Rozhodnutí: S678/2012/VZ-17473/2013/513/ZMa

Instance I.
Věc Provoz a podpora systému SAP – moduly FI+CO+AM+RE
Účastníci
  1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
  2. SOFTWARE AG, s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 118 odst. 1 zák. 137/2006 Sb. – zrušení zadávacího řízení
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 2. 10. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení 189 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S678/2012/VZ-17473/2013/513/ZMa

 

V Brně dne12. 9. 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 15. 11. 2012 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou:

· zadavatel – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

· navrhovatel – SOFTWARE AG, s.r.o., IČO 45796238, se sídlem Na Příkopě 958/25, 110 00 Praha 1 – Staré Město, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 17. 9. 2012 Mgr. Vlastislavem Kusákem, advokátem, advokátní kancelář Štros & Kusák, Národní 32, 110 00 Praha 1,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Provoz a podpora systému SAP – moduly FI+CO+AM+RE“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění na základě výzvy k jednání ze dne 18. 10. 2012, jejíž předběžné oznámení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 6. 9. 2012 pod ev. č. 230744, ve znění oprav uveřejněných dne 27. 9. 2012,

rozhodl takto:

I.

Zadavatel – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město – nedodržel postup stanovený v § 21 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 6 odst. 1 citovaného zákona, když veřejnou zakázku „Provoz a podpora systému SAP – moduly FI+CO+AM+RE“, zadal v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by byly splněny podmínky pro použití jednacího řízení bez uveřejnění stanovené v § 23 citovaného zákona, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

II.

Jako opatření k nápravě podle § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku „Provoz a podpora systému SAP – moduly FI+CO+AM+RE“.

III.

Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zadavateli – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město – ukládá:

uhradit náklady řízení ve výši 30 000 Kč (třicet tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

I. PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

1. Zadavatel – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město (dále jen „zadavatel“), uveřejnil podle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve Věstníku veřejných zakázek dne 6. 9. 2012 pod ev. č. 230744, s opravou uveřejněnou tamtéž dne 27. 9. 2012, oznámení předběžných informací o veřejné zakázce „Provoz a podpora systému SAP – moduly FI+CO+AM+RE“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Zadavatel zahájil zadávací řízení předmětné veřejné zakázky dne 18. 10. 2012 odesláním výzvy k jednání společnosti KPMG Slovensko spol. s r.o., IČO 31348238, se sídlem Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava 1, Slovenská republika, společně a nerozdílně s Anext a.s., IČO 44536445, se sídlem Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava, Slovenská republika (dále jen „dodavatel“), jejímž účelem bylo uzavření dodatku č. 2 ke „Smlouvě na provoz a podporu systému SAP – moduly FI+CO+AM+RE“ (dále jen „dodatek č. 2“), kterou zadavatel s tímto dodavatelem uzavřel na základě výsledku otevřeného řízení (zveřejněného dne 9. 12. 2011 ve Věstníku veřejných zakázek) dne 1. 10. 2011.

3. S odkazem na oznámení předběžných informací o předmětné veřejné zakázce uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 6. 9. 2012 pod ev. č. 230744, obdržel zadavatel dne 17. 10. 2012 žádost o poskytnutí zadávací dokumentace od společnosti SOFTWARE AG, s.r.o., IČO 45796238, se sídlem Na Příkopě 958/25, 110 00 Praha 1 – Staré Město, ve správním řízení zastoupené na základě plné moci ze dne 17. 9. 2012 Mgr. Vlastislavem Kusákem, advokátem, advokátní kancelář Štros & Kusák, Národní 32, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“).

4. Zadavatel odpověděl na žádost navrhovatele o poskytnutí zadávací dokumentace sdělením ze dne 18. 10. 2012, že žádosti nemůže vyhovět, neboť předmětná veřejná zakázka bude zadána v jednacím řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 23 odst. 4 písm. a) zákona, přičemž k jednání bude vyzván jediný dodavatel a zadávací dokumentace bude součástí této výzvy.

5. Na základě informací o předmětu veřejné zakázky obsažených v předběžném oznámení o veřejné zakázce, dospěl navrhovatel k závěru, že nebyly splněny podmínky pro zadání předmětné veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona a proti úkonům zadavatele podal dne 26. 10. 2012 námitky, které byly zadavateli doručeny téhož dne.

6. Z rozhodnutí zadavatele o námitkách ze dne 5. 11. 2012 vyplývá, že zadavatel námitkám navrhovatele nevyhověl, neboť podle zadavatele neobsahují specifikaci konkrétních úkonů, proti kterým jsou námitky podávány. Rovněž polemiku o předmětu veřejné zakázky na základě oznámení předběžných informací o veřejné zakázce považuje zadavatel za irelevantní, neboť navrhovateli není známo, co je předmětem veřejné zakázky v její plné šíři. Navrhovateli bylo rozhodnutí o námitkách doručeno dne 6. 11. 2012.

7. Vzhledem k tomu, že navrhovatel s rozhodnutím zadavatele o námitkách nesouhlasil, podal dne 15. 11. 2012 návrh na přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

II. OBSAH NÁVRHU

8. Návrh navrhovatele směřuje proti rozhodnutí zadavatele zadat předmětnou veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění. Navrhovatel se domnívá, že nebyly naplněny důvody dle § 23 odst. 4 písm. a) zákona pro zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění, přičemž postup zadavatele mohl ovlivnit nebo ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky. Podle navrhovatele zadavatel svým jednáním vyloučil zásady stanovené v § 6 odst. 1 zákona, čímž došlo k újmě na právech navrhovatele spočívající v nezákonném omezení jeho účasti v soutěži o veřejnou zakázku.

9. Navrhovatel uvádí, že specifikem jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona, o nějž zadavatel v šetřeném případě použití jednacího řízení bez uveřejnění opírá, je, že zakázka může být splněna pouze jediným dodavatelem, který disponuje určitými vlastnostmi, kterými žádný jiný dodavatel nedisponuje a zadavatel musí nezpochybnitelným způsobem prokázat a náležitě zdokumentovat, že objektivně neexistuje více než jeden dodavatel veřejné zakázky.

10. Podle navrhovatele poptává zadavatel upgrade jmenovaných modulů systému SAP ERP ze staré verze 4 na novou verzi 6, což z technického hlediska není závislé na původním poskytovateli SAP řešení, resp. poskytovateli údržby a podpory systému SAP. Navrhovatel uvádí, že zde nehrozí nebezpečí nekompatibility novější verze systému se stávající verzí z důvodu, že by zakázka byla zadána jinému dodavateli. Navrhovatel konstatuje, že stejného názoru byl zřejmě v minulosti i sám zadavatel, neboť v roce 2005 zadal předchozí upgrade z verze 4.5b na verzi 4.7 jako podlimitní veřejnou zakázku s oslovením několika uchazečů. Navíc zadavatel v odpovědi na jeden z dotazů k původní veřejné zakázce na „Provoz a podporu systému SAP – moduly FI + CO + AM + RE“ uvádí, že „upgrade systému není součástí této zadávací dokumentace. Upgrade bude řešen samostatnou veřejnou zakázkou, která jej bude řešit jako technický upgrade a aplikační upgrade.“

11. S odkazem na informace o předmětné veřejné zakázce uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 6. 9. 2012 navrhovatel shrnuje, že předmětem veřejné zakázky je upgrade rutinně provozovaných modulů systému SAP na novější verzi tohoto systému, kterou podle navrhovatele může provést jakýkoliv dodavatel zabývající se poskytováním konzultací služeb systému SAP a SAP řešení, včetně navrhovatele samotného. Navrhovatel dále konstatuje, že sám poskytoval od října 2004 do září 2011 zadavateli služby podpory systémů SAP, tudíž je s prostředím zadavatele a jeho informačním systémem dobře obeznámen a podle svých slov je také schopen objektivně posoudit, zda je šetřenou zakázku skutečně způsobilý provést pouze dodavatel pův. řešení, resp. poskytovatel podpory a údržby SAP systému, nebo kdokoliv, kdo podniká v oblasti poskytování konzultačních služeb systému SAP a SAP řešení.

III. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

12. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

o zadavatel

o navrhovatel.

13. Úřad obdržel výše uvedený návrh na přezkoumání úkonů zadavatele dne 15. 11. 2012 a tímto dnem bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

14. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení pod č. j. ÚOHS-S678/2012/VZ-22365/2012/513/ZMa dne 8. 1. 2013. Úřad dále usnesením č. j. ÚOHS-S678/2012/VZ-22349/2012/513/ZMa z téhož dne stanovil účastníkům řízení lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit své stanovisko v řízení a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

15. Vyjádřením ze dne 22. 11. 2012, které Úřad obdržel dne 26. 11. 2011, se zadavatel vyjádřil k návrhu navrhovatele a zejména sdělil, že návrh navrhovatele považuje za neopodstatněný, poněvadž námitky navrhovatele neobsahují specifikaci konkrétního úkonu zadavatele, proti kterému námitky podává. Zadavatel má za to, že provedl toliko úkon uveřejnění předběžného oznámení a úkon, kterým nevyhověl žádosti navrhovatele o poskytnutí zadávací dokumentace, přičemž žádné další úkony, proti kterým by bylo možno podat námitky, nejsou zadavateli známy. Dále zadavatel uvedl, že oznámení předběžných informací o veřejné zakázce má pouze informativní charakter a navrhovatel tudíž nemůže vědět, co je předmětem oznámeného zadávacího řízení v celé jeho šíři. Polemiku navrhovatele o předmětu zadávacího řízení stejně jako polemiku o legitimitě svého postupu tak považuje zadavatel za irelevantní.

16. Zadavatel dále uvedl, že zadal předmětnou veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona z důvodů technických a z důvodů ochrany výhradních práv. V prostředí modulů FI+CO+AM+RE bylo totiž na žádost zadavatele provedeno množství úprav majících charakter autorského díla, přičemž plnou funkčnost těchto úprav je nutno zajistit i po přechodu na novější verzi systému SAP. Podle zadavatele by zadání veřejné zakázky jinému než současnému dodavateli provozu a podpory systému SAP přivodilo zadavateli negativní technické, organizační i ekonomické důsledky spočívající zejména v tom, že jiný než stávající dodavatel není seznámen s aktuálním nastavením systému a problematické by podle zadavatele mohlo být i předání uživatelských kódů (zadavatel má zřejmě na mysli zdrojové kódy, pozn. Úřadu) mezi stávajícím a novým dodavatelem. To vše za situace, kdy je zadavatel v časové tísni, neboť společnost SAP přestane podporovat aktuální verzi systému (tj. verzi 4.7) v březnu 2013.

17. Tvrzení navrhovatele o znalosti informačního systému zadavatele považuje zadavatel za neopodstatněné, neboť od 31. 10. 2011, kdy předchůdce navrhovatele (společnost IDS Scheer ČR, s r.o.) ukončil svoji činnost pro zadavatele, došlo v systému SAP k mnohým významným změnám.

18. Zadavatel má za to, že při zadávání veřejné zakázky postupoval v souladu se zákonem a návrh navrhovatele tak považuje za neopodstatněný.

19. Dne 16. 1. 2013 dále předložil zadavatel Úřadu kopii původní „Smlouvy na provoz a podporu systému SAP – moduly FI + CO + AM + RE“ (dále jen „Smlouva“), kterou uzavřel s dodavatelem (viz bod 2 odůvodnění tohoto rozhodnutí) dne 1. 10. 2011 včetně Dodatku č. 1 k uvedené Smlouvě. Dále zadavatel předložil tabulkový seznam modifikací systému SAP, které provedl současný dodavatel provozu a podpory systému SAP a které mají podle zadavatele charakter autorského díla. Zadavatel zároveň tabulku komentoval slovy, že „z uvedených smluv (Smlouva ze dne 1. 10. 2011, pozn. Úřadu), i přes zakotvení licenčního ujednání, resp. poskytnutí licence dodavatelem objednateli (část F dodatku č. 1), nevyplývá povinnost dodavatele poskytnout objednateli zdrojové kódy umožňující právě ty činnosti, které jsou předmětem plnění veřejné zakázky, a to v období během trvání smlouvy.“

20. Úřad dále v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, usnesením č. j. ÚOHS-S678/2012/VZ-3795/2013/513/ZMr ze dne 28. 2. 2013 seznámil navrhovatele s doplňujícími informacemi od zadavatele a navrhovateli určil lhůtu, ve které se podle § 36 odst. 3 citovaného zákona mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí, v šetřeném případě k výše uvedenému seznamu modifikací systému SAP, které provedl současný dodavatel a které podle zadavatele vykazují charakter autorského díla.

21. Na výše uvedené usnesení reagoval navrhovatel přípisem ze dne 7. 3. 2013, které Úřad obdržel téhož dne. Navrhovatel uvádí, že modifikace systému SAP uvedené v seznamu nemají vliv na funkcionalitu systému v souvislosti s upgradem a že migraci může zabezpečit kterýkoliv dodavatel za pomocí vlastního migračního programu vytvořeného na míru pro systém zadavatele bez nutnosti zásahu do zdrojového kódu současného nastavení. Dále navrhovatel podotýká, že zpřístupnění zdrojových kódů současným dodavatelem by realizaci upgrade sice zefektivnilo a usnadnilo, nicméně to neznamená, že bez znalosti zdrojových kódů je technicky nemožné veřejnou zakázku realizovat a že nikdo kromě stávajícího dodavatele provozu a podpory systému SAP není schopen tento upgrade provést. Při upgradu totiž nedochází ke změně systému, k přetvoření některého z modulů nebo jeho části, což by z podstaty věci vyžadovalo zásah do zdrojového kódu.

22. Přes výše uvedené se však navrhovatel domnívá, že licenční ujednání obsažené ve Smlouvě (viz bod 39. odůvodnění tohoto rozhodnutí) pokrývá i případný zásah do autorského díla vytvořeného dodavatelem v případě, že by takový zásah byl nezbytný z důvodu provádění upgradu systému a tudíž není možné argumentovat nutností použití jednacího řízení bez uveřejnění z důvodu ochrany výhradních práv.

23. K tabulce předložené zadavatelem (viz první a druhý sloupec tabulky) uvedl navrhovatel v jednotlivých položkách následující vyjádření (viz třetí sloupec tabulky).

 

SAP modul

Popis zadavatele

  Komentář navrhovatele

AM

Propojení SAP AM a SAP RE.

Nemá vliv na funkcionalitu systému v souvislosti s upgradem. Může zabezpečit v rámci upgrade kterýkoliv dodavatel vlastními kapacitami.

AM

Tiskové formuláře pro inventarizaci majetku, za jednotlivé komise.

Tiskových sestav je v systému zpracováno několik desítek včetně inventarizačních. Seznam pro jednotlivé komise vznikl jako podmnožina stávajících sestav. Nemá vliv na funkcionalitu systému v souvislosti s upgradem. Může zabezpečit v rámci upgrade kterýkoliv dodavatel vlastními kapacitami.

AM

Nastavení výpočtu odpisů dle platné legislativy.

Nastavuje se průběžně každý rok podle platné legislativy, je to záležitost customizace systému a nikoliv programových úprav. Nemá vliv na funkcionalitu systému v souvislosti s upgradem. Může zabezpečit v rámci upgrade kterýkoliv dodavatel vlastními kapacitami.

AM

Reporty pro inventarizaci a odpisy majetků.

Většina reportů byla vytvořena již ze strany SAG. Další/ nové/ upravené reporty nemají vliv na funkcionalitu systému. Nemá vliv na funkcionalitu systému v souvislosti s upgradem. Může zabezpečit v rámci upgrade kterýkoliv dodavatel vlastními kapacitami.

CO

Rozhraní pro Zpracování a zaúčtování výstupu ze software AW Caesar.

Nemá vliv na funkcionalitu systému v souvislosti s upgradem. Může zabezpečit v rámci upgrade kterýkoliv dodavatel vlastními kapacitami.

CO

EDO / EVYDO - realizace dopadu změny na alokace mzdových a cestovných nakladu.

Nemá vliv na funkcionalitu systému v souvislosti s upgradem. Může zabezpečit v rámci upgrade kterýkoliv dodavatel vlastními kapacitami. EVYDO x CO x HR řešeno požadavkem SZD-100159.

CO

Úprava rozhraní zpracováni alokaci mezd a cestovných nakladu.

Komplexní model alokací režií zpracoval SAG, jedná se o dílčí úpravu našeho řešení. Nemá vliv na funkcionalitu systému v souvislosti s upgradem.  Může zabezpečit v rámci upgrade kterýkoliv dodavatel vlastními kapacitami.

FI

Rozhraní SAP- přenos autodoprava.

Nemá vliv na funkcionalitu systému v souvislosti s upgradem. Může zabezpečit v rámci upgrade kterýkoliv dodavatel vlastními kapacitami.

FI

Migrace otevřených položek.

Např. SAG má vytvořeny vlastní migrační nástroje a programy, které byly mnohokrát využity v rámci předchozích projektů pro migrace otevřených položek. Nemá vliv na funkcionalitu systému v souvislosti s upgradem. Může zabezpečit v rámci upgrade kterýkoliv dodavatel vlastními kapacitami.

FI

Úprava zákaznického reportu ZRKCD001.

Nemá vliv na funkcionalitu systému v souvislosti s upgradem. Může zabezpečit v rámci upgrade kterýkoliv dodavatel vlastními kapacitami.

FI

Implementace dopadů slučování pracovních úseků.

Nemá vliv na funkcionalitu systému v souvislosti s upgradem. Může zabezpečit v rámci upgrade kterýkoliv dodavatel vlastními kapacitami.

FI

Hromadná korespondence – úprava formulářů, složenky typu B.

Bylo nastaveno ze strany SAG (helpdeskové vyřešené požadavky SZD-110050 a SZD 110065 v roce 2011). Jedná se maximálně o úpravu již dříve vytvořených formulářů. Může zabezpečit v rámci upgrade kterýkoliv dodavatel vlastními kapacitami. Nemá vliv na funkcionalitu systému v souvislosti s upgradem.

FI

Zaúčtování mezd „Živé dopravní cesty“.

Může zabezpečit v rámci upgrade kterýkoliv dodavatel vlastními kapacitami. Nemá vliv na funkcionalitu systému v souvislosti s upgradem.

FI

Úprava zákaznického reportu ZKOHKOP1.

Může zabezpečit v rámci upgrade kterýkoliv dodavatel vlastními kapacitami. Nemá vliv na funkcionalitu systému v souvislosti s upgradem.

FI

FI -nastavení rozvahy.

Nastavení rozvahy v FI je provedeno variantně předešlým dodavatelem SAG. Může zabezpečit v rámci upgrade kterýkoliv dodavatel vlastními kapacitami. Nemá vliv na funkcionalitu systému v souvislosti s upgradem.

RE

Oprava splátkových kalendářů a evidenčních listů za byty a nebytové pronájmy.

Změna pronajímatele v evidenčním listu a splátkovém kalendáři.

Nastaveno ze strany SAG v rámci implementace. Dílčí úpravy se provádějí každoročně. Opět není potřeba dělat programově, tj. změnou zdrojového kódu ale customizačně. Může zabezpečit v rámci upgrade kterýkoliv dodavatel vlastními kapacitami. Nemá vliv na funkcionalitu systému v souvislosti s upgradem.

RE

Řešení dopadu změn pracovních úseků v kmenových datech (pozemky, případně budovy).

Nastaveno ze strany SAG v rámci implementace. Dílčí úpravy se provádějí každoročně. Není potřeba dělat programově, ale customizačně. Může zabezpečit v rámci upgrade kterýkoliv dodavatel vlastními kapacitami. Nemá vliv na funkcionalitu systému v souvislosti s upgradem.

RE

Slučování organizačních jednotek k 1. 1. 2012 - Nájemní smlouvy-byty

Může zabezpečit v rámci upgrade kterýkoliv dodavatel vlastními kapacitami. Nemá vliv na funkcionalitu systému v souvislosti s upgradem.

RE

Aktualizace dani z nemovitosti (/CEERE/DNPRE) dle zákona na podmínky roku 2012.

Zpracování daně z nemovitosti za rok 2012.

Daň z nemovitosti byla implementována v rámci samostatného projektu dodaného ze strany SAG. Může zabezpečit v rámci upgrade kterýkoliv dodavatel vlastními kapacitami. Nemá vliv na funkcionalitu systému v souvislosti s upgradem. ROZPOR!!!! V době zadání upgrade (polovina roku 2012) nemohlo být provedeno nastavení daně z nemovitosti za rok 2012, jelikož tato se odvádí buďto ke konci května, nebo ve dvou splátkách (ke konci května a listopadu roku) v roce, za který je daň odváděna, tj. na aktualizaci dle podmínek pro ok 2012 již bylo pozdě.

RE

Ukončení starých zakázek a založení nových zakázek u převedených nebytových nájemních smluv. 

Aktualizováno pravidelně každý rok od provedené implementace ze strany SAG v rámci podpory SAG. Nejedná se o programovou úpravu a zásah do zdrojového kódu. Může zabezpečit v rámci upgrade kterýkoliv dodavatel vlastními kapacitami. Nemá vliv na funkcionalitu systému v souvislosti s upgradem.

IV. ZÁVĚRY ÚŘADU

24. Úřad přezkoumal na základě § 112 a násl. ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména zadávací dokumentace veřejné zakázky předložené zadavatelem, původní Smlouvy na provoz a podporu systému SAP, vyjádření, která předložili účastníci řízení a na základě vlastního zjištění, konstatuje, že zadavatel při zadávání šetřené veřejné zakázky nepostupoval v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

K podání námitek

25. Vzhledem k tvrzení zadavatele, že navrhovatel ve svých námitkách dostatečně nespecifikoval konkrétní úkon zadavatele, proti kterému námitky podává, poněvadž podle zadavatele mohl navrhovatel podat námitky toliko proti úkonu uveřejnění předběžného oznámení a úkonu, kterým nevyhověl žádosti navrhovatele o poskytnutí zadávací dokumentace, přičemž žádné další úkony, proti kterým by bylo možno podat námitky, nejsou zadavateli známy (viz bod 15. odůvodnění rozhodnutí), považuje Úřad za vhodné vyjádřit se nejprve k této otázce.

26. S odkazem na § 114 odst. 1 zákona Úřad uvádí, že návrh lze podat proti všem úkonům zadavatele, které vylučují nebo by mohly vyloučit zásady stanovené v § 6 a v jejichž důsledku hrozí nebo vznikla újma na právech navrhovatele, a to zejména proti:

o zadávacím podmínkám,

o obsahu oznámení nebo výzvy o zahájení zadávacího řízení,

o rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky,

o použití druhu zadávacího řízení.

27. Podle § 110 odst. 1 zákona může kterýkoliv dodavatel, který má nebo měl zájem na získání určité veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho právech (dále jen „stěžovatel“), zadavateli podat zdůvodněné námitky.

28. Podle § 110 odst. 2 zákona lze námitky podat proti všem úkonům zadavatele a stěžovatel je musí doručit zadavateli do 15 dnů a v případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozví, nejpozději však do doby uzavření smlouvy.

29. Podle § 110 odst. 7 zákona se námitky podávají písemně. V námitkách musí stěžovatel uvést, kdo je podává, proti kterému úkonu zadavatele směřují a v čem je spatřováno porušení zákona. V námitkách podle § 110 odstavců 2, 3, a 5 musí být uvedeno, jaká újma stěžovateli v důsledku domnělého porušení zákona hrozí nebo vznikla a čeho se stěžovatel domáhá. Jde-li o námitky podle odstavce 2, musí stěžovatel v námitkách uvést též skutečnosti rozhodné pro stanovení okamžiku, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozvěděl. Námitky neobsahující náležitosti podle tohoto odstavce zadavatel odmítne a bezodkladně písemně uvědomí o této skutečnosti stěžovatele. Podání námitek řádně a včas je podmínkou pro podání návrhu na přezkoumání postupu zadavatele v téže věci.

30. Z výše uvedeného vyplývá, že je možné podat námitky i proti druhu zadávacího řízení, které zadavatel použil. Úřad uvádí, že navrhovatel dostatečně vymezil předmět námitek, když uvedl, že má za to, že „zadavatel při zadávání veřejné zakázky nedodržel postup stanovený v § 21 odst. 2 zákona, když veřejnou zakázku hodlá zadat v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona, aniž byla splněna podmínka realizace plnění z technických či uměleckých důvodů, z důvodu ochrany výhradních práv nebo z důvodů vyplývajících ze zvláštního právního předpisu pouze určitým dodavatelem.“

31. Dále Úřad uvádí, že navrhovatel měl zájem na získání předmětné veřejné zakázky a specifikoval, že k újmě na jeho právech došlo v důsledku nezákonného omezení jeho účasti v soutěži o veřejnou zakázku poté, co zadavatel rozhodl o jejím zadání v režimu jednacího řízení bez uveřejnění, aniž by k tomu byly naplněny důvody dle § 23 odst. 4 písm. a) zákona. Proto podal dle § 110 odst. 1 zákona zdůvodněné námitky k zadavateli.

32. Úřad konstatuje, že navrhovatel se dověděl o možném porušení zákona zadavatelem dne 22. 10. 2012, kdy obdržel odpověď zadavatele na svou žádost o poskytnutí zadávací dokumentace. Dne 26. 10. 2012 pak podal námitky proti úkonům zadavatele v zadávacím řízení, které zadavatel obdržel téhož dne, čímž navrhovatel dodržel lhůty pro podání námitek stanovené v § 110 odst. 2 zákona. V závěru svých námitek navrhovatel uvádí, že se domáhá, „aby zadavatel v rámci vyřízení námitek napravil stávající stav tím, že zruší zadávací řízení, v němž postupoval v rozporu se zákonem a vyhlásí zadávací řízení nové, tj. v tomto případě otevřené zadávací řízení, v jehož průběhu zajistí dodržování zákona“, čímž beze zbytku splnil i požadavky obsažené v § 110 odst. 7 zákona. Navrhovatel zároveň jednal v souladu s § 110 odst. 7 zákona, když nejprve vznesl námitky proti použití druhu zadávacího řízení k zadavateli a poté předložil návrh na přezkoumání úkonů zadavatele v téže věci Úřadu. Úřad tedy shrnuje, že námitky byly podány v souladu se zákonem, neboť obsahovaly náležitosti požadované § 110 zákona a všechny zákonné lhůty byly dodrženy.


K použití jednacího řízení bez uveřejnění

33. Podle § 6 odst. 1 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

34. Podle § 21 odst. 1 zákona upravuje zákon tyto druhy zadávacích řízení:

o otevřené řízení,

o užší řízení,

o jednací řízení s uveřejněním,

o jednací řízení bez uveřejnění,

o soutěžní dialog,

o zjednodušené podlimitní řízení.

35. Podle § 21 odst. 2 zákona může zadavatel pro zadání veřejné zakázky použít otevřené řízení nebo užší řízení, a za podmínek stanovených v § 22 a 23 zákona rovněž jednací řízení s uveřejněním nebo jednací řízení bez uveřejnění.

36. Jednací řízení bez uveřejnění je typem zadávacího řízení, v němž zadavatel vyzývá k jednání jednoho zájemce nebo omezený okruh zájemců. Z obecného hlediska je použití jednacího řízení bez uveřejnění vázáno na splnění omezujících podmínek, aby tohoto typu zadávacího řízení nebylo zneužíváno. Z § 23 odst. 1 zákona vyplývá, že zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění je možné použít v případě, kdy uspokojení potřeby zadavatele není nebo nebylo možné dosáhnout v „klasickém“ zadávacím řízení, tj. soutěži o zakázku.

37. Podle odst. § 23 odst. 4 zákona může zadavatel zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění rovněž tehdy, jestliže

a. veřejná zakázka může být splněna z technických či uměleckých důvodů, z důvodu ochrany výhradních práv nebo z důvodů vyplývajících ze zvláštního právního předpisu pouze určitým dodavatelem, nebo

b. veřejnou zakázku je nezbytné zadat v krajně naléhavém případě, který zadavatel svým jednáním nezpůsobil a ani jej nemohl předvídat, a z časových důvodů není možné zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení.

38. Úřad konstatuje, že ustanovení § 23 odst. 4 zákona se použije pouze v případě, kdy je objektivně a beze vší pochybnosti prokázáno, že předmět veřejné zakázky může být realizován pouze jedním dodavatelem z důvodu specifičnosti předmětu plnění veřejné zakázky či zvláštních okolností, za nichž je zadáván. Zadavatel nesplní podmínky pro použití této výjimky však pouze tím, že prokáže existenci jednoho dodavatele jen v rámci České republiky.

39. Jednací řízení bez uveřejnění je určeno jen pro výjimečné případy jako krajní prostředek zadání veřejné zakázky. Podmínky pro použití jednacího řízení bez uveřejnění jsou vymezeny taxativním způsobem a zadavatel vždy nese důkazní břemeno, že podmínky pro použití jednacího řízení bez uveřejnění byly splněny. Prokázání existence důvodů pro aplikaci § 23 odst. 4 písm. a) zákona není z obecného hlediska vázáno pouze na názor zadavatele či na předložení listiny ve formě dokladu (např. ochranná známka, užitný vzor, patent, licence), zprávy či posouzení stavu, ale objektivní důvody musí skutečně existovat a podmínky pro aplikaci citovaného ustanovení zákona musí být naplněny fakticky.

40. Z předložené dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že dne 1. 10. 2011 uzavřel zadavatel s dodavatelem „Smlouvu na provoz a podporu systému SAP – moduly FI+CO+AM+RE“. Téhož dne byl ke Smlouvě uzavřen dodatek č. 1, kterým bylo doplněno znění Smlouvy o nejpodstatnější části zadávací dokumentace, která je nedílnou součástí Smlouvy a obsahuje mimo jiné i detailní popis provozovaného systému zadavatele. Původní znění Smlouvy bylo dodatkem č. 1 nahrazeno v bodech 1., 2., 3. a 4., nově byly do Smlouvy vloženy body 6., 7., 8. a 9. V rámci výzvy k jednacímu řízení bez uveřejnění ze dne 18. 10. 2012 měl být ke Smlouvě uzavřen dodatek č. 2.

41. Z bodu 2.1 Zadávací dokumentace, vyplývá, že předmětem původní veřejné zakázky bylo „převzetí nastaveného a rutinně provozovaného systému SAP verze 4.7 pro 600 uživatelů v modulech FI, CO, (…) AM, RE a následné poskytnutí služeb zajištění provozu a podpory těchto modulů.“ Podle bodu 2.3 Zadávací dokumentace je předmětem veřejné zakázky i „přenesení dat a nastavení provozovaných modulů uvedených v čl. 2.1 systému SAP do nového provozního prostředí určeného zadavatelem (…), a to před ukončením smlouvy, na základě které bude předmět této veřejné zakázky plněn.“ Doba plnění byla bodem 3 Smlouvy stanovena na čtyři roky.

42. V části F dodatku č. 1 ke Smlouvě (též bod 7 Zadávací dokumentace pozn. Úřadu) je uvedeno, že „pokud při provádění předmětu smlouvy či jeho části vznikne dílo, které bude vykazovat pojmové znaky dle zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen autorský zákon), pak dodavatel tímto poskytuje zadavateli oprávnění k výkonu práva užít toto dílo, na které se vztahuje ochrana podle autorského zákona, všemi způsoby uvedenými v autorském zákoně, a dále oprávnění k provádění jakýchkoliv úprav tohoto díla (dále jen licence). Licence se poskytuje ve formě výhradní. Zadavatel není povinen licenci využít. Licence podle tohoto článku se poskytuje po celou dobu trvání autorských práv, pro území České republiky, co do množství neomezeně a bezplatně.“

43. V bodě 15.4 Zadávací dokumentace je uvedeno, že „v roce 2013 končí podpora verze 4.7 a bude nutné provést upgrade systému, který není součástí této veřejné zakázky.“

44. Na základě výše popsaných právních úvah, relevantních článků zadávací dokumentace a vyjádření zadavatele (viz body 15. - 17. odůvodnění tohoto rozhodnutí), Úřad přezkoumal, zda v tomto konkrétním případě existují objektivní důvody pro zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění a zda podmínky pro aplikaci § 23 zákona jsou opravdu naplněny fakticky, a došel k následujícím závěrům.

45. Argumentace zadavatele v šetřeném případě směřuje k použití jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona, tedy k možnosti splnit veřejnou zakázku pouze určitým dodavatelem z technických důvodů a z důvodu ochrany výhradních práv. Zadavatel uvádí, že v provozovaném prostředí byly stávajícím dodavatelem provozu a podpory systému provedeny úpravy mající charakter autorského díla a dále, že je technicky komplikované zadat upgrade systému SAP jiné společnosti, než stávajícímu dodavateli provozu a podpory systému, neboť jiná společnost není seznámena s nastavením systému a v časovém úseku, který má zadavatel k dispozici, by nebyla schopna specifické funkce systému zajistit. Kromě toho zadavatel zdůrazňuje, že použití jiného způsobu zadávacího řízení než jednacího řízení bez uveřejnění by plnění šetřené veřejné zakázky výrazně prodloužilo a prodražilo.

46. K „technickým důvodům“ Úřad uvádí, že z hlediska možného použití formy jednacího řízení bez uveřejnění při zadávání veřejné zakázky, nelze uplatňovat obavy z toho, že jiný než stávající dodavatel není seznámen s aktuálním nastavením systému. Zákon umožňuje zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění pouze v případě, že jsou naplněny podmínky uvedené v § 23 odst. 4 písm. a) zákona, v šetřeném případě tedy to, že z technických důvodů není možné, aby zakázka byla zadána jinému dodavateli než stávajícímu. Důvody uváděné zadavatelem tuto podmínku nesplňují, neboť to, že jiný dodavatel není seznámen s nastavením systému, neznamená, že objektivně neexistuje další dodavatel, který by byl schopen předmět veřejné zakázky splnit poté, co by se s nastavením systému seznámil.

47. Úřad konstatuje, že je věcí zadavatele, aby rizika plynoucí z neznalosti prostředí zadavatele co možná nejvíce minimalizoval v rámci zákona tím, že v zadávací dokumentaci (§ 44 a násl. zákona) řádně a jednoznačně uvede předmět veřejné zakázky, umožní uchazečům, aby se seznámili s provozovaným IT systémem, stanoví své požadavky na kvalifikaci uchazečů včetně referencí (§ 50 a násl. zákona), stanoví odpovídající hodnotící kritéria (§ 78 zákona), provede řádně posouzení a hodnocení nabídek včetně posouzení, zda nabídka neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu (§ 77 zákona) a provede hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií (§ 79 zákona) s cílem vybrat nejvýhodnější nabídku, která bude splňovat všechny jeho požadavky.

48. Pro úplnost Úřad doplňuje, že za situace, kdy je technicky komplikované zadat upgrade systému SAP jiné společnosti než stávajícímu dodavateli provozu a podpory systému, by bylo jednou z logických možností zadat upgrade systému SAP jako součást původní veřejné zakázky, a to zejména za situace, kdy zadavatel věděl o tom, že v blízké budoucnosti bude nutno systém upgradovat a dále za situace, kdy po upgradu bude systém SAP nadále provozovat aktuální dodavatel provozu a podpory. V této souvislosti Úřad odkazuje na rozsudek č. j. 2 Afs 198/2006 - 69 ze dne 27. 6. 2007, kde Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) vyslovil závěr, že „zadáním jedné veřejné zakázky, spočívající v plnění stejného nebo srovnatelného druhu, je totiž nutno rozumět i souhrn jednotlivých zadání určitých relativně samostatných plnění, týkají-li se tato zadání plnění spolu úzce souvisejících zejména z hledisek místních, urbanistických, funkčních, časových nebo technologických.“

49. V návaznosti na argument ochrany výhradních práv Úřad nejprve odkazuje na rozsudek NSS 5 Afs 43/2012 – 65 ze dne 11. 1. 2013, v němž soud konstatoval, že v postupu zadavatele „není možno shledávat účelovost a úmysl obejití zákona o veřejných zakázkách při zadávání veřejných zakázek. Původní veřejné zakázky zadával zadavatel prokazatelně, aniž by měl vědomí o tom, že v budoucnu mu vznikne potřeba zadat dotčené veřejné zakázky“ (tj. zakázky, které budou na původní plnění navazovat, pozn. Úřadu). Na rozdíl od citovaného případu je však v šetřeném případě prokazatelné (viz bod 43. odůvodnění tohoto rozhodnutí), že zadavatel měl vědomí o tom, že mu v budoucnu vznikne potřeba zadat veřejnou zakázku, která bude na původní plnění navazovat, tj. bude třeba provozovaný systém SAP upgradovat na vyšší verzi.

50. Úřad dále uvádí, že ze seznamu autorských modifikací systému SAP, jejichž tabulkový seznam zadavatel Úřadu předložil dne 16. 1. 2013 (viz body 19. a 23. odůvodnění tohoto rozhodnutí), vyplývá, že tyto modifikace byly vytvořeny zejména v reakci na každodenní změny potřeb zadavatele (viz např. „tiskové formuláře pro inventarizaci majetku“, „hromadná korespondence – úprava formulářů“, „změna pronajímatele v evidenčním listu a splátkovém kalendáři“ nebo „řešení dopadu změn pracovních úseků“). Další zadavatelem uvedené položky (např. „nastavení výpočtu odpisů dle platné legislativy“) se aktualizují pravidelně dle platné legislativy, která právě v oblasti účetnictví a daní doznává častých změn. Nad rámec právě uvedeného Úřad dodává, že zákon č. 963/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je právní normou, která byla od uzavření Smlouvy v říjnu 2011 novelizována čtyřikrát, k novelizaci zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, došlo od zmíněného období šestkrát. Podobná byla situace legislativních úprav jmenovaných předpisů v období před uzavřením Smlouvy. Úřad tudíž konstatuje, že zadavatel mohl na základě svých zkušeností předjímat, že ke změnám uvedeného charakteru, tj. např. ke změnám potřeb zadavatele a ke změnám legislativním, v průběhu plnění původní veřejné zakázky nevyhnutelně dojde a systém SAP bude nutno těmto změnám přizpůsobit. Nelze naopak předpokládat, že během čtyřletého období plnění Smlouvy bude na straně zadavatele zakonzervován výchozí stav, aniž by vyvstal jakýkoliv požadavek na úpravu předmětného systému.

51. V již citovaném rozsudku NSS 5 Afs 43/2012 – 65 ze dne 11. 1. 2013 (viz bod 49. odůvodnění tohoto rozhodnutí) NSS rovněž konstatoval, že „pokud zadavatel bude požadovat, například komentovaný zdrojový kód a povolení k tomu, aby dál mohl rozvíjet software pomocí třetí osoby či širší licenční oprávnění, tak bude zajisté předchozí veřejná zakázka finančně náročnější, protože dodavatel bude požadovat finanční prostředky navíc. Je proto otázkou účelnosti takto vynaložených veřejných prostředků, jestli je správné, aby si zadavatel vyhrazoval práva, o kterých nelze v době přípravy zadávacího řízení rozumně očekávat, že nastanou.“ Z výše uvedeného je zřejmé, že v šetřeném případě si byl zadavatel vědom toho, že předmětný systém bude třeba upgradovat, připouštěl, že v průběhu plnění smlouvy může dojít k autorským úpravám (viz bod 42. odůvodnění tohoto rozhodnutí), a mohl také rozumně očekávat, že předem vyhrazená práva např. ve formě požadavku na komentovaný zdrojový kód, která umožní rozvíjet software pomocí třetí osoby, nastanou.

52. S ohledem na tyto skutečnosti měl tedy zadavatel zadat původní veřejnou zakázku takovým způsobem, aby se sám aktivně nepodílel na vytváření omezení, od nichž následně odvozuje nutnost zadat navazující veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění.

53. V této souvislosti Úřad odkazuje i na rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci č. j. 2 A 3/2002-75 ze dne 5. 11. 2002, v němž soud konstatoval, že okolnosti, které by mohly odůvodňovat postup, kdy zadavatel osloví jednoho konkrétního zájemce, nemohou vycházet ze stavu, kdy si zadavatel nejprve vytvořil ony podmínky a teprve až bylo právně nemožné nebo obtížné je změnit, dovolával se postupu dle daného ustanovení zákona.

54. K argumentaci zadavatele, že realizace upgradu jinou společností než je společnost stávajícího dodavatele provozu a podpory systému by zadavateli přivodila mimo jiné negativní ekonomické důsledky a zvýšení vynaložených finančních prostředků, Úřad uvádí, že nelze a priori předpokládat, že jiné společnosti včetně navrhovatele nejsou schopny nabídnout poptávané služby za nižší cenu. Je totiž zřejmé, že aktuální dodavatel, který v návaznosti na původní otevřené řízení uzavřel dne 1. 10. 2011 se zadavatelem čtyřletou Smlouvu na správu a podporu systému SAP a který vlastní zdrojové kódy k provedeným autorským modifikacím systému SAP, je v případě jednacího řízení bez uveřejnění jediným tržním subjektem nabízejícím požadované služby. Důsledkem takto omezeného konkurenčního prostředí je obvykle cena vyšší než ta, kterou by zadavatel mohl získat v případě, že by veřejnou zakázku zadal např. v řízení otevřeném. Ačkoli upgrade systému SAP bez přístupu ke zdrojovým kódům realizaci upgradu komplikuje a pravděpodobně také prodraží, nelze vyloučit, že jiné společnosti včetně navrhovatele nebudou mít přes takto ztížené podmínky na realizaci zakázky zájem. Zadáním veřejné zakázky např. v otevřeném řízení zadavatel rovněž zajistí, že cena nabízená aktuálním dodavatelem bude konkurenční a bude odpovídat jeho skutečným nákladům.

55. K argumentaci zadavatele, že šetřenou veřejnou zakázku je nutno zadat v jednacím řízení bez uveřejnění také z důvodu krátkosti časového úseku, který zadavatel k realizaci upgradu má, Úřad uvádí, že podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona je možné zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění také v krajně naléhavém případě, který zadavatel svým jednáním nezpůsobil a ani jej nemohl předvídat, a z časových důvodů není možné zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení.

56. V šetřeném případě bylo zadavateli prokazatelně minimálně od října 2011 známo, že podpora systému SAP verze 4.7 v roce 2013 skončí (viz bod 43. odůvodnění tohoto rozhodnutí) a zadavatel měl proto své činnosti plánovat s ohledem na tuto skutečnost. Nejedná se o krajně naléhavý případ, jehož vznik zadavatel nemohl předvídat a nelze tudíž argumentovat, že „jiný než stávající dodavatel by nebyl seznámen s nastavením systému […], což by v konečném důsledku vedlo k časovému prodloužení plnění veřejné zakázky, které by ohrozilo činnost zadavatele“ ani že „každý jiný nový provozovatel (zadavatel má zřejmě na mysli dodavatele upgradu, neboť předmětem veřejné zakázky není zadávací řízení na nového provozovatele systému SAP, jak zadavatel místy rozporně uvádí, pozn. Úřadu) by v časovém úseku, a za stávajících podmínek, za kterých je nutno upgrade provést, nebyl schopen tyto funkce zabezpečit.“

57. Úřad tudíž uzavírá, že důvodem k zadání šetřené veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění nemohla být ani časová tíseň zadavatele.

58. Závěrem Úřad shrnuje, že zadavatel jednal v rozporu s cíli zákona, kterým je zajištění hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti nakládání s veřejnými prostředky, když se nejprve sám podílel na vytvoření omezení, od nichž následně odvozuje nutnost zadat navazující veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění, a poté, když navazující zakázku zadal v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by si ověřil, zda na trhu existují subjekty, které jsou schopny poptávané plnění nabídnout za nižší cenu i přesto, že nemají přístup ke zdrojovým kódům aktuálního dodavatele provozu a podpory systému SAP.

59. Zadavatel v řízení u Úřadu neprokázal, že objektivně neexistuje více než jeden dodavatel veřejné zakázky tak, jak to vyžaduje aplikace § 23 odst. 4 písm. a) zákona. Z vyjádření, která zadavatel předložil Úřadu, pouze vyplývá, že zadavatel je v časové tísni, o níž však nelze říct, že si ji sám nezpůsobil a ani ji nemohl předvídat, jak to vyžaduje aplikace § 23 odst. 4 písm. b) zákona. Rovněž např. potíže s předáváním uživatelských kódů (zadavatel má zřejmě na mysli zdrojové kódy, pozn. Úřadu) a to, že jiný než současný dodavatel není seznámen s aktuálním nastavením systému, nemohou být důvodem pro zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění. Tím, že zadavatel zadal předmětnou veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by byly splněny zákonné požadavky pro zadání veřejné zakázky v tomto druhu zadávacího řízení, zamezil přístupu dalších potenciálních uchazečů včetně navrhovatele do soutěže o veřejnou zakázku a porušil tak ustanovení § 6 odst. 1 zákona, které vyžaduje, aby zadavatel při postupu podle zákona dodržoval zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Nepřipuštěním dalších uchazečů do soutěže o šetřenou veřejnou zakázku mohl zadavatel podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

60. Vzhledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že zadavatel nedodržel postup stanovený v § 21 odst. 2 zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona, když veřejnou zakázku „Provoz a podpora systému SAP – moduly FI+CO+AM+RE“ zadal v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by byly splněny podmínky stanovené v § 23 zákona, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, pročež Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

61. Vzhledem k tomu, že zadavatel zadal veřejnou zakázku „Provoz a podpora systému SAP – moduly FI+CO+AM+RE“ v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by byly splněny podmínky stanovené v § 23 zákona, nelze nápravy dosáhnout jinak než zrušením tohoto zadávacího řízení, pro jehož použití nebyly naplněny podmínky stanovené zákonem. Proto Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

K uložení úhrady nákladů řízení

62. Podle § 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 odst. 1 zákona také rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení. Náklady správního řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí právní předpis. Prováděcí právní předpis, vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, stanoví v § 1 odst. 1, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 odst. 1 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo soutěže o návrh nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši 30 000,‑ Kč.

63. Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím zrušil předmětné zadávací řízení, uložil zadavateli povinnost uhradit náklady řízení tak, jak je uvedeno v bodě III. výroku tohoto rozhodnutí. Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2012000678.

  Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

2. Mgr. Vlastislav Kusák, advokátní kancelář Štros & Kusák, Národní 32, 110 00 Praha 1

 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz