číslo jednací: S175/2013/VZ-17295/2013/512/JMa

Instance I.
Věc Poskytování právních služeb
Účastníci
  1. Fakultní nemocnice v Motole, příspěvková organizace
  2. Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 2. 10. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení 336 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S175/2013/VZ-17295/2013/512/JMa

 

12. září 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle ustanovení § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 29. 3. 2013 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

· zadavatel – Fakultní nemocnice v Motole, příspěvková organizace, IČO 00064203, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol,

· navrhovatel – Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o., IČO 24827452, se sídlem Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3,

ve věci veřejné zakázky „Poskytování právních služeb“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno na řádném formuláři dne 24. 10. 2012 s uveřejněním dne 25. 10. 2012 a na opravném formuláři dne 15. 11. 2012 s uveřejněním dne 16. 11. 2012 pod ev. číslem veřejné zakázky 236011, a do Úředního věstníku Evropské unie bylo oznámení o zakázce odesláno dne 25. 10. 2012 s uveřejněním dne 30. 10. 2012 pod ev. číslem 2012/S 209-344260, přičemž opravný formulář byl odeslán dne 16. 11. 2012,

vydává k zajištění účelu správního řízení toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o., IČO 24827452, se sídlem Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3 – vzal dne 27. 8. 2013 svůj návrh ze dne 29. 3. 2013 zpět.

 

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek (dále jen „Úřad“ a „zákon“), dne 29. 3. 2013 obdržel návrh navrhovatele – Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o., IČO 24827452, se sídlem Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3 (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatelů – Fakultní nemocnice v Motole, příspěvková organizace, IČO 00064203, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol, (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Poskytování právních služeb“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno na řádném formuláři dne 24. 10. 2012 s uveřejněním dne 25. 10. 2012 a na opravném formuláři dne 15. 11. 2012 s uveřejněním dne 16. 11. 2012 pod ev. číslem veřejné zakázky 236011, a do Úředního věstníku Evropské unie bylo oznámení o zakázce odesláno dne 25. 10. 2012 s uveřejněním dne 30. 10. 2012 pod ev. číslem 2012/S 209-344260, přičemž opravný formulář byl odeslán dne 16. 11. 2012 a na vydání předběžného opatření.

2. Dnem 29. 3. 2013, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání úkonů zadavatelů. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu rovněž dne 29. 3. 2013.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

o zadavatel,

o navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S175/2013/VZ-6157/2013/512/JMa ze dne 18. 4. 2013. Zároveň jim usnesením č. j. ÚOHS-S175/2013/VZ-6158/2013/512/JMa ze dne 19. 4. 2013 stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

5. Úřad rozhodnutím č. j. ÚOHS-S175/2013/VZ-7716/2013/512/JMa ze dne 26. 4. 2013 návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření, jímž by měl být zadavateli podle ustanovení § 117 odst. 1 písm. a) zákona uložen zákaz uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem, zamítl. Proti citovanému rozhodnutí Úřadu podal navrhovatel dne 7. 5. 2013 rozklad.

6. Dne 27. 8. 2013 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem je zpětvzetí návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele a vydání předběžného opatření.

7. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel vzal svou žádost zpět.

8. Úřad vzhledem ke zpětvzetí návrhu rozhodl o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1. Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol

2. Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o., Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz