Rozhodnutí: S366/2010/VZ-17041/2013/512/JHl

Instance I.
Věc Rekonstrukce ulic Nemocniční a Pod Špičákem – Tanvald
Účastníci
  1. Liberecký kraj
  2. ALPINE Bau CZ, s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2010
Datum nabytí právní moci 4. 10. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení 377 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S366/2010/VZ-17041/2013/512/JHl

 

13. září 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 22. 9. 2010 na základě návrhu ze dne 20. 9. 2010, jehož účastníky jsou

· zadavatel – Liberecký kraj, IČO 70891508, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec,

· navrhovatel – ALPINE Bau CZ, s. r. o. (do 18. 11. 2010 podnikající pod obchodní firmou ALPINE stavební společnost CZ, s. r. o.), IČO 45192286, se sídlem Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele ve veřejné zakázce „Rekonstrukce ulic Nemocniční a Pod Špičákem – Tanvald“, jejíž oznámení bylo dne 17. 8. 2010 uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách pod ev. č. 60048781,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele – ALPINE Bau CZ, s. r. o., IČO 45192286, se sídlem Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí – ze dne 20. 9. 2010 se stala zjevně bezpředmětnou.

Odůvodnění

I. Zadávací řízení

1. Zadavatel – Liberecký kraj, IČO 70891508, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, (dále jen „zadavatel“) – uveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem 60048781 dne 17. 8. 2010 oznámení otevřeného řízení o veřejné zakázce „Rekonstrukce ulic Nemocniční a Pod Špičákem – Tanvald“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Kritériem pro zadání zakázky byla ekonomická výhodnost nabídky z hlediska nabídkové ceny (70 %) a plánu organizace výstavby (30 %), jak zadavatel stanovil v oznámení o zakázce v bodě IV.2.1.

3. Zadavatel dále v zadávací dokumentaci v čl. 9 v rámci požadavků na splnění technických kvalifikačních předpokladů požadoval podle § 56 odst. 3 písm. f) zákona – přehled zařízení – obalovny s výkonem min 160 t/hod. v dosahu TKP. Jako minimální úroveň uvedeného kvalifikačního předpokladu zadavatel požadoval doložení vlastnictví nebo smluvního vztahu k požadované obalovně. V rámci rozsahu informací požadoval prohlášení, ze kterého bude vyplývat, že po dobu plnění veřejné zakázky bude mít uchazeč obalovnu k dispozici.

4. Dále v čl. 13 zadávací dokumentace zadavatel stanovil hodnotící kritérium, jímž byla podle § 78 dost. 1 písm. a) zákona ekonomická výhodnost nabídky:

a. Kritérium č. 1 - Celková nabídková cena bez DPH 70 %

b. Kritérium č. 2 - Plán organizace výstavby 30 %

i. Doba realizace (tj. za kolik týdnů od podpisu smlouvy o dílo je uchazeč schopen zrealizovat splnění celé zakázky) 50 %

ii. Dopravní omezení (tj. po kolik kalendářních dnů po dobu realizace nebude komunikace průjezdná) 50 %

5. Zadávací dokumentaci si vyzvedlo celkem 10 dodavatelských subjektů a ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel nabídky od devíti uchazečů. Společnost ALPINE Bau CZ, s. r. o. (do 18. 11. 2010 podnikající pod obchodní firmou ALPINE stavební společnost CZ, s. r. o.), IČO 45192286, se sídlem Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí (dále jen „ALPINE Bau CZ“ a „navrhovatel“) nabídku nepodala.

6. ALPINE Bau CZ podala dne 2. 9. 2010 námitky směřující proti zadávací dokumentaci, konkrétně proti požadavku na prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 dost. 3 písm. f) zákona a proti stanovení dílčích hodnotících kritérií, které je podle jejího názoru netransparentní.

7. Zadavatel námitce podané ALPINE Bau CZ rozhodnutím ze dne 9. 9. 2010 nevyhověl. Navrhovatel rozhodnutí zadavatele o námitkách obdržel dne 13. 9. 2010.

II. Správní řízení

8. Navrhovatel se s rozhodnutím zadavatele o námitkách ze dne 9. 9. 2010 neztotožnil, a proto podal dne 22. 9. 2010 k Úřadu návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Navrhovatel ve svém návrhu požadoval zrušit předmětné zadávací řízení.

9. Návrh byl Úřadu doručen dne 22. 9. 2010 a tímto dnem bylo zahájeno správní řízení evidované pod sp. zn. ÚOHS-S366/2010/VZ/520/JHl. Součástí návrhu byl návrh na vydání předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. b) zákona, a to pozastavit předmětné zadávací řízení.

10. Účastníky správního řízení podle ustanovení § 116 zákona jsou:

o zadavatel,

o navrhovatel.

11. O zahájení správního řízení informoval Úřad účastníky řízení oznámením č. j. ÚOHS-S366/2010/VZ-14842/2010/520/JHl ze dne 6. 10. 2010. Usnesením č. j. ÚOHS-S366/2010/VZ-14850/2010/520/JHl z téhož dne stanovil Úřad účastníkům řízení lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy nebo činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. 

12. Úřad rozhodnutím č. j. ÚOHS-S366/2010/VZ-15175/2010/520/JHl ze dne 12. 10. 2010 zamítl návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření, kterým by mělo být pozastaveno předmětné zadávací řízení.

Prvostupňové rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S366/2010/VZ-16525/2010/520/JHl ze dne 2. 2. 2011

13. Úřad dne 3. 2. 2011 vydal rozhodnutí č. j. ÚOHS-S366/2010/VZ-16525/2010/520/JHl, jímž byl návrh navrhovatele ze dne 20. 9. 2010 podle § 118 odst. 4 písm. a) zákona zamítnut. Proti rozhodnutí podal navrhovatel dopisem ze dne 10. 2. 2011 v zákonné lhůtě rozklad k předsedovi Úřadu.

Druhostupňové rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R34/2011/VZ-8869/2011/310/JSl ze dne 14. 6. 2011

14. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-R34/2011/VZ-8869/2011/310/JSl ze dne 14. 6. 2011 předseda Úřadu prvostupňové rozhodnutí č. j. ÚOHS-S366/2010/VZ-16525/2010/520/JHl ze dne 2. 2. 2011 potvrdil a podaný rozklad zamítl. Obě rozhodnutí nabyla právní moci dne 20. 6. 2011.

15. Jelikož Úřad pravomocným rozhodnutím návrh navrhovatele zamítnul podle § 118 odst. 4 písm. a) zákona, kauce ve výši 100 000,- Kč složená dne 22. 9. 2010 na účet Úřadu, byla dne 13. 7. 2011 podle § 115 odst. 2 zákona převedena na účet státního rozpočtu.

Rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 62Af 47/2011-70 ze dne 7. 3. 2013

16. Protože se navrhovatel neztotožnil se závěry Úřadu a předsedy Úřadu, podal v zákonné lhůtě žalobu ke Krajskému soudu v Brně (dále jen „ Krajský soud“), v níž navrhuje zrušit rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R34/2011/VZ-8869/2011/310/JSl ze dne 14. 6. 2011, kterým byl zamítnut rozklad navrhovatele proti rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S366/2010/VZ-16525/2010/520/JHl ze dne 2. 2. 2011.

17. Krajský soud v Brně shledal žalobu důvodnou, a proto rozhodnutím č. j. 62Af 47/2011-70 ze dne 7. 3. 2013 napadené rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R34/2011/VZ-8869/2011/310/JSl ze dne 14. 6. 2011 jako nezákonné podle § 78 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), zrušil, a věc vrátil předsedovi Úřadu k dalšímu řízení. Podle § 78 odst. 4 s. ř. s. pak vyslovil, že se věc vrací předsedovi Úřadu k dalšímu řízení, v němž je žalovaný vázán právním názorem soudu vysloveným v rozhodnutí č. j. 62Af 29/2011-149 ze dne 29. 11. 2012 (§ 78 odst. 5 s. ř. s.). Podle Krajského soudu v Brně zadavatel při vymezení technického kvalifikačního předpokladu spočívajícího ve vlastnictví obalovny na dodávky materiálu nebo v jejím smluvním zajištění v oznámení zadávacího řízení nevymezil minimální úroveň tohoto technického kvalifikačního předpokladu tak, aby odpovídala druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky, čímž porušil zásadu zákazu diskriminace v zadávacím řízení.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu 1Afs 20/2013-47 ze dne 27. 6. 2013

18. Jelikož Úřad nesouhlasil s rozhodnutím Krajského soudu č. j. 62Af 47/2011-70 ze dne 7. 3. 2013, podal v zákonné lhůtě kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu. Nejvyšší správní soud rozhodnutím č. j. 1Afs 20/2013-47 ze dne 27. 6. 2013 kasační stížnost zamítl, jelikož námitky Úřadu shledal nedůvodnými.

Druhostupňové rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R34/2011/VZ-13184/2013/310/JRa ze dne 15. 7. 2013

19. Druhostupňovým rozhodnutím č. j. ÚOHS-R34/2011/VZ-13184/2013/310/JRa ze dne 15. 7. 2013 předseda Úřadu prvostupňové rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S366/2010/VZ-16525/2010/520/JHl ze dne 2. 2. 2011 s přihlédnutím k právním závěrům rozsudku Krajského soudu č. j. 62Af 47/2011-70 ze dne 7. 3. 2013 zrušil a věc vrátil Úřadu k novému projednání. Rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R34/2011/VZ-13184/2013/310/JRa ze dne 15. 7. 2013 nabylo právní moci dne 15. 7. 2013.

Pokračování správního řízení sp. zn. ÚOHS-S366/2010/VZ/520/JHl

20. Rozhodnutí předsedy Úřadu bylo prvostupňovému orgánu předáno dne 2. 8. 2013, příslušný správní spis byl prvostupňovému orgánu předán dne 27. 8. 2013.

21. O pokračování správního řízení informoval Úřad účastníky řízení oznámením č. j. ÚOHS-S366/2010/VZ-16245/2013/512/JHl ze dne 27. 8. 2013. Usnesením č. j. ÚOHS-S366/2010/VZ-16246/2013/512/JHl z téhož dne stanovil Úřad účastníkům řízení lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy nebo činit jiné návrhy, a lhůtu ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Současně Úřad zadavateli stanovil lhůtu, ve které měl předložit své rozhodnutí o zrušení předmětného zadávacího řízení a předložit oznámení o zrušení předmětného zadávacího řízení.

22. Dne 22. 11. 2012 byl pod evidenčním číslem veřejné zakázky 60048781 ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněn formulář ev. č. 7251420002001 oznámení o zrušení předmětného zadávacího řízení, podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona, z důvodu porušení zákona zadavatelem.

23. Zadavatel dne 30. 8. 2013 doručil Úřadu rozhodnutí zadavatele o zrušení předmětného zadávacího řízení ze dne 19. 11. 2012. Zadavatel zrušení odůvodnil mimo jiné tím, že se dopustil porušení § 6 zákona ve spojení s § 59 odst. 4 zákona a ve spojení s § 76 odst. 3 zákona, přičemž tím mohl být ovlivněn výběr nejvhodnější nabídky. Oznámení o zrušení zadávacího řízení bylo uchazečům odesláno dne 21. 11. 2013.

24. K podkladům rozhodnutí se žádný z účastníků řízení v Úřadem stanovených lhůtách nevyjádřil.

III. Závěry Úřadu

25. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících zákona případ ve všech souvislostech a po zhodnocení všech podkladů a vyjádření předložených účastníky řízení a na základě vlastního zjištění rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

26. Správní orgán řízení o žádosti podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

27. Dne 19. 11. 2012 zadavatel zrušil předmětné zadávací řízení, přičemž oznámení o zrušení předmětného zadávacího řízení odeslal dne 21. 11. 2012 uchazečům o veřejnou zakázku a dne 21. 11. 2012 do informačního systému o veřejných zakázkách odeslal zrušení předmětného zadávacího řízení, jež bylo uveřejněno dne 22. 11. 2012.

28. Navrhovatel se ve svém návrhu ze dne 20. 9. 2010 domáhal zrušení předmětného zadávacího řízení. Vzhledem k tomu, že zadavatel zrušil předmětné zadávací řízení, návrh navrhovatele na zrušení předmětného zadávacího řízení se stal bezpředmětný. Úřad proto ve smyslu § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu rozhodl o zastavení řízení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1. Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec

2. ALPINE Bau CZ, s. r. o., Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz