číslo jednací: S516/2013/VZ-18957/2013/511/ABr

Instance I.
Věc Rámcová smlouva na poskytování právního poradenství v oblasti veřejného investování a administrace zadávacích řízení
Účastníci
  1. Moravskoslezský kraj
  2. Unitender s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 19. 10. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení 114 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S516/2013/VZ-18957/2013/511/ABr

 

Brno 1. října 2013

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 19.10.2013

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle ustanovení § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 22.8.2013 na návrh ze dne 21.8.2013, jehož účastníky jsou

· zadavatel – Moravskoslezský kraj, IČO 70890692, 28. října 117, 702 18 Ostrava, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 31.1.2013 společností Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r. o., IČO 28505913, Těšnov 1/1059, 110 00 Praha,

· navrhovatel – Unitender s. r. o., IČO 25394495, se sídlem Jurečkova 16/1812, 702 00 Ostrava,

ve věci veřejné zakázky „Rámcová smlouva na poskytování právního poradenství v oblasti veřejného investování a administrace zadávacích řízení“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 7.3.2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 12.3.2013 pod ev. č. 344822 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 14.3.2013 pod evidenčním číslem 2013/S 052-085410,

rozhodl  takto:

Správní řízení se podle § 117a písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť s podáním návrhu nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 citovaného zákona a navrhovatel – Unitender s. r. o., IČO 25394495, se sídlem Jurečkova 16/1812, 702 00 Ostrava – kauci nesložil ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Odůvodnění

I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1. Moravskoslezský kraj, IČO 70890692, 28. října 117, 702 18 Ostrava, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 31.1.2013 společností Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o., IČO 28505913, Těšnov 1/1059, 110 00 Praha (dále jen „zadavatel“), odeslal podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dne 7.3.2013 za účelem zadání veřejné zakázky „Rámcová smlouva na poskytování právního poradenství v oblasti veřejného investování a administrace zadávacích řízení“ oznámení o zakázce, které bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 12.3.2013 pod evidenčním číslem 344822 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 14.3.2013 pod evidenčním číslem 2013/S 052-085410.

2. Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na poskytování služeb právního poradenství v oblasti veřejného investování a administrace zadávacích řízení dle zákona na dobu 48 měsíců. Předpokládaná hodnota předmětné veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena ve výši 48 000 000 Kč bez DPH.

3. Hodnotící komise provedla dne 4.6.2013 posouzení kvalifikace a dospěla k závěru, že ze čtyř uchazečů dva uchazeči, mezi nimi i navrhovatel – Unitender s. r. o., IČO 25394495, Jurečkova 16/1812, 702 00 Ostrava (dále jen „Unitender“ nebo „navrhovatel“) –  neprokázali splnění kvalifikačních předpokladů. Na základě toho zadavatel rozhodl dne 11.7.2013 o vyloučení uchazeče Unitender z další účasti v zadávacím řízení. Přípisem ze dne 15.7.2013 oznámil zadavatel své rozhodnutí uchazeči Unitender, který obdržel toto oznámení dne 17.7.2013.

4. Dne 31.7.2013 bylo zadavateli doručeno podání společnosti Unitender obsahující námitky proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče Unitender z další účasti v zadávacím řízení, jimž zadavatel rozhodnutím ze dne 12.8.2013, jež bylo navrhovateli doručeno tentýž den, nevyhověl.

5. Dne 21.8. 2013 odeslal navrhovatel Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v předmětné veřejné zakázce spolu návrhem na nařízení předběžného opatření, které Úřad obdržel dne 22.8.2013. Dnem 22.8.2013 tedy bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel návrh téhož dne.

II. OBSAH NÁVRHU

6. Navrhovatel ve svém podání namítá, že oznámení o rozhodnutí o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení bylo navrhovateli doručeno osobou pověřenou výkonem práv a povinností zadavatele v zadávacím řízení, tedy společností Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r. o., Těšnov 1/1059, 110 00 Praha. Navrhovatel poukazuje na to, že samotné rozhodnutí o jeho vyloučení přijala rada kraje usnesením rady č. 19/1473, které bylo přílohou oznámení rozhodnutí o vyloučení. Toto usnesení však neobsahovalo žádné odůvodnění vyloučení. Jde pouze o výpis z usnesení 19. schůze rady kraje, které, pokud jde o důvody rozhodnutí zadavatele o vyloučení, odkazuje na důvodovou zprávu, resp. její přílohy, jež k oznámení o vyloučení připojeny nebyly. Došlo tedy k situaci, kdy osoba pověřená výkonem práv a povinností zadavatele v zadávacím řízení oznámila navrhovateli pouze „výrok" zadavatele o vyloučení navrhovatele a tento „výrok" opatřuje vlastním odůvodněním, přičemž s důvody, které vedly k rozhodnutí zadavatele přijatém na zasedání rady č. 19/1473, navrhovatel seznámen nebyl. Navrhovatel je přesvědčen o tom, že pokud zákon hovoří o tom, že rozhodnutí o vyloučení může učinit pouze zadavatel (a nikoli osoba pověřená ve smyslu § 151 ZVZ výkonem zadavatelských činností), je třeba zákon interpretovat tak, že rozhodnutí zadavatele o vyloučení musí zahrnovat jak výrok zadavatele, tak i jeho vlastní odůvodnění, a toto rozhodnutí jako celek může následně vůči vyloučenému dodavateli doručit osoba pověřená výkonem zadavatelských činností.

7. Dále navrhovatel argumentuje k jednotlivým důvodům vyloučení ze zadávacího řízení, t. j. neprokázání profesní kvalifikace, kdy nesouhlasí s názorem zadavatele, že předmět veřejné zakázky může být plněn pouze subjektem oprávněným k výkonu advokacie. Navrhovatel je přesvědčen o diskriminačním charakteru zadávacích podmínek a celého zadávacího řízení (proti kterému brojí v samostatném návrhu, o kterém vede Úřad správní řízení pod sp. zn. S310/2013).

8. K neprokázání technické kvalifikace – nedoložení dokladů o poskytnutí významných služeb navrhovatel uvádí, že kvalifikaci doplnil a objasnil dostatečným způsobem a splnění kvalifikace prokázal, a to přesto, že výzva zadavatele k doplnění a objasnění kvalifikace byla v některých bodech formulována natolik obecně, že neumožňovala přesně určit, jakých dokumentů se domnělý nedostatek týká.

9. Dále navrhovatel považuje zadavatelem uvedený důvod nesplnění technické kvalifikace - realizační tým uchazeče - nepředložení dokladů vztahujících se k subdodavateli (AK Moural, Kopecký, Sobala & Partneři) za formalistický, neboť zastává názor, že doklad o zápisu v ČAK je dokladem podle § 54 písm. c) zákona, nikoli § 54 písm. a) zákona, tj. nejde o doklad, který by měl uchazeč dokládat ve vztahu k subdodavateli ve smyslu § 51 odst. 4 zákona. Navrhovatel proto trvá na tom, že u daného subdodavatele zcela dostatečným způsobem splnil požadavky plynoucí z § 51 odst. 4 zákona.

10. Podle názoru navrhovatele podstatná část vad napadených v rozhodnutí má původ v nezákonných zadávacích podmínkách, které již nelze v této fázi zhojit, a proto navrhuje zjednání nápravy zrušením předmětného zadávacího řízení. Pokud by však Úřad viděl způsob, jak za současného stavu zjednat nápravu nezákonnosti rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení, navrhuje alternativně zrušení tohoto rozhodnutí a navazujících úkonů a provedení nového posouzení kvalifikace a nového posouzení a hodnocení nabídek.

11. Podle § 140 odst. 1 správního řádu může správní orgán na požádání účastníka nebo z moci úřední usnesením spojit různá řízení, k nimž je příslušný, pokud se týkají téhož předmětu řízení nebo spolu jinak věcně souvisejí anebo se týkají týchž účastníků, nebrání-li tomu povaha věci, účel řízení anebo ochrana práv nebo oprávněných zájmů účastníků. Spojit řízení lze i v průběhu řízení za předpokladu, že tím nevznikne nebezpečí újmy některému z účastníků. Navrhovatel je přesvědčen, že jsou splněny veškeré předpoklady pro to, aby bylo řízení o tomto návrhu spojeno s řízením vedeným pod sp.zn. S310/2013, a navrhuje proto, aby Úřad tato dvě řízení spojil do jednoho řízení.

 

 

III. VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K NÁVRHU

12. Zadavatel ve svém vyjádření ze dne 29.8.2013, jež bylo Úřadu doručeno téhož dne, uvádí, že trvá na tom, že navrhovatele vyloučil z účasti v zadávacím řízení zcela v souladu se zákonem a zcela v souladu se zákonem postupoval i při oznámení rozhodnutí o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení, při rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, jakož i při veškerých dalších úkonech učiněných v rámci zadávacího řízení. Veškeré důvody zadavatel uvedl v oznámení rozhodnutí o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení ze dne 15.7.2013 a v rozhodnutí o námitkách navrhovatele ze dne 12.8.2013.

13. S ohledem na shora uvedené zadavatel navrhuje, aby Úřad návrh navrhovatele zamítl, neboť zadavatel svým postupem zákon neporušil.

IV. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

14. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

o zadavatel,

o navrhovatel.

15. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem ze dne 3.9.2013 č. j. ÚOHS-S516/2013/VZ-16349/2013/511/ABr. Současně vydal Úřad usnesení č. j. ÚOHS-S516/2013/VZ-16355/2013/511/ABr ze dne 3.9.2013, v němž určil účastníkům řízení lhůtu, v níž byli oprávněni navrhovat důkazy či činit jiné návrhy. Úřad tímto usnesením stanovil navrhovateli též lhůtu k doplnění návrhu o doklad o složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona na účet Úřadu, a to do sedmi dnů ode dne doručení tohoto usnesení.

16. Následně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S516/2013/VZ-17946/2013/511/ABr ze dne 18.9.2013 stanovil účastníkům řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

17. Na základě výše uvedeného usnesení Úřad neobdržel stanovisko žádného účastníka řízení.

V. ZÁVĚRY ÚŘADU

18. Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že spolu s návrhem na přezkoumání úkonů zadavatele ve věci předmětné veřejné zakázky, ani později, nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona, a proto správní řízení podle § 117a  písm. b) zákona zastavil. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

19. Návrh musí podle ustanovení § 114 odst. 3 zákona vedle obecných náležitostí podání obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je mimo jiné doklad o složení kauce podle § 115 zákona.

20. Podle § 115 odst. 1 zákona je navrhovatel s podáním návrhu povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 2 000 000 Kč. V případě, že není možné stanovit nabídkovou cenu navrhovatele, nebo že nabídková cena, která je předmětem hodnocení, je při zadávání rámcové smlouvy stanovena pouze jako cena za jednotku plnění nebo v případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy, je navrhovatel povinen složit 100 000 Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese.

21.  Podle § 117a odst. b) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem.

22. Dne 22.8.2013 podal navrhovatel návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, jehož součástí však nebyl doklad o složení kauce v požadované výši. Protože se v šetřeném případě jedná o zadávání rámcové smlouvy, kdy cena je stanovena pouze jako cena za jednotku plnění, činí kauce podle § 115 odst. 1 zákona částku 100 000 Kč. Tuto kauci byl navrhovatel povinen s podáním návrhu složit na účet Úřadu.

23. Vzhledem k tomu, že součástí návrhu navrhovatele nebyl doklad o složení kauce na účet Úřadu, a ani z bankovních výpisů Úřadu nevyplývalo, že kauce byla na jeho účet složena, stanovil Úřad navrhovateli usnesením č. j.  ÚOHS-S516/2013/VZ-16355/2013/511/ABr ze dne 3.9.2013 lhůtu k doložení dokladu o složení kauce do sedmi dnů ode dne obdržení tohoto usnesení. Zároveň Úřad navrhovatele v odůvodnění usnesení upozornil na skutečnost, že jestliže ve stanovené lhůtě kauci na účet Úřadu nesloží nebo nedoloží doklad prokazující její složení, Úřad podle § 117a písm. b) zákona zahájené správní řízení zastaví.

24. Shora citované usnesení Úřadu bylo navrhovateli doručeno dne 5.9.2013. Lhůta k doplnění návrhu o doklad o složení kauce podle ustanovení § 115 odst. 1 zákona marně uplynula dne 12.9.2013.

25. Úřad konstatuje, že navrhovatel nesložil kauci na účet Úřadu ani s podáním návrhu, ani ve lhůtě stanovené Úřadem usnesením č. j. ÚOHS-S516/2013/VZ-16355/2013/511/ABr ze dne 3.9.2013.

26. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nesložil kauci podle ustanovení § 115 odst. 1 zákona ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem, rozhodl Úřad podle § 117a písm. b) zákona o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

Obdrží

1. Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r. o., Těšnov 1/1059, 110 00 Praha

2. Unitender s. r. o., Jurečkova 16/1812, 702 00 Ostrava

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz