Rozhodnutí: S501/2013/VZ-17852/2013/523/MSc

Instance I.
Věc Kancelářské potřeby 2013-2014
Účastníci
  1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
  2. AVÍZO s.r.o.
  3. MICOS spol. s r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 10. 10. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení 131 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S501/2013/VZ-17852/2013/523/MSc

 

23.9.2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2013 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou:

· zadavatel – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1,

· navrhovatel – AVÍZO s.r.o., IČO 25181700, se sídlem Bezdrevská 769, 373 44 Zliv,

· vybraný uchazeč – MICOS spol. s r.o., IČO 00533394, se sídlem Vápenice 17, 796 01 Prostějov,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v podlimitní veřejné zakázce „Kancelářské potřeby 2013-2014“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek ze dne 23. 4. 2013, vydává toto

 

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť se žádost navrhovatele – AVÍZO s.r.o., IČO 25181700, se sídlem Bezdrevská 769, 373 44 Zliv – stala zjevně bezpředmětnou.

 

Odůvodnění

I. PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 (dále jen „zadavatel“) zahájil na základě výzvy k podání nabídek ze dne 23. 4. 2013 zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku „Kancelářské potřeby 2013-2014“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kancelářských potřeb pro organizační složky zadavatele, přičemž předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na 5 000 000,- Kč bez DPH.

3. Ve veřejné zakázce byla jako základní hodnotící kritérium zvolena nejnižší nabídková cena, určená jako součet cen jednotlivých položek v předpokládaném množství předmětu veřejné zakázky. Při hodnocení nabídek byla využita elektronická aukce.

4. Dne 15. 7. 2013 rozhodl zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž vybrána byla nabídka uchazeče – MICOS spol. s r.o., IČO 00533394, se sídlem Vápenice 17, 796 01 Prostějov (dále jen „vybraný uchazeč“).

5. Dne 25. 7. 2013 podal uchazeč – AVÍZO s.r.o., IČO 25181700, se sídlem Bezdrevská 769, 373 44 Zliv (dále jen „navrhovatel“) – námitky proti postupu zadavatele při posouzení a hodnocení nabídek v návaznosti na elektronickou aukci. Uvedeným námitkám zadavatel svým rozhodnutím ze dne 1. 8. 2013 nevyhověl.

6. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval vyřízení námitek za učiněné v souladu se zákonem, podal Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 16. 8. 2013 (dále jen „návrh“). Úřadu byl návrh doručen dne 16. 8. 2013.

7. Dne 27. 8. 2013 rozhodl zadavatel o zrušení zadávacího řízení podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), neboť se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby pokračoval v zadávacím řízení. Zadavatel došel k závěru, že je nutné provést úpravu předmětu veřejné zakázky reflektující aktuální potřeby zadavatele a upřesnit měrné jednotky jednotlivých soutěžených komodit.

II. OBSAH NÁVRHU

8. Navrhovatel ve svém návrhu uvádí, že dle protokolu o elektronické aukci někteří z uchazečů chybným způsobem uváděli počet měrných jednotek jednotlivých poptávaných komodit, což vedlo k nepřesnému uvedení nabídkových cen jednotlivých komodit a v konečném důsledku pak ke zkreslení nabídkové ceny (konkrétně u položky „obaly prospektové U závěsné A4, 75 mic, hladké, 100 ks“ byla nejnižší aukční cena 0,58 Kč a u položky „desky papírové se třemi chlopněmi A4, 50 ks“ byla nejnižší aukční cena 2,05 Kč). Dle navrhovatele zadavatel nehodnotil nabídky v souladu s ustanovením § 79 zákona ve spojení s § 6 zákona. Navrhovatel je dále toho názoru, že zadavatel porušil postup stanovený v ustanovení § 77 odst. 1 zákona v návaznosti na ustanovení § 6 zákona tím, že si nevyžádal od dotčených uchazečů zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny. Navrhovatel uvádí, že zadavatel porušil i ustanovení § 76 odst. 1 zákona, neboť nevyřadil nabídky uchazečů, jež nesplňovaly požadavky uvedené v zadávacích podmínkách.

9. Navrhovatel se domáhá zrušení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a provedení nového posouzení a hodnocení nabídek.

III. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

10. Úřad obdržel návrh navrhovatele dne 16. 8. 2013 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

11. Účastníky řízení podle § 116 zákona jsou:

o zadavatel,

o navrhovatel,

o vybraný uchazeč.

12. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č.j. ÚOHS-S501/2013/VZ-16728/2013/523/MSc ze dne 3. 9. 2013. Úřad dále účastníkům řízení usnesením č.j. ÚOHS-S501/2013/VZ-16642/2013/523/MSc ze dne 3. 9. 2013 stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

13. Dne 2. 9. 2013 obdržel Úřad rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení ze dne 27. 8. 2013, ve kterém zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona na základě důvodů hodných zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

14. Dle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

15. Z důvodu, že navrhovatel požadoval ve svém návrhu zrušení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a provedení nového posouzení a hodnocení nabídek, přičemž zadavatel přistoupil ke zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky, tedy i úkonů, jejichž zrušení požadoval navrhovatel v návrhu, stal se návrh navrhovatele zjevně bezpředmětným a Úřad rozhodl o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

 

 

 

otisk úředního razítka

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

Obdrží:

· Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

· AVÍZO s.r.o., Bezdrevská 769, 373 44 Zliv

· MICOS spol. s r.o., Vápenice 17, 796 01 Prostějov

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz