Rozhodnutí: S378/2013/VZ-13458/2013/513/JVo

Instance I.
Věc Výměna kolejnic v 1. TK Velký Osek – Libice n/C
Účastníci
  1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
  2. COLAS CZ, a. s.
  3. EDIKT a. s.
  4. GJW Praha spol. s r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 28. 8. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení 128 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S378/2013/VZ-13458/2013/513/JVo

 

12.8.2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 14. 6. 2013 na návrh ze dne 13. 6. 2013, jehož účastníky jsou:

· zadavatel – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město,

· navrhovatel – COLAS CZ, a. s., IČO 26177005, se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9,

· vybraný uchazeč

o EDIKT a. s., IČO 25172328, se sídlem Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice,

o GJW Praha spol. s r. o., IČO 41192869, se sídlem Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 – Hloubětín,

kteří dne 9. 5. 2013 uzavřeli smlouvu o sdružení za účelem podání společné nabídky, ve správním řízení zastoupený na základě smlouvy o sdružení vedoucím účastníkem sdružení, společností EDIKT a. s., IČO 25172328, se sídlem Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice, vystupující pod označením „Sdružení EDIKT-GJW, Velký Osek-Libice n/C“,

ve věci podlimitní veřejné zakázky „Výměna kolejnic v 1. TK Velký Osek – Libice n/C“, zadávanou prostřednictvím výzvy k podání nabídky ze dne 15. 4. 2013, vydává toto

usnesení

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele – COLAS CZ, a. s., IČO 26177005, se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 – se stala zjevně bezpředmětnou.

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 14. 6. 2013 návrh navrhovatele – COLAS CZ, a. s., IČO 26177005, se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 (dále jen „navrhovatel“), na přezkoumání úkonů zadavatele – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, (dále jen „zadavatel“), učiněných v podlimitní veřejné zakázce „Výměna kolejnic v 1. TK Velký Osek – Libice n/C“, zadávanou prostřednictvím výzvy k podání nabídky ze dne 15. 4. 2013 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Dnem 14. 6. 2013, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

· zadavatel,

· navrhovatel,

· vybraný uchazeč

o EDIKT a. s., IČO 25172328, se sídlem Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice,

o GJW Praha spol. s r. o., IČO 41192869, se sídlem Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 – Hloubětín,

kteří dne 9. 5. 2013 uzavřeli smlouvu o sdružení za účelem podání společné nabídky, ve správním řízení zastoupený na základě smlouvy o sdružení vedoucím účastníkem sdružení, společností EDIKT a. s., IČO 25172328, se sídlem Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice, vystupující pod označením „Sdružení EDIKT-GJW, Velký Osek-Libice n/C“.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení pod č. j. ÚOHS-S378/2013/VZ-12144/2013/513/JVo dne 3. 7. 2013. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S378/2013/VZ-12145/2013/513/JVo ze dne 3. 7. 2013 stanovil účastníkům řízení lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit svá stanoviska v řízení a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí.

5. Úřad rozhodnutím č. j. ÚOHS-S378/2013/VZ-13078/2013/513/JVo ze dne 11. 7. 2013 zamítl návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření, kterým měl být zadavateli uložen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení.

6. Správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele bylo zahájeno na základě návrhu navrhovatele, ve kterém se navrhovatel domáhá zrušení Rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení ze dne 17. 5. 2013 z důvodů porušení § 6 zákona. Dále se navrhovatel domáhá uložení povinnosti zadavateli vrátit navrhovatele do zadávacího řízení a provést nové posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek, případně aby celé zadávací řízení na uvedenou veřejnou zakázku zrušil.

7. Úřad z předložené dokumentace o veřejné zakázce zjistil, že zadavatel již dne 7. 6. 2013 uzavřel s vybraných uchazečem Smlouvu o dílo č. 645 30067 / N / 2013 na zhotovení díla „Výměna kolejnic v 1. TK Velký Osek – Libice n/C“.

8. Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žádost se stala zjevně bezpředmětnou.

9. S ohledem na skutečnost, že zadavatel uzavřel Smlouvu o dílo č. 645 30067 / N / 2013 na předmět plnění šetřené veřejné zakázky, Úřad konstatuje, že se návrh navrhovatele na uložení nápravného opatření, kterým by mělo být zrušeno rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení ze dne 17. 5. 2013, popř. zrušení zadávacího řízení, stal zjevně bezpředmětným.

10. Úřad vzhledem k výše uvedenému rozhodl o zastavení správního řízení podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.   

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

Obdrží

1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové

Město

2. COLAS CZ, a. s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

3. EDIKT a. s., Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz