číslo jednací: S345/2013/VZ-14162/2013/512/JLí

Instance I.
Věc Podniková komunikační síť, dodávka souvisejících služeb a zařízení
Účastníci
  1. Palivový kombinát Ústí, státní podnik
  2. ha-vel internet s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 5. 9. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení 126 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S345/2013/VZ-14162/2013/512/JLí

 

16. srpna 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 3.6.2013, na návrh ze dne 31.5.2013, jehož účastníky jsou

· zadavatel – Palivový kombinát Ústí, státní podnik, IČO 00007536, 460 76 Ústí nad Labem,

· navrhovatel – ha-vel internet s.r.o., IČO 25354973, se sídlem Olešní 587/11A, 712 00 Ostrava – Muglinov, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci ze dne 9.5.2013 JUDr. Pavlem Zajícem, advokátem, se sídlem Nad Porubkou 2335, 708 00 Ostrava-Poruba,

ve věci veřejné zakázky „Podniková komunikační síť, dodávka souvisejících služeb a zařízení“, zadávané formou otevřeného řízení, jejíž oznámení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 20.3.2013 a bylo uveřejněno dne 21.3.2013 pod ev. č. 345610 a následně opraveno dne 23.5.2013, a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 23.3.2013 pod ev. číslem 2013/S 59-097885 a následně opraveno dne 25.5.2013 pod ev. číslem 2012/S 100-170058,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele – ha-vel internet s.r.o., IČO 25354973, se sídlem Olešní 587/11A, 712 00 Ostrava – Muglinov – ze dne 31.5.2013 se stala zjevně bezpředmětnou.

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 3.6.2013 návrh ze dne 31.5.2013 navrhovatele – ha-vel internet s.r.o., IČO 25354973, se sídlem Olešní 587/11A, 712 00 Ostrava – Muglinov, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci ze dne 9.5.2013 JUDr. Pavlem Zajícem, advokátem, se sídlem Nad Porubkou 2335, 708 00 Ostrava-Poruba (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Palivový kombinát Ústí, státní podnik, IČO 00007536, 460 76 Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Podniková komunikační síť, dodávka souvisejících služeb a zařízení“, zadávané formou otevřeného řízení, jejíž oznámení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 20.3.2013 a bylo uveřejněno dne 21.3.2013 pod ev. č. 345610 a následně opraveno dne 23.5.2013, a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 23.3.2013 pod ev. číslem 2013/S 59-097885 a následně opraveno dne 25.5.2013 pod ev. číslem 2012/S 100-170058.

2. Dnem 3.6.2013, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

o zadavatel,

o navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S345/2013/VZ-10900/2013/512/JLí ze dne 19.6.2013. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S345/2013/VZ-11375/2013/512/JLí z téhož dne účastníkům řízení stanovil lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit svá stanoviska v řízení a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí. Dále Úřad tímto usnesením mj. stanovil zadavateli lhůtu k provedení úkonu – podání informace o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení.

5. Dne 10.7.2013 obdržel Úřad od zadavatele další část dokumentace o veřejné zakázce. Ze zaslaných dokumentů vyplývá, že zadavatel rozhodl o zrušení předmětného zadávacího řízení podle § 84 odst. 1 písm. e) zákona. Oznámení o zrušení zadávacího řízení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 9.7.2013. 

6. Podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), správní orgán řízení o žádosti usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

7. Navrhovatel se svým návrhem domáhá zrušení zadávacího řízení.

8. Jelikož v průběhu správního řízení zadavatel předmětné zadávací řízení zrušil, zanikla tak veřejná zakázka, která měla být Úřadem přezkoumána. Návrh se tak stal zjevně bezpředmětným, a Úřad proto rozhodl o zastavení řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

Palivový kombinát Ústí, státní podnik, 460 76 Ústí nad Labem

JUDr. Pavel Zajíc, advokát, Nad Porubkou 2335, 708 00 Ostrava-Poruba

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz