Rozhodnutí: ÚOHS-S489/2013/VZ-19224/2013/513/KSt

Instance I.
Věc Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly
Účastníci
  1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
  2. Porr a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 12. 10. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení  B

 

Č. j.: ÚOHS-S489/2013/VZ-19224/2013/513/KSt

 

7. října 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 9. 8. 2013 na návrh ze dne 8. 8. 2013, jehož účastníky jsou

· zadavatel – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 13. 8. 2013 advokátní kanceláří Havel, Holásek & partners s. r. o., advokátní kancelář, IČO 26454807, se sídlem Týn 1049/3, 110 00 Praha 1,

· navrhovatel – Porr a. s., IČO 43005560, se sídlem Václavské náměstí 837/11, 110 00 Praha 1 – Nové Město,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly“ zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 3. 5. 2013 pod ev. č. 352887, ve znění oprav uveřejněných dne 29. 5. 2013, dne 21. 6. 2013, dne 27. 6. 2013 a dne 10. 7. 2013 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 4. 5. 2013 pod ev. č. 2013/S 087-148527, ve znění oprav uveřejněných dne 30. 5. 2013, dne 25. 6. 2013, dne 2. 7. 2013 a dne 12. 7. 2013, vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – Porr a. s., IČO 43005560, se sídlem Václavské náměstí 837/11, 110 00 Praha 1 – Nové Město – vzal dne 3. 10. 2013 svůj návrh ze dne 8. 8. 2013 zpět. 

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 9. 8. 2013 návrh navrhovatele – Porr a. s., IČO 43005560, se sídlem Václavské náměstí 837/11, 110 00 Praha 1 – Nové Město (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 13. 8. 2013 advokátní kanceláří Havel, Holásek & partners s. r. o., advokátní kancelář, IČO 26454807, se sídlem Týn 1049/3, 110 00 Praha 1 (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání nadlimitní veřejné zakázky „Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly“ zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 3. 5. 2013 pod ev. č. 352887, ve znění oprav uveřejněných dne 29. 5. 2013, dne 21. 6. 2013, dne 27. 6. 2013 a dne 10. 7. 2013 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 4. 5. 2013 pod ev. č. 2013/S 087-148527, ve znění oprav uveřejněných dne 30. 5. 2013, dne 25. 6. 2013, dne 2. 7. 2013 a dne 12. 7. 2013.

2. Dnem 9. 8. 2013, kdy Úřad návrh obdržel, bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jsou:

· zadavatel,

· navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení pod č. j. ÚOHS-S489/2013/VZ-15616/2013/513/KSt ze dne 30. 8. 2013. Usnesením č. j. ÚOHS-S489/2013/VZ-15617/2013/513/KSt z téhož dne Úřad účastníkům řízení stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.

5. Dne 10. 9. 2013 umožnil Úřad Mgr. Romaně Derkové, advokátce, na základě substituční plné moci vystavené dne 6. 9. 2013 právním zástupcem zadavatele nahlédnout do správního spisu.

6. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S489/2013/VZ-18923/2013/513/KSt ze dne 1. 10. 2013 Úřad vydal předběžné opatření, kterým zadavateli podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona uložil zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení.

7. Dne 3. 10. 2013 obdržel Úřad podání navrhovatele, kterým navrhovatel vzal svůj návrh na přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 8. 8. 2013 v plném rozsahu zpět.

8. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel vzal svou žádost zpět.

9. Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal svůj návrh ze dne 8. 8. 2013 v plném rozsahu zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1. Havel, Holásek & partners s. r. o., advokátní kancelář, Týn 1049/3, 110 00 Praha 1

2. Porr a. s., Václavské náměstí 837/11, 110 00 Praha 1 – Nové Město

 

 

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz