číslo jednací: S220/2013/VZ-8586/2013/522/JCh

Instance I.
Věc Likvidace CHÚ Stráž pod Ralskem
Účastníci
  1. DIAMO, státní podnik
  2. AWT Rekultivace, a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 13. 6. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení 336 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S220/2013/VZ-8586/2013/522/JCh

 

27. května 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 15. 4. 2013 na návrh ze dne 12. 4. 2013, jehož účastníky jsou

· zadavatel – DIAMO, státní podnik, IČO 00002739, se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem,

· navrhovatel – AWT Rekultivace, a. s., IČO 47676175, se sídlem Dělnická 41/884, 735 64 Havířov,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vymezené obsahem návrhu učiněných při zadávání veřejné zakázky „Likvidace CHÚ Stráž pod Ralskem“ zadávané v užším řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 26. 3. 2012 a bylo uveřejněno dne 28. 3. 2012 pod ev. č. 210942 ve znění oprav ze dne 19. 4. 2012, dne 9. 8. 2012, dne 21. 9. 2012, dne 11. 10. 2012 a dne 7. 11. 2012 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 6. 4. 2012 pod evidenčním číslem 2012/S 68-111636, vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – AWT Rekultivace, a. s., IČO 47676175, se sídlem Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – vzal dne 6. 5. 2013 svůj návrh ze dne 12. 4. 2013 zpět.

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 15. 4. 2013 návrh navrhovatele – AWT Rekultivace, a. s., IČO 47676175, se sídlem Dělnická 41/884, 735 64 Havířov (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – DIAMO, státní podnik, IČO 00002739, se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Likvidace CHÚ Stráž pod Ralskem“ zadávané v užším řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 26. 3. 2012 a bylo uveřejněno dne 28. 3. 2012 pod ev. č. 210942 ve znění oprav ze dne 19. 4. 2012, dne 9. 8. 2012, dne 21. 9. 2012, dne 11. 10. 2012 a dne 7. 11. 2012 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 6. 4. 2012 pod evidenčním číslem 2012/S 68-111636.

2. Dnem 15. 4. 2013, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

o zadavatel,

o navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S220/2013/VZ-7254/2013/522/JCh ze dne 2. 5. 2013. Usnesením č. j. ÚOHS-S220/2013/VZ- 7255/2013/522/JCh ze dne 2. 5. 2013 Úřad účastníkům řízení stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.

5. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S220/2013/VZ-8352/2013/522/JCh ze dne 6. 5. 2013 Úřad nařídil předběžné opatření, kterým zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu v šetřeném zadávacím řízení.

6. Dne 7. 5. 2013 obdržel Úřad podání navrhovatele ze dne 6. 5. 2013, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 12. 4. 2013.

7. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

8. S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal svůj návrh zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

Obdrží

  1. DIAMO, s. p., Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
  2. AWT Rekultivace, a. s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz