číslo jednací: S340/2013/VZ-17210/2013/522/LKo

Instance I.
Věc Úklidové služby pro Nemocnici Na Homolce
Účastníci
  1. Nemocnice Na Homolce
  2. EMSEKO BIKE s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí individuální výjimka nepovolena
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 1. 10. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení 180 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S340/2013/VZ-17210/2013/522/LKo

 

10. září 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 31.5.2013, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

· zadavatel – Nemocnice Na Homolce, IČO 00023884, se sídlem Roentgenova 37/2, 150 30 Praha,

· navrhovatel – EMSEKO BIKE s.r.o., IČO 26274973, se sídlem Tyršovo nábřeží 401, 760 01 Zlín,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Úklidové služby pro Nemocnici Na Homolce“ zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 18.2.2013 a bylo uveřejněno dne 19.2.2013 pod ev. č. 229464, ve znění oprav zveřejněných dne 8.4.2013 a 24.4.2013, a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 21.2.2013 pod evidenčním číslem 2013/S 037-058665, na návrh ze dne 31.5.2013,

rozhodl takto:

I.

Zadavatel – Nemocnice Na Homolce, IČO 00023884, se sídlem Roentgenova 37/2, 150 30 Praha – nedodržel postup stanovený v:

a) § 40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, když v oznámení o zakázce, jež bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 23.4.2013 pod ev. číslem formuláře 7302031029464 a do Úředního věstníku Evropské unie odesláno dne 24.4.2013 pod ev. číslem formuláře 2013/S 082-136950, snížil minimální úroveň technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. a) citovaného zákona tak, aby alespoň jedna významná služba byla realizována pro zdravotnické zařízení s kapacitou minimálně 500 lůžek, a když v zadávací dokumentaci vypustil bod 6.7 obchodních podmínek, aniž by zároveň prodloužil lhůtu pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změn zadávacích podmínek činila celou původní délku lhůty, ačkoli uvedené změny mohly rozšířit okruh možných dodavatelů,

b) § 56 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, když v rámci poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám ze dne 20.2.2013 a ze dne 23.4.2013 absolutně vyloučil prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. a) citovaného zákona v případě významné služby realizované pro veřejného zadavatele jinými rovnocennými doklady než osvědčením vydaným či podepsaným veřejným zadavatelem,

přičemž výše uvedené postupy zadavatele mohly podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

II.

Jako opatření k nápravě nezákonných postupů zadavatele – Nemocnice Na Homolce, IČO 00023884, se sídlem Roentgenova 37/2, 150 30 Praha – uvedených ve výroku I. tohoto rozhodnutí, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku „Úklidové služby pro Nemocnici Na Homolce“ zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 18.2.2013 a bylo uveřejněno dne 19.2.2013 pod ev. č. 229464, ve znění oprav zveřejněných dne 8.4.2013 a 24.4.2013, a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 21.2.2013 pod evidenčním číslem 2013/S 037-058665.

III.

Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zadavateli – Nemocnice Na Homolce, IČO 00023884, se sídlem Roentgenova 37/2, 150 30 Praha – ukládá

uhradit náklady řízení ve výši 30 000,- Kč (třicet tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

Zadávací řízení

1. Zadavatel – Nemocnice Na Homolce, IČO 00023884, se sídlem Roentgenova 37/2, 150 30 Praha (dále jen „zadavatel“), uveřejnil ve Věstníku veřejných zakázek dne 19.2.2013 pod ev. č. 229464 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 21.2.2013 pod evidenčním číslem 2013/S 037-058665 oznámení otevřeného zadávacího řízení za účelem zadání nadlimitní veřejné zakázky „Úklidové služby pro Nemocnici Na Homolce“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Zadavatel dne 5.4.2013 odeslal do Věstníku veřejných zakázek pod ev. číslem formuláře 7302021029464 a dne 8.4.2013 do Úředního věstníku Evropské unie opravné oznámení veřejné zakázky (dále jen „1. opravné oznámení“). Dne 23.4.2013 odeslal do Věstníku veřejných zakázek pod ev. číslem formuláře 7302031029464 a dne 24.4.2013 do Úředního věstníku Evropské unie druhé opravné oznámení veřejné zakázky (dále jen „2. opravné oznámení“).

3. Zadavatel obdržel ve lhůtě podle § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 6 žádostí o dodatečné informace, mezi nimi i žádost o dodatečné informace ze dne 16.4.2013 zaslané uchazečem – EMSEKO BIKE s.r.o., IČO 26274973, se sídlem Tyršovo nábřeží 401, 760 01 Zlín (dále jen „navrhovatel“). Z protokolu o otevírání obálek ze dne 6.5.2013 vyplývá, že zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 6 nabídek.

4. Dne 13.5.2013 obdržel zadavatel námitky navrhovatele proti zadávacím podmínkám. Zadavatel rozhodnutím ze dne 21.5.2013 námitkám navrhovatele nevyhověl. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 31.5.2013 návrh na přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

Obsah návrhu

5. Dne 31.5.2013 Úřad obdržel od navrhovatele návrh na přezkoumání úkonů zadavatele z téhož dne. Navrhovatel v něm předně namítá, že zadavatel porušil zásadu transparentnosti tím, že opakovaně měnil znění požadavku na technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona z kapacity zdravotnického zařízení 1 500 lůžek na kapacitu 500 lůžek. Navrhovatel dále konstatuje, že výše uvedená změna zadávacích podmínek je dle jeho názoru zásadní, neboť právě nastavení kvalifikačního předpokladu je skutečností ovlivňující rozhodnutí dodavatelů o účasti v zadávacím řízení. Navrhovatel namítá, že s ohledem k výše uvedené skutečnosti zadavatel postupoval v rozporu s  § 40 odst. 3 zákona, neboť zásadně změnil zadávací podmínky, avšak neprodloužil lhůtu po podání nabídek tak, aby od okamžiku změn činila celou její původní délku, ačkoli změna mohla rozšířit okruh možných dodavatelů.

6. Navrhovatel dále namítá, že zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky odporuje ustanovení § 44 odst. 1 zákona, neboť nedostatečně vymezuje předmět veřejné zakázky, což vede k podání neporovnatelných nabídek. Navrhovatel konstatuje, že zadavatele žádal o dodatečné informace, kterými by odstranil nejasnosti a zjevné vady zadávacích podmínek, avšak odpovědi zadavatele jsou pouze formální a neodpovídají na otázky navrhovatele. Navrhovatel konstatuje, že zadavatel tak navrhovateli například neposkytl požadovaný pasport uklízených prostor, dále v přímém dotazu na skutečnost, proč trvá na dodržení vyhlášky č. 195/2005 Sb., když byla tato vyhláška nahrazena vyhláškou č. 306/2012 Sb., zadavatel uvedl, že se o rozpor nejedná, když vyhlášky jsou obsahově shodné. Navrhovatel se však domnívá, že zadávací podmínky musí být stanoveny v souladu s platnými právními předpisy, přičemž zadavatelem stanovené podmínky vyhlášce č. 306/2012 Sb. neodpovídají, zejména co do četnosti úklidů.

7. Navrhovatel dále tvrdí, že zadavatel nepostupoval v souladu s § 49 odst. 3 zákona, když do dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 6 ze dne 23.4.2013 (dále jen „dodatečné informace č. 6“) nezahrnul celý text žádosti o dodatečné informace zaslané navrhovatelem dne 16.4.2013.

8. Navrhovatel dále konstatuje, že zadavatel nepodal uchazečům dostatek informací pro řádné zpracování nabídky, například si vymínil možnost změnit velikost uklízené plochy, přičemž pro tento případ zadavatel požadoval poměrné krácení ceny, avšak odmítá garantovat, že změna uklízené plochy bude přesahovat určité procento. S ohledem na tuto skutečnost se navrhovatel domnívá, že nemá dostatečné informace o rozsahu služby, přičemž zásadní změny v rozsahu poskytované služby mohou znamenat i změnu nabídkové ceny. Navrhovatel taktéž konstatuje, že odpověď zadavatele na dodatečnou informaci, jakým způsobem se bude stanovovat cena u stálé služby v případě uzavření či omezení provozu prostoru nebo oddělení, postrádá smysl, neboť nezohledňuje souběh služeb za úklid ve formě dle podlahové plochy a stálé služby.

9. Navrhovatel dále konstatuje, že zadavatel v dodatečných informacích č. 6 uvedl, že technický kvalifikační předpoklad podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona v případě poskytnutí služby veřejnému zadavateli nelze prokázat jinak než osvědčením vydaným či podepsaným veřejným zadavatelem. Navrhovatel konstatuje, že zadavatel mu ani po následně podané žádosti o dodatečné informace nesdělil objektivní důvody, pro které zadavatel nepřipouští prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu způsobem podle § 56 odst. 6 zákona.

10. Navrhovatel ve svém návrhu dále namítá, že požadavek v bodu 7.4 zadávací dokumentace, aby uchazeč ve své nabídce předložil čestné prohlášení o tom, že v případě, že jeho nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, předloží nejpozději k datu podpisu smlouvy platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám v min. výši 60 000 000,- Kč, obchází zákon, neboť s ohledem na skutečnost, že zadavatel požaduje prokázání tohoto požadavku ještě před uzavřením smlouvy, jedná se o ekonomický a finanční kvalifikační předpoklad. Navrhovatel se na základě výše uvedeného domnívá, že zadavatel tímto požadavkem porušil zákon, neboť požadoval prokázání jiných kvalifikačních předpokladů, než jaké zákon připouští.

11. Navrhovatel dále konstatuje, že zadavatel na základě jeho žádosti o dodatečné informace vypustil ze zadávací dokumentace bod 6.7 obchodních podmínek, avšak v rozporu s § 40 odst. 3 zákona po jeho odstranění neposkytl celou lhůtu pro podání nabídek, přičemž tato změna zadávacích podmínek mohla rozšířit okruh možných dodavatelů, jelikož tento bod obchodních podmínek vylučoval plnění prostřednictvím subdodavatele a plnění zakázky ve sdružení.

12. Navrhovatel dále konstatuje, že v rozporu s právními předpisy jsou pak další požadavky zadavatele např. body 6.5, 9.4 a 9.5 obchodních podmínek, přičemž všechny tyto nedostatky vedou k netransparentnosti zadávacího řízení, které postrádá od počátku jednoznačně vymezené zadávací podmínky. Navrhovatel taktéž považuje za netransparentní postup zadavatele, kdy některé jeho dodatečné informace vůbec nezodpověděl. Zadavatel tak podle názoru navrhovatele porušil § 44 odst. 1 a § 6 zákona.

13. S ohledem na výše uvedené skutečnosti navrhovatel požaduje zrušení předmětného zadávacího řízení a taktéž žádá Úřad, aby ve věci vydal předběžné opatření podle dle § 117 odst. 1 písm. a) zákona, kterým by zakázal zadavateli uzavřít v zadávacím řízení smlouvu.

Průběh správního řízení

14. Úřad obdržel návrh dne 31.5.2013 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu dne 3.6.2013.

15. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

· zadavatel,

· navrhovatel.

16. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S340/2013/VZ-11239/2013/522/LKo ze dne 19.6.2013. Úřad účastníkům řízení usnesením ÚOHS-S340/2013/VZ-11240/2013/522/LKo z téhož dne stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

17. Současně s návrhem na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele navrhovatel požádal o vydání předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona. Úřad po předběžném posouzení předložené dokumentace o veřejné zakázce získal pochybnosti o souladu úkonů a postupů učiněných zadavatelem v zadávacím řízení se zákonem, a proto rozhodl v rozsahu nezbytném pro zajištění účelu řízení předběžným opatřením č. j. ÚOHS-S340/2013/VZ-12047/2013/522/LKo ze dne 26.6.2013 o uložení zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude správní řízení ukončeno.

Vyjádření zadavatele

18. Dne 11.6.2013 obdržel Úřad vyjádření zadavatele k podanému návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 10.6.2013. V obdrženém vyjádření zadavatel odkazuje na svou předchozí argumentaci uvedenou v rozhodnutí o námitkách navrhovatele a v dodatečných informacích k zadávacím podmínkám.

19. K neposkytnutí pasportu uklízených prostor zadavatel konstatuje, že se s ohledem informace v něm obsažené jedná o citlivý dokument, jehož znalost není pro úklidové služby nezbytně nutná. Zadavatel je názoru, že požadavek na poskytnutí pasportu je nad rámec povinnosti, kterou mu ukládá § 44 odst. 1 zákona. Zadavatel se domnívá, že vymezil předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, a to uvedením pouze těch informací z pasportu, které jsou pro potřeby úklidové služby nezbytné.

20. Zadavatel uvádí, že k nahrazení vyhlášky č. 195/2005 Sb. vyhláškou č. 306/2012 Sb. došlo v průběhu přípravy a realizace zadávacího řízení, přičemž navrhovatel podle názoru zadavatele nevzal na vědomí skutečnost, že obě vyhlášky jsou v četnosti úklidů identické, a že zadavatel na základě žádostí o dodatečné informace upřesnil četnost úklidu, která odpovídá účinné vyhlášce.

21. Zadavatel nesouhlasí s tvrzením navrhovatele, že neposkytl celé a přesné znění žádosti o dodatečné informace zaslané navrhovatelem. Zadavatel je toho názoru, že každou doručenou písemnost musí zkoumat po obsahové stránce, nikoliv po stránce formální, přičemž jeho povinnost poskytnout dodatečnou informaci s přesným zněním žádosti nelze dle jeho názoru vykládat tak, že kompletní text jakéhokoliv dokumentu formálně označeného jako "Žádost o dodatečné informace" musí zadavatel přepsat do své dodatečné informace. Zadavatel konstatuje, vzhledem k tomu, že navrhovatel v textu zdůrazňuje tučným a podrženým písmem větu: „S ohledem na tyto skutečnosti žádá zájemce o následující dodatečné informace:“ je zadavatel názoru, že text žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám následuje až po této větě, a proto do svých dodatečných informací zahrnul pouze tuto část textu.

22. K možnosti změnit velikost uklízené plochy zadavatel konstatuje, že celková plocha je neměnná a vylučuje zásadní změnu a i kdyby došlo k vnitřním dispozičním změnám, nebude mít tato skutečnost vliv na celkovou úklidovou plochu. Dále k argumentu navrhovatele, že odpověď zadavatele na otázku, jakým způsobem se bude stanovovat cena u stálé služby v případě uzavření či omezení provozu prostoru nebo oddělení, postrádá smysl, zadavatel odkazuje na zadávací podmínky a obsah svých dodatečných informací, přičemž konstatuje, že námitka zadavatele se zakládá do velké míry na nepochopení zadávacích podmínek.

23. Zadavatel ve svém vyjádření dále připouští, že v průběhu zadávacího řízení svým jednáním uvedl dodavatele v pochybnost, když v 2. opravném oznámení omylem uvedl jinou minimální úroveň technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona. Zadavatel se však domnívá, že svůj omyl napravil institutem autoremedury s tím, že na základě dodatečných informací upřesnil, že platí původní hodnota parametru, kterou vyžadoval od 20.2.2013, přičemž přiměřeně prodloužil lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel konstatuje, že pouze v případě, že by parametr neuvedl na původní hodnotu, bylo by jeho povinností postupovat podle druhé věty ust. § 40 odst. 3 zákona.

24. Zadavatel je toho názoru, že pojem „dodavatel“ v bodu 6.7 obchodních podmínek je třeba chápat šířeji než § 17 písm. a) zákona, a to jako dodavatele včetně jeho případných subdodavatelů, tudíž podle jeho názoru bod 6.7 obchodních podmínek nevylučoval možnost realizovat veřejnou zakázku s využitím subdodavatelů, a proto nebylo po jeho vypuštění třeba prodlužovat lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku.

25. Zadavatel dále uvádí, že čestné prohlášení dle bodu 7.4 zadávací dokumentace není požadavkem na splnění kvalifikace, ale jiným požadavkem ve smyslu ust. § 44 odst. 3 písm. j) zákona, neboť zadavatel požaduje pojistnou smlouvu až při uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, tedy v samotném závěru zadávacího řízení. Podle názoru zadavatele proto nemůže být předmětný požadavek interpretován jako požadavek na kvalifikační předpoklad.

26. K rozporu bodů 6.5, 9.4 a 9.5 obchodních podmínek s právními předpisy zadavatel konstatuje, že navrhovatel nezdůvodnil svůj názor, že předmětné body jsou v rozporu s platnou právní úpravou, přičemž zadavatel požadavky zde uvedenými pouze chrání své zájmy vyplývající z povinnosti řádného hospodáře a povinnosti chránit zájmy své organizace.

27. S ohledem na výše uvedené zadavatel navrhuje, aby Úřad návrh navrhovatele zamítl, neboť nebyly naplněny důvody pro uložení nápravného opatření.

Závěry Úřadu

28. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů a vyjádření předložených účastníky řízení a na základě vlastních zjištění dospěl k následujícím závěrům.

29. Úřad konstatuje, že zadavatel nedodržel postup stanovený v § 40 odst. 3 zákona, když v oznámení o zakázce uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie snížil minimální úroveň technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona tak, aby alespoň jedna významná služba byla realizována pro zdravotnické zařízení s kapacitou minimálně 500 lůžek, a když v zadávací dokumentaci uvedené veřejné zakázky vypustil bod 6.7 obchodních podmínek, aniž by zároveň prodloužil lhůtu pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změn zadávacích podmínek činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek, ačkoli uvedené změny mohly rozšířit okruh možných dodavatelů. Úřad konstatuje, že zadavatel taktéž nedodržel postup stanovený v § 56 odst. 6 zákona, když v rámci poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám ze dne 20.2.2013 (dále jen „dodatečné informace č. 1“)  a dodatečných informací č. 6 vyloučil prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona v případě významné služby realizované pro veřejného zadavatele jinými rovnocennými doklady než osvědčením vydaným či podepsaným veřejným zadavatelem. Všechny výše uvedené postupy zadavatele přitom mohly podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

30. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

K úpravě technického kvalifikačního předpokladu

31. Podle § 6 odst. 1 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

32. Podle § 17 písm. l) zákona se zadávacími podmínkami rozumí veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky.

33. Podle § 40 odst. 3 zákona provede-li veřejný zadavatel úpravy zadávacích podmínek, je povinen současně přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání žádostí o účast v zadávacím řízení nebo lhůtu pro podání nabídek, a to podle povahy provedené úpravy. V případě takové změny zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání žádosti o účast nebo pro podání nabídek.

34. Podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na služby může veřejný zadavatel požadovat

a) seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech a v případě oblasti obrany nebo bezpečnosti v posledních 5 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být

1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

35. Podle § 147 odst. 8 zákona může zadavatel při respektování zásad uvedených v § 6 odst. 1 zákona provést úpravy v uveřejněném vyhlášení; v takovém případě je povinen provedené úpravy uveřejnit podle odstavců 1 až 3 a oznámit provedení úpravy s odůvodněním do 5 dnů ode dne jejího odeslání k uveřejnění všem známým zájemcům či uchazečům.

36. Zadavatel v bodu III.2.3) Technická způsobilost v oznámení veřejné zakázky, jež bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 18.2.2013 a zveřejněno dne 19.2.2013 pod ev. č. formuláře 7302011029464 a do  Úředního věstníku Evropské unie bylo odesláno dne 19.2.2013 a uveřejněno dne 21.2.2013 pod evidenčním číslem 2013/S 037-058665 (dále jen „řádné oznámení“), požadoval po uchazečích k prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona minimálně dvě významné služby mající obdobný charakter, tj. spočívající v kompletním zajištění pravidelných úklidových prací a úklidových služeb v souladu s  hygienickými normami dle vyhlášky č. 195/2005 Sb. ve zdravotnickém zařízení o finančním objemu minimálně 15 000 000,- Kč bez DPH za rok, z nichž alespoň jedna služba musí být pro zdravotnické zařízení s kapacitou min. 1 500 lůžek. Zadavatel v řádném oznámení stanovil lhůtu pro podání nabídek do 15.4.2013.

37. Zadavatel dne 5.4.2013 odeslal do Věstníku veřejných zakázek a dne 8.4.2013 do  Úředního věstníku Evropské unie 1. opravné oznámení, kde prodloužil lhůtu pro podání nabídek do dne 25.4.2013, přičemž v 1. opravném oznámení bod III.2.3) Technická způsobilost ponechal beze změn.

38. V dodatečných informacích č. 1 zadavatel sdělil, že v bodu 6.2.11.1 zadávací dokumentace uvedl nepřesný údaj, který vznikl „překlepem v připomínkovém procesu“, přičemž původní požadavek významné služby realizované pro zdravotnické zařízení s kapacitou min. 1 500 lůžek nahrazuje požadavkem, aby alespoň jedna významná služba byla realizována pro zdravotnické zařízení s kapacitou min. 500 lůžek.

39. Dne 17.4.2013 zaslal navrhovatel zadavateli žádost o dodatečné informace ze dne 16.4.2013, ve které zadavatele upozornil, že údaje uvedené v 1. opravném oznámení a v dodatečných informacích č. 1 jsou ve vzájemném rozporu. V reakci na tuto žádost zadavatel dodatečnými informacemi č. 6 potvrdil požadavek, aby alespoň jedna významná služba byla realizována pro zdravotnické zařízení s kapacitou min. 500 lůžek.

40. Dne 23.4.2013 zadavatel odeslal do Věstníku veřejných zakázek a dne 24.4.2013 do Úředního věstníku Evropské unie 2. opravné oznámení, kde v bodu III.2.3) Technická způsobilost změnil zadávací podmínky, a uvedl, že nově požaduje, aby alespoň jedna významná služba byla realizována pro zdravotnické zařízení s kapacitou min. 500 lůžek. Zadavatel v 2. opravném oznámení prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 6.5.2013.

41. Úřad shrnuje, že zadavatel provedl změnu technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona, kdy v řádném a 1. opravném oznámení nejdříve požadoval, aby alespoň jedna významná služba byla realizována pro zdravotnické zařízení s kapacitou min. 1 500 lůžek, a následně zmírnil tento požadavek na zdravotnické zařízení s kapacitou minimálně 500 lůžek. Změnu zadávacích podmínek zadavatel nejdříve oznámil dodatečnými informacemi č. 1 ze dne 20.2.2013, ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie však změnu provedl až v rámci 2. opravného oznámení, jež bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno až dne 23.4.2013 a do Úředního věstníku Evropské unie dne 24.4.2013. Na základě 2. opravného oznámení došlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek ve Věstníku veřejných zakázek pouze do dne do 6.5.2013.

42. Úřad k výše uvedenému postupu zadavatele konstatuje, že zadavatel je v zákonem stanovených případech oprávněn požadovat po uchazečích prokázání splnění kvalifikace, přičemž je zároveň povinen stanovit požadavky na prokázání splnění kvalifikace v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení. Zákon připouští možnost provést úpravy zadávacích podmínek, avšak zadavatel je při takové změně povinen postupovat v souladu se zákonem, a to především v souladu s § 40 odst. 3, § 147 odst. 8 zákona a zásadami stanovenými v § 6 zákona.

43. Úřad konstatuje, že zadavatel tím, že původní požadavek, aby alespoň jedna významná služba byla realizovaná pro zdravotnické zařízení s kapacitou min. 1 500 lůžek, změnil na požadavek významné služby pro zdravotnické zařízení s kapacitou min. 500 lůžek, fakticky zmírnil požadavek na prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů. Toto zmírnění požadavku přitom mohlo rozšířit okruh potenciálních dodavatelů veřejné zakázky, jelikož zadavatel touto změnou snížil minimální úroveň způsobilosti, kterou museli dodavatelé pro účast v zadávacím řízení prokázat.

44. Podle § 40 odst. 3 zákona v případě takové změny zadávacích podmínek (do kterých se beze sporu řadí i požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace), která může rozšířit okruh možných dodavatelů, je zadavatel povinen prodloužit lhůtu pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou její původní délku.

45. Jak již bylo řečeno výše, zadavatel v šetřeném případě oznámil uvedenou změnu technického kvalifikačního předpokladu ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie až v rámci 2. opravného oznámení, přičemž lhůtu pro podání nabídek neprodloužil o celou její původní délku určenou na základě údajů v řádném oznámení.

46. Úřad konstatuje, že pokud se změna zadávacích podmínek týká údajů uvedených voznámení uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie, nepostačuje sdělení této změny v dodatečných informacích, avšak rozhodující je uveřejnění této změny ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie, které jsou pro dodavatele klíčovým zdrojem základních informací o veřejné zakázce. Není proto dostačující, že předmětnou změnu zadávacích podmínek zadavatel oznámil v rámci dodatečných informací již dne 20.2.2013, tj. již před zveřejněním 1. opravného oznámení.

47. S argumentací zadavatele, že předmětný požadavek v 2. opravném oznámení zadavatel pouze změnil na původní hodnotu požadovanou ode dne 20.2.2013, tj. na minimální kapacitu zdravotnického zařízení 500 lůžek, se Úřad neztotožňuje a shledává ji zavádějící s ohledem na skutečnost, že původní požadovaná minimální kapacita zdravotnického zařízení v řádném oznámení jednoznačně činila 1 500 lůžek, přičemž toto je údaj, který byl v průběhu zadávacího řízení změněn a to bez adekvátního prodloužení lhůty pro podání nabídek.

48. S ohledem na výše uvedené skutečnosti Úřad konstatuje, že zadavatel porušil postup v ust. § 40 odst. 3 zákona, když v 2. opravném oznámení zmírnil požadavek na technický kvalifikační předpoklad podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona tak, aby alespoň jedna významná služba byla realizovaná pro zdravotnické zařízení s kapacitou min. 500 lůžek, a zároveň neprodloužil lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku, ačkoli uvedené změna mohla rozšířit okruh potenciálních dodavatelů.

49. Postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť zmírnění požadavků na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů objektivně rozšiřuje možný okruh potencionálních dodavatelů, schopných prokázat požadovanou kvalifikaci a tedy i podat v zadávacím řízení nabídku. Pokud by zadavatel postupoval v souladu se zákonem a prodloužil lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku, není vyloučeno, že mohl obdržet další nabídky od uchazečů, kteří v důsledku nezákonného postupu zadavatele neměli dostatečný časový prostor k reakci na zmírnění požadavků na prokázání splnění technické kvalifikace.

K bodu 6.7 obchodních podmínek

50. Na str. 34 zadávací dokumentace zadavatel stanovil požadavek, aby návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky obsahoval formulace uvedené v obchodních podmínkách na str. 35 - 45 zadávací dokumentace.

51. Z bodu 6.7 obchodních podmínek vyplývá, že se dodavatel zavazuje provádět smluvní práce vlastními zaměstnanci, kteří nemají záznam v rejstříku trestů.

52. Navrhovatel žádostí o dodatečné informace ze dne 16.4.2013 upozornil zadavatele na skutečnost, že bod 6.7  obchodních podmínek je v rozporu s ust. § 44 odst. 6 zákona, jelikož zadavatel nemůže absolutně vyloučit možnost plnění zakázky prostřednictvím subdodavatele, přičemž zároveň konstatoval, že omezení plnění na zaměstnance, kteří nemají záznam v rejstříku trestů, je požadavek nejasný a při doslovném výkladu i nezákonný.

53. Zadavatel v reakci na výše uvedenou žádost o dodatečnou informaci vypustil ze zadávací dokumentace bez bližšího odůvodnění dodatečnými informacemi č. 6 celý bod 6.7 obchodních podmínek.

54. Dne 23.4.2013 zadavatel odeslal do Věstníku veřejných zakázek a dne 24.4.2013 do Úředního věstníku Evropské unie 2. opravné oznámení, a zároveň prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 6.5.2013.

55. Ust. § 40 odst. 3 zákona stanovuje zadavateli povinnost v případě úpravy zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, prodloužit lhůtu pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty.

56. Vzhledem k povinnosti zakotvené v § 40 odst. 3 věta druhá zákona se Úřad nejdříve zabýval obsahem bodu 6.7 obchodních podmínek a otázkou, zda vypuštěním tohoto bodu došlo k takové změně zadávacích podmínek, jež mohla rozšířit okruh možných dodavatelů.

57. K argumentu zadavatele, že pojem „dodavatel“ v bodu 6.7 obchodních podmínek nelze vykládat ve smyslu ust. § 17 písm. a) zákona, neboť se jedná o pojem širší (zahrnující i subdodavatele), Úřad konstatuje, že pokud zadavatel v rámci zadávacího řízení uvede v zadávací dokumentaci pojem „dodavatel“, je třeba v prvé řadě vycházet ze zákonného výkladu tohoto pojmu.

58. Podle § 17 písm. a) zákona se pro účely tohoto zákona dodavatelem rozumí fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel.

59. Podle § 17 písm. i) zákona se pro účely tohoto zákona subdodavatelem rozumí osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva.

60. Z výkladového ustanovení § 17 zákona vyplývá, že zákon důsledně rozlišuje pojem „dodavatel“ (§ 17 písm. a) zákona) a „subdodavatel“ (§ 17 písm. i) zákona), přičemž i z dalších ustanovení zákona (kupříkladu § 64 odst. 5 zákona) vyplývá, že pojem „dodavatel“ ve smyslu zákona je odlišný od pojmu subdodavatel, a výše uvedené pojmy nelze v rámci zadávacího řízení slučovat či zaměňovat.

61. Zákon samozřejmě nevylučuje, aby zadavatel v obchodních podmínkách používal pojem „dodavatel“ v širším pojetí tak, aby zahrnoval i subdodavatele, avšak úmysl odchýlit se od zákonného výkladu musí být uveden nebo musí alespoň vyplývat z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace.

62. V šetřeném případě z textu obchodních podmínek (zejména str. 35 a 45 zadávací dokumentace) vyplývá, že dodavatelem se rozumí subjekt, jenž se zadavatelem uzavře smlouvu na veřejnou zakázku. Tímto subjektem je však pouze dodavatel ve smyslu § 17 písm. a) zákona, neboť subdodavatel se zadavatelem smlouvu na veřejnou zakázku neuzavírá, nýbrž se pouze podílí na jejím plnění na základě smluvního vztahu s dodavatelem. Nelze se proto ztotožnit s argumentem zadavatele, že pod pojem „dodavatel“ v bodu 6.7 obchodních podmínek zadavatel zahrnul i subdodavatele.

63. Vzhledem k výše uvedenému, požadavek zadavatele, aby veřejnou zakázku dodavatel realizoval prostřednictvím vlastních zaměstnanců, představuje nepřípustné vyloučení zákonné možnosti realizovat veřejnou zakázku prostřednictvím subdodavatele (§ 44 odst. 6 zákona). Odstraněním bodu 6.7 obchodních podmínek proto mohlo dojít k rozšíření okruhu potenciálních dodavatelů, neboť zadávacího řízení se po odstranění bodu 6.7 obchodních podmínek mohli účastnit i dodavatelé, jež měli v úmyslu část zakázky realizovat prostřednictvím subdodavatele.

64. Úřad dále konstatuje, že i v případě, že by Úřad připustil argumenty zadavatele o širším pojetí pojmu „dodavatel“ v bodu 6.7 obchodních podmínek, mohlo odstranění bodu 6.7 obchodních podmínek rozšířit okruh možných dodavatelů. Už samotné odstranění požadavku, aby osoby realizující veřejnou zakázku neměly záznam v rejstříku trestu, totiž mohlo okruh potenciálních dodavatelů rozšířit, neboť se zadávacího řízení nově mohli účastnit i ti dodavatelé, jež tento požadavek nesplňovali.

65. Vzhledem k tomu, že odstranění bodu 6.7 obchodních podmínek představovalo takovou změnu zadávacích podmínek, jež mohla rozšířit okruh možných dodavatelů, byl zadavatel povinen prodloužit lhůtu pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty. Zadavatel však po provedení uvedené změny zadávacích podmínek lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku určenou na základě údajů v řádném oznámení neprodloužil.

66. Vzhledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že zadavatel nepostupoval v souladu s § 40 odst. 3 zákona, neboť neprodloužil po provedené změně zadávacích podmínek (tj. odstranění bodu 6.7 obchodních podmínek), jež mohla rozšířit okruh možných dodavatelů, lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku, v důsledku čehož nemuseli mít potenciální dodavatelé dostatečný časový prostor k tomu, aby na předmětnou změnu zadávacích podmínek reagovali a případně podali do zadávacího řízení svou nabídku.

67. Postup zadavatele mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť v případě, že by zadavatel postupoval v souladu se zákonem a prodloužil lhůtu pro podání nabídek o celou původní délku, není vyloučeno, že mohl obdržet další nabídky od uchazečů, kteří v důsledku nezákonného postupu zadavatele neměli dostatečný časový prostor reagovat na změnu zadávacích podmínek.

68. S ohledem na výše uvedené rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku I. písm. a) tohoto rozhodnutí.

K porušení § 56 odst. 6 zákona

69. Podle § 44 odst. 1 zákona je zadávací dokumentace soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Za správnost a úplnost zadávacích podmínek odpovídá zadavatel.

70. Podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona může k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na služby veřejný zadavatel požadovat seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech a v případě oblasti obrany nebo bezpečnosti v posledních 5 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být

1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně,

71. Podle § 56 odst. 5 zákona je veřejný zadavatel ve vztahu k technickým kvalifikačním předpokladům povinen v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení

1. stanovit rozsah požadovaných informací a dokladů,

2. uvést způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů a

3. vymezit minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky.

U kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 3 písm. a) zákona nesmí požadovaný rozsah stavebních prací u jednotlivé položky v seznamu stavebních prací provedených dodavatelem překračovat 50 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

72. Podle § 56 odst. 6 zákona pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění technických předpokladů způsoby stanovenými podle odstavce 5, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady, pokud je veřejný zadavatel z objektivních důvodů neodmítne.

73. Zadavatel v bodu 6.2.11.1 zadávací dokumentace požadoval k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona předložení seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech, přílohou tohoto seznamu muselo být

1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

74. Zadavatel v tomto bodu zadávací dokumentace dále vymezil minimální úroveň předmětného kvalifikačního předpokladu a uvedl, že nesplnění kvalifikace podle bodu 6 zadávací dokumentace bude mít za následek vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

75. V dodatečných informacích č. 1 zadavatel uvedl, že zákon v případě poskytnutí služby veřejnému zadavateli nepřipouští alternativní prokázání jiným způsobem než způsobem uvedeným v § 56 odst. 2 písm. a) zákona, tzn. dle názoru zadavatele „referenční zakázky pro fakultní nemocnice (veřejný zadavatel ve smyslu ust. § 2 odst. 2 písm. b) zákona) a krajské nemocnice (veřejný zadavatel ve smyslu ust. § 2 odst. 2 písm. d) zákona) nelze prokázat jinak než osvědčením vydaným či podepsaným veřejným zadavatelem“.

76. Navrhovatel v bodě 4. žádosti o dodatečné informace ze dne 16.4.2013 upozornil zadavatele v reakci na dodatečné informace č. 1 na nesprávnost jeho právního názoru, na základě kterého vyloučil alternativní prokázání technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona jinými rovnocennými doklady. V případě, že zadavatel bude na svém požadavku trvat, požadoval navrhovatel sdělení objektivního důvodu, pro který tak zadavatel hodlá činit.

77. Zadavatel v dodatečné informaci č. 6 k výše uvedenému požadavku navrhovatele uvedl, že v dodatečné informaci č. 1 pouze na základě své praktické zkušenosti upozornil na způsob prokazování technického kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 2 písm. a) bod 1. zákona, tj. služba poskytnutá veřejnému zadavateli. Zadavatel dále uvedl, že „U veřejného zadavatele nelze technický kvalifikační předpoklad podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona prokázat jiným způsobem – viz zákon. Tzn., že pokus o prokázání kvalifikace podle § 56 odst. 2 písm. a) bod 1. zákona, kdy byla služba poskytnutá veřejnému zadavateli, způsobem dle § 56 odst. 2 písm. a) bod 3. zákona, je porušením zákona, tj. neprokázáním kvalifikace ve smyslu ust. § 56 zákona. Zadavatel pouze upozornil na skutečnost, že v tomto případě nelze požadovanou kvalifikaci prokázat substitučním způsobem.“ Zadavatel dále v této dodatečné informaci uvedl, že s ohledem na zásadu ignoratia iuris nocet a zásadu vigilantibus iura skripta sunt si každý dodavatel musí svých práv dostatečně hledět a nemůže bez dalšího spoléhat na správnost poučení, která mu zadavatel podá.

78. Úřad konstatuje, že § 56 odst. 2 písm. a) zákona vymezuje taxativním výčtem způsoby, jakými zadavatel může požadovat prokázání splnění předmětného technického kvalifikačního předpokladu. Zákon zároveň předpokládá, že dodavatel nemusí být vždy schopen prokázat splnění technické kvalifikace požadovaným způsobem. Pokud dodavatel není z objektivních důvodů schopen v případě významné služby realizované pro veřejného zadavatele prokázat splnění technické kvalifikace doklady podle § 56 odst. 2 písm. a) bod 1. zákona, může v souladu s § 56 odst. 6 zákona prokázat její splnění jinými doklady.

79. Výše uvedená možnost je dodavateli dána pouze za předpokladu, že dodavatel není objektivně schopen splnění technických kvalifikačních předpokladů prokázat stanoveným způsobem, přičemž taková neschopnost by měla být dodavatelem dostatečně doložena a odůvodněna. Dodavatel musí být v takovém případě taktéž schopen k prokázání splnění technické kvalifikace předložit jiné doklady, které jsou rovnocenné dokladům stanoveným veřejným zadavatelem. Zadavatel je přitom oprávněn tyto doklady z objektivních důvodů odmítnout.

80. Zadavatel v šetřeném případě v  dodatečných informacích č. 1 a č. 6 opakovaně konstatoval, že nebude akceptovat k prokázání splnění technické kvalifikace podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona u významných služeb realizovaných pro veřejného zadavatele jiné doklady než doklady podle § 56 odst. 2 písm. a) bod 1. zákona, tedy formou osvědčení veřejného zadavatele.

81. Úřad uvádí, že zadavatel je při stanovení technických kvalifikačních předpokladů povinen zvažovat jejich nastavení nikoli pouze z pohledu požadavků stanovených v § 56 odst. 5 zákona, ale také z pohledu dalších zákonných ustanovení, a to včetně § 56 odst. 6 zákona. Zadavatel je tedy povinen při splnění podmínek v § 56 odst. 6 zákona umožnit dodavateli předložit k prokázání splnění technické kvalifikace v případě významné služby realizované pro veřejného zadavatele i jiné rovnocenné doklady než osvědčení veřejného zadavatele.

82. Zadavatel přitom může jiné doklady předložené dodavatelem odmítnout, avšak může tak učinit pouze v případě, že se s nimi seznámí a shledá objektivní důvody, pro které je nelze přijmout jako doklady rovnocenné těm, jež v zadávacích podmínkách požadoval. V šetřeném případě však zadavatel vyloučil v případě významné služby realizované pro veřejného zadavatele předložení jiných dokladů a priori a absolutně. Zadavatel tak porušil § 56 odst. 6 zákona, neboť stanovil způsob prokazování splnění technické kvalifikace přísněji, než požaduje zákon, čímž nepřípustně a bezdůvodně omezil okruh potenciálních dodavatelů, kteří mohli podat v zadávacím řízení nabídku.

83. Postup zadavatele přitom mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť pokud by postupoval v souladu se zákonem a umožnil za splnění zákonných podmínek k prokázání splnění kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona v případě významné služby realizované pro veřejného zadavatele taktéž předložení jiných rovnocenných dokladů, není vyloučeno, že by obdržel více nabídek od potenciálních dodavatelů, kteří mohli zadavateli nabídnout výhodnější plnění.

84. Pro úplnost Úřad konstatuje, že se neztotožňuje s tvrzením zadavatele, že dodavatelé nemají bez dalšího spoléhat na poučení, které jim zadavatel (v dodatečných informacích) podá. Zadavatel musí věnovat stanovení zadávacích podmínek a jejich vysvětlení dodatečnými informacemi dostatečnou pozornost a profesionalitu, a je povinen dodavatelům poskytnout veškeré údaje, jež jsou nezbytné pro zpracování nabídky, přičemž v této souvislosti není přípustné, aby zadavatel poskytnul dodavatelům neúplné, zavádějící či dokonce nepravdivé informace. Úřad konstatuje, že podle § 44 odst. 1 zákona za správnost a úplnost zadávacích podmínek, a to včetně podmínek specifikovaných dodatečnými informacemi, odpovídá zadavatel a není přípustné, aby se zadavatel výrokem, že se na jím sdělené dodatečné informace nemají dodavatelé bez dalšího spoléhat, této odpovědnosti vzdal či ji přenášel na dodavatele.

85. S ohledem na výše uvedené rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku I. písm. b) tohoto rozhodnutí.

K dalším námitkám navrhovatele

86. Úřad konstatuje, že vzhledem k tomu, že zadavatel postupoval při zadání veřejné zakázky v rozporu se zákonem (viz výrok I. tohoto rozhodnutí), v důsledku čehož Úřad rozhodl ve výroku II. tohoto rozhodnutí o zrušení předmětného zadávacího řízení, Úřad se dalšími námitkami navrhovatele nezabýval, neboť jejich přezkoumání by již nemohlo mít na výsledek rozhodnutí Úřadu vliv. Uvedený závěr vyplývá např. z rozsudku Vrchního soudu v Olomouci č. j. 2A2/99 ze dne 24.6.1999, ze kterého lze dovodit, že zkoumání dalších důvodů pro uložení nápravného opatření je nadbytečné, existuje-li alespoň jeden oprávněný důvod.

Uložení nápravného opatření

87. Dle ustanovení § 118 odst. 1 zákona uloží Úřad nápravné opatření tím, že zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele, nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

88. Úřad v průběhu správního řízení zjistil, že zadavatel nedodržel při zadávání výše uvedené veřejné zakázky postup stanovený v ust. § 40 odst. 3 zákona, když v oznámení o zakázce uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie snížil minimální úroveň technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona tak, aby alespoň jedna významná služba byla realizována pro zdravotnické zařízení s kapacitou minimálně 500 lůžek, a když v zadávací dokumentaci uvedené veřejné zakázky vypustil bod 6.7 obchodních podmínek, aniž by zároveň prodloužil lhůtu pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změn zadávacích podmínek činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek, ačkoli uvedené změny mohly rozšířit okruh možných dodavatelů.

89. Úřad konstatuje, že zadavatel nedodržel taktéž postup stanovený v § 56 odst. 6 zákona, když v rámci poskytnutí informací k zadávacím podmínkám č. 1 a č. 6 vyloučil prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona v případě významné služby realizované pro veřejného zadavatele jinými rovnocennými doklady než osvědčením vydaným či podepsaným veřejným zadavatelem.

90. Nedodržení zákonem stanovených postupů ze strany zadavatele mohlo podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, jelikož pokud by postupoval v souladu s § 40 odst. 3 zákona a § 56 odst. 6 zákona, mohl obdržet i jiné, pro zadavatele výhodnější, nabídky od potenciálních dodavatelů.

91. Úřad uvádí, že při rozhodování podle § 118 odst. 1 zákona je povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, jaké nápravné opatření má zvolit k dosažení nápravy stavu, a to při dodržení základních zásad zadávacího řízení, tj. zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace uchazečů o veřejné zakázky.

92. Vzhledem k tomu, že v šetřeném případě zadavatel pochybil již při vymezení zadávacích podmínek a při poskytování dodatečných informací, a nezákonné postupy uvedené ve výroku I. rozhodnutí mohly ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, přičemž dosud nedošlo k uzavření smlouvy, rozhodl Úřad o zrušení zadávacího řízení, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

93. Pro úplnost Úřad uvádí, že podle § 84 odst. 7 zákona zadavatel odešle oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek podle § 157 zákona do 3 dnů ode dne přijetí rozhodnutí; tato povinnost neplatí pro jednací řízení bez uveřejnění a řízení na základě rámcové smlouvy. Dále je zadavatel podle § 84 odst. 8 zákona povinen odeslat písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení do 2 pracovních dnů po přijetí rozhodnutí všem známým zájemcům či uchazečům s uvedením důvodu. Podle § 84 odst. 9 zákona zruší-li zadávací řízení Úřad, užijí se odstavce 7 a 8 obdobně, přičemž lhůty počínají běžet ode dne, kdy se zadavatel dozví o nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu.

Náklady řízení

94. Podle § 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 zákona též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení (dále jen „náklady řízení“). Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí předpis. Vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách (dále jen „vyhláška“), stanoví v § 1 odst. 1 vyhlášky, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši 30 000,- Kč.

95. Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím došlo ke zrušení celého zadávacího řízení, rozhodl Úřad o uložení povinnosti zadavatele uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí.

96. Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2013000340.


Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

  1. EMSEKO BIKE s.r.o., Tyršovo nábřeží 401, 760 01 Zlín
  2. Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 37/2, 150 30 Praha

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz