Rozhodnutí: S448/2013/VZ-15583/2013/511/MOn

Instance I.
Věc Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace
Účastníci
  1. Plzeňský kraj
  2. SOFO Group a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 11. 9. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení 124 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S448/2013/VZ-15583/2013/511/MOn

 

26. srpna 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 22.7.2013 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou:

· zadavatel – Plzeňský kraj, IČO 70890366, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň,

· navrhovatel – SOFO Group a.s., IČO 27243389, se sídlem Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1,

ve věci veřejné zakázky „Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 24.1.2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 25.1.2013 pod ev. č. 343904, ve znění opravy uveřejněné dne 7.3.2013 a dne 20.3.2013 a v Úředním věstníku Evropské Unie dne 29.1.2013 pod ev. č. 2013/S 020-031261 ve znění opravy uveřejněné dne 9.3. 2013 pod ev. č. 2013/S 049-078551 a dne 22.3.2013 pod ev. č. 2013/S 058-094130, vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – SOFO Group a.s., IČO 27243389, se sídlem Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1 – vzal dne 15.8.2013 svůj návrh ze dne 22.7.2013 zpět.

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 22.7.2013 návrh navrhovatele – SOFO Group a.s., IČO 27243389, se sídlem Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Plzeňský kraj, IČO 70890366, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 24.1.2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 25.1.2013 pod ev. č. 343904, ve znění opravy uveřejněné dne 7.3.2013 a dne 20.3.2013 a v Úředním věstníku Evropské Unie dne 29.1.2013 pod ev. č. 2013/S 020-031261 ve znění opravy uveřejněné dne 9.3. 2013 pod ev. č. 2013/S 049-078551 a dne 22.3.2013 pod ev. č. 2013/S 058-094130.

2. Dnem 22.7.2013, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

o zadavatel,

o navrhovatel.

4. Dne 15.8.2013 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem je zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 22.7.2013.

5. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

6. Úřad vzhledem ke zpětvzetí návrhu rozhodl o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

Obdrží

1. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

2. SOFO Group a.s., Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz