číslo jednací: S522/2012/VZ-13489/2013/522/ASh

Instance I.
Věc Měření návštěvnosti a analýza uživatelského chování návštěvníků serveru vlada.cz
Účastníci
  1. Úřad vlády České republiky
  2. eMerite, s.r.o.
  3. Dobrý web, s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 7. 8. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení 107 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S522/2012/VZ-13489/2013/522/ASh

 

17. července 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle ustanovení § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 5. 9. 2012 na základě návrhu ze dne 28. 8. 2012, jehož účastníky jsou

· zadavatel – Česká republika – Úřad vlády České republiky, IČO 00006599, se sídlem nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1,

· navrhovatel – eMerite, s.r.o., IČO 26708825, se sídlem Pernerova 635/57, 186 00 Praha – Karlín, zastoupený ve správním řízení na základě plné moci ze dne 31. 8. 2012, JUDr. Jindřiškou Kořínkovou, advokátkou, IČO 73629740, se sídlem Václavské nám. 33 / 823, 110 00 Praha 1,

· vybraný uchazeč – Dobrý web, s.r.o., IČO 24724505, se sídlem Milady Horákové 116/109, 160 00 Praha 6 – Hradčany,

ve věci veřejné zakázky malého rozsahu „Měření návštěvnosti a analýza uživatelského chování návštěvníků serveru vlada.cz“, vyhlášené formou výzvy, jež byla uveřejněna dne 30. 7. 2012 pod č. j. 10931/2012 na internetovém portálu zadavatele www.gemin.cz,

rozhodl takto:

Správní řízení se podle § 117a písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť s podáním návrhu nebyla složena kauce podle § 115 odst. 1 citovaného zákona a navrhovatel – eMerite, s.r.o., IČO 26708825, se sídlem Pernerova 635/57, 186 00 Praha – Karlín, zastoupený ve správním řízení na základě plné moci ze dne 31. 8. 2012, JUDr. Jindřiškou Kořínkovou, advokátkou, IČO 73629740, se sídlem Václavské nám. 33 / 823, 110 00 Praha 1 – kauci nesložil ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ani do vydání rozhodnutí o zastavení správního řízení.

Odůvodnění

I. Zadávací řízení

1. Česká republika – Úřad vlády České republiky, IČO 00006599, se sídlem nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 (dále jen „zadavatel“), zveřejnil dne 30. 7. 2012 na internetovém portálu zadavatele www.gemin.cz výzvu č. j. 10931/2012 k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu bylo poskytnutí služby měření návštěvnosti stránek vlada.cz, příprava měřících kódů, konzultační činnosti při nasazení měřících kódů a zpracování poradenských analýz uživatelského chování návštěvníků za každých uplynulých 12 měsíců.

3. Z protokolu o výběru dodavatele ze dne 13. 8. 2012 vyplývá, že zadavatel obdržel 3 nabídky. Dne 13. 8. 2013 rozhodl zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče – Dobrý web, s.r.o., IČO 24724505, se sídlem Milady Horákové 116/109, 160 00 Praha 6 – Hradčany (dále jen „vybraný uchazeč“).

4. Dopisem ze dne 28. 8. 2012 zaslal navrhovatel –  eMerite, s.r.o., IČO 26708825, se sídlem Pernerova 635/57, 186 00 Praha – Karlín, zastoupený ve správním řízení na základě plné moci ze dne 31. 8. 2012, JUDr. Jindřiškou Kořínkovou, advokátkou, IČO 73629740, se sídlem Václavské nám. 33 / 823, 110 00 Praha 1 Kyjov (dále jen „navrhovatel“) – Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v předmětné veřejné zakázce, který Úřad obdržel dne 5. 9. 2012. Dnem 5. 9. 2012 tedy bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání úkonů zadavatele.

II. Obsah návrhu

5. Navrhovatel ve svém podání namítá, že zadavatel porušil při výběru nejvhodnější nabídky zásadu rovného zacházení zakotvenou v § 6 zákona, neboť se neřídil pouze samotnými nabídkami uchazečů, ale nechal se ovlivnit publikovanými články o informačních technologiích.

III. Vyjádření zadavatele

6. Zadavatel ve svém vyjádření ze dne 21. 9. 2012, jež bylo Úřadu doručeno téhož dne, k domnělému porušení zákona konstatoval, že byl zvolen postup stanovení povinných parametrů a volitelných parametrů, kdy plnění volitelných parametrů bylo ohodnoceno škálou uvedenou v dokumentaci. Díky nastavení parametrů se zakázky mohli účastnit dodavatelé s různými měřícími aplikacemi a nebyla tedy preferována žádná konkrétní aplikace pro měření návštěvnosti. Zadavatel je přesvědčen, že postupoval zcela v souladu se zákonem.

7. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

•  zadavatel,

•  navrhovatel,

•  vybraný uchazeč.

8. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S522/2012/VZ-17320/2012/511/ASh ze dne 17. 9. 2012. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S522/2012/VZ-17349/2012/511/ASh ze dne 17. 9. 2012 stanovil účastníkům řízení lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit svá stanoviska v řízení, a dále lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí. Úřad tímto usnesením stanovil navrhovateli též lhůtu k doplnění návrhu o doklad o složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona na účet Úřadu, a to do sedmi dnů ode dne doručení tohoto usnesení. Dále Úřad tímto usnesením stanovil zadavateli lhůtu k předložení dokumentace o veřejné zakázce a k zaslání vyjádření k obdrženému návrhu.

9. Proti usnesení č. j. ÚOHS-S522/2012/VZ-17349/2012/511/ASh ze dne 17. 9. 2012 podal navrhovatel rozklad ze dne 24. 9. 2012, který byl Úřadu doručen dne 25. 9. 2012. V rozkladu se navrhovatel domáhá zrušení napadaného usnesení. Dále navrhovatel navrhuje, aby odvolací orgán rozhodl tak, že povinnost doložit doklad o složení kauce se navrhovateli neukládá.

10. Rozhodnutím předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R273/2012/VZ-10191/2013/310/JHr ze dne 3. 6. 2013 bylo potvrzeno napadené usnesení č. j. ÚOHS-S522/2012/VZ-17349/2012/511/ASh ze dne 17. 9. 2012 a podaný rozklad ze dne 24. 9. 2012 byl zamítnut. Rozhodnutí předsedy Úřadu nabylo právní moci dne 5. 6. 2013.

IV. Závěry Úřadu

11. Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že spolu s návrhem na přezkoumání úkonů zadavatele ve věci předmětné veřejné zakázky, ani později poté, co Úřad navrhovatele usnesením ze dne 17. 9. 2012 vyzval, nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona, a proto správní řízení podle § 117a  písm. b) zákona zastavil. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

12. Návrh musí podle ustanovení § 114 odst. 3 zákona vedle obecných náležitostí podání, obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je mimo jiné doklad o složení kauce podle § 115 zákona.

13. Podle § 115 odst. 1 zákona je navrhovatel s podáním návrhu povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 2 000 000 Kč. V případě, že není možné stanovit nabídkovou cenu navrhovatele, nebo že nabídková cena, která je předmětem hodnocení, je při zadávání rámcové smlouvy stanovena pouze jako cena za jednotku plnění nebo v případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy, je navrhovatel povinen složit 100 000 Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese. 

14. Podle § 117a odst. b) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem

15. Vzhledem k tomu, že součástí návrhu navrhovatele nebyl doklad o složení kauce na účet Úřadu, a ani z bankovních výpisů Úřadu nevyplývalo, že kauce byla na jeho účet složena, stanovil Úřad navrhovateli usnesením č. j. ÚOHS-S522/2012/VZ-17349/2012/511/ASh ze dne 17. 9. 2012 lhůtu k doložení dokladu o složení kauce do sedmi dnů ode dne doručení tohoto usnesení. Zároveň Úřad navrhovatele v odůvodnění usnesení upozornil na skutečnost, že jestliže ve stanovené lhůtě kauci na účet Úřadu nesloží, Úřad podle § 117a písm. b) zákona zahájené správní řízení zastaví.

16. Shora citované usnesení Úřadu bylo navrhovateli doručeno dne 17. 9. 2012. Lhůta k doplnění návrhu o doklad o složení kauce podle ustanovení § 115 odst. 1 zákona marně uplynula dne 24. 9. 2012, přičemž navrhovatel v této lhůtě ani později kauci nesložil.

17. Úřad proto konstatuje, že navrhovatel nesložil kauci na účet Úřadu ani s podáním návrhu, ani ve lhůtě stanovené Úřadem usnesením č. j. ÚOHS-S522/2012/VZ-17349/2012/511/ASh ze dne 17. 9. 2012 a nedodržel tak zákonem stanovenou podmínku pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

18. S ohledem na výše uvedené proto Úřad rozhodl podle § 117a písm. b) zákona o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

Obdrží

1. Česká republika – Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1

2. JUDr. Jindřiška Kořínková, advokátka, Václavské nám. 33 / 823, 110 00 Praha 1

3. Dobrý web, s.r.o., Milady Horákové 116/109, 160 00 Praha 6 – Hradčany

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz