číslo jednací: S325/2013/VZ-9877/2013/513/ZMr

Instance I.
Věc Dodávka PZT – vaky pro odběr plné krve
Účastníci
  1. Thomayerova nemocnice, příspěvková organizace
  2. Rinoceronte s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 16. 8. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení 334 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S325/2013/VZ-14266/2013/513/ZKy

 

30. 7. 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 24. 5. 2013 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou:

· zadavatel – Thomayerova nemocnice, příspěvková organizace, IČO 00064190, se sídlem Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč

· navrhovatel – Rinoceronte s.r.o., IČO 24262340, se sídlem Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6 – Dejvice

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Dodávka PZT – vaky pro odběr plné krve“ zadávané v otevřeném řízení, jejíž oznámení bylo ve Věstníku veřejných zakázek zveřejněno dne 6. 3. 2013 pod ev. č. 239651, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 7. 3. 2013 pod ev. č. 2013/S 047-076132, vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – Rinoceronte s.r.o., IČO 24262340, se sídlem Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6 – Dejvice – vzal dne 4. 7. 2013 svůj návrh ze dne 24. 5. 2013 zpět.

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 24. 5. 2013 návrh navrhovatele – společnosti Rinoceronte s.r.o., IČO 24262340, se sídlem Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6 – Dejvice (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Thomayerova nemocnice, příspěvková organizace, IČO 00064190, se sídlem Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Dodávka PZT – vaky pro odběr plné krve“ zadávané v otevřeném řízení, jejíž oznámení bylo ve Věstníku veřejných zakázek zveřejněno dne 6. 3. 2013 pod ev. č. 239651, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 7. 3. 2013 pod ev. č. 2013/S 047-076132.

2. Dnem 24. 5. 2013, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

o zadavatel,

o navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení pod č. j. ÚOHS-S325/2013/VZ-9841/2013/513/ZMr dne 10. 6. 2013. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S325/2013/VZ-9877/2013/513/ZMr ze dne 10. 6. 2013 stanovil účastníkům správního řízení lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

5. Dne 4. 7. 2013 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 24. 5. 2013.

6. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

7. S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal svůj návrh zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

1. Thomayerova nemocnice, příspěvková organizace, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč

2. Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6 – Dejvice

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz