo jednání. Jak ze samotného protokolu o jednání o nabídkách ze dne 6. 2. 2013 („Dále byl uchazeč informován o skutečnosti, že se jedná o poslední jednání v rámci této veřejné zakázky“), tak ze samotného protokolu o otevírání obálek s upravenými nabídkami ze dne 11. 2. 2013 a následné zprávy o posouzení upravených nabídek ze dne 26. 3. 2013 vyplývá, že se nejednalo o další jednání, nýbrž o konečné posouzení a hodnocení nabídek. O „dvoukolové“ jednání se tak v žádném případě nejednalo, a nebylo zadavatelem ani avizováno.

70. Co se týče neveřejného otevírání obálek s upravenými nabídkami, šlo pouze o výsledek jednání s jednotlivými uchazeči, přičemž tak došlo za účasti komise a v souladu s § 30 odst. 6 zákona, kdy žádný s uchazečů (jelikož s nimi zadavatel jednal odděleně), neměl možnost znát údaje z nabídky dalších uchazečů.

71. Upravené nabídky byly jednotlivými uchazeči podány v rozmezí od 7. 2. 2013 do 11. 2. 2013. Z protokolu o otevírání obálek s upravenými nabídkami ze dne 11. 2. 2013 vyplývá, že zadavatel za účasti členů komise pro otevírání obálek otevíral obálky řádně doručené zadavateli ve lhůtě dohodnuté dříve s jednotlivými uchazeči a v pořadí, v jakém byly doručeny a zapsány do seznamu doručených nabídek. Zadavatel takto obdržel 14 upravených nabídek. Na základě upravených cenových nabídek a dodacích lhůt pak bylo zadavatelem provedeno aktualizované hodnocení nabídek. Zpráva o posouzení a konečném hodnocení nabídek byla vypracována dne 26. 3. 2013. Stejného dne rozhodl zadavatel o výběru nejvhodnějších nabídek pro předmětnou veřejnou zakázku. Součástí tohoto rozhodnutí byla tabulka s předběžným a konečným hodnocením jednotlivých nabídek.

72. K argumentu navrhovatele, že v průběhu zadávacího řízení docházelo ke zbytečným prodlevám, Úřad uvádí, že z oznámení o zakázce (čl. IV.3.4) vyplývá závazek každého uchazeče, který v předmětném zadávacím řízení podá nabídku, že je touto nabídkou vázán po dobu 6 měsíců od uplynutí lhůty pro podání nabídek. První lhůta pro podání nabídky uplynula dne 20. 12. 2012, lhůta pro podání upravené nabídky uplynula dne 11. 2. 2013. Pokud Úřad bude pracovat s termínem lhůty pro podání nabídky, který uplynul 20. 12. 2012, byl každý uchazeč, který v tomto termínu nabídku podal, vázán svou nabídkou dalších 6 měsíců, tedy minimálně do 20. 6. 2013. Každý uchazeč tak musel již při podání nabídky zcela určitě vědět, že celé zadávací řízení může trvat dalších 6 měsíců, když zadavatel v oznámení o zakázce stanovil požadavek na vázanost nabídkou. Každý uchazeč tak musel dopředu počítat s tím, že celý zadávací proces může trvat minimálně dobu, po kterou je uchazeč nabídkou podle zadávacích podmínek vázán.

73. Na základě výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že zadavatel postupoval při jednání s jednotlivými uchazeči v jednacím řízení dostatečně transparentně, v postupu zadavatele tedy neshledal rozpor se zákonem.

K posouzení nabídek jednotlivých uchazečů

74. Podle § 44 odst. 1 zákona je zadávací dokumentace soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Za správnost a úplnost zadávacích podmínek odpovídá zadavatel.

75. Z ustanovení § 56 odst. 2 písm. h) zákona může zadavatel v rámci prokázání technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na služby požadovat přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.

76. Podle § 56 odst. 5 písm. c) zákona je zadavatel povinen vztahu k technickým kvalifikačním předpokladům je v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení vymezit minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky.

77. Jak bylo uvedeno v kvalifikační dokumentaci (viz bod 4. odůvodnění tohoto rozhodnutí), zadavatel v rámci prokázání splnění kvalifikace požadoval předložení čestného prohlášení, že uchazeč disponuje „alespoň jedním pětibarevným tiskařským strojem formátu B2, umožňujícím na jeden průchod tisknout Pantone + CMYK“. Dalším požadavkem zadavatele bylo, že dodavatel „je technicky schopen přijímat data ve formátu PDF/X-1a:2001.“ Předmětem plnění je poskytování tiskařských služeb (tiskoviny určitých parametrů).

78. Účelem stanovení technických kvalifikačních předpokladů je zajištění realizace veřejné zakázky pouze takovými dodavateli, kteří jsou k tomu dostatečně technicky způsobilí. Tím je minimalizováno riziko zadavatele, že dojde ke zmaření základního účelu zadávacího řízení, kterým je řádná realizace veřejné zakázky. Stanovení konkrétních požadavků v této souvislosti je sice závislé na úvaze zadavatele, ten je však současně vázán zejména ustanovením § 56 odst. 5 písm. c) zákona, podle kterého je povinen vymezit minimální úroveň požadované kvalifikace tak, aby odpovídala druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky.

79. Zadavatel vymezil minimální úroveň technických kvalifikačních předpokladů týkajících se tiskařského stroje, dále požadoval seznam referenčních veřejných zakázek v oblasti tiskařských služeb. Žádné další požadavky na vlastnictví či disponování dalšími tiskařskými či vázacími stroji v zadávacích podmínkách uvedeny nebyly. Jakékoliv další a neúměrné požadavky v rámci prokázání kvalifikace na osvědčení o dispozici více či jiných tiskařských a vázacích strojů by mohly znamenat omezení soutěže a tím pádem i možnou diskriminaci potenciálních uchazečů.

80. Zadavatel v zadávacích podmínkách identifikoval 10 typů tiskovin, které bude poptávat, čímž vymezil předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. K zajištění odbornosti uchazeče (kvalifikace) a s tím souvisejícího řádného plnění předmětu veřejné zakázky požadoval předložit v rámci prokázání splnění kvalifikačních předpokladů čestné prohlášení o tom, že uchazeč disponuje určitým tiskařským strojem, nutným k plnění předmětu veřejné zakázky, a doložení seznamu referenčních veřejných zakázek.

81. Zadavatel má ze zákona povinnost stanovit předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je tedy na něm, aby přesně popsal, co bude předmětem plnění; v tomto případě jaké tiskařské služby bude požadovat.

82. Požadavky na vybavení uchazečů (mimo úroveň technických kvalifikačních předpokladů), tzn. jaké tiskařské a vázací stroje mají mít k dispozici, jsou už jen prostředkem k řádnému splnění předmětu veřejné zakázky, přičemž je na každém uchazeči, aby po přezkoumání zadávacích podmínek a identifikace předmětu plnění zvážil, zda může splnit zadavatelem požadovaný předmět plnění, v konkurenceschopných lhůtách a cenách. Je na uchazečích, aby s ohledem na své technické, personální a finanční zázemí nabídli konkurenceschopné nabídky.

83. K argumentaci navrhovatele, jaké technické zázemí je potřeba k plnění předmětu veřejné zakázky, Úřad uvádí, že tyto úvahy navrhovatele jsou bezpředmětné, jelikož otázka minimální úrovně technických kvalifikačních předpokladů je v prvé řadě v gesci zadavatele (stanovení minimálních požadavků na prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů). Zadavatel tak v rámci zadávacích podmínek stanoví minimální úroveň kvalifikačních předpokladů, avšak je pak na každém uchazeči, aby si vyhodnotil předmět veřejné zakázky a posoudil, zda je dostatečně technicky vybaven k plnění předmětu veřejné zakázky.

84. V čl. 1.l zadávací dokumentace a čl. 1.1.j kvalifikační dokumentace zadavatel specifikoval pojem subdodavatele, kterým „je osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část předmětu této veřejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění předmětu této veřejné zakázky určité věci či práva.“

85. Zadavatel v kvalifikační dokumentaci v čl. 9.2 každému zájemci umožnil prokázat splnění technických kvalifikačních předpokladů prostřednictvím subdodavatele, přičemž tato možnost vyplývá i přímo ze zákona. Současně nikde v zadávací dokumentaci nevyloučil ani neomezil, aby nějaká část předmětu veřejné zakázky byla plněna subdodavatelem, přičemž podle čl. 13.2 zadávací dokumentace má být součástí nabídky „seznam subdodavatelů formou doplnění tabulky uvedené v článku D části 4 této zadávací dokumentace.“ V tomto seznamu subdodavatelů by tedy měli být uvedeni jak subdodavatelé, kterými uchazeč prokazuje část kvalifikace, tak subdodavatelé, prostřednictvím kterých plní uchazeč část předmětu veřejné zakázky. Seznam má obsahovat identifikační údaje subdodavatele s konkretizací části smlouvy, která bude subdodavatelem plněna. Každý uchazeč tak mohl využít svého zákonného práva a plnit kteroukoliv část předmětu veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatele, přičemž prostřednictvím subdodavatele plnili určité části předmětné veřejné zakázky dva ze tří vybraných uchazečů.

86. Skutečnost, že zadavatel v rámci prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů požaduje předložení čestného prohlášení o dispozici určitým tiskařským strojem, neznamená, že předmět veřejné zakázky bude plněn pouze tímto tiskařským strojem.

87. Výsledné nabízené ceny a lhůty jsou jen výsledkem soutěžního prostředí vytvořeného předmětným zadávacím řízením, dohady o tom, proč ten který uchazeč snížil cenu o tolik procent, Úřad odmítá s tím, že nezbytnou součástí a žádoucím efektem zadávacího řízení je soutěž jednotlivých uchazečů a právě snižování cen a dalších číselně vyjádřitelných hodnotících kritérií.

88. Jak již bylo uvedeno výše, výsledné nabízené hodnoty jsou žádoucím důsledkem zadávacího řízení, zadavatel by tedy byl sám proti sobě, pokud by nějak tyto hodnoty omezoval. Výjimku tvoří mimořádně nízká nabídková cena, nicméně v tomto případě navrhovatel tuto nenapadal, pouze konstatoval bez znalosti konkrétního technického, personálního či ekonomického zázemí jednotlivých vybraných uchazečů, že jimi nabízené ceny jsou „na hranici reálné možnosti plnění v rámci relevantního trhu.“ V rámci předmětného jednacího řízení zadavatel právě s ohledem na nastavení hodnotících kritérií očekával soutěž v průběhu jednání v hodnotících kritériích nabídkové ceny a lhůty, není tedy nic zvláštního, pokud někteří uchazeči po jednání se zadavatelem upravili nabídky a snížili své nabídkové ceny a zkrátili dodací lhůty.

89. K dodacím lhůtám (a také k nabídkovým cenám) je také potřeba uvést, že je právem (i s ohledem na efektivní čerpání veřejných financí) zadavatele upravit ve smlouvě s vybraným uchazečem zajišťovací institut (sankční podmínky) v případě, že vybraný uchazeč neplní řádně či neplní včas. Jak již bylo uvedeno výše (bod 10. odůvodnění tohoto rozhodnutí), zadavatel si ve smlouvě s vybraným uchazečem upravil smluvní sankci v případě prodlení vybraného uchazeče s dodržením termínů stanovených zadavatelem ve smlouvě či dílčích objednávkách.

90. Dalším zajišťovacím institutem umožňujícím postihnout uchazeče, který ve své nabídce uvedl informace či doklady, které neodpovídají skutečnosti, a měly nebo mohly mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky, je podle § 82 odst. 8 zákona možnost zadavatele odstoupení od smlouvy.

91. Co se týče znaleckého posudku předloženého navrhovatelem, je v prvé řadě třeba uvést, že již samotný znalec v úvodu uvedl, že „Tento znalecký posudek je vypracován za účelem určení reálných produkčních časů tiskového procesu na minimálně pětibarvových ofsetových tiskových strojích středního formátu tisku B1 (707x1000 mm, resp. 740x1020 mm), B2 (500x707 mm, resp. 520x740 mm) s lakovací jednotkou a určení reálných časů dokončujících zpracování dle specifikací jednotlivých níže uvedených tiskovin. Znalecký posudek nebere ohled na časy výroby všech potřebných materiálů a práce předtiskové přípravy (grafická příprava a úprava tiskových dat, výroba tiskových forem) a dodací lhůty vstupních materiálů potiskovaných materiálů, tiskových barev a chemikálií). Dále pro objektivitu tohoto znaleckého posudku nejsou brány v potaz časy na přípravy tiskových strojů – je počítáno pouze s produkčním časem, tedy kdy stroj tiskne. Dále nejsou započítány časy na aklimatizaci vstupních potiskovaných materiálů, manipulační časy, čas potřebný na zaschnutí tiskové barvy po vytištění archů – cca 10 hod (než může být započato dokončovací zpracování vytištěných archů). Není počítáno s časy potřebnými pro přípravu dokončujícího zpracování (opět je počítáno s produkční dobou chodu strojů dokončujícího pracování). Výše uvedené je vztaženo k jednotlivým tiskovinám a pro každý druh tiskoviny jsou v praktické části tohoto znaleckého posudku vypočítány výrobní časy.“ Jedná se tedy o obecné tvrzení znalce ohledně doby, za kterou je schopna ta která tiskárna vyprodukovat tu kterou tiskovinu. Ze znaleckého posudku tak nelze zjistit, zda hodnoty nabízené vybranými uchazeči jsou reálné, či nikoliv. Obecné konstatování znalce je tak podle názoru Úřadu ve vztahu k šetřené veřejné zakázce bezpředmětné, jelikož veškeré navrhovatelem vyvozované důsledky s ohledem na nabídky vybraných uchazečů jsou pouze spekulativní závěry, bez znalosti pravého stavu věci. Znalecký posudek nevychází z konkrétních nabídek, či technického zázemí jednotlivých uchazečů, sestaveného za přispění subdodavatele nebo z vlastních zdrojů.

92. Zadavatel v zadávacích podmínkách nestanovil žádné minimální, či maximální lhůty, ve kterých mají uchazeči plnit, dodací lhůty byly předmětem hodnocení. Jediný požadavek týkající se technického zázemí uchazečů, který zadavatel požadoval v rámci prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů, je dispozice tiskařským strojem (viz bod 4. a 77. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Zadavatel v rámci zadávacích podmínek nikde nepožadoval, aby uchazeč předložil přehled svého technického vybavení či zázemí, či uvedení strojů, které bude pro plnění předmětné veřejné zakázky využívat.

93. Na základě shora uvedeného Úřad konstatuje, že zadavatel při jednání o nabídkách a při posouzení nabídek v zadávacím řízení předmětné veřejné zakázky dodržel postup stanovený zákonem v § 30 a § 31 zákona ve spojení s § 6 zákona, a proto návrh navrhovatele ze dne 29. 4. 2013 podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona v těchto částech zamítl tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1. ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha

2. LOGIK, s. r. o., Radošovická 996/4, Praha 10 – Strašnice

3. KARTEX media packaging, s. r. o., K Háji 317, 273 51 Braškov

4. JUDr. Miloš Holub, Ph.D., advokát, Veletržní 924/14, 170 00 Praha

5. TISKÁRNA LIBERTAS, a. s., Drtinova 10, 150 00 Praha

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz