číslo jednací: S676/2012/VZ-4132/2013/514/MKr

Instance I.
Věc Kanalizace a ČOV Rataje
Účastníci
  1. Obec Rataje
  2. STRABAG a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 18. 7. 2013
Související rozhodnutí S676/2012/VZ-4132/2013/514/MKr
R86/2013/VZ-13361/2013/310/JRa
Dokumenty file icon dokument ke stažení 194 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S676/2012/VZ-4132/2013/514/MKr

 

6. března 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle ustanovení § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 14. 11. 2012 na základě návrhu z téhož dne, jehož účastníky jsou

· zadavatel – obec Rataje, IČ 00287679, se sídlem Rataje č. 139, 768 12 Rataje u Kroměříže,

· navrhovatel – společnost STRABAG a.s., IČ 60838744, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5,

ve věci podlimitní veřejné zakázky „Kanalizace a ČOV Rataje“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 3. 4. 2012 pod ev. č. 212868, ve znění oprav ze dne 24. 4. 2012, 26. 4. 2012, 11. 5. 2012, 17. 5. 2012, 1. 6. 2012, 20. 6. 2012 a 30. 7. 2012,

rozhodl  takto:

 

I.

Zadavatel – obec Rataje, IČ 00287679, se sídlem Rataje č. 139, 768 12 Rataje u Kroměříže – nedodržel při zadávání veřejné zakázky „Kanalizace a ČOV Rataje“ postup stanovený v § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 6 citovaného zákona, když vyloučil navrhovatele – STRABAG a.s., IČ 60838744, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 – z účasti v zadávacím řízení pro nesplnění kvalifikace z důvodu neprokázání základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona, ačkoliv navrhovatel – STRABAG a.s., IČ 60838744, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 – tento základní kvalifikační předpoklad dodatečně prokázal, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

II.

Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele – obec Rataje, IČ 00287679, se sídlem Rataje č. 139, 768 12 Rataje u Kroměříže – uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ruší:

· rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele – společnost STRABAG a.s., IČ 60838744, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 – ze dne 30. 8. 2012,

· všechny následující úkony zadavatele související s posouzením a hodnocením nabídek.

III.

Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zadavateli – obec Rataje, IČ 00287679, se sídlem Rataje č. 139, 768 12 Rataje u Kroměříže – ukládá uhradit náklady řízení ve výši 30 000 Kč (třicet tisíc korun českých).

 

ODŮVODNĚNÍ

Zadávací řízení

1. Zadavatel –  obec Rataje, IČ 00287679, se sídlem Rataje č. 139, 768 12 Rataje u Kroměříže (dále jen „zadavatel“) – uveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve Věstníku veřejných zakázek dne  3. 4. 2012 pod ev. č. 212868, ve znění oprav ze dne 24. 4. 2012, 26. 4. 2012, 11. 5. 2012, 17. 5. 2012, 1. 6. 2012, 20. 6. 2012 a 30. 7. 2012  oznámení otevřeného zadávacího řízení veřejné zakázky „Kanalizace a ČOV Rataje“ (dále jen „veřejná zakázka“).  

2. Z bodu II.1.5) oznámení o veřejné zakázce v informačním systému o veřejných zakázkách vyplývá, že předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba čistírny odpadních vod a splaškové stokové sítě v obci Rataje v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předpokládaná hodnota předmětné veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena ve výši  71 140 413,- Kč bez DPH.

3. Z bodu 13. zadávací dokumentace vyplývá, že základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídek.

4. Pod bodem 8.2 zadávací dokumentace zadavatel požadoval rozsah požadovaných informací a dokladů následovně: „Dodavatel předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací. Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu podle zákona: (začátek citace) „Dodavatel prokáže splnění kvalifikačního předpokladu předložením strukturovaných profesních životopisů, dokladů o vzdělání a dokladů o odborné způsobilosti osob, které se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky, z nichž bude vyplývat, že osoby splňují níže uvedené požadavky zadavatele a že se budou podílet na realizaci veřejné zakázky, dle níže vymezené úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu. Strukturovaný profesní životopis musí obsahovat u každé uváděné osoby: jméno a příjmení, nejvyšší dosažené vzdělání, dosavadní praxe v oboru předmětu veřejné zakázky, informace o poměru k dodavateli, podíl na realizaci této veřejné zakázky (konec citace).

5. Pod bodem 8.2 kvalifikační dokumentace vymezil zadavatel minimální úroveň tohoto kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky podle zákona následovně: (začátek citace) „Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud má pro plnění veřejné zakázky k dispozici realizační tým zahrnující osoby uvedené níže splňující následující požadavky zadavatele:

· 1 x stavbyvedoucí – VŠ vzdělání stavebního směru, praxe ve shodném oboru na shodné pozici stavbyvedoucího min. 5 let, autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, podílení se na min. 2 stavebních pracích, předmětem kterých byla výstavba stokové sítě včetně výstavby čistírny odpadních vod ve finančním rozsahu min. 50 mil. Kč bez DPH, za každou uvedenou,

· 1 x zástupce stavbyvedoucího – VŠ vzdělání stavebního směru, praxe ve shodném oboru na shodné pozici (zástupce stavbyvedoucího, příp. stavbyvedoucí) min. 3 roky, autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, podílení se na min. 1 stavební práci, předmětem které byla výstavba stokové sítě, nebo výstavby čistírny odpadních vod ve finančním rozsahu min. 30 mil. Kč bez DPH“ (konec citace).

6. Z bodu  IV.3.4) oznámení o zakázce vyplývá, že zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek do 30. 7. 2012. Z výpisu o vyzvednutí zadávací dokumentace vyplývá, že zadávací dokumentaci si vyzvedlo 69 zájemců a do konce lhůty pro podání nabídek, tj. do 30. 7. 2012 zadavatel obdržel 15 nabídek.

7. Z protokolu o posouzení kvalifikace ze dne 6. 8. 2012 vyplývá, že nabídka navrhovatele STRABAG a.s., IČ 60838744, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 (dále jen „navrhovatel“), neobsahuje čestné prohlášení podle § 53 odst. 1 písm. j) zákona subdodavatele Ing. Jaroslava Dlouhého. Hodnotící komise požádala podle § 59 odst. 4 zákona navrhovatele o jeho doplnění a k doplnění navrhovateli stanovila lhůtu 3 dnů.

8. Z dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že žádost o objasnění předložených informací či dokladů předložených k prokázání kvalifikace či předložení dalších dodatečných informací či dokladů k prokázání splnění kvalifikace byla navrhovateli doručena dne 7. 8. 2012. Z protokolu o dokončení posouzení kvalifikace ze dne 28. 8. 2012 vyplývá, že hodnotící komise nabídku navrhovatele vyřadila, neboť navrhovatel nesplnil požadovanou kvalifikaci z důvodu, že čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona subdodavatele Ing. Jaroslava Dlouhého bylo datováno 7. 8. 2012.

9. Z dokumentace o veřejné zakázce dále vyplývá, že zadavatel dne 30. 8. 2012 rozhodl o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení a oznámení o vyloučení navrhovatel obdržel dne 18. 10. 2012. Proti rozhodnutí o vyloučení podal navrhovatel přípisem ze dne 22. 10. 2012 námitky, které zadavatel obdržel dne 29. 10. 2012. Zadavatel podaným námitkám rozhodnutím ze dne 7. 11. 2012, jež bylo navrhovateli doručeno dne 8. 11. 2012, nevyhověl.

10. Dne 14. 11. 2012 zaslal navrhovatel Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v předmětné veřejné zakázce spolu s návrhem na nařízení předběžného opatření, které Úřad obdržel téhož dne. Zadavatel návrh obdržel dne 16. 11. 2012. Dnem 14. 11. 2012 tedy bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumávání úkonů zadavatele.

Obsah námitek

11. Námitky navrhovatele směřují proti rozhodnutí zadavatele o jeho vyloučení ze zadávacího řízení, doručeném navrhovateli dne 18. 10. 2012, kterým zadavatel rozhodl o jeho vyloučení z další účasti v zadávacím řízení s odůvodněním, že uchazeč předložil čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona subdodavatele Ing. Jaroslava Dlouhého s datem 7. 8. 2012, čímž nesplnil zadavatelem požadovanou kvalifikaci ve lhůtě pro podání nabídek, která končila dne 30. 7. 2012.

12. Navrhovatel v námitkách uvádí, že v souladu s požadavkem zadavatele uvedeným pod bodem 8.2 kvalifikační dokumentace, k prokázání požadavku zadavatele, že má ve svém realizačním týmu zástupce stavbyvedoucího, doložil ve své nabídce požadované  doklady Ing. Jaroslava Dlouhého a také smlouvu o uzavření budoucí smlouvy s Ing. Jaroslavem Dlouhým, který je držitelem autorizace v oboru vodohospodářské stavby. V této souvislosti navrhovatel podotýká, že Ing. Jaroslav Dlouhý není podnikající fyzickou osobou, což je patrné i z jeho identifikačních údajů uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí, když mezi jeho identifikačními údaji absentuje „IČ“. Navrhovatel v námitkách dodává, že pokud zadavatel požadoval po uchazeči předložení čestného prohlášení subdodavatele Ing. Jaroslava Dlouhého k prokázání splnění kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona, činil tak bez právního důvodu a zřejmě z neznalosti zákona, neboť dle navrhovatele je zcela irelevantní, zda uchazeč takovému nezákonnému požadavku zadavatele vyhověl a čestné prohlášení mu dodatečně doložil. Navrhovatel sděluje, že pokud ve své nabídce doložil všechny požadavky zadavatele stanovené na výkon funkce zástupce stavbyvedoucího, včetně smlouvy o uzavření budoucí smlouvy se subdodavatelem Ing. Jaroslavem Dlouhým, z níž jasně vyplývá, že jmenovaný není podnikatelem a tudíž se na něj nevztahuje § 144 odst. 1 zákona a § 53 odst. 1 písm. j) zákona, pak jednoznačně  a bezezbytku splnil požadavky zadavatele stanovené v kvalifikační dokumentaci v odst. 8.2 „Technické kvalifikační předpoklady“.

Obsah návrhu

13. Navrhovatel ve svém podání namítá, že dne 22. 10. 2012 podal u zadavatele zdůvodněné námitky proti rozhodnutí zadavatele o jeho vyloučení ze dne 16. 10. 2012 z další účasti v zadávacím řízení. Své rozhodnutí zadavatel odůvodnil tím, že navrhovatel předložil čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona subdodavatele Ing. Jaroslava Dlouhého s datem 7. 8. 2012, čímž nesplnil zadavatelem požadovanou kvalifikaci ve lhůtě pro podání nabídek, která končila dne 30. 7. 2012. Navrhovatel uvádí, že zadavatel opřel rozhodnutí o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení o nesprávné právní posouzení osoby Ing. Jaroslava Dlouhého, prostřednictvím kterého prokazoval splnění části technického kvalifikačního předpokladu, tedy jako fyzické osoby podnikající, která se podle § 144 odst. 1 zákona zapisuje do rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. Dále navrhovatel namítá, že v důsledku nesprávného vyhodnocení osoby subdodavatele Ing. Jaroslava Dlouhého, jako fyzické osoby podnikající, byl požadavek zadavatele na předložení čestného prohlášení subdodavatele Ing. Jaroslava Dlouhého, k prokázání splnění kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona, bez právního důvodu. Navrhovatel rovněž sděluje, že rozhodnutí zadavatele o svém vyloučení obdržel od zadavatele neformální krátkou cestou již dříve, než mu bylo doručeno rozhodnutí ze dne 16. 10. 2012 do sídla jeho společnosti. Navrhovatel uvádí, že toto rozhodnutí je datované dnem 30. 8. 2012 a navrhovatel ho přikládá k návrhu.

14. Navrhovatel dále konstatuje, že pokud ve své nabídce doložil veškeré požadavky zadavatele stanovené na výkon funkce zástupce stavbyvedoucího, včetně smlouvy o uzavření smlouvy budoucí se subdodavatelem Ing. Jaroslavem Dlouhým, z níž jasně vyplývalo, že jmenovaný není podnikatelem, pak dle svého názoru technické kvalifikační předpoklady splnil.

15. Navrhovatel dále uvádí, že zadavatel v rozhodnutí o námitkách vyvíjí snahu přesvědčit navrhovatele o tom, že skutečnost, kdy Ing. Jaroslav Dlouhý je držitelem autorizace podle zákona, znamená, že je fyzickou osobou podnikající, která se podle § 144 odst. 1 zákona zapisuje do rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. Navrhovatel k tomu dodává, že jelikož je Ing. Jaroslav Dlouhý držitelem autorizace v oboru vodohospodářské stavby, je oprávněn tuto činnost vykonávat nejen jako podnikatel nebo zaměstnance, ale může tuto činnost vykonávat jako občan nahodile a za odměnu. Navrhovatel je přesvědčen, že pokud ve své nabídce doložil smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o dílo s Ing. Jaroslavem Dlouhým, který je držitelem autorizace v oboru vodohospodářské stavby, pak jednoznačně splnil požadavek, který si zadavatel v odst. 8.2 zadávacích podmínek stanovil.

16. Navrhovatel dodává, že v závěrečné části odůvodnění rozhodnutí o vyloučení ze dne 16. 10. 2012 zadavatel doplňuje „…že žádost o písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo předložení dalších informací či dokladů prokazujících splnění kvalifikace byla jasná a srozumitelná. Stěžovatel se rozhodl na tuto žádost nereagovat a nevyužil možnosti k doplnění chybějících dokladů prokazujících splnění jeho kvalifikace.“ Navrhovatel dále poukazuje na skutečnost, že v naprostém rozporu s tímto tvrzením zadavatel dále uvádí, že navrhovatel na výzvu zadavatele k doplnění předložil čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona subdodavatele Ing. Jaroslava Dlouhého s datem 7. 8. 2012, čímž nesplnil zadavatelem požadovanou kvalifikaci ve lhůtě pro podání nabídek, která končila dne 30. 7. 2012. Navrhovatel dodává, že ve skutečnosti předložil čestné prohlášení Ing. Jaroslava Dlouhého dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona opakovaně (čestné prohlášení ze dne 27. 7. 2012 a 7. 8. 2012), ač toto čestné prohlášení považoval vzhledem k osobě Ing. Jaroslava Dlouhého za neopodstatněné.

17. Navrhovatel sděluje, že samotná skutečnost, že rozhodnutí o vyloučení ze dne 16. 10. 2012 obsahuje odůvodnění, které absolutně nekoresponduje, resp. popírá důvod, pro který byl uchazeč vyloučen z další účasti v zadávacím řízení, činí takové rozhodnutí nepřezkoumatelným.

18. Navrhovatel závěrem uvádí, že zadavatel výše popsaným postupem porušil § 6 zákona, neboť postupoval netransparentně a v rozporu se zásadou zákazu diskriminace, když nesprávně posoudil námitky navrhovatele, a to tak, že je zamítl a požaduje, aby Úřad zrušil rozhodnutí zadavatele o jeho vyloučení ze zadávacího řízení ze dne 16. 10. 2012, kterým rozhodl o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení, zrušení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, zrušení všech úkonů zadavatele učiněných v rámci zadávacího řízení, které jsou v rozporu se zákonem a zadávací dokumentací.

Vyjádření zadavatele ze dne 26. 11. 2012

19. Dne 28. 11. 2012 obdržel Úřad vyjádření zadavatele k návrhu, ve kterém sděluje, že trvá  na svých závěrech učiněných v rozhodnutí o vyloučení a v rozhodnutí o námitkách. Zadavatel dodává, že navrhovatel byl dne 6. 8. 2012 v souladu s § 59 odst. 4 zákona vyzván k objasnění předložených informací či dokladů předložených k prokázání kvalifikace či předložení dalších dodatečných informací či dokladů k prokázání kvalifikace, neboť hodnotící komise shledala, že navrhovatel ve své nabídce nepředložil čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. j) zákona subdodavatele Ing. Jaroslava Dlouhého. Navrhovatel na základě této žádosti předložil čestné prohlášení subdodavatele  o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona, ze dne 7. 8. 2012, tedy s datem po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

20. Zadavatel uvádí, že ustanovení § 59 odst. 4 zákona stanoví, že: „veřejný zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené veřejným zadavatelem. Skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musejí nastat ve lhůtě podle § 52 zákona.“ Zadavatel k tomu dodává, že dle § 52 odst. 1 zákona, je uchazeč povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Předložené dodatečné doklady tedy musí prokazovat, že navrhovatel je splňoval před koncem lhůty pro podání nabídek. Zadavatel dodává, že základní kvalifikační předpoklady, i způsob jejich prokázání je stanoven zákonem, a proto si nemůže sám rozsah, obsah či způsob prokázání základních kvalifikačních předpokladů upravovat nebo jejich nesplnění přehlížet, neboť takový postup by nebyl v souladu se zásadou rovného zacházení a zásadou transparentnosti.

21. Zadavatel ve svém vyjádření uvádí, že navrhovatel teprve v námitce směřované proti tomuto rozhodnutí, tj. až po vyloučení z další účasti v zadávacím řízení, seznámil zadavatele s tvrzenou skutečností, že jeho subdodavatel není podnikající osoba a danou povinnost vůbec plnit nemá, resp. není povinen předkládat čestné prohlášení k § 53 odst. 1 písm. j) zákona. Zadavatel namítá, že pokud by subdodavatel opravdu byl osobou nepodnikající, mohl a měl tuto skutečnost doložit, neboť je přesvědčen, že pouhé prohlášení navrhovatele, že Ing. Jaroslav Dlouhý není podnikající fyzickou osobou, což je patrné i z jeho identifikačních  údajů uvedených ve smlouvě, není dostačující. Zadavatel dále odkazuje na komentář zákona o veřejných zakázkách z roku 2007 k ustanovení § 54 písm. a) zákona a uvádí, že …pokud dodavatel není zapsán v obchodním rejstříku ani v žádné jiné obdobné evidenci, nemůže příslušný výpis předložit, taková skutečnost však není překážkou prokázání splnění kvalifikace. Dodavatel musí skutečnost, že nepodléhá evidenci ve smyslu písm. a) zadavateli sdělit formou prohlášení.“

22. Zadavatel dále uvádí, že navrhovatel získal informace o svém vyloučení nejprve nahlédnutím do části spisové dokumentace v sídle zadavatele a administrativní chybou došlo k založení rozhodnutí o vyloučení ze dne 30. 8. 2012 a z tohoto důvodu bylo vystaveno nové s datem 16. 10. 2012.

23. Zadavatel závěrem k tvrzení navrhovatele, že předložil čestné prohlášení dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona již dne 27. 7. 2012, dodává, že takový dokument nemá a nikdy neměl. Navrhovatel ani nepředložil potvrzení o doručení takového dokumentu a zadavatel se jen může domýšlet, co tímto krokem navrhovatel sledoval, když je s velkou pravděpodobností zřejmé, že tvrzení navrhovatele se nezakládá na pravdě.

24. Zadavatel navrhuje, aby Úřad správní řízení zastavil, případně návrh zamítnul.

Vyjádření zadavatele ze dne 20. 12. 2012

25. Dne 21. 12. 2012 obdržel Úřad vyjádření zadavatele, v němž zadavatel sděluje, že vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu období od doručení návrhu navrhovatele nenastaly v průběhu zadávacího řízení nové skutečnosti ve vztahu k obsahu návrhu, zadavatel tímto v plném rozsahu odkazuje na své předchozí vyjádření k návrhu dle § 114 odst. 6 zákona a navrhuje návrh na přezkoumání úkonů zadavatele zamítnout.

Řízení u správního orgánu

26. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

o zadavatel,

o navrhovatel.

27. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S676/2012/VZ-22822/2012/514/MKr ze dne 11. 12. 2012. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S676/2012/VZ-22886/2012/514/MKr ze dne 11. 12. 2012 stanovil účastníkům řízení lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit svá stanoviska v řízení, a dále lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí.

28. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S676/2012/VZ-23388/2012/540/MKr ze dne 11. 12. 2012 Úřad vydal předběžné opatření, kterým podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona uložil zadavateli zákaz uzavřít v šetřeném zadávacím řízení smlouvu.

Závěry Úřadu

29. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o veřejné zakázce,  vyjádření účastníků řízení a na základě vlastního zjištění rozhodl o tom, že zadavatel  při zadávání šetřené veřejné zakázky nepostupoval v souladu s ustanovením §  60  odst. 1 zákona v návaznosti na § 6 zákona, neboť navrhovatele vyloučil ze zadávacího řízení, i přesto, že navrhovatel požadovaný kvalifikační předpoklad na žádost zadavatele dle § 59 odst. 4 předložil. 

30. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

 

K postupu zadavatele podle § 59 odst. 4 zákona a předložení čestného prohlášení dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona

31. Ustanovení § 6 zákona stanoví, že zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

32. Podle § 60 odst. 1 zákona dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58, musí být veřejným zadavatelem vyloučen ze zadávacího řízení.

33. Podle § 51 odst. 4 zákona pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit

a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem a

b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d).

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona.

34. Podle § 53 odst. 1 písm. j) zákona splňuje základní kvalifikační předpoklady dodavatel, který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

35. Podle § 59 odst. 4 zákona může veřejný zadavatel požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené veřejným zadavatelem.

36. Podle § 52 odst. 1 zákona v otevřeném řízení a ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

37. Podle § 52 odst. 5 zákona ustanovením odstavců 1 až 3 nejsou dotčeny § 57 odst. 1 a § 59 odst. 4 zákona.

38. Podle § 144 odst. 1 zákona jsou do rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek zapisovány právnické nebo podnikající fyzické osoby, kterým byl podle § 120a odst. 2 uložen zákaz plnění veřejných zakázek. Rejstřík vede ministerstvo a je součástí informačního systému. Podle § 144 odst. 4 je rejstřík veřejně přístupný, a to rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup.

39. Úřad z dokumentace o veřejné zakázce zjistil, že pod bodem 8.2 kvalifikační dokumentace požadoval zadavatel rozsah požadovaných informací a dokladů následovně: „Dodavatel předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací. Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačních předpokladu stanovil zadavatel následovně: (začátek citace) „Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením strukturovaných profesních životopisů, dokladů  o vzdělání a dokladů o odborné způsobilosti osob, které se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky, z nichž bude vyplývat, že osoby splňují níže uvedené požadavky zadavatele a že se budou podílet na realizaci veřejné zakázky, dle níže vymezené úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu. Strukturovaný profesní životopis musí obsahovat u každé uváděné osoby jméno a příjmení, nejvyšší dosažené vzdělání, dosavadní praxe v oboru předmětu veřejné zakázky, informace o poměru k dodavateli, podíl na realizaci této veřejné zakázky“(konec citace).

40. Zadavatel vymezil minimální úroveň tohoto kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky tak, že: (začátek citace) „Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud má pro plnění veřejné zakázky k dispozici realizační tým zahrnující osoby uvedené níže splňující následující požadavky zadavatele:

· 1 x stavbyvedoucí – VŠ vzdělání stavebního směru, praxe ve shodném oboru na shodné pozici stavbyvedoucího min. 5 let, autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, podílení se na min. 2 stavebních pracích, předmětem kterých byla výstavba stokové sítě včetně výstavby čistírny odpadních vod ve finančním rozsahu min. 50 mil. Kč bez DPH, za každou uvedenou,

 

· 1 x zástupce stavbyvedoucího – VŠ vzdělání stavebního směru, praxe ve shodném oboru na shodné pozici (zástupce stavbyvedoucího, příp. stavbyvedoucí) min. 3 roky, autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb. O výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, podílení se na min. 1 stavební práci, předmětem které byla výstavba stokové sítě, nebo výstavby čistírny odpadních vod ve finančním rozsahu min. 30 mil. Kč bez DPH“ (konec citace).

41. Z nabídky předložené navrhovatelem Úřad zjistil, že navrhovatel na straně 191 předložil smlouvu o uzavření budoucí smlouvy ze dne 20. 7. 2012 (dále jen „smlouva“) s panem Ing. Jaroslavem Dlouhým, autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářské stavby, číslo ČKAIT 0400277, s adresou uvedenou Dobkovice 124, 407 03 Dobkovice. Smlouva je uzavřena podle § 289 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a jejím obsahem je následující formulace: „Budoucí objednatel je oprávněn vyzvat v případě získané zakázky „Kanalizace a ČOV Rataje“ budoucího zhotovitele k uzavření smlouvy o dílo.“

42. V článku 1. smlouvy je uvedeno, že budoucí zhotovitel poskytne budoucímu objednateli doklady pro splnění kvalifikace do veřejné soutěže na výše uvedenou zakázku jako osoba autorizovaná v oboru vodohospodářské stavby a zavazuje se v případě úspěchu objednatele ve veřejné soutěži o tuto zakázku provádět na výše uvedeném díle činnost zástupce stavbyvedoucího jako osoby odborně způsobilé ve výše uvedeném oboru. V čl. 2 smlouvy je uvedeno, že cena za tuto činnost bude upřesněna v budoucí smlouvě o dílo a v čl. 3 je sjednán termín plnění dohodou mezi objednatelem a budoucím zhotovitelem v souladu s termínem požadovaným investorem stavby.

43. Úřad dále z nabídky navrhovatele zjistil, že na stranách č. 186 – 189 je předloženo osvědčení o vzdělání a odborné praxi zástupce stavbyvedoucího pana Ing. Jaroslava Dlouhého, datum narození 11. 7. 1942, Broumova Lhota, adresa Dobkovice 124, 407 03 Dobkovice, včetně osvědčení o autorizaci v oboru vodohospodářské stavby a diplomu o dosaženém vysokoškolském vzdělání. Součástí osvědčení o vzdělání a odborné praxi je rovněž čestné prohlášení Ing. Jaroslava Dlouhého ze dne 18. 7. 2012, že dosáhl odborného vysokoškolského vzdělání stavebního směru, dosáhl 43 let praxe při vedení přípravy a realizace staveb i vodohospodářských (praxe jako manažer stavební části, vedoucí staveb, vedoucí stavební skupiny), výčet referenčních staveb nad 30 mil. Kč bez DPH včetně prohlášení, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé. Součástí prohlášení je rovněž dovětek (citace): „Bude-li zájemce vybrán zadavatelem pro realizaci uvedené veřejné zakázky, prohlašuji, že se budu podílet na realizaci této zakázky jakožto zástupce stavbyvedoucího, a že mi nejsou známy žádné překážky tohoto mého závazku budoucí spolupráce.“

44. Z protokolu o posouzení kvalifikace ze dne 6. 8. 2012 vyplývá, že zadavatel provedl posouzení kvalifikace z hlediska požadavků stanovených v souladu se zákonem a hodnotící komise požádala navrhovatele v souladu s § 59 odst. 4 zákona o předložení čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona subdodavatele Ing. Jaroslava Dlouhého. Zadavatel požadoval předložení čestného prohlášení ve lhůtě 3 dnů. Žádost o objasnění předložených informací či dokladů předložených k prokázání kvalifikace či k předložení dalších dodatečných informací či dokladů k prokázání splnění kvalifikace navrhovatel obdržel následující den, tj. 7. 8. 2012.

45. Zadavatel obdržel dne 9. 8. 2012 přípis navrhovatele ze dne 8. 8. 2012, jehož přílohou je čestné prohlášení Ing. Jaroslava Dlouhého ze dne 7. 8. 2012. Obsahem čestného prohlášení je následující prohlášení Ing. Jaroslava Dlouhého : „čestně prohlašuji, že nejsem veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.  Toto prohlášení činím na základě svobodné, určité, vážné a srozumitelné vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.“

46. Zadavatel následně dne 30. 8. 2012 rozhodl o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení. Z dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že oznámení rozhodnutí o vyloučení navrhovatel obdržel až dne 18. 10. 2012, což vyplývá i z doručenky, která je připevněna k dokumentu nazvanému jako „oznámení o vyloučení“ ze dne 10. 9. 2012, jehož přílohou je rozhodnutí o vyloučení navrhovatele datované dnem 30. 8. 2012. Zadavatel sice ve vyjádření k návrhu objasňuje, že administrativní chybou nezaslal rozhodnutí o vyloučení navrhovatele ze dne 30. 8. 2012 do sídla navrhovatele, a proto vystavil rozhodnutí o vyloučení s datem 16. 10. 2012 (viz bod 23. rozhodnutí). V dokumentaci o veřejné zakázce je s platnou doručenkou pouze rozhodnutí o vyloučení ze dne 30. 8. 2012, proto jako právně relevantní dokument rozhodnutí o vyloučení považuje Úřad dokument s dřívějším datem, tedy s datem 30. 8. 2012, který je rovněž jako oficiální dokument založen v dokumentaci o veřejné zakázce.

47. Rozhodnutí o vyloučení ze dne 30. 8. 2012 zadavatel odůvodnil následovně: „Dodavatel  ve své nabídce nedoložil čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona subdodavatele Ing. Jaroslava Dlouhého, který byl komisí vyzván v souladu s § 59 odst. 4 zákona k písemnému objasnění předložených informací či dokladů nebo předložení dalších dodatečných informací či dokladů prokazujících splnění kvalifikace. V rámci tohoto doplnění dodavatel předložil čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona subdodavatele Ing. Jaroslava Dlouhého s datem 7. 8. 2012. Dodavatel tak nesplnil zadavatelem požadovanou kvalifikaci ve lhůtě pro podání nabídek, která končila dne 30. 7. 2012.“

48. Úřad dále upřesňuje, že z dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že formulář oznámení o zakázce datovaný dnem 30. 3. 2012 a odeslaný téhož dne byl ve Věstníku veřejných zakázek zveřejněn dne 3. 4. 2012. Úřad odkazuje na novelu zákona č. 179/2010 Sb. účinnou od 15. 9. 2010, v níž je v § 26 odst. 1 písm. a) zákona uvedeno, že zadávací řízení zahajuje zadavatel odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění. Podle § 158 zákona se zadávání veřejných zakázek, veřejné soutěže o návrh, řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem a řízení o uložení sankce zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí podle dosavadních právních předpisů. Novela zákona č. 55/2012 Sb. nabyla účinnosti až dne 1. 4. 2012.

49. Úřad ve věci obecně uvádí, že účelem prokazování kvalifikace je zajistit, aby vybraný uchazeč měl objektivně veškeré předpoklady a způsobilost pro řádné a včasné plnění konkrétní veřejné zakázky. Účelem kvalifikace je zabezpečit účast všech potencionálních dodavatelů, kteří jsou způsobilí předmětnou veřejnou zakázku plnit. Zákon uvádí taxativní výčet možností, které může veřejný zadavatel požadovat za účelem prokázání technických kvalifikačních předpokladů, a veřejný zadavatel není oprávněn požadovat po dodavatelích prokázání technických kvalifikačních předpokladů způsobem odlišným od znění zákona. Zároveň Úřad uvádí, že formulace požadavků na technické kvalifikační předpoklady nesmí nikdy být využita jako prostředek k neoprávněné diskriminaci některých dodavatelů.

50. V ustanovení § 59 odst. 4 zákona je uvedeno, že  veřejný zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Předmětné ustanovení zákona upravuje možnost objasnit nebo doplnit dodatečné informace či doklady při prokazování kvalifikace a odstranit tak vady v prokázání splnění kvalifikace po stránce věcné nebo formální za předpokladu, že se zadavatel rozhodne toto ustanovení aplikovat a takovou možnost dodavatelům poskytnout. Jak vyplývá ze samotného znění § 59 odst. 4 zákona, jedná se o možnost, nikoliv povinnost zadavatele této možnosti dané zákonem využít. Je tedy plně v kompetenci zadavatele rozhodnout, zda dodavatele požádá o objasnění či doplnění informací nebo dokladů prokazujících kvalifikaci, či zda dodavatele bez dalšího objasňování či doplňování vyloučí z důvodu neprokázání kvalifikace. Jedná se tedy i o případy, kdy dodavatelé zákonem či zadavatelem stanovenou kvalifikaci splňují, avšak opomněli některé listiny či informace týkající se kvalifikace předložit.

51. Ustanovení § 59 odst. 4 zákona může zadavatel využít v případech, kdy je zřejmé, že dodavatel předložil informace či doklady prokazující splnění kvalifikace, avšak tyto informace či doklady nejsou jednoznačné, srozumitelné, či nejsou úplné, a to z hlediska jejich obsahu nebo i formy. Dodavatel potom může na základě žádosti zadavatele vysvětlit význam předložených dokladů nebo doložit další doklady, které objasní informace či doklady ke kvalifikaci již předložené.

52. Zadavatel je povinen i při posouzení kvalifikace dodržet základní zásady zadávacího řízení, z nichž v této souvislosti vystupuje do popředí především zásada rovného zacházení. V tomto smyslu nelze považovat za přípustný takový postup zadavatele, pokud ve vztahu k jednomu z dodavatelů ustanovení o možnosti doplnit kvalifikaci využije, a ostatní dodavatele v obdobné situaci bez možnosti doplnění či vysvětlení dokladů o kvalifikaci bez dalšího vyloučí.

53. Ustanovení § 59 odst. 4 zákona je nutno interpretovat tak, že umožňuje předložení dalších dodatečných dokladů prokazujících splnění kvalifikace, nicméně neumožňuje dodatečné splnění kvalifikace. Uchazeč musí objektivně kvalifikaci splňovat ve lhůtě pro podání nabídek a v případě, že je uchazeč k objasnění nebo předložení dalších informací či dokladů k prokázání splnění kvalifikace zadavatelem vyzván, musí tyto dodatečné doklady prokazovat bez ohledu na jejich dataci skutečnosti, které objektivně nastaly ve lhůtě pro podání nabídek.

54. Úřad uvádí, že pokud zadavatel využil možnosti podle § 59 odst. 4 zákona a navrhovatele vyzval k doplnění čestného prohlášení podle § 53 odst. 1 písm. j) zákona Ing. Jaroslava Dlouhého, tzn., že jej vyzval k doplnění čestného prohlášení až dne 6. 8. 2012 (lhůta pro podání nabídek skončila dne 30. 7. 2012), má se za to, že čestným prohlášením (byť datovaným dne 7. 8. 2012) navrhovatel čestně osvědčuje skutečnosti, které byly relevantní ve lhůtě pro podání nabídek.

55. Úřad k odůvodnění zadavatele ve vyjádření ze dne 26. 11. 2012 týkající se skutečnosti, že navrhovatel nesplnil skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek (viz bod 22. rozhodnutí) uvádí, že do ustanovení § 59 odst. 4 zákona byla poslední věta: „Skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musejí nastat ve lhůtě podle § 52“ implementována až novelou č. 55/2012 Sb.  Úřad k tomu dále upřesňuje, že účelem takto stanovené zákonné formulace není záměr zákonodárce, aby doklady či informace, k jejichž předložení budou dodavatelé v rámci § 59 odst. 4 zákona dodatečně vyzváni, byly dodavateli antedatovány, neboť takový výklad odporuje smyslu prokazování kvalifikace, nýbrž fakt, že těmito doklady a informacemi dodavatel obsahově osvědčí skutečnosti, které byly relevantní ve lhůtě pro podání nabídek a které zadavatel požadoval předložit v nabídce, tedy do konce lhůty pro podání nabídek. Doplnění dokladů či informací, ke kterým zadavatel dodavatele v rámci § 59 odst. 4 zákona vyzve, bude s odkazem na § 71 odst. 4 zákona (zadavatel ani komise nesmí před uplynutím lhůty pro podání nabídek obálku dodavatele otevřít) možné pouze po skončení lhůty pro podání nabídek.

56. Čestné prohlášení je jednostranný právní úkon, který obsahuje ujištění dodavatele na svou čest, že určitá skutečnost je pravdivá. Jeho formální stránka není zákonem upravena a jeho smyslem je závaznost jeho obsahové stránky. Čestné prohlášení je náhradou zejména  za listinný důkaz, protože pouze osvědčuje, nicméně nedokazuje určité skutečnosti.

57. Tím, že zadavatel využil ustanovení § 59 odst. 4 a navrhovatele požádal přípisem ze dne 6. 8. 2012 k doložení čestného prohlášení podle § 53 odst. 1 písm. j) zákona, vyzval jej k doplnění osvědčení, že dodavatel není zapsán v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a obsahem čestného prohlášení dodavatel dodatečně osvědčuje (bez ohledu na datum v čestném prohlášení uvedeném), že v rejstříku osob se zákazem plnění ve lhůtě pro podání nabídek nebyl.

58. K vedení rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek Úřad uvádí, že tzv. „blacklist“ byl do zákona implementován novelou č. 417/2009 Sb. s účinností k 1. 1. 2010. Informační systém o veřejných zakázkách byl doplněn o rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek, ve kterém je zobrazen seznam zapsaných právnických nebo podnikajících fyzických osob, kterým byl podle § 120a odst. 2 uložen zákaz plnění veřejných zakázek. Zadavatel si tuto skutečnost může kdykoliv prověřit, neboť údaje z rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek jsou přístupné v informačním systému o veřejných zakázkách na internetové adrese www.isvz.cz. Informace o osobách jsou zde řazeny chronologicky a zároveň je dodavatele možné vyhledat podle IČ nebo názvu bez nutnosti registrace.

59. Úřad k odstranění všech pochybností v této věci dodává, že od 1. 1. 2010 (a minimálně po dobu následujících 3 let, tj. do 31. 12. 2013) nemohlo dojít k odstranění zápisu v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek jakékoliv podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby, což znamená, že není-li k 7. 8. 2012 Ing. Jaroslav Dlouhý v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek zapsán, nebyl v něm zapsán ani ve lhůtě pro podání nabídek (splnění kvalifikace), tj. 30. 7. 2012 a požadovaný kvalifikační předpoklad tak splnil.

60. Úřad konstatuje, že důvod uvedený v rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení tedy není oprávněný, neboť pokud zadavatel navrhovatele  bez dalšího nevyloučil ze zadávacího řízení pro nesplnění kvalifikace a v rámci § 59 odst. 4 zákona jej vyzval k doložení čestného prohlášení, které mělo být součástí nabídky a dal mu tak možnost kvalifikační předpoklady doplnit, pak takovým čestným prohlášením po obsahové stránce bez ohledu na datum v něm uvedené navrhovatel technické kvalifikační předpoklady splnil.

61. Tím, že zadavatel vyloučil navrhovatele z účasti v zadávacím řízení, ačkoliv splnil požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace, mohlo dojít k ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky, neboť zadavatel zvolil základní hodnotící kritérium ekonomické výhodnosti nabídek a nelze tak vyloučit, že mohlo dojít k ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky.

62. K argumentaci účastníků řízení týkajících se skutečnosti, zda Ing. Jaroslav Dlouhý je či není podnikající fyzickou osobou, ke které se Úřad nevyjádřil výše v odůvodnění, Úřad uvádí, že vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím ruší jednotlivé úkony zadavatele – rozhodnutí o vyloučení navrhovatele ze dne 30. 8. 2012 a všechny následující úkony zadavatele související s posouzením a hodnocením nabídek, nepovažoval za nutné se jimi dále zabývat, neboť šetření uvedených skutečností by totiž nemohlo mít na výsledek rozhodnutí Úřadu vliv. Uvedený závěr vyplývá např. z rozsudku Vrchního soudu v Olomouci č. j. 2A2/99, ze kterého lze vyvodit, že  zkoumání dalších důvodů pro uložení nápravného opatření je nadbytečné, existuje-li alespoň jeden oprávněný důvod.

63. V návaznosti na výše uvedené Úřad konstatuje, že zadavatel nedodržel postup stanovený v § 60 odst. 1 zákona v návaznosti na § 6 zákona, když vyloučil navrhovatele z účasti v zadávacím řízení pro nesplnění kvalifikace z důvodu neprokázání základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona, ačkoliv navrhovatel tento základní kvalifikační předpoklad dodatečně prokázal, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

 

Uložení nápravného opatření

64. Zadavatel tím, že vyloučil navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení pro nesplnění kvalifikace z důvodu neprokázání základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona, ačkoliv uvedený základní kvalifikační předpoklad zadavatel dodatečně prokázal, porušil postup stanovený v § 60 odst. 1 zákona v návaznosti na § 6 zákona, přičemž tento postup mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

65. Úřad uvádí, že při rozhodování podle § 118 zákona je povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, jaké nápravné opatření má zvolit k dosažení nápravy stavu, a to při dodržení základních zásad procesu zadávání, tj. transparentnosti zadávání veřejných zakázek a dodržování zásad stejného zacházení a nediskriminace uchazečů o veřejné zakázky. Vzhledem k tomu, že zadavatel závažně pochybil při vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení, není nutno rušit zadávací řízení, neboť k dosažení nápravy postačuje zrušení rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení ze dne 30. 8. 2012 a všech následujících úkonů zadavatele souvisejících s posouzením a hodnocením nabídek.

66. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

Náklady řízení

67. Podle § 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení (dále jen „náklady řízení“). Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí předpis. Prováděcí právní předpis vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách (dále jen „vyhláška“), stanoví v § 1 odst. 1, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši 30 000,- Kč. Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2012000676.

68. Vzhledem k tomu, že Úřad zrušil rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele ze dne 30. 8. 2012 a všech následujících úkonů zadavatele souvisejících s posouzením a hodnocením nabídek, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí.

 

 

 

 

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1. obec Rataje, Rataje č. 139, 768 12 Rataje u Kroměříže

2. STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz