Rozhodnutí: S357/2013/VZ-14526/2013/521/HKu

Instance I.
Věc Provozování a servis železničního telekomunikačního majetku
Účastníci
  1. Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace
  2. ČD – Telematika a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 28. 8. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení  B

 

Č. j.: ÚOHS-S357/2013/VZ-14526/2013/521/HKu

 

9. srpna 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 6. 6. 2013 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

· zadavatel – Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město,

· navrhovatel – ČD – Telematika a. s., IČO 61459445, se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3,

ve věci nadlimitní veřejné zakázky „Provozování a servis železničního telekomunikačního majetku“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 4. 10. 2012 pod ev. č. 233906 ve znění oprav uveřejněných dne 23. 11. 2012 a uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 10. 10. 2012 pod ev. č. 2012/S 195-321419,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele – ČD – Telematika a. s., IČO 61459445, se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 – ze dne 6. 6. 2013 se stala zjevně bezpředmětnou.

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek (dále jen „Úřad“ a „zákon“), dne 6. 6. 2013 obdržel návrh navrhovatele – ČD – Telematika a. s., IČO 61459445, se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Provozování a servis železničního telekomunikačního majetku“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 4. 10. 2012 pod ev. č. 233906 ve znění oprav uveřejněných dne 23. 11. 2012 a uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 10. 10. 2012 pod ev. č. 2012/S 195-321419.

2. Dnem 6. 6. 2013, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona a § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle ustanovení § 116 zákona jsou:

o zadavatel,

o navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S357/2013/VZ-10841/2013/521/HKu ze dne 11. 6. 2013. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S357/2013/VZ-10852/2013/521/HKu z téhož dne účastníkům řízení stanovil lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit svá stanoviska v řízení a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí. Dále Úřad tímto usnesením stanovil zadavateli lhůtu k provedení úkonu – podání informace o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení. Usnesením č. j. ÚOHS-S357/2013/VZ-11655/2013/521/HKu ze dne 21. 6. 2013 Úřad stanovil zadavateli lhůtu k provedení úkonu – předložení dokumentace o veřejné zakázce podle § 17 písm. w) zákona a zaslání vyjádření k obdrženému návrhu.

5. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S357/2013/VZ-12044/2013/521/HKu ze dne 26. 6. 2013 o předběžném opatření Úřad ve výroku I. zadavateli nařídil z moci úřední zákaz uzavřít smlouvu v šetřeném zadávacím řízení. Úřad současně předmětným rozhodnutím o předběžném opatření ve výroku II. zamítnul návrh navrhovatele na nařízení předběžného opatření spočívající v pozastavení zadávacího řízení.

6. Usnesením č. j. ÚOHS-S357/2013/VZ-13087/2013/521/HKu ze dne 16. 7. 2013 Úřad stanovil zadavateli lhůtu k provedení úkonu – předložení kompletní dokumentace o veřejné zakázce podle § 17 písm. w) zákona a zaslání vyjádření k obdrženému návrhu.

7. Dne 31. 7. 2013 obdržel Úřad od zadavatele rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení ze dne 26. 7. 2013. Dne 31. 7. 2013 bylo oznámení o zrušení zadávacího řízení uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek.

8. Podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), správní orgán řízení o žádosti usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

9. Jelikož v průběhu správního řízení zadavatel předmětné zadávací řízení zrušil, zanikla tak veřejná zakázka, která měla být Úřadem přezkoumána. Návrh se tak stal zjevně bezpředmětným, a Úřad proto rozhodl o zastavení řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1. Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

2. ČD – Telematika a. s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz