číslo jednací: S132/2013/VZ-15357/2013/522/LKo

Instance I.
Věc Přeprava dřevní hmoty pro divizi Lipník nad Bečvou
Účastníci
  1. Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
  2. Kloboucká lesní s.r.o.
  3. RM FOREST lesní společnost s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 118 odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 31. 8. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení 232 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S132/2013/VZ-15357/2013/522/LKo

 

14. srpna 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 6.3.2013 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

· zadavatel – Vojenské lesy a statky ČR, s.p., IČO 00000205, se sídlem Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha,

· navrhovatel – Kloboucká lesní s.r.o., IČO 25532642, se sídlem Šumavská 524/31, 602 00 Brno, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 3.1.2011 Mgr. Marianem Jeřábkem, advokátem, IČO 66242592, se sídlem Jakubské náměstí 580/4, 602 00 Brno,

· vybraný uchazeč – RM FOREST lesní společnost s.r.o., IČO 27720748, se sídlem Pitínská 1015, 687 71 Bojkovice,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Přeprava dřevní hmoty pro divizi Lipník nad Bečvou“ zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 21.9.2012 a bylo uveřejněno dne 24.9.2012 pod ev. č. 232538 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 28.9.2012 pod evidenčním číslem 2012/S 187-308147,

rozhodl takto:

 

 

 

I.

Návrh navrhovatele – Kloboucká lesní s.r.o., IČO 25532642, se sídlem Šumavská 524/31, 602 00 Brno, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 3.1.2011 Mgr. Marianem Jeřábkem, advokátem, IČO 66242592, se sídlem Jakubské náměstí 580/4, 602 00 Brno, ze dne 6.3.2013, v částech, které se týkají posouzení prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. h) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uchazečem – RM FOREST lesní společnost s.r.o., IČO 27720748, se sídlem Pitínská 1015, 687 71 Bojkovice, spočívajícího v požadavku zadavatele na vybavení odvozní soupravy hydraulickou rukou se zamítá podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, neboť návrh nebyl v uvedených částech podán oprávněnou osobou.

 

II.

Návrh navrhovatele - Kloboucká lesní s.r.o., IČO 25532642, se sídlem Šumavská 524/31, 602 00 Brno, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 3.1.2011 Mgr. Marianem Jeřábkem, advokátem, IČO 66242592, se sídlem Jakubské náměstí 580/4, 602 00 Brno, ze dne 6.3.2013, v částech, které se týkají

a) posouzení prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uchazečem – RM FOREST lesní společnost s.r.o., IČO 27720748, se sídlem Pitínská 1015, 687 71 Bojkovice, z hlediska posouzení prokázání splnění tohoto předpokladu předložením seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních třech letech uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí,

b) posouzení prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. h) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uchazečem – RM FOREST lesní společnost s.r.o., IČO 27720748, se sídlem Pitínská 1015, 687 71 Bojkovice, z hlediska posouzení prokázání splnění dílčí části tohoto kvalifikačního předpokladu spočívající v požadavku zadavatele na vybavení odvozních souprav, jež bude mít uchazeč k dispozici pro plnění veřejné zakázky, monitorovacím systémem GPS, a

c) posouzení splnění výhrady zadavatele podle § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o  veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uchazečem – RM FOREST lesní společnost s.r.o., IČO 27720748, se sídlem Pitínská 1015, 687 71 Bojkovice, z hlediska zákazu plnění veřejné zakázky pomocí subdodavatele

se zamítá podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle odstavce 1 nebo 2 téhož paragrafu.

 

III.

Zadavatel – Vojenské lesy a statky ČR, s.p., IČO 00000205, se sídlem Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha, nedodržel postup stanovený v § 77 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na porušení ustanovení § 6 odst. 1 citovaného zákona tím, že hodnotící komise postupovala netransparentně, když ve vyžádání zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny uchazeče – RM FOREST lesní společnost s.r.o., IČO 27720748, se sídlem Pitínská 1015, 687 71 Bojkovice, nespecifikovala ty části nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

IV.

Jako opatření k nápravě Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ruší úkony zadavatele – Vojenské lesy a statky ČR, s.p., IČO 00000205, se sídlem Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha – provedené v souvislosti s posouzením výše nabídkové ceny uchazeče – RM FOREST lesní společnost s.r.o., IČO 27720748, se sídlem Pitínská 1015, 687 71 Bojkovice, ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, které byly zaznamenány v protokolu o jednání hodnotící komise č. 6 ze dne 4.1.2013, v odůvodnění rozhodnutí členů hodnotící komise o akceptaci zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny uchazeče RM forest lesní společnost s.r.o., IČO 27720748, se sídlem Pitínská 1015, 687 71 Bojkovice, ze dne 4.1.2013, v protokolu o jednání hodnotící komise č. 8 a ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 1.2.2013, a současně ruší všechny následující úkony učiněné zadavatelem v předmětném zadávacím řízení včetně rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 4.2.2013.

 

V.

Dle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zadavateli – Vojenské lesy a statky ČR, s.p., IČO 00000205, se sídlem Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha, ukládá:

 uhradit náklady řízení ve výši 30 000,- Kč (třicet tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

Zadávací řízení

1 Zadavatel – Vojenské lesy a statky ČR, s.p., IČO 00000205, se sídlem Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha (dále jen „zadavatel“), uveřejnil dne 24.9.2012 pod ev. č. 232538 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 28.9.2012 pod evidenčním číslem 2012/S 187-308147 oznámení otevřeného zadávacího řízení za účelem zadání nadlimitní veřejné zakázky „Přeprava dřevní hmoty pro divizi Lipník nad Bečvou“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2 Předmětem plnění veřejné zakázky, vymezeným v zadávací dokumentaci, je poskytnutí služeb pro zadavatele souvisejících s přepravou dřevní hmoty a provádění souvisejících činností včetně nakládky a vykládky dříví v celkovém objemu 415 800 m3 s tím, že dřevní hmota bude přepravována ze zadavatelem určených odvozních míst na místa vykládky.

3 V bodu 4.3 zadávací dokumentace zadavatel požadoval k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů předložení seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Přílohou seznamu měl být podle zadávacích podmínek doklad podle ustanovení § 56 odst. 2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Za významnou službu zadavatel pro účely prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu zadavatel považoval služby spočívající v přepravě dřevní hmoty s využitím odvozních souprav v souhrnném objemu minimálně 400 000 m3 přepravované dřevní hmoty za poslední 3 roky.

4 Zadavatel v bodu 4.3 zadávací dokumentace dále požadoval k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 2 písm. h) zákona předložení přehledu technických a provozních zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici, a to formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Zadavatel dále požadoval, aby předmětný přehled obsahoval seznam odvozních souprav pro přepravu dřevní hmoty vybavených hydraulickou rukou a monitorovacím systémem GPS, které má uchazeč k dispozici a stručný popis těchto odvozních souprav s informací o provedení náprav a uvedením státních poznávacích značek.

5 K prokázání splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu muselo z výše uvedeného seznamu vyplývat, že uchazeč disponuje minimálně 9 odvozními soupravami, které jsou vybaveny hydraulickou rukou a monitorovacím systémem GPS, přičemž minimálně šest vozidel musí být vybaveno pohonem 6x6.

6 V bodě 7.1 zadávací dokumentace zadavatel požadoval, aby uchazeči předložili ve své nabídce závazek, že veškerá realizace přepravy dřevní hmoty, kde vzdálenost z místa nakládky do místa vykládky nepřekročí 120 km, bude plněna bez využití subdodavatelů.

7 Z článku 8.1 zadávací dokumentace vyplývá, že celková nabídková cena bez DPH se vypočítala vynásobením předpokládaného objemu přepravované dřevní hmoty a jednotkových cen, které měli uchazeči zanést do formuláře v příloze č. 1 návrhu smlouvy na realizaci plnění veřejné zakázky. V části C tohoto formuláře (dále jen „část C ceníku“) měli uchazeči uvést jednotkové ceny za přepravu dřevní hmoty z určených lesních správ do míst vykládky, v části E zadavatel požadoval ocenit jednotkové ceny za přepravu dřevní hmoty v závislosti na určeném přepravním pásmu v kilometrech.

8 Z protokolu o otevírání obálek ze dne 12.11.2012 vyplývá, že zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 4 nabídky, z nichž všechny vyhověly kontrole úplnosti podle § 71 odst. 9 zákona. Z protokolů o jednání hodnotící komise vyplývá, že zadavatel konstatoval u 3 uchazečů prokázání splnění kvalifikačních předpokladů, a to včetně uchazeče – RM FOREST lesní společnost s.r.o., IČO 27720748, se sídlem Pitínská 1015, 687 71 Bojkovice (dále jen „vybraný uchazeč“).

9 V rámci posouzení výše nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky vyzval zadavatel vybraného uchazeče žádostí ze dne 12.12.2012 ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny (dále jen „Žádost ze dne 12.12.2012“). Ze Žádosti ze dne 12.12.2012 vyplývá, že hodnotící komise shledala nabídkovou cenu vybraného uchazeče za mimořádně nízkou vzhledem k očekávaným výdajům zadavatele za realizaci veřejné zakázky, a proto žádala jeho vysvětlení. Zadavatel obdržel od vybraného uchazeče dne 28.12.2012 zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny ze dne 27.12.2012 (dále jen „Zdůvodnění MNNC“).

10 Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 1.2.2013 vyplývá, že hodnotící komise Zdůvodnění MNNC přijala. Vzhledem k tomu, že jeden člen hodnotící komise s posouzením Zdůvodnění MNNC nesouhlasil, vypracovala hodnotící komise bližší odůvodnění akceptace Zdůvodnění MNNC ze dne 4.1.2013 (dále jen „Odůvodnění akceptace MNNC“). Dne 4.2.2013 rozhodl zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky vybraného uchazeče.

11 Dne 18.2.2013 obdržel zadavatel námitky uchazeče – Kloboucká lesní s.r.o., IČO 25532642, se sídlem Šumavská 524/31, 602 00 Brno (dále jen „navrhovatel“), proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 12.2.2013 (dále jen „Námitky“). Zadavatel si v rámci přezkoumání skutečností uvedených v Námitkách vyžádal vyjádření vybraného uchazeče a potvrzení objednatelů o pravdivosti osvědčení o realizaci služeb předložených vybraným uchazečem v nabídce. Po obdržení výše specifikovaných podkladů zadavatel dne 28.2.2013 námitkám nevyhověl.

12 Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o Námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 6.3.2013 návrh na přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

Obsah návrhu

13 Dne 6.3.2013 Úřad obdržel od navrhovatele návrh na přezkoumání úkonů zadavatele z téhož dne. Navrhovatel ve svém návrhu předně namítá, že vybraný uchazeč nesplnil a ani nemohl splnit technický kvalifikační předpoklad dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona požadovaný zadavatelem v bodu 4.3 zadávací dokumentace a v případě, kdy předložil dokumenty, z nichž splnění těchto kvalifikačních předpokladů vyplývá, je podle názoru navrhovatele zřejmé, že se tyto nemohou zakládat na pravdě.

14 Ve svých tvrzeních vychází navrhovatel z vlastního propočtu objemu přepravy dřevní hmoty v ideálních podmínkách za 3 roky. Navrhovatel konstatuje, že pakliže vybraný uchazeč disponoval v posledních 3 letech pouze 5 odvozními soupravami, z toho 4 s hydraulickou rukou, nemohl vybraný uchazeč splnit požadavek zadavatele na přepravu dřevní hmoty s využitím odvozních souprav v souhrnném objemu minimálně 400 000 m3 přepravené dřevní hmoty za poslední 3 roky. Navrhovatel se domnívá, že i při ideálních podmínkách by jeho ztráta ve vztahu k požadovanému objemu činila minimálně 60 246,7 m3 dřevní hmoty.

15 Navrhovatel tvrdí, že vybraným uchazečem předložená osvědčení o realizaci významných služeb se nezakládají na pravdivých informacích, jelikož by vybraný uchazeč k naplnění zadavatelem požadovaného minimálního objemu přepravované dřevní hmoty musel disponovat aspoň 9 odvozními soupravami. Navrhovatel dodává, že výše uvedeného faktu si byl vědom i zadavatel, když v zadávací dokumentaci na předpokládaný objem veřejné zakázky 415 800 m3 přepravené dřevní hmoty po uchazečích požadoval dispozici alespoň 9 odvozními soupravami.

16 Navrhovatel dále argumentuje, že objemu služeb uvedených v osvědčeních vybraného uchazeče neodpovídají ani údaje uvedené v obchodním rejstříku, přičemž konkrétně upozorňuje na roční obrat vybraného uchazeče vykázaný v účetních závěrkách, dispozici pouze 5 odvozními soupravami a nízký počet zaměstnanců. Navrhovatel se domnívá, že z těchto veřejně dostupných údajů musel zadavatel dovodit, že se poskytnuté reference nemohou zakládat na pravdě, a měl tak činit kroky, které by vedly k objasnění nastalých pochybností.

17 Navrhovatel nad rámec výše uvedeného uvádí, že vybraný uchazeč nemohl splnit výše uvedený předpoklad ani prostřednictvím subdodavatele, jelikož žádný ze subdodavatelů, který by byl sám schopen splnit výše uvedený kvalifikační předpoklad, není v uvedené veřejné zakázce subdodavatelem vybraného uchazeče.

18 Navrhovatel konstatuje, že na výše uvedené nesrovnalosti byl zadavatel upozorněn v Námitkách navrhovatele a v jeho přípisu ze dne 11.1.2013 s názvem „Podnět k přezkoumání podané nabídky". Zadavatel však Námitkám nevyhověl a své rozhodnutí o námitkách odůvodnil tím, že si nechal od vybraného uchazeče a od objednatelů služeb opětovně potvrdit pravdivost osvědčení o realizaci významných služeb, jimiž vybraný uchazeč prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů. Opětovné potvrzení pravdivosti údajů těmi samými subjekty, které informace, jejichž nepravdivost je tvrzena, na počátku poskytly, považuje navrhovatel za nadbytečné a konstatuje, že takové potvrzení nemůže skutečně prokázat pravdivost či nepravdivost sdělených údajů.

19 Navrhovatel tvrdí, že konkrétně dle jeho informací vzniká pochybnost o pravdivosti osvědčení předložené společností Lesy Pelhřimov, a.s., IČO 47239379, se sídlem Pražská 1072, 393 01 Pelhřimov (dále jen „Lesy Pehřimov a.s.“) a v případě osvědčení společnosti Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s., IČO 60913827, se sídlem Malé náměstí 111, 502 00 Hradec Králové, vzniká pochybnost, že osvědčení zahrnuje koupi dříví se sjednanou dopravou dříví na místo určení na základě kupní smlouvy a nikoli smlouvy o přepravě.

20 Navrhovatel uzavírá, že vybraný uchazeč nesplnil výše specifikovaný technický kvalifikační předpoklad, a tudíž měl být zadavatelem ze zadávacího řízení vyloučen. Vzhledem k tomu, že tak zadavatel neučinil, došlo podle názoru navrhovatele k porušení § 60 zákona.

21 Navrhovatel ve svém návrhu dále namítá, že vybraný uchazeč rovněž nesplnil kvalifikační předpoklad podle § 56 odst. 2 písm. h) zákona, a to jeho dílčí část spočívající v podmínce vybavení všech odvozních souprav monitorovacím systémem GPS.

22 Navrhovatel taktéž tvrdí, že s ohledem na skutečnost, že vybraný uchazeč dosud disponoval pouze 4 odvozními soupravami s hydraulickou rukou na odvoz dřevní hmoty a tomu měl přizpůsobenou i zaměstnaneckou základnu a dále s ohledem na předpokládané vzdálenosti přepravy dřevní hmoty ve veřejné zakázce, je zjevné, že vybraný uchazeč nemůže splňovat požadavek zadavatele v bodu 7.1 zadávací dokumentace, aby bez využití subdodavatelů realizoval veškerou přepravu dřevní hmoty v případech, kdy vzdálenost z místa nakládky do místa vykládky nepřekročí 120 km.

23 Navrhovatel argumentuje, že vybraný uchazeč v současné době realizuje pro zadavatele přepravu dřevní hmoty pro divizi Plumlov, pro niž je třeba dispozice alespoň 4 odvozními soupravami. Navrhovatel proto dochází k závěru, že vybraný uchazeč nemůže po dobu do ukončení účinnosti smlouvy na přepravu dřevní hmoty na divizi Plumlov splňovat výše specifikovaný požadavek zadavatele v bodu 7.1 zadávací dokumentace. Navrhovatel usuzuje, že čestné prohlášení, které vybraný uchazeč k tomuto požadavku zadavatele učinil, je tudíž nepravdivé.

24 Navrhovatel v návrhu dále namítá, že nabídková cena vybraného uchazeče je ve vztahu k předmětu veřejné zakázky mimořádně nízká. Navrhovatel konstatuje, že rozdíl mezi nabídkovou cenou vybraného uchazeče a cenou navrhovatele, činí téměř 20 000 000,- Kč.

25 Navrhovatel se domnívá, že nabídková cena vybraného uchazeče se nemůže zakládat na reálných předpokladech, neodpovídá ekonomické situaci na trhu a nemá podklad v reálnosti předpokládaného vývoje cen v dalším období.

26 Navrhovatel se neztotožňuje se závěrem hodnotící komise, kterým přijala zdůvodnění vybraného uchazeče k mimořádně nízké nabídkové ceně, jelikož má za to, že nabídková cena vybraného uchazeče nemůže být odůvodněna objektivními příčinami. Z výše uvedených důvodů se navrhovatel domnívá, že zadavatel měl vybraného uchazeče ze zadávacího řízení vyloučit a vzhledem k tomu, že tak neučinil, dopustil se zadavatel porušení § 77 zákona a porušení zásady transparentnosti. Navrhovatel v této souvislosti navrhuje jako důkaz znalecký posudek k posouzení přiměřenosti výše nabídkové ceny vybraného uchazeče.

27 Navrhovatel se dále domnívá, že se zadavatel řádně nevypořádal s podanými námitkami, neboť neuvedl, jaké konkrétní kroky učinila hodnotící komise při zkoumání výše nabídkové ceny vybraného uchazeče z hlediska její přiměřenosti, a z jakých důvodů shledala tuto nabídku v souladu se zákonem. Zadavatel podle názoru navrhovatele svůj postup odůvodnil pouze obecným odkazem na předchozí postup hodnotící komise bez uvedení jakýchkoliv konkrétních skutečností či zdůvodnění jejich závěru. Rozhodnutí o námitkách proto navrhovatel považuje z tohoto hlediska za nedostatečné a z důvodu přílišné obecnosti za nepřezkoumatelné.

28 Navrhovatel s ohledem na výše uvedené skutečnosti navrhuje, aby jako opatření k nápravě Úřad podle § 118 odst. 1 zákona zrušil rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

29 Současně s návrhem na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele navrhovatel žádal o vydání předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona s tím, aby Úřad zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu v předmětném zadávacím řízení, a to především z důvodu, že podle jeho názoru zadavatel nepostupoval při posouzení prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů vybraným uchazečem a při posouzení výše nabídkové ceny vybraného uchazeče ve vztahu k předmětu veřejné zakázky v souladu se zákonem.

Průběh správního řízení

30 Úřad obdržel návrh dne 6.3.2013 a tímto dnem bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu dne 8.3.2013.

31 Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

· zadavatel,

· navrhovatel,

· vybraný uchazeč.

32 Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S132/2013/VZ-4479/2013/522/LKo ze dne 20.3.2013. Úřad účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S132/2013/VZ-4513/2013/522/LKo z téhož dne stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

33 Po předběžném posouzení předložené dokumentace o veřejné zakázce získal Úřad pochybnosti o souladu úkonů a postupů učiněných zadavatelem v zadávacím řízení se zákonem, a to zejména, zda zadavatel při posouzení výše nabídkové ceny vybraného uchazeče ve vztahu k předmětu veřejné zakázky postupoval v souladu se zákonem.

34 Na základě těchto pochybností rozhodl Úřad v rozsahu nezbytném pro zajištění účelu řízení předběžným opatřením č. j. ÚOHS-S132/2013/VZ-5610/2013/522/LKo ze dne 27.3.2013 o uložení zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude správní řízení ukončeno.

Vyjádření zadavatele ze dne 15.3.2013

35 Dne 18.3.2013 obdržel Úřad vyjádření zadavatele k podanému návrhu ze dne 15.3.2013. Zadavatel ve svém vyjádření trvá na tom, že při posouzení splnění technických kvalifikačních předpokladů u vybraného uchazeče učinil v rámci svých možností vše pro to, aby zjistil, zda vybraný uchazeč kvalifikační předpoklad splňuje či nikoliv. Zadavatel konstatuje, že prověřil osvědčení objednatelů o realizaci významných služeb a všechny tyto subjekty opakovaně potvrdily správnost úda­jů v předmětných osvědčeních. Zadavatel rovněž konstatuje, že si vyžádal vyjádření vybraného uchazeče k námitce navrhovatele, že nedisponoval dostatečným množstvím odvozních souprav, přičemž vybraný uchazeč zadavateli sdělil, že údaje uváděné navrhovatelem se nezakládají na pravdě.

36 K námitce navrhovatele, že vybraný uchazeč nesplňuje kvalifikační předpo­klad podle § 56 odst. 2 písm. h) zákona, a to jeho dílčí část spočívající v podmínce vybavení všech odvozních souprav monitorovacím systémem GPS, zadavatel konstatuje, že vybraný uchazeč předložil v souladu s požadavkem zadavatele uvedeným v zadávacích podmínkách, čestné prohlášení o tom, že bude mít pro plnění veřejné zakázky k dispozici dostatečné množství odvozních sou­prav, přičemž všechny budou vybave­ny monitorovacím systémem GPS. Dle názoru zadavatele nebyl zjištěn žádný relevantní důvod k tomu, aby mohlo být toto čestné prohlášení zpochybněno.

37 K námitce navrhovatele, že vybraný uchazeč nemohl splnit podmínku zadavatele, že bude realizovat veškerou přepravu dřevní hmoty do vzdálenosti 120 km bez využití subdodavatele, neboť nemá dostatečnou zaměstna­neckou základu, zadavatel konstatuje, že vybraný uchazeč předložil čestné prohlášení o splnění této podmínky. Toto čestné prohlášení nelze podle názoru zadavatele a priori zpochybnit, obzvláště s ohledem na skutečnost, že vybraný uchazeč opětovně potvrdil splnění této podmínky a zadavatel navíc nepožado­val prokázání konkrétního počtu zaměstnanců.

38 Zadavatel konstatuje, že k informacím např. propočet obratu vybraného uchazeče dle účetní závěrky v poměru k poskytnutým službám, se nebude vyjadřovat, neboť je navrhovatel v rámci svých Námitek neuvedl.

39 Zadavatel shrnuje, že využil všech zákonných možností, aby si informace uvedené v dokladech ověřil, a nemá žádné další právní nástro­je či prostředky k tomu, aby i poté zpochybňoval a dále prověřoval pravdivost osvědčení objednatelů a jiných dokladů předložených vybraným uchazečem k prokázání splnění kvalifikace.

40 K námitkám týkajících se posouzení výše nabídkové ceny vybraného uchazeče podle § 77 zákona zadavatel uvádí, že hodnotící komise Zdůvodnění MNNC vybraného uchazeče prostudo­vala a přijala většinový názor, že Zdůvodnění MNNC je dostačující, neboť většina členů hodnotící komise přijala argumentaci vybraného uchazeče za racionální, logickou a zakládající se na dlouhodobých zkušenostech uchazeče v provádění předmětného plnění a to i pro zadavate­le. Zadavatel konstatuje, že se ztotožnil s vysvětlením vybraného uchazeče, že za obdob­né ceny realizuje pro zadavatele i přepravu dřevní hmoty na divizi zadavatele Plumlov.

41 Zadavatel připouští, že při stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky vycházel z cen, za které byla přeprava dřevní hmoty na divizi Lipník nad Bečvou realizována v posledních letech, zadavatel se však domnívá, že pokud by vycházel z cen, za které je přeprava dřevní hmoty realizována na divizi Plumlov, byla by předpokládaná hodnota předmětné veřejné zakázky výrazně nižší. Zadavatel se taktéž domnívá, že v rozhodnutí o námitkách navrhovateli dostatečně zdůvodnil svůj postup při posouzení vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny vybraného uchazeče odkazem na skutečnost, že vybraný uchazeč v současné době za obdobné ceny realizuje přepravu dřevní hmoty na divizi Plumlov.

42 Zadavatel je přesvědčen, že při zadávání předmětné veřejné zakázky postupoval v souladu se zákonem, a ohledem na výše uvedené skutečnosti zadavatel žádá, aby Úřad návrh navrhovatele v souladu s § 118 odst. 5 písm. a) zákona zamítl.

Doplnění návrhu ze dne 19.3.2013

43 Dne 20.3.2013 bylo Úřadu doručeno doplnění návrhu navrhovatele ze dne 19.3.2013. V doplnění návrhu navrhovatel předložil ke svému tvrzení, že vybraný uchazeč nemohl v uplynulých třech letech přepravit minimálně 400 000 m3 dřevní hmoty, vyjádření 3 společností poskytujících přepravu dřevní hmoty. Z vyjádření těchto společností a z jimi předložených ceníků podle navrhovatele vyplývá, že 1 odvozní souprava přepraví průměrně ročně od 12.500 m3 do 19.500 m3 dřevní hmoty, a tedy ke splnění zadavatelem stanoveného požadavku by vybraný uchazeč podle navrhovatele potřeboval průměrně minimálně 9 odvozních souprav. K námitce týkající se posouzení odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny vybraného uchazeče navrhovatel dále v rámci tohoto doplnění návrhu předložil pro srovnání ceníky 3 společností členěné dle pásem v kilometrech.

44 Navrhovatel současně žádá, aby Úřad prošetřil, zda se vybraný uchazeč nedopustil deliktu podle § 120a odst. 1 písm. a) zákona tím, že k prokázání splnění kvalifikace předložil informace a doklady, které neodpovídají skutečnosti a tyto měly vliv na posouzení jeho kvalifikace.

Další průběh správního řízení

45 Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S132/2013/VZ-6004/2013/522/LKo ze dne 4.4.2013 na základě žádosti navrhovatele určil účastníkům řízení lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, a zároveň účastníkům řízení prodloužil lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

46 Za účelem přezkoumání rozhodných skutečností si Úřad v témže usnesení vyžádal od zadavatele zaslání smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem na přepravu dřevní hmoty na divizi Plumlov včetně příloh, a současně zaslání dalších dokladů prokazujících, za jakou cenu vybraný uchazeč provádí pro zadavatele přepravu dřevní hmoty na divizi Plumlov.

Vyjádření vybraného uchazeče ze dne 5.4.2013

47 Dne 5.4.2013 obdržel Úřad vyjádření vybraného uchazeče z téhož dne, ve kterém vybraný uchazeč předně popírá, že by zadavateli poskytl nepřesné nebo nepravdivé údaje sloužící jako podklad k prokázání kvalifikačních předpokladů.

48 Vybraný uchazeč uvádí, že navrhovatel uvedl pro svou argumentaci zavádějící a účelově zkreslené informace, například údaje týkající se výše obratu vybraného uchazeče za služby za rok 2010. Vybraný uchazeč dále připomíná, že veškerá osvědčení o realizaci významných služeb předložená v jeho nabídce byla objednateli těchto služeb opakovaně potvrzena.

49 K námitce mimořádně nízké nabídkové ceny vybraný uchazeč konstatuje, že jeho nabídková cena reflektuje mechanismus nastavení tržní ceny v daném místě, přičemž předmětnou zakázku lze za tuto cenu podle názoru vybraného uchazeče bezpečně realizovat.

Doplnění návrhu ze dne 12.4.2013

50 Dne 15.4.2013 obdržel Úřad od navrhovatele doplnění návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 12.4.2013. Navrhovatel v doplnění návrhu nově namítá, že vybraný uchazeč nesplnil technický kvalifikační předpoklad podle § 56 odst. 2 písm. h) zákona - přehled provozních a technických zařízení dle bodu 4.3 zadávací dokumentace v části týkající se požadavku dispozice minimálně 9 odvozními soupravami s hydraulickou rukou při plnění veřejné zakázky. Navrhovatel konstatuje, že dvě vozidla, uvedená v čestném prohlášení vybraného uchazeče ze dne 9.11.2012 nesplňují požadavky zadavatele, neboť jedno není vybaveno hydraulickou rukou a druhé není ve vlastnictví vybraného uchazeče. Navrhovatel navrhuje, aby si Úřad od vybraného uchazeče vyžádal technické průkazy příslušných vozidel a potvrzení příslušného odboru dopravy krajského úřadu o prokázání finanční způsobilosti.

51 Stěžovatel nově tvrdí, že zadavatel v rozporu se zákonem akceptoval subdodavatelskou smlouvu vybraného uchazeče se společností Lesy Pelhřimov, a.s., která byla uzavřena až po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

52 Navrhovatel taktéž namítá, že zadavatel v rozporu se zákonem akceptoval k prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona dodatečně předložené doklady vyhotovené po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

53 Navrhovatel konstatuje, že postup zadavatele, kdy vybraného uchazeče ze zadávacího řízení nevyloučil, ačkoli tento nesplnil ve lhůtě pro podání nabídek kvalifikaci, je v rozporu se zákonem i zásadami stanovenými v § 6 zákona.

54 Zadavatel podle navrhovatele postupoval v rozporu se zákonem, když ignoroval nedostatek čestného prohlášení – Seznam významných služeb v nabídce vybraného uchazeče, kde uvedl, že jím předložená osvědčení se vztahují k výrobě dříví a nikoli přepravě.

55 Ve vztahu k výši nabídkové ceny vybraného uchazeče navrhovatel namítá, že jednotková cena 20,- Kč za přepravu 1 m3 dříví na vzdálenost 61 km až 260 km uvedená v pásmovém ceníku v nabídce vybraného uchazeče je nereálná, a to i v porovnání s ceníkem společnosti Biocel Paskov a.s., který sám vybraný uchazeč předložil jako důkaz.

56 Navrhovatel dále konstatuje, že zdůvodnění vybraného uchazeče, že má zajištěno zpětné vytížení odvozní soupravy, je nedostačující, neboť nemůže předvídat, kde nová místa vykládky vzniknou a zda právě z těchto míst bude mít zajištěnu možnou zpětnou vytíženost. Navrhovatel se domnívá, že kritérium mimořádně nízké nabídkové ceny se musí vztahovat nejenom k celkové nabídkové ceně, ale i k jednotlivým jejím částem, a to bez ohledu na váhu těchto částí ve vztahu k celku. Podle navrhovatele nelze zdůvodnit tuto mimořádně nízkou nabídkovou cenu pouze skutečností, že jde o zanedbatelnou část z celkového plnění. Navrhovatel shrnuje, že zadavatel se řádně nevypořádal s tím, proč tuto cenu vybraného uchazeče nepovažuje za mimořádně nízkou.

57 Navrhovatel dále považuje Zdůvodnění MNNC vybraného uchazeče s odkazem na obdobný ceník pro divizi Plumlov za rovněž nedostatečný, jelikož tento ceník byl vytvořen pro naprosto odlišné destinace a navíc před třemi lety, kdy od té doby vzrostla výrazně cena pohonných hmot i jiných komodit potřebných pro plnění této zakázky.

58 Navrhovatel dále žádá Úřad, aby si od vybraného uchazeče vyžádal záznamové kotouče o provozu vozidla, popřípadě záznamy z digitálního tachografu vozidla za poslední 3 roky pro odvozní soupravy, kterými dle tvrzení vybraný uchazeč odvezl požadované množství dřevní hmoty, a dále zejména předložení dodacích listů či jiných dokladů prokazujících přepravení a dodání konkrétního množství dřevní hmoty jednotlivému odběrateli, případně také záznamy o provozu vozidla.

Doplnění vyjádření vybraného uchazeče ze dne 17.4.2013

59 Dne 17.4.2013 obdržel Úřad vyjádření vybraného uchazeče z téhož dne, ve kterém konstatuje, že ačkoli navrhovatel namítá, že cena vybraného uchazeče je nepřiměřeně nízká, sám navrhovatel při plnění veřejných zakázek jiných zadavatelů nabízí stejné nebo nižší ceny jako vybraný uchazeč, což vybraný uchazeč dokládá předloženými kopiemi aktuálního ceníku navrhovatele. Vybraný uchazeč se proto domnívá, že cena navrhovatele byla v předmětné veřejné zakázce nadhodnocená.

Další průběh správního řízení

60 Dne 15.4.2013 obdržel Úřad doplnění návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 12.4.2013 a smlouvu na přepravu dřevní hmoty na divizi Plumlov uzavřenou zadavatelem s vybraným uchazečem. Dne 17.4.2013 obdržel Úřad vyjádření vybraného uchazeče z téhož dne.

61 Vzhledem k těmto nově obdrženým podkladům ve správním řízení určil Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S132/2013/VZ-6934/2013/522/LKo ze dne 17.4.2013 účastníkům řízení lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, a zároveň účastníkům řízení prodloužil lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Doplnění návrhu ze dne 26.4.2013

62 Dne 29.4.2013 obdržel Úřad od navrhovatele doplnění návrhu ze dne 26.4.2013. Navrhovatel ve svém doplnění návrhu nově namítá, že vybraný uchazeč předložil v nabídce nekompletní kopii technického průkazu vozidla, ve kterém záměrně chybí část prokazující vybavení vozidla požadovanou hydraulickou rukou. Navrhovatel dále přikládá fotografii uvedeného vozidla, ze které vyvozuje, že vozidlo v současné době hydraulickou rukou vybaveno není. Navrhovatel dále konstatuje, že vybraný uchazeč v nabídce předložil v jednom případě zastaralou kopii technického průkazu vozidla. Navrhovatel žádá Úřad, aby si od vybraného uchazeče vyžádal originály technických průkazů těchto vozidel.

Doplnění vyjádření zadavatele ze dne 29.4.2013

63 Dne 30.4.2013 obdržel Úřad od zadavatele doplnění vyjádření zadavatele ze dne 29.4.2013, ve kterém zadavatel k požadavku přehledu technických a provozních zařízení konstatuje, že si nemohl ověřit, zda jsou odvozní soupravy skutečně vybaveny hydraulickou rukou nebo zda má vybraný uchazeč předmětné odvozní soupravy ve vlastnictví, přičemž požadavek vlastnictví odvozních souprav ani v zadávacích podmínkách nevyžadoval. Zadavatel dále tvrdí, že vybraný uchazeč splnil tento kvalifikační předpoklad již čestným prohlášením i bez předložení subdodavatelské smlouvy.

64 Zadavatel konstatuje, že když vybraný uchazeč uvedl v seznamu významných služeb na jednom místě „výroba dříví“ namísto přepravy, jedná se formální pochybení, neboť na ostatních místech seznamu významných služeb i v dalších dokladech v nabídce je již uvedena přeprava dříví.

65 Skutečnost, že vybraný uchazeč doručil požadovaná osvědče­ní podepsaná v lednu 2013, nepovažuje zadavatel za pochybení, skutečnost, že osvědčení byla podepsána po datu podání na­bídek, dle názoru zadavatele nesnižuje vypovídací hodnotu těchto osvědčení.

66 K mimořádně nízké nabídkové ceně vybraného uchazeče zadavatel odkazuje na svá předchozí vyjádření, že uvedené ceny jsou ceny obdobné, za které vybraný uchazeč realizuje přepravu dřevní hmoty na divizi Plumlov, přičemž vybraný uchazeč i zadavatel kalkulovali s cenami zohledňujícími navýšení cen pohonných hmot.

67 Zadavatel dále konstatuje, že pouze jednotková cena uvedená v pásmovém ceníku za přepravu 1 m3 dřevní hmoty na vzdálenost 61 až 260 km je cenou nezvyklou, při jejímž uplatňování vybraný uchazeč nemůže generovat zisk. Zadavatel se však domnívá, že tato cena nemá na celkovou nabídkovou cenu podstatný vliv.

Další průběh správního řízení

68 Vzhledem k obdržené žádosti vybraného uchazeče a nově obdrženým podkladům ve správním řízení Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S132/2013/VZ-8075/2013/522/LKo ze dne 2.5.2013 prodloužil účastníkům řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Doplnění vyjádření zadavatele ze dne 9.5.2013

69 Dne 9.5.2013 obdržel Úřad doplnění vyjádření zadavatele z téhož dne, ve kterém zadavatel shrnul svou předchozí argumentaci a nad její rámec podotknul, že navrhovatel nevyužil svého práva, aby se v rámci zadávacího řízení seznámil s tím, jakým způsobem vybraný uchazeč splnil technické kvalifikační předpoklady a informaci, že jedno vozidlo uvedené v čestném prohlášení vybraného uchazeče není vybaveno hydraulickou rukou, navrhovatel zadavateli neoznámil ve svých námitkách.

Doplnění vyjádření vybraného uchazeče ze dne 9.5.2013

70 Dne 10.5.2013 obdržel Úřad vyjádření vybraného uchazeče ze dne 9.5.2013, ve kterém shrnuje svá předchozí tvrzení, ztotožňuje se závěry zadavatele ve vztahu k subdodavatelské smlouvě, k otázce vlastnictví odvozních souprav a závěrech týkající se posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny.

71 Vybraný uchazeč dále konstatuje, že předmětné vozidlo hydraulickou ruku v současné době nemá, avšak vybraný uchazeč má hydraulickou ruku k dispozici a v případě potřeby provede její okamžitou montáž na odvozní soupravu.

Doplnění  návrhu ze dne 10.5.2013

72 Dne 10.5.2013 obdržel Úřad doplnění návrhu navrhovatele z téhož dne, ve kterém navrhovatel shrnuje a rozvíjí svou předchozí argumentaci k namítaným skutečnostem, nadto poukazuje na skutečnost, že vybraný uchazeč musel dle požadavku v zadávací dokumentaci disponovat odvozními soupravami vybavené hydraulickou rukou již v době podpisu čestného prohlášení.

73 Dále se dále navrhovatel domnívá, že zadavatel nedostatečně přezkoumal obsah technických průkazů vozidel v příloze návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky v nabídce vybraného uchazeče, neboť z technického průkazu vozidla jednoho vozidla vyplývá, že toto vozidlo hydraulickou rukou vybaveno není.

74 Dále navrhovatel konstatuje, že Zdůvodnění MNNC vybraného uchazeče není dostačující, je příliš obecné a neuvádí žádné objektivní příčiny takto nízké nabídkové ceny, ani nenabízí žádné důkazy pro prokázání svých tvrzení, zejména např. důkazy o zpětném vytížení odvozních souprav. Z tohoto důvodu měla hodnotící komise dle navrhovatele posoudit jeho zdůvodnění jako neopodstatněné a nabídku dle § 77 odst. 6 zákona vyřadit.

Závěry Úřadu

75 Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů a vyjádření předložených účastníky řízení a na základě vlastních zjištění konstatuje, že zadavatel při posouzení výše nabídkové ceny vybraného uchazeče ve vztahu k předmětu veřejné zakázky nepostupoval v souladu se zákonem.

76 Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

K oprávněnosti návrhu

77 Podle § 110 odst. 1 zákona při zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek či v soutěži o návrh může kterýkoliv dodavatel, který má nebo měl zájem na získání určité veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, zadavateli podat zdůvodněné námitky.

78 Z § 110 odst. 7 zákona vyplývá, že se námitky podávají písemně. V námitkách musí stěžovatel uvést, kdo je podává, proti kterému úkonu zadavatele směřují a v čem je spatřováno porušení zákona. Námitky neobsahující náležitosti podle tohoto odstavce zadavatel odmítne a bezodkladně písemně uvědomí o této skutečnosti stěžovatele. Podání námitek řádně a včas je podmínkou pro podání návrhu na přezkoumání postupu zadavatele ve stejné věci. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 114 odst. 2 zákona může stěžovatel podat bez předchozího podání námitek.

79 Podle § 114 odst. 3 zákona, návrh vedle obecných náležitostí podání musí obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 115 a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4 zákona.

80 Podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona Úřad návrh zamítne, pokud nebyl podán oprávněnou osobou.

81 Úřad konstatuje, že jak vyplývá z obsahu Námitek, navrhovatel ve vztahu k posouzení prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. h) zákona vybraným uchazečem namítal pouze nesprávnost posouzení dílčí části tohoto kvalifikačního předpokladu spočívající v požadavku zadavatele na vybavení odvozních souprav monitorovacím systémem GPS. Úřad dále uvádí, že s výjimkou posouzení prokázání splnění výše uvedeného dílčího požadavku navrhovatel v Námitkách ve vztahu k posouzení prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. h) zákona vybraným uchazečem neuvedl jiný postup zadavatele, v němž by spatřoval porušení zákona.

82 V Námitkách tudíž navrhovatel nenamítal nesprávnost posouzení prokázání splnění požadavku zadavatele na vybavení odvozní soupravy hydraulickou rukou, výše uvedené skutečnosti navrhovatel poprvé namítal až v rámci následných doplnění svého návrhu v rámci správního řízení před Úřadem.

83 Vzhledem k tomu, že podmínkou pro podání návrhu je řádné a včasné podání námitek, přičemž jak uvedl Úřad výše, v případě posouzení prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 2 písm. h) zákona vybraným uchazečem, s výjimkou posouzení prokázání splnění požadavku zadavatele na vybavení odvozních souprav monitorovacím systémem GPS, a v případě posouzení splnění požadavku na vybavenost odvozní soupravy hydraulickou rukou, tomu tak nebylo, Úřad konstatuje, že návrh v těchto částech nebyl podán oprávněnou osobou. Úřad proto podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona návrh ve výše uvedených částech zamítl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

84 S ohledem na výše uvedené skutečnosti Úřad neprovedl důkaz navrhovaný navrhovatelem týkající se požadavku na předložení originálů technických průkazů vozidel vybraného uchazeče, jelikož tento důkazní prostředek se vztahoval ke skutečnostem, jejichž přezkumem se Úřad z důvodu neoprávněnosti části návrhu nezabýval, a jako takový se stal proto bezpředmětným.

Ke splnění kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona

85 Podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na služby může veřejný zadavatel požadovat seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech a v případě oblasti obrany nebo bezpečnosti v posledních 5 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být

1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

86 Podle § 59 odst. 4 zákona veřejný zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené veřejným zadavatelem. Skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musejí nastat ve lhůtě podle § 52 zákona.

87 Podle § 52 věty první zákona v otevřeném řízení a ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

88 V bodu 4.3 zadávací dokumentace zadavatel požadoval k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů předložení seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Přílohou seznamu měl být podle zadávacích podmínek doklad podle ustanovení § 56 odst. 2 písm. a) zákona. Za významnou službu zadavatel pro účely prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu zadavatel považoval služby spočívající v přepravě dřevní hmoty s využitím odvozních souprav v souhrnném objemu minimálně 400 000 m3 přepravované dřevní hmoty za poslední 3 roky.

89 Vybraný uchazeč předložil v nabídce čestné prohlášení o provedených významných službách ze dne 9.11.2012 a osvědčení objednatelů o realizaci významných služeb. Zadavatel vybraného uchazeče dále žádostí ze dne 15.1.2013 vyzval podle § 59 odst. 4 zákona k objasnění, neboť ve výše uvedeném prohlášení byl uveden nesprávný časový rozsah realizace významných služeb.

90 Své pochybení vybraný uchazeč napravil tím, že dne 24.1.2013 předložil zadavateli nové čestné prohlášení o provedených významných službách a nová osvědčení objednatelů o realizaci významných služeb, přičemž toto již splňovalo veškeré náležitosti, které zadavatel v zadávací dokumentaci požadoval.

91 Stěžejní námitka navrhovatele pak spočívala ve faktu, že opravné čestné prohlášení bylo vyhotoveno až po termínu pro podání nabídky, přičemž navrhovatel má za to, že tento postup nebyl v souladu s § 59 odst. 4 zákona.

92 K předložení nových dokladů v rámci vysvětlení podle § 59 odst. 4 zákona uvádí Úřad následující. V předmětném případě vybraný uchazeč předložil v rámci vysvětlení podle § 59 odst. 4 zákona dodatečné čestné prohlášení o provedených významných službách ze dne 23.1.2013 a dodatečné osvědčení objednatelů, která prokazují, pro splnění kvalifikace rozhodnou skutečnost, že dodavatel v období od 12.11.2009 do 12.11.2012 realizoval zadavatelem požadovaný minimální objem přepravené dřevní hmoty, přičemž tato skutečnost nastala ve lhůtě pro podání nabídek, kterou zadavatel stanovil do dne 12.11.2012.

93 Soulad tohoto postupu se zákonem lze dovodit z prostého gramatického výkladu ustanovení § 59 odst. 4 zákona. Ten ve své poslední větě odkazuje na ustanovení § 52 zákona, ze kterého vyplývá, že pro posouzení splnění kvalifikační požadavku není rozhodné, kdy bylo čestné prohlášení vypracováno, ale kdy nastaly skutečnosti, které jsou tímto prohlášením ověřovány. Ostatně, pokud by bylo pro posouzení rozhodné datum vypracování čestného prohlášení, jak tvrdí navrhovatel, institut objasnění podle § 59 odst. 4 zákona by postrádal smysl, protože každé takové objasnění by bylo opožděné.

94 Zadavatel tedy v případě posouzení splnění kvalifikačních předpokladů vybraným uchazečem nepochybil. Zadavatel posoudil splnění kvalifikace vybraným uchazečem, přičemž na základě námitek navrhovatele posouzení následně zopakoval a ověřil veškeré údaje navrhovatelem rozporované. Zadavatel tedy neměl důvod pro vyřazení nabídky, která splňovala veškeré náležitosti podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona kladené na uchazeče zákonem a zadávací dokumentací.

95 Z výše uvedených důvodů se tedy Úřad rozhodl tvrzení stěžovatele týkající se chybného posouzení technického kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona vyhodnotit jako nedůvodná a návrh v tomto bodě zamítnout.

Ke splnění požadavku vybavení odvozních souprav monitorovacím systémem GPS

96 Podle § 56 odst. 2 písm. h) zákona k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na služby může veřejný zadavatel požadovat přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.

97 Podle § 60 odst. 1 zákona dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58 zákona, musí být veřejným zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

98 Zadavatel v bodu 4.3 zadávací dokumentace požadoval k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů předložení přehledu technických a provozních zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici, a to formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Zadavatel dále požadoval, aby předmětný přehled obsahoval seznam odvozních souprav pro přepravu dřevní hmoty vybavených hydraulickou rukou a monitorovacím systémem GPS, které má uchazeč k dispozici a stručný popis těchto odvozních souprav s informací o provedení náprav a uvedením státních poznávacích značek. K prokázání splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu muselo z výše uvedeného seznamu přitom vyplývat, že uchazeč disponuje minimálně 9 odvozními soupravami, které jsou vybaveny hydraulickou rukou a monitorovacím systémem GPS, přičemž minimálně šest vozidel musí být vybaveno pohonem 6x6.

99 Vybraný uchazeč předložil na str. 56 svazku č. 1 nabídky čestné prohlášení ze dne 9.11.2012, že bude mít při realizaci veřejné zakázky k dispozici 10 odvozních souprav pro přepravu dřevní hmoty, přičemž u každé z nich uvedl informaci, že tyto odvozní soupravy jsou vybaveny monitorovacím systémem GPS.

100 Vybraný uchazeč na žádost zadavatele ve vyjádření k podaným námitkám navrhovatele ze dne 20.2.2013 zadavateli opětovně potvrdil, že odvozní soupravy jsou tímto monitorovacím systémem vybaveny. Vybraný uchazeč v čestném prohlášení ze dne 20.2.2013 taktéž předložil potvrzení společnosti Monitoring RC System s.r.o., IČO 27561534, se sídlem Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha (dále jen „Monitoring RC System“), ze kterého vyplývá, že tato společnost poskytuje vybranému uchazeči monitorovací služby.

101 Úřad konstatuje, že zadavatel je povinen námitkami zpochybňované splnění kvalifikace uchazeče ověřit a přezkoumat, pokud zadavatel obdrží kvalifikované a konkrétní námitky zpochybňující pravdivost informací či dokladů o splnění kvalifikace uchazeče, a to za splnění předpokladu, že je zadavatel zároveň schopen si pravdivost těchto údajů adekvátním způsobem ověřit.

102 Navrhovatel spolu se svými námitkami nepředložil žádný důkaz, který by vedl ke zpochybnění pravdivosti čestného prohlášení vybraného uchazeče. Zadavatel si v rámci vyřizování námitek vyžádal potvrzení pravdivosti rozporovaných údajů, přičemž vybraný uchazeč toto potvrdil a zadavatel tak neměl důvod pochybovat o pravdivosti obou čestných prohlášení, která mu vybraný uchazeč předložil.  

103 S ohledem na fakt, že navrhovatel ve svých námitkách, ani ve správním řízení před Úřadem nepředložil žádné relevantní důkazy, zpochybňující že vybraný uchazeč výše uvedený kvalifikační předpoklad nesplnil, rozhodl se Úřad návrh v tomto bodě zamítnout.

K počtu zaměstnanců vybraného uchazeče

104 Dle § 44 odst. 6 zákona si zadavatel může v zadávací dokumentaci vyhradit požadavek, že určitá věcně vymezená část plnění předmětu veřejné zakázky nesmí být plněna subdodavatelem; v takovém případě je zadavatel povinen v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení uvést, že má v úmyslu si tento požadavek vyhradit. Zadavatel však nesmí zcela vyloučit možnost plnit veřejnou zakázku prostřednictvím subdodavatele.

105 Dle § 76 odst. 1 zákona hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona. Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, musí být vyřazeny.

106 Zadavatel vymezil v bodu 7.1 zadávací dokumentace část plnění předmětu veřejné zakázky, která nesmí být plněna subdodavatelem. Zadavatel v tomto bodě stanovil, že veškerá realizace přepravy dřevní hmoty, kde vzdálenost z místa nakládky do místa vykládky nepřekročí 120 km, bude plněna vlastními silami uchazeče, tj. bez využití subdodavatelů.

107 Z obdržené dokumentace vyplývá, že vybraný uchazeč v nabídce, konkrétně v příloze č. 4 návrhu smlouvy o dílo, předložil čestné prohlášení ze dne 9.11.2012, ve kterém se zavazuje, že veškerou přepravu dřevní hmoty do vzdálenosti 120 km bude realizovat vlastními prostředky bez využití subdodavatele.

108 Úřad v průběhu správního řízení neshledal žádnou okolnost, která by nasvědčovala tomu, že vybraný uchazeč má v plánu realizovat tuto část veřejné zakázky pomocí subdodavatelů. Úřad konstatuje, že pouhá spekulace navrhovatele ohledně počtu zaměstnanců vybraného uchazeče (nad to za situace, kdy zadavatel nepožadoval v rámci zadávací dokumentace prokázání určitého počtu zaměstnanců) nemůže založit důvodné pochybnosti ohledně pravdivosti čestného prohlášení. Z těchto důvodů se Úřad rozhodl návrh v tomto bodě zamítnout

K posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny

109 Podle § 6 odst. 1 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

110 Podle § 77 odst. 1 zákona při posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek posoudí hodnotící komise též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si hodnotící komise vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné; zdůvodnění musí být uchazečem doručeno ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeči, pokud hodnotící komise nestanoví lhůtu delší. Hodnotící komise může na žádost uchazeče tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout.

111 Podle § 77 odst. 4 zákona při posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny zohlední hodnotící komise písemné zdůvodnění uchazeče i jeho vysvětlení.

112 Z článku 12 zadávací dokumentace vyplývá, že nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší celková nabídková cena bez daně z přidané hodnoty.

113 Dle článku 8.1 zadávací dokumentace se celková nabídková cena bez DPH vypočítala vynásobením předpokládaného objemu přepravované dřevní hmoty a jednotkových cen, které měli uchazeči zanést do formuláře v příloze č. 1 návrhu smlouvy na realizaci plnění veřejné zakázky. V části C ceníku měli uchazeči uvést jednotkové ceny za přepravu dřevní hmoty z určených lesních správ do míst vykládky, v části E ceníku zadavatel požadoval ocenit jednotkové ceny za přepravu dřevní hmoty v závislosti na určeném přepravním pásmu v kilometrech.

114 Vybraný uchazeč předložil ve své nabídce v části C ceníku souhrnnou nabídkovou cenu 76 229 550,- Kč bez DPH, v části E souhrnnou nabídkovou cenu 763 200,- Kč bez DPH. Vybraný uchazeč uvedl v pásmovém ceníku za přepravu 1 m3 dříví na vzdálenost 61 km až 260 km jednotkovou cenu 20,- Kč bez DPH.

115 Z obdržené dokumentace vyplývá, že hodnotící komise shledala nabídkovou cenu vybraného uchazeče mimořádně nízkou, a proto jej vyzvala žádostí ze dne 12.12.2012 k jejímu zdůvodnění. V předmětné žádosti hodnotící komise konstatovala, že „v příloze č. 1 návrhu smlouvy – Rozpočet zakázky uvedl vybraný uchazeč celkovou nabídkovou cenu 76 992 750,- Kč bez DPH a tuto výši nabídkové ceny hodnotící komise shledala ve vztahu k předmětu veřejné zakázky (tj. k očekáváným výdajům zadavatele za realizaci veřejné zakázky) jako cenu mimořádně nízkou a vyžaduje od uchazeče písemné zdůvodnění takto nízké nabídkové ceny.“

116 Hodnotící komise dále požadovala vysvětlení skutečnosti, že vybraný uchazeč v pásmovém ceníku uvedl ve 20-ti případech na vzdálenost 61 km až 260 km jednotkovou cenu 20,- Kč za přepravu 1 m3 dříví. Hodnotící komise uvedla, že „Tyto jednotkové ceny jsou podle názoru hodnotící komise cenami mimořádně nízkými, navíc uchazeč u kratších kilometrových pásem (od 2 km do 60 km) uvádí jednotkové ceny několikanásobně vyšší. Hodnotící komise tak požaduje i vysvětlení této nejasnosti, totiž, že uchazeč v těchto případech nabízí přepravu dřevní hmoty na delší vzdálenost za výrazně nižší jednotkové ceny než na vzdálenost kratší.“

117 Zadavatel dne 28.12.2012 obdržel od vybraného uchazeče zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny ze dne 27.12.2012. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek vyplývá, že většina členů hodnotící komise zdůvodnění vybraného uchazeče přijala.

118 K postupu zadavatele uvádí Úřad následující. Úřad předně konstatuje, že žádost podle § 77 odst. 1 zákona musí být dostatečně konkrétní a hodnotící komise je v ní povinna vymezit části nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné tak, aby na tuto žádost mohl uchazeč adekvátním způsobem reagovat. Dostatečná určitost žádosti je prvním klíčovým krokem, který následně hodnotící komisi umožňuje kvalifikovaně posoudit uchazečem předložené zdůvodnění výše nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.

119 K interpretaci ustanovení § 77 odst. 1 zákona Úřad odkazuje na svou ustálenou rozhodovací praxi, kde například v rozhodnutí č. j. ÚOHS-S152/2009/VZ-9789/2009/540/LZa/VKu ze dne 10.8.2009 (všechna rozhodnutí Úřadu jsou dostupná na http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti.html) Úřad konstatoval, že „Toto ustanovení je nutno vykládat tak, že nejde jen o oznámení uchazeči, že hodnotící komise považuje jeho nabídkovou cenu za mimořádně nízkou a žádá ho o její zdůvodnění, nýbrž je nutné přesně vymezit, ve vztahu k jakým částem nabídky požaduje vysvětlení, případně i konkrétní způsob, jímž má uchazeč reálnost své nabídky doložit, pokud jej hodnotící komise požaduje.“

120 Výše uvedený závěr vyplývá taktéž z rozhodnutí č. j. ÚOHS-S244/2009-15181/2009/530/JVa ze dne 15.12.2009, ve kterém Úřad konstatoval, že „Zadavatel je povinen svou žádost specifikovat tak, aby bylo uchazeči zřejmé, které části jeho nabídky podstatné pro stanovení výše nabídkové ceny zadavatel zpochybňuje a které části své nabídky má tak tento uchazeč ve vztahu k výši jeho nabídkové ceny dále objasnit. Je nutné, aby se zadavatel opíral o konkrétní skutečnosti, které mají vliv na kalkulaci mimořádně nízké nabídkové ceny.“  V tomto rozhodnutí Úřad dále uvedl, že „Jestliže má být postup zadavatele při posuzování mimořádně nízké nabídkové ceny považován za transparentní a nediskriminační, je nutné, aby žádost zadavatele o odůvodnění této ceny obsahovala i kvalifikovaný rozbor skutečností obsažených v nabídce, a to konkrétních skutečností, které vyvolávají u zadavatele pochybnosti o realizovatelnosti nabídky předložené uchazečem. Pouze na takovým způsobem zpracovanou žádost o odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny může pak uchazeč poskytnout odpovídající informace, ze kterých bude vyplývat, zda je či není jeho nabídka za uvedených finančních podmínek realizovatelná. V opačném případě by se uchazeč o veřejnou zakázku dostal do pozice, kdy by prakticky nevěděl, s čím se má ve svém vysvětlení vypořádat a k jakým částem nabídky se má vyjádřit.“

121 Úřad zdůrazňuje, že pokud hodnotící komise shledá nabídkovou cenu uchazeče mimořádně nízkou, je povinna si vyžádat její zdůvodnění způsobem, který jí umožní kvalifikovaně posoudit, a následně transparentně a přezkoumatelně rozhodnout o oprávněnosti výše nabídkové ceny. Tuto povinnost má hodnotící komise nejen v případě, kdy uchazeče pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu vyloučí, ale i tehdy, kdy zdůvodnění uchazeče přijme. V opačném případě totiž nelze považovat kroky zadavatele za transparentní a přezkoumatelné.

122 Zásada transparentnosti je jedním ze základních principů zákona o veřejných zakázkách. Požadavek na transparentnost celého procesu zadávání veřejné zakázky pak s sebou jednoznačně nese povinnost zadavatele postupovat tak, aby nevznikaly žádné pochyby ohledně transparentnosti a rovnosti zadávacího procesu.

123 S ohledem na přezkum mimořádně nízké nabídkové ceny se pak zásada transparentnosti projevuje v požadavku na co nejúplnější a nejkomplexnější rozbor skutečností, na základě kterých zadavatel požaduje nabídku uchazeče za mimořádně nízkou (jak Úřad konstatoval ve výše citovaném rozhodnutí č. j. ÚOHS-S244/2009-15181/2009/530/JVa ze dne 15.12.2009). Pouze na základě takto konkrétního rozboru důvodů, které zadavatele vedly k podezření na mimořádně nízkou nabídkovou cenu, je uchazeč schopen přesně a konkrétně vysvětlit okolnosti své cenové nabídky, které je následně podkladem pro argumentaci zadavatele, zda mimořádně nízká nabídková cena v nabídce je či není. Postup zadavatele, který uvedené prvky neobsahuje, bude a contrario nutně netransparentní a zadávací řízení tak bude bez dalšího stiženo vadou. 

124 Ke skutkovému stavu projednávaného případu Úřad konstatuje, že  hodnotící komise v  žádosti ze dne 12.12.2012 požadovala po vybraném uchazeči vysvětlení dvou skutečností. V první části žádosti požadovala vysvětlení vybraného uchazeče, proč je jeho celková nabídková cena mimořádně nízká, ve druhé části požadovala vysvětlení konkrétní cenové položky.

125 Hodnotící komise v první části žádosti neoznačila konkrétní části nabídky vybraného uchazeče, jež považuje za podstatné pro výši nabídkové ceny, tedy ty, které hodnotící komise zpochybňuje a které má vybraný uchazeč na základě její žádosti objasnit. Pouze obecně uvedla, že celkovou nabídkovou cenu uchazeče považuje za mimořádně nízkou.

126 Ve druhé části žádosti komise specifikovala jednu konkrétní položku – jednotkovou cenu 20,- Kč za přepravu 1 m3 dřevní hmoty na vzdálenost 61 km až 260 km, kterou považovala za mimořádně nízkou.

127 Ačkoli hodnotící komise požadovala zdůvodnění ceny výše uvedené položky, poté, co obdržela vysvětlení vybraného uchazeče, se samotným zdůvodněním položky nezabývala a v odůvodnění akceptace mimořádně nízké nabídkové ceny k ceně předmětné položky uvedla, že ačkoli je cena vybraného uchazeče u položky nezvyklá, „mělo by se jednat ve vztahu k celkovému objemu zakázky o zcela marginální záležitost, neboť zadavatel předpokládal v těchto pásmech za dobu plnění veřejné zakázky přepravit pouze 7 560 m3 dříví, tedy cca 1,8 % celkového objemu plnění zakázky. Z tohoto pohledu hodnotící komise shledala tuto skutečnost nevýznamnou vzhledem k faktu, že v případě vyřazení této nabídky by zadavatel pořizoval plnění o cca 20 mil. Kč dráže (…)“.

128 Úřad dále uvádí, že zadavatel použil obdobnou argumentaci i v rámci správního řízení, kdy v doplnění vyjádření zadavatele ze dne 29.4.2013 konstatoval, že jednotková cena vybraného uchazeče uvedená v pásmovém ceníku za přepravu 1 m3 dřevní hmoty na vzdálenost 61 až 260 km je sice cenou nezvyklou, při jejímž uplatňování vybraný uchazeč nemůže generovat zisk, avšak tato cena nemá dle jeho názoru na celkovou nabídkovou cenu podstatný vliv.

129 Z výše uvedeného Úřad dovozuje, že ačkoliv se zadavatel uchazeče dotazoval na konkrétní položku jeho cenové nabídky, následně k ní v hodnocení přistupoval tak, že tato položka byla natolik marginální, že se jí dále nezabýval. Úřad tedy uzavírá, že na základě vlastního vyjádření zadavatele posuzoval žádost o vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny tak, jako by tento bod nebyl vznesen, protože sám zadavatel v řízení před Úřadem potvrdil, že tento bod nebyl předmětem jeho posouzení. Podstata procesu posuzování mimořádně nízké nabídkové ceny se totiž ze strany zadavatele týkala pouze bodu prvního tedy celkové mimořádně nízké nabídkové ceny.

130 Vzhledem ke skutečnosti, že první část Žádosti ze dne 12.12.2012 je obecného charakteru a neodkazuje na žádnou konkrétní část nabídky vybraného uchazeče, která je pro výši nabídkové ceny podstatná, přičemž druhá část této žádosti sice označení konkrétní položky obsahuje, avšak zadavatel opakovaně argumentuje, že předmětná položka je vzhledem k celkové ceně plnění marginální a nedůležitá, dospěl Úřad k závěru, že žádost ze dne 12.12.2012 o vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny vybraného uchazeče nebyla dostatečně konkrétní a neobsahovala v rozporu s § 77 odst. 1 zákona vymezení částí nabídky, jež jsou podstatné pro výši nabídkové ceny a jež hodnotící komise požaduje vysvětlit.

131 Úřad pro úplnost uvádí, že samotné posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny zadavatelem nebylo předmětem jeho přezkumu. Netransparentnost vznikla již ve fázi, kdy se zadavatel uchazeče na mimořádně nízkou nabídkovou cenu dotazoval a veškeré další úkony, které na tento netransparentní úkon navazují (jak odpověď uchazeče, tak posouzení nabídky), jsou nutně stiženy vadou spočívající v netransparentnosti (srov. bod 124 tohoto rozhodnutí).

132 S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že zadavatel nedodržel postup stanovený v § 77 zákona, v návaznosti na porušení ustanovení § 6 odst. 1 zákona tím, že hodnotící komise postupovala netransparentně, když v žádosti o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny vybraného uchazeče nespecifikovala části nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné.

133 Úřad konstatuje, že pokud by hodnotící komise žádost o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny konkretizovala a přesně identifikovala pro výši nabídkové ceny podstatné části nabídky, nelze vyloučit, že by hodnotící komise mohla zdůvodnění vybraného uchazeče posoudit jako neopodstatněné, a vítěznou nabídkou se tak mohla stát nabídka odlišná od nabídky vybraného uchazeče.

134 Výše uvedený postup hodnotící komise proto mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, jelikož se zadavatel dopustil tohoto netransparentního postupu ve vztahu k vybranému uchazeči, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. Úřad proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí.

135 Úřad současně konstatuje, že vzhledem ke skutečnosti, že navrhovateli vyhověl v této části návrhu, považuje provedení navrhovatelem požadovaného důkazu - znalecký posudek k posouzení přiměřenosti výše nabídkové ceny vybraného uchazeče, za nadbytečný.

Uložení nápravného opatření

136 Dle ustanovení § 118 odst. 1 zákona uloží Úřad nápravné opatření tím, že zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele, nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

137 Úřad v průběhu správního řízení zjistil, že zadavatel nedodržel postup stanovený v § 77 odst. 1 zákona v návaznosti na porušení ustanovení § 6 odst. 1 zákona tím, hodnotící komise postupovala netransparentně, když v žádosti o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny vybraného uchazeče nespecifikovala části nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné.

138 Nedodržení zákonem stanoveného postupu ze strany zadavatele mohlo podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, jelikož se zadavatel dopustil tohoto netransparentního postupu ve vztahu k vybranému uchazeči, a není tak s ohledem na netransparentnost jeho postupu přezkoumatelné, zda byl vybrán v souladu se zákonem.

139 Úřad uvádí, že při rozhodování podle § 118 odst. 1 zákona je povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, jaké nápravné opatření má zvolit k dosažení nápravy stavu, a to při dodržení základních zásad zadávacího řízení, tj. zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace uchazečů o veřejné zakázky.

140  Vzhledem k tomu, že v šetřeném případě zadavatel nedodržel postup stanovený zákonem a nezákonný postup uvedený pod výroku III. rozhodnutí mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, přičemž dosud nedošlo k uzavření smlouvy, rozhodl Úřad o zrušení všech úkonů zadavatele souvisejících s posouzením výše nabídkové ceny vybraného uchazeče ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, které byly zaznamenány v protokolu o jednání hodnotící komise č. 6 ze dne 4.1.2013, v odůvodnění rozhodnutí členů hodnotící komise o akceptaci zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny vybraného uchazeče ze dne 4.1.2013, v protokolu o jednání hodnotící komise č. 8 a ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 1.2.2013, a současně Úřad rozhodl o zrušení všech následujících úkonů učiněných zadavatelem v předmětném zadávacím řízení včetně rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 4.2.2013 tak, jak je uvedeno ve výroku IV. tohoto rozhodnutí.

Náklady řízení

141 Podle § 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 zákona též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení (dále jen „náklady řízení“). Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí předpis. Vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách (dále jen „vyhláška“), stanoví v § 1 odst. 1 vyhlášky, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši 30 000,- Kč.

142 Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím byly zrušeny všechny úkony související s posouzení a hodnocením nabídek tak, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí, a zadávací řízení bylo vráceno do stavu před posouzením a hodnocením nabídek, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku V. tohoto rozhodnutí.

143 Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2013000132.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1 Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha

2 Mgr. Marian Jeřábek, Jakubské náměstí 580/4, 602 00 Brno

3 RM FOREST lesní společnost s.r.o., Pitínská 1015, 687 71 Bojkovice

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz