Rozhodnutí: S193/2013/VZ-11761/2013/522/ZPr

Instance I.
Věc Rekonstrukce kanalizace, ul. Pod Lisem, P7
Účastníci
  1. Pražská vodohospodářská společnost a.s.
  2. ROBSTAV stavby k.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 18. 7. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení 120 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S193/2013/VZ-11761/2013/522/ZPr

 

1. července 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 8.4.2013, jehož účastníky jsou

· zadavatel – Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČO 25656112, se sídlem Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1,

· navrhovatel –ROBSTAV stavby k.s., IČO 27430774, se sídlem Italská 1580/26, 120 00 Praha 2, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 14.3.2013 JUDr. Petrem Neubauerem, advokátem, NEUBAUER & PARTNER s.r.o., IČO 26070341, se sídlem Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vymezené obsahem návrhu učiněných při zadávání podlimitní veřejné zakázky „Rekonstrukce kanalizace, ul. Pod Lisem, P7“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 19.2.2013 a bylo uveřejněno dne 26.2.2013 pod ev. č. 343971 a Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 29.1.2013 pod ev. č. 2013/S 020-030449, na návrh ze dne 8.4.2013, vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – ROBSTAV stavby k.s., IČO 27430774, se sídlem Italská 1580/26, 120 00 Praha 2, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 14.3.2013 JUDr. Petrem Neubauerem, advokátem, NEUBAUER & PARTNER s.r.o., IČO 26070341, se sídlem Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice – vzal dne 19.6.2013 svůj návrh ze dne 8.4.2013 zpět.

Odůvodnění

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 8.4.2013 návrh navrhovatele – ROBSTAV stavby k.s., IČO 27430774, se sídlem Italská 1580/26, 120 00 Praha 2, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 14.3.2013 JUDr. Petrem Neubauerem, advokátem, NEUBAUER & PARTNER s.r.o., IČO 26070341, se sídlem Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČO 25656112, se sídlem Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání podlimitní veřejné zakázky „Rekonstrukce kanalizace, ul. Pod Lisem, P7“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 19.2.2013 a bylo uveřejněno dne 26.2.2013 pod ev. č. 343971 a Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 29.1.2013 pod ev. č. 2013/S 020-030449.

Dnem 8.4.2013, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

· zadavatel,

· navrhovatel.

Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem  č. j. ÚOHS-S193/2013/VZ-6739/2013/522/ZPr ze dne 23.4.2013. Usnesením  č. j. ÚOHS-S193/2013/VZ-6793/2013/522/ZPr ze dne 23.4.2013 Úřad účastníkům řízení stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.

Dne 19.6.2013 obdržel Úřad podání navrhovatele ze dne 19.6.2013, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 8.4.2013.

Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal svůj návrh zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle  § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

otisk úředního razítka

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

Obdrží:

1. Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1

2. JUDr. Petr Neubauer, advokát, NEUBAUER & PARTNER s.r.o., Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz