číslo jednací: S149/2013/VZ-16452/2013/514/ZČa

Instance I.
Věc Veřejná zakázka na praní nemocničního prádla pro Thomayerovou nemocnici
Účastníci
  1. Thomayerova nemocnice
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 5. 9. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení 247 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S149/2013/VZ-16452/2013/514/ZČa

 

29. srpna 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném z moci úřední dne 25. 3. 2013, jehož účastníkem je

· zadavatel – Thomayerova nemocnice, IČ 00064190, se sídlem Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání nadlimitní veřejné zakázky „Veřejná zakázka na praní nemocničního prádla pro Thomayerovou nemocnici“ zadávané formou otevřeného řízení, jehož zahájení bylo uveřejněno ve věstníku veřejných zakázek dne 2. 11. 2012 pod ev. č. 230320, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 7. 11. 2012 pod ev. č. 2012/S 214-354077,

rozhodl takto:

I.

Zadavatel – Thomayerova nemocnice, IČ 00064190, se sídlem Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč – nedodržel při zadávání veřejné zakázky „Veřejná zakázka na praní nemocničního prádla pro Thomayerovou nemocnici“ postup stanovený v § 44 odst. 3 písm. h) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v zadávací dokumentaci nestanovil způsob hodnocení nabídek v dílčím hodnotícím kritériu „Estetické, funkční vlastnosti a technická kvalita zapůjčeného nemocničního ložního prádla“, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

II.

Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele – Thomayerova nemocnice, IČ 00064190, se sídlem Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč – uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ruší zadávací řízení veřejné zakázky „Veřejná zakázka na praní nemocničního prádla pro Thomayerovou nemocnici“ zadávané formou otevřeného řízení, jehož zahájení bylo uveřejněno ve věstníku veřejných zakázek dne 2. 11. 2012 pod ev. č. 230320, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 7. 11. 2012 pod ev. č. 2012/S 214-354077.

III.

Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zadavateli – Thomayerova nemocnice, IČ 00064190, se sídlem Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč – ukládá uhradit

náklady řízení ve výši 30 000 Kč (třicet tisíc korun českých).

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle ustanovení § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 28. 2. 2013 podání, jehož obsahem je podnět k přezkoumání úkonů zadavatele – Thomayerova nemocnice, IČ 00064190, se sídlem Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč (dále jen „zadavatel“), při zadávání nadlimitní veřejné zakázky „Veřejná zakázka na praní nemocničního prádla pro Thomayerovou nemocnici“ zadávané formou otevřeného řízení, jehož zahájení bylo uveřejněno ve věstníku veřejných zakázek dne 2. 11. 2012 pod ev. č. 230320, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 7. 11. 2012 pod ev. č. 2012/S 214-354077 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Obsahem doručeného podání je zejména pochybnost, zda zadavatel při zadávání šetřené veřejné zakázky postupoval v souladu se zákonem při stanovení způsobu hodnocení nabídek podle dílčího hodnotícího kritéria „Estetické, funkční vlastnosti a technická kvalita zapůjčeného nemocničního ložního prádla“.

3. Výše uvedený podnět byl Úřadem zaevidován pod sp. zn. ÚOHS-P180/2013/VZ a na jeho základě si Úřad vyžádal písemné vyjádření k podanému podnětu a veškerou dokumentaci pořízenou v souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou. Z předložené dokumentace Úřad zjistil následující skutečnosti.

I. Průběh zadávacího řízení

4. Zadavatel v oznámení o zakázce stanovil, že předmětná veřejná zakázka bude zadávána v otevřeném řízení a určil lhůtu pro podání nabídek do 7. 1. 2013 do 11:00 hod. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena ve výši 36 000 000 Kč bez DPH.

5. Předmět plnění veřejné zakázky zadavatel vymezil jako půjčování a praní nemocničního ložního prádla (v majetku poskytovatele) a praní nemocničního prádla pro pacienty a zdravotnický personál (v majetku zadavatele).

6. Podle bodu 12. zadávací dokumentace určil zadavatel základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky ekonomicky nejvýhodnější nabídku a stanovil dílčí kritéria:

1. Nejnižší nabídková cena (váha 90 %)

2. Estetické, funkční vlastnosti a technická kvalita zapůjčeného nemocničního ložního prádla (váha 10 %)

7. Podle bodu 13. zadávací dokumentace uchazeč k nabídce přiloží 1 ks vzorku nemocničního ložního prádla – povlak na polštář, povlak na deku, prostěradlo, podložka na prostěradlo (dále jen „vzorek“), které uchazeč nabízí k zapůjčení a praní podle této zadávací dokumentace. Aby hodnocení vzorku bylo srovnatelné, zadavatel požaduje, aby vzorek byl 5x vyprán.

8. Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami uchazečů ze dne 7. 1. 2013 vyplývá, že ve lhůtě pro podání nabídek byly doručeny 3 nabídky uchazečů, žádná nabídka nebyla vyřazena z dalšího posouzení kvalifikace v zadávacím řízení.

9. Z protokolu o jednání hodnotící komise ze dne 8. 1. 2013 vyplývá, že s ohledem na kvalifikované posouzení vzorku byl zadavatelem do hodnotící komise jmenován externí odborník z Textilního zkušebního ústavu v Brně Ing. Václav Štika. Hodnotící komise se usnesla, že vzhledem k rozsahu veřejné zakázky a jejího hodnocení provede podrobnější posouzení jednotlivých nabídek.

10.  Z protokolu o posouzení kvalifikace ze dne 23. 1. 2013 vyplývá, že všichni uchazeči prokázali splnění kvalifikace v plném rozsahu.

11.  Z protokolu o jednání hodnotící komise ze dne 23. 1. 2013 vyplývá, že všechny nabídky splňují zadávací podmínky a požadavky stanovené zákonem a žádná z nich nebude vyřazena z dalšího hodnocení a vyloučena z účasti v zadávacím řízení.

12.  Z přílohy č. 1 výše uvedeného protokolu, který obsahuje podrobné vyhodnocení nabídek, vyplývá, že se komise dohodla, že kvalitu jednotlivých vzorků bude hodnotit podle doporučení znalce v následujících parametrech: vzhled, omak, rozměry po 5. vyprání, uzávěr a začištění švů. Každému dílčímu subkritériu přidělí max. 20 bodů, takže dohromady může vítězný vzorek obdržet max. 100 bodů. Vzorku s nejvyšším dosaženým počtem bodů bude přidělena váha 10 %.

13.  Z uvedeného protokolu dále vyplývá, že hodnotící komise provedla hodnocení podle dílčích kritérií stanovených v zadávací dokumentaci a doporučila zadavateli nabídku uchazeče SALESIANER MIETTEX CHEMUNG, s.r.o., IČ 60489812, se sídlem Vodárenská 1161, 278 01 Kralupy nad Vltavou (dále jen „SALESIANER MIETTEX CHEMUNG, s.r.o.“) jako ekonomicky nejvýhodnější.

14.  Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 23. 1. 2013 vyplývá hodnocení nabídek v rámci jednotlivých kritérií a subkritérií a celkové hodnocení nabídek jednotlivých uchazečů.

15.  Zadavatel rozhodnutím ze dne 23. 1. 2013 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče SALESIANER MIETTEX CHEMUNG, s.r.o. (dále jen „vybraný uchazeč“).

16.  Po přezkoumání příslušné dokumentace o veřejné zakázce získal Úřad pochybnosti, zda zadavatel při stanovení způsobu hodnocení nabídek podle dílčího hodnotícího kritéria „Estetické, funkční vlastnosti a technická kvalita zapůjčeného nemocničního ložního prádla“ neporušil § 44 odst. 3 písm. h) zákona;

17.  Úřad dále získal pochybnosti, zda zadavatel tím, že ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek neuvedl popis způsobu hodnocení zbývajících nabídek s odůvodněním a popis hodnocení jednotlivých nabídek v rámci všech hodnotících kritérií neporušil § 80 odst. 1 zákona; a zda zadavatel v souvislosti s požadavkem na předložení vzorku nemocničního ložního prádla neporušil § 6 zákona, jelikož v zadávací dokumentaci zadavatel neuvedl jakým způsobem, popř. za použití jakého technologického postupu mělo být prádlo vypráno (příp. jak bude posuzovat splnění nebo nesplnění požadavku, aby „vzorek byl 5x vyprán“ v rámci § 76 odst. 1 zákona), což ve svém důsledku mohlo vést k následné nesrovnatelnosti předložených vzorků.

18.  Na základě výše uvedených důvodu zahájil Úřad správní řízení z moci úřední ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání šetřené veřejné zakázky vedené pod sp. zn. S149/2013/VZ.

II. Řízení před správním orgánem

19.  Účastníkem správního řízení je podle § 116 zákona zadavatel.

20.  Úřad oznámil zahájení správního řízení z moci úřední účastníku řízení dopisem č. j. ÚOHS-S149/2013-4769/2013/514/ZČa ze dne 19. 3. 2013. Usnesením č. j. ÚOHS-S149/2013/VZ-4772/2013/514/ZČa z téhož dne stanovil Úřad účastníku řízení lhůtu, v níž mohl navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko, a lhůtu, ve které se mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

21.  Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S149/2013/VZ-5073/2013/514/ZČa ze dne 19. 3. 2013 vydal Úřad z moci úřední předběžné opatření, jímž byl zadavateli podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona uložen zákaz uzavřít smlouvu v šetřeném zadávacím řízení.

22.  Dne 25. 3. 2013, kdy bylo oznámení o zahájení správního řízení doručeno zadavateli, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení z moci úřední.

23.  Dne 9. 4. 2013 bylo Úřadu doručeno vyjádření zadavatele ze dne 5. 4. 2013 ke skutečnostem uvedeným ve výše uvedeném oznámení.

Vyjádření zadavatele

24.  Zadavatel je přesvědčen, že zpráva o posouzení a hodnocení nabídek splňuje všechny zákonem předpokládané náležitosti. Zadavatel uvádí, že zákon nezakazuje, aby byl popis způsobu hodnocení zbývajících nabídek s odůvodněním a popis hodnocení jednotlivých nabídek v rámci všech hodnotících kritérií učiněn v kombinaci psaného textu s údaji strukturovanými do tabulky. Tento způsob má podle zadavatele stejnou vypovídající schopnost, jako popis učiněný či odůvodnění učiněné prostým textem.

25.  Zadavatel dále uvádí, že prací postup a technologie praní nemocničního prádla jsou stanoveny v příloze č. 5 vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění. Prací postup a technologie praní nemocničního prádla byl dopředu znám všem uchazečům. Výsledkem hodnocení 5x vypraného vzorku prádla, který musel být vyroben ze stejné materiálové směsi bavlna-polyester, bylo posouzení rozměrů po 5. vyprání (srážlivosti), kdy vzorky všech uchazečů byly v normě, posouzení vzhledu (např. barevné stálosti barevných potisků apod.) a omaku (jak na uživatele omakem působí).

III. Závěry Úřadu

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

26. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících zákona případ ve všech vzájemných souvislostech. Po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o veřejné zakázce, vyjádření zadavatele a na základě vlastních zjištění Úřad rozhodl o tom, že zadavatel nedodržel postup stanovený v § 44 odst. 3 písm. h) zákona. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

K výroku I. rozhodnutí

27. Podle § 6 odst. 1 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

28. Ustanovení § 44 odst. 3 písm. h) zákona stanoví, že zadávací dokumentace musí obsahovat způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií.

29. Podle § 79 odst. 1 zákona provede hodnotící komise hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií uvedených v dokumentech podle § 78 odst. 6 zákona. Je-li základním hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky, je hodnotící komise povinna hodnotit nabídky a stanovit jejich pořadí podle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií a jejich vah.

30. Podle § 79 odst. 4 zákona rozhodne-li se zadavatel pro zadání veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, stanoví vždy dílčí hodnotící kritéria tak, aby vyjadřovala vztah užitné hodnoty a ceny. Dílčí hodnotící kritéria se musí vztahovat k nabízenému plnění veřejné zakázky. Mohou jimi být zejména nabídková cena, kvalita, technická úroveň nabízeného plnění, estetické a funkční vlastnosti, vlastnosti plnění z hlediska vlivu na životní prostředí, vliv na zaměstnanost osob se zdravotním postižením, provozní náklady, návratnost nákladů, záruční a pozáruční servis, zabezpečení dodávek, dodací lhůta nebo lhůta pro dokončení.

31. Úřad k uvedenému uvádí, že ustanovení § 44 odst. 3 zákona stanoví obligatorní obsahové náležitosti zadávací dokumentace, které musí zadavatel řádně specifikovat. Podle § 44 odst. 3 písm. h) zákona musí zadávací dokumentace obsahovat též způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií, tzn. přesnou specifikaci hodnotících kritérií, včetně podrobného popisu způsobu a metody hodnocení nabídek podle těchto kritérií.

32. Při stanovení dílčích hodnotících kritérií je přitom nejzásadnější, aby respektovala základní zásady transparentnosti a nediskriminace, odpovídala charakteru a složitosti veřejné zakázky a současně umožňovala zadavateli nabídky vyhodnotit objektivně. Proto je povinností zadavatele, aby poskytl v zadávacích podmínkách relevantní, přesné a úplné údaje o způsobu hodnocení nabídek, které by mohli uchazeči zohlednit při rozhodování o své účasti v zadávacím řízení a při následné přípravě svých nabídek; u kvalitativních kritérií musí zadavatel uvést rovněž postup a způsob, jakým budou jednotlivé nabídky hodnoceny resp. (porovnávány).

33. Jak je uvedeno výše, zadavatel v bodě 12. zadávací dokumentace stanovil jako dílčí hodnotící kritéria ekonomické výhodnosti nabídky „Nejnižší nabídkovou cenu“ a „Estetické, funkční vlastnosti a technická kvalita zapůjčeného nemocničního ložního prádla“.

34. Podle bodu 12. zadávací dokumentace použije hodnotící komise pro hodnocení nabídek bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelné kritérium „nejnižší nabídková cena“ získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnotě nabídky. Pro číselně vyjádřitelné kritérium „estetické, funkční vlastnosti a technická kvalita zapůjčeného nemocničního ložního prádla“ (kde bude hodnocena 1 ložní souprava jako celek = vzorek) získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k nejvhodnější hodnocené nabídce.

35. Bodová hodnota nabídky vypočtená podle výše popsaného způsobu bude násobená váhou kritéria a v každém dílčím kritériu bude takto vypočtena redukovaná bodová hodnota kritéria pro každou nabídku. Součet redukovaných bodových hodnot ze všech dílčích kritérií určí výslednou bodovou hodnotu nabídky. Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodové hodnoty nabídky tak, že nejvýhodnější je nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů.

36. Úřad po přezkoumání obdržené dokumentace tedy zjistil, že zadavatel v zadávací dokumentaci dostatečným způsobem nespecifikoval metodu, jak bude hodnotit přijaté nabídky resp. poskytnuté vzorky z hlediska dílčího hodnotícího kritéria „Estetické, funkční vlastnosti a technická kvalita zapůjčeného nemocničního ložního prádla“. Zadavatel k výše uvedenému dílčímu kritériu pouze obecně uvedl, že pro toto kritérium získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k nejvhodnější hodnocené nabídce. Úřad konstatuje, že uvedený způsob hodnocení nelze považovat za dostatečně přesně definovaný, aby uchazečům umožnil dovodit, jak budou nabídky uchazečů v tomto hodnotícím kritériu skutečně hodnoceny.

37. K uvedenému Úřad uvádí, že zadávací dokumentace je pro možnost zpracování nabídky zásadním dokumentem v rámci zadávacího řízení. Za její zpracování je plně odpovědný zadavatel a je povinen ji zpracovat dostatečně kvalitně a s patřičnou odborností tak, aby na jejím základě bylo možno podat odpovídající a především vzájemně porovnatelné nabídky. Je na zadavateli, aby zajistil průběh zadávání veřejných zakázek průhledným, právně korektním a předvídatelným způsobem za předem jasně a srozumitelně stanovených podmínek.

38. Aby byla zadávací dokumentace jednoznačná, musí být zcela patrno, v jakých otázkách a jak konkrétně spolu budou jednotlivé nabídky „soutěžit“. V šetřeném případě kvalitativní dílčí kritérium a jeho hodnocení nebylo konkrétní, přesné a jednoznačné tak, aby se každému z uchazečů dostalo informací téhož materiálního obsahu a aby bylo následně zřetelně přezkoumatelné, zda zadavatel hodnotil nabídky tak, jak předeslal v zadávacích podmínkách.

39. Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že s ohledem na zjištěné skutečnosti je zřejmé, že zadávací dokumentace v části, která stanoví, jakým způsobem bude probíhat hodnocení (konkrétní podmínky hodnocení) dílčího hodnotícího kritéria „Estetické, funkční vlastnosti a technická kvalita zapůjčeného nemocničního ložního prádla“, není vypracována takovým způsobem, aby postup a způsob, jakým budou jednotlivé nabídky hodnoceny porovnávány, umožňoval zadavateli objektivní vyhodnocení nabídek.

40. V této souvislosti Úřad uvádí, že uchazeči o veřejnou zakázku musí být předem obeznámeni s tím, jakým způsobem budou jejich nabídky hodnoceny v rámci všech hodnotících kritérií. Výše uvedené má význam i z důvodu možnosti uchazečů podat námitky proti vymezení způsobu hodnocení, pokud by se domnívali, že je zadavatelem stanoven v rozporu se zákonem. Není totiž vyloučeno, že na základě zadavatelem zvoleného způsobu hodnocení může dojít k neproporcionálnímu přiřazení bodů, což v konečném důsledku může ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

41. K dílčímu hodnotícímu kritériu „Estetické, funkční vlastnosti a technická kvalita zapůjčeného nemocničního ložního prádla“ Úřad poznamenává, že vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o kritérium, které samo o sobě není dostatečně určitým vodítkem pro dodavatele při zpracování nabídek, a s ohledem na skutečnost, že zákon nestanoví jednotnou metodu hodnocení nabídek, byl zadavatel povinen stanovit, jaké parametry budou předmětem hodnocení v souvislosti s kvalitou jednotlivých vzorků, jaké vzorky budou zadavatelem hodnoceny jako výhodnější a jakým způsobem bude hodnocení provedeno hodnotící komisí.

42. V šetřeném případě však zadavatel selhal při stanovení konkrétního způsobu, jakým bude uvedené hodnotící kritérium hodnotit, tudíž uchazeči nemohli zjistit, jaké skutečnosti zadavatel považuje či nepovažuje za důležité pro hodnocení podaných nabídek. Z uvedeného důvodu pouhé vymezení zadavatele, že v rámci kritéria „estetické, funkční vlastnosti a technická kvalita zapůjčeného nemocničního ložního prádla“ (kde bude hodnocena 1 ložní souprava jako celek = vzorek) získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k nejvhodnější hodnocené nabídce, nelze považovat za dostatečně specifikovaný způsob hodnocení nabídek, jak požaduje § 44 odst. 3 písm. h) zákona.

43. Úřad v souvislosti s výše uvedeným uvádí, že v rámci hodnocení nabídek je pak hodnotící komise povinna plně respektovat způsob hodnocení nabídek stanovený zadavatelem v zadávacích podmínkách. Hodnotící komise musí v průběhu hodnocení hodnotit nabídky podle všech hodnotících kritérií při zohlednění procentuálních vah a v souladu se způsobem hodnocení, který stanovil zadavatel v zadávacích podmínkách. Hodnotící komise musí při hodnocení nabídek postupovat takovým způsobem, aby jak dílčí hodnotící závěry, tak celkový výsledek hodnocení byly založeny na objektivních hodnotách, a aby v případě kvalitativního kritéria bylo subjektivní hodnocení jednotlivých členů hodnotící komise řádně odůvodněno; to vše za účelem možnosti zpětné kontroly a přezkoumatelnosti hodnocení.

44. Z přílohy č. 1 protokolu o jednání hodnotící komise ze dne 23. 1. 2013, která obsahuje podrobné vyhodnocení nabídek, je zřejmá dohoda komise, že kvalitu jednotlivých vzorků bude hodnotit podle doporučení znalce v následujících parametrech: vzhled, omak, rozměry po 5. vyprání, uzávěr a začištění švů. Každému dílčímu subkritériu přidělí max. 20 bodů, takže dohromady může vítězný vzorek obdržet max. 100 bodů. Vzorku s nejvyšším dosaženým počtem bodů bude přidělena váha 10 %.

45. Obsahem uvedené přílohy je níže uvedená tabulka „Podklady hodnotící komise pro vyhodnocení vzorků (estetické, funkční vlastnosti o technická kvalita vzorku nemocničního ložního prádla)“, z níž je tedy patrno, že zadavatel dílčí kritérium „Estetické, funkční vlastnosti a technická kvalita zapůjčeného nemocničního ložního prádla“ rozdělil na 5 subkritérií: „vzhled“, „omak“, „rozměry po 5. vyprání“, „uzávěr“ a „začištění švů“.

Dílčí subkritéria kritéria hodnocení

Prádelna Fišer s.r.o.

Počet bodů přiděl. komisí

SALESIANER MIETTEX CHEMUNG s.r.o.

Počet bodů přiděl. komisí

CHRIŠTOF, spol.

s r.o.

Počet bodů přiděl. komisí

Vzhled

vzorek splňuje vzhledově požadavky zadavatele

20

na vzorku povlaků převládají žluté pruhy, méně vhodná barevná kombinace

10

na vzorku prostěradla nevhodné pruhy s logem společnosti

15

Omak

na omak hrubší, uživatelsky méně příjemný

10

na omak nejjemnější, uživatelsky nejpříjemnější

20

na omak méně jemný, uživatelsky příjemný

15

Rozměry po 5. vyprání

v toleranci srážlivosti tkaniny

20

v toleranci srážlivosti tkaniny

20

v toleranci srážlivosti tkaniny

20

Uzávěr

splňuje požadavky na otevřený uzávěr vč. přesahu tkaniny

20

splňuje požadavky na otevřený uzávěr vč. přesahu tkaniny

20

splňuje požadavky na otevřený uzávěr vč. přesahu tkaniny

20

Začištění švů

záhyb švu je širší, 1x prošitý, zakončený pevným okrajem, z líce je záhyb švu vidět

50

nejmenší záhyb švu, nejhustší prošití (2x prošité jemnou nití), zakončeno entlovacím stehem, z líce není záhyb švu vidět

20

nejširší záhyb švu, nejřidší prošití - velké stehy, prošito silnou nití, z líce je záhyb švu vidět

10

46. Z výše uvedeného je tedy evidentní, že následkem porušení § 44 odst. 3 písm. h) zákona zadavatelem postupovala hodnotící komise při hodnocení dílčího kritéria „Estetické, funkční vlastnosti a technická kvalita zapůjčeného nemocničního ložního prádla“ tak, že v tomto dílčím kritériu hodnotila kvalitu jednotlivých vzorků podle nově stanovených subkritérií, a to bodovým hodnocením stanoveným opět až v rámci hodnocení nabídek. V šetřeném případě způsob hodnocení, kterého bylo použito v rámci kvalitativního dílčího kritéria, byl namísto zadavatele stanoven hodnotící komisí, a to až v rámci samotného hodnocení nabídek, jak vyplývá z výše uvedeného protokolu.

47. V návaznosti na výše uvedené Úřad na tomto místě podotýká, že je mu naprosto nejasný postup hodnotící komise při hodnocení předložených vzorků. Z uvedené tabulky totiž není zřejmé, jaká jednotlivá bodová hodnocení podle dodatečně stanovených parametrů jednotliví členové hodnotící komise přiřazovali. Obsah tabulky vzbuzuje domněnku, že se 5 členů hodnotící komise vždy u každého parametru dohodlo na jediném bodovém ohodnocení. Nestanovení konkrétního, přesného a jednoznačného způsobu hodnocení podle dílčího hodnotícího kritéria „Estetické, funkční vlastnosti a technická kvalita zapůjčeného nemocničního ložního prádla“ v zadávací dokumentaci tak mělo za následek naprosto nepřezkoumatelné hodnocení nabídek.

48. Na základě výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že zadavatel nedodržel při zadávání šetřené veřejné zakázky postup stanovený v § 44 odst. 3 písm. h) zákona, tím, že v zadávací dokumentaci nespecifikoval způsob hodnocení nabídek v dílčím hodnotícím kritériu „Estetické, funkční vlastnosti a technická kvalita zapůjčeného nemocničního ložního prádla“. Tento postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť ze strany zadavatele nebyly uchazečům o předmětnou veřejnou zakázku dostatečně specifikovány zadávací podmínky vztahující se ke kritériu „Estetické, funkční vlastnosti a technická kvalita zapůjčeného nemocničního ložního prádla“, přičemž nelze vyloučit, že v případě, kdy by zadavatel dodržel postup stanovený zákonem, mohla být vybrána jako nejvýhodnější nabídka jiného uchazeče. Nelze totiž vyloučit, že při řádně stanoveném způsobu hodnocení nabídek podle předmětného dílčího hodnotícího kritéria by nabídky uchazečů byly zpracovány odlišně než nabídky podané v šetřeném zadávacím řízení, stejně jako by mohlo být odlišné i výsledné hodnocení. Zadavatel tedy mohl obdržet i nabídky jiných dodavatelů, kteří by mohli předložit ekonomicky výhodnější nabídky než vybraný uchazeč, a zadavatel dosud neuzavřel smlouvu. Z výše uvedeného důvodu rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

49. Vzhledem k tomu, že zadavatel, jak je odůvodněno výše, pochybil již při zpracování zadávací dokumentace a Úřad zrušil předmětné zadávací řízení, považuje Úřad za nadbytečné zabývat se ostatními možnými pochybeními zadavatele.

50. K pochybnosti porušení § 80 odst. 1 zákona zadavatelem Úřad pouze obecně uvádí, že vypracovaná zpráva o posouzení a hodnocení nabídek musí obsahovat údaje, z nichž by vyplývalo, které konkrétní skutečnosti obsažené v nabídkách uchazečů rozhodly o počtu obdržených bodů v uvedeném kritériu. Takto provedené hodnocení potom dokládá, že zadavatel rozhodl o přidělení veřejné zakázky uchazeči, jehož nabídka byla v uvedeném kritériu nejvýhodnější. K pochybnosti porušení § 6 odst. 1 zákona zadavatelem v souvislosti s požadavkem na předložení 5x vypraného vzorku nemocničního ložního prádla Úřad obecně uvádí, že zadavatel je povinen transparentním způsobem stanovit, jak bude posuzovat splnění takového požadavku tak, aby předešel následné nesrovnatelnosti předložených vzorků.

51. Úřad má za to, že šetření uvedených skutečností by nemohlo mít na právní posouzení Úřadu vliv. Uvedený závěr vyplývá např. z rozsudku Vrchního soudu v Olomouci č. j. 2A2/99, ze kterého lze vyvodit, že zkoumání dalších důvodů pro uložení nápravného opatření je nadbytečné, existuje-li alespoň jeden oprávněný důvod.

Uložení nápravného opatření

52. Podle § 118 odst. 1 zákona nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

53. Úřad je při rozhodování povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, jaké nápravné opatření má zvolit k dosažení nápravy stavu, a to při dodržení základních zásad procesu zadávání, tj. transparentnosti zadávání veřejných zakázek a dodržování zásad stejného zacházení a nediskriminace uchazečů o veřejné zakázky. V šetřeném případě zadavatel nedostatečně specifikoval způsob, jakým bude kvalitativní hodnotící kritérium hodnotit, a uchazeči tak nemohli zjistit, jaké skutečnosti zadavatel považuje či nepovažuje za důležité pro hodnocení podaných nabídek. Výběr nejvhodnější nabídky tak nelze považovat za zákonný. Zrušení úkonu hodnocení a následujících úkonů včetně rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky by v daném případě nenapravilo fakt, že zadavatel neposkytl v zadávacích podmínkách relevantní, přesné a úplné údaje o způsobu hodnocení nabídek, které by mohli uchazeči zohlednit při rozhodování o své účasti v zadávacím řízení a při následné přípravě svých nabídek.

54. Pro úplnost Úřad uvádí, že § 84 odst. 7 zákona je zadavatel povinen odeslat písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek podle § 157 zákona do 3 dnů ode dne přijetí rozhodnutí; tato povinnost neplatí pouze pro jednací řízení bez uveřejnění a řízení na základě rámcové smlouvy. Dále je zadavatel podle § 84 odst. 8 zákona povinen odeslat písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení do 2 pracovních dnů po přijetí rozhodnutí všem známým zájemcům či uchazečům s uvedením důvodu. Podle § 84 odst. 9 zákona, pokud Úřad zruší zadávací řízení, užijí se § 84 odst. 7 a 8 zákona obdobně, přičemž lhůty počínají běžet ode dne, kdy se zadavatel dozví o nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu.

55. Vzhledem k tomu, že v šetřeném případě zadavatel nedodržel postup stanovený zákonem a tento nezákonný postup ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, rozhodl Úřad o zrušení zadávacího řízení, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

Náklady řízení

56. Podle § 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 odst. 1 též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení (dále jen „náklady řízení“). Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí předpis.

Prováděcí právní předpis vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, stanoví v § 1 odst. 1, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši 30 000,- Kč.

57. Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím zrušil zadávací řízení, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí.

58. Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2013000149.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz