číslo jednací: S727/2012/VZ-4334/2013/511/MGr

Instance I.
Věc Mixážní systém pro studia S1 a S2
Účastníci
  1. Český rozhlas
  2. AUDIOPRO s.r.o.
  3. AUDITECH spol. s r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 19. 4. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení 154 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S727/2012/VZ-4334/2013/511/MGr

 

29. března 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 10. 12. 2012, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

· zadavatel – Český rozhlas, IČ 45245053, se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2,

· navrhovatel – AUDIOPRO s.r.o., IČ 26702371, se sídlem Lužná 591, 160 00 Praha 6 – Vokovice,

· vybraný uchazeč – AUDITECH spol. s r.o., IČ 44267011, se sídlem Na Cikorce 3, 143 00 Praha 4,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vymezených obsahem návrhu učiněných ve veřejné zakázce „Mixážní systém pro studia S1 a S2“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 28. 8. 2012 a bylo uveřejněno dne 29. 8. 2012 pod ev. č. zakázky 229821 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 1. 9. 2012 pod ev. č. 2012/S 168-278666, vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele – AUDIOPRO s.r.o., IČ 26702371, se sídlem Lužná 591, 160 00 Praha 6 – Vokovice – ze dne 10. 12. 2012 se stala zjevně bezpředmětnou.

Odůvodnění

Průběh zadávacího řízení

1. Zadavatel – Český rozhlas, IČ 45245053, se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 (dále jen „zadavatel“) – uveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve Věstníku veřejných zakázek dne 29. 8. 2012 pod ev. č. zakázky 229821  a v Úředním věstníku Evropské unie dne 1. 9. 2012 pod ev. č. 2012/S 168-278666 oznámení otevřeného řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Mixážní systém pro studia S1 a S2“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a servis zvukového mixážního systému nejvyšší kategorie pro nahrávací studia S1 a S2 v požadovaném rozsahu dle technické zprávy. Oba systémy musí vycházet ze stejné modelové řady - podmínkou je identita zařízení alespoň v rozsahu DSP racku, DSP systémových modulů a vstupních a výstupních zvukových modulů.

3. V oznámení o zakázce zadavatel uvedl předpokládanou hodnotu veřejné zakázky 12 000 000 Kč.

4. Z protokolu o otevírání obálek ze dne 16. 10. 2012 vyplývá, že zadavatel ve stanovené lhůtě obdržel celkem dvě nabídky. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek vyplývá, že hodnotící komise vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku uchazeče – AUDITECH spol. s r.o., IČ 44267011, se sídlem Na Cikorce 3, 143 00 Praha 4 (dále jen „vybraný uchazeč“). Zadavatel se ztotožnil se závěrem hodnotící komise a dne 2. 11. 2012 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky vybraného uchazeče.

5. Proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podal uchazeč – AUDIOPRO s.r.o., IČ 26702371, se sídlem Lužná 591, 160 00 Praha 6 – Vokovice – námitky, které zadavatel obdržel dne 20. 11. 2012. Zadavatel rozhodnutím ze dne 30. 11. 2012, které bylo navrhovateli doručeno téhož dne, podaným námitkám nevyhověl.

6. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dopisem ze dne 10. 12. 2012 písemný návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Obsah návrhu

7. Navrhovatel ve svém návrhu namítá, že zadavatel nehodnotil nabídky v souladu s § 6 zákona a rovněž ani v souladu s kritérii předem stanovenými v zadávací dokumentaci. Dále navrhovatel podotýká, že některá kritéria nebyla hodnocena podle údajů obsažených v nabídkách, ale zcela subjektivním názorem členů hodnotící komise. Následně navrhovatel u jednotlivých subkritérií v rámci druhého hodnotícího kritéria popisuje jím namítaná pochybení hodnotící komise.

8. Navrhovatel navrhuje, aby Úřad rozhodl o zrušení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a nařídil zadavateli nové posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zákonem objektivním způsobem, aby hodnocení nabídek bylo provedeno věcně správně, předvídatelně a transparentně a v rámci rovného zacházení s nabídkami všech uchazečů, a dále aby Úřad nařídil zadavateli, aby vydal nové rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na základě řádného a objektivního přezkoumání nabídek uchazečů.

Vyjádření zadavatele

9. Dne 19. 12. 2012 obdržel Úřad vyjádření zadavatele k podanému návrhu, v němž zadavatel uvádí, že v zadávací dokumentaci uvedl jak způsob hodnocení nabídek, tak procentní váhu dílčích hodnotících kritérií. U druhého hodnotícího kritéria stanovil 7 dílčích subkritérií, podle kterých měly být (a byly) nabídky hodnoceny, přičemž rovněž popsal způsob hodnocení a uvedl požadavek na doplnění bodového hodnocení i hodnocením slovním. Zadavatel se dále domnívá, že tvrzení navrhovatele, že zadavatel hodnotil nabídky podle jiných než předem stanovených kritérií, které byly uvedeny v zadávací dokumentaci, a že by tyto zadavatel hodnotil podle jiných údajů než těch, které byly součástí nabídek, se nezakládá na pravdě. Následně se zadavatel vyjadřuje ke každému z navrhovatelem namítaných pochybení.

10. Závěrem svého vyjádření zadavatel shrnuje, že postupoval při hodnocení nabídek plně v souladu s § 6 a § 79 zákona, neboť hodnotící kritéria definoval jasně a přehledně, v rámci hodnocení nabídek hodnotící komise tato kritéria plně využila a slovně popsala a odůvodnila svůj názor. Odlišný názor navrhovatele na funkce nabízeného systému v rámci provedeného hodnocení nabídek hodnotící komisí nemůže být podle názoru zadavatele důvodem pro zrušení řízení.  Zadavatel tedy navrhuje, aby byl návrh navrhovatele zamítnut.

Průběh správního řízení

11. Úřad obdržel návrh dne 10. 12. 2012 a tímto dnem bylo zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel návrh téhož dne.

12. Účastníky řízení podle § 116 zákona jsou:

o zadavatel,

o navrhovatel,

o vybraný uchazeč.

13. Oznámení o zahájení správního řízení č. j. ÚOHS-S727/2012/VZ-1049/2013/511/MGr Úřad zaslal dne 21. 1. 2013 účastníkům řízení. K zajištění účelu správního řízení vydal dne 21. 1. 2013 Úřad usnesení č. j. ÚOHS-S727/2012/VZ-1050/2013/511/MGr, v němž určil účastníkům řízení lhůtu, v níž byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Úřad dále tímto usnesením určil zadavateli lhůtu k provedení úkonu – podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení, a zaslání příslušné dokumentace o veřejné zakázce pořízené v souvislosti s provedenými úkony – a to nejpozději jeden den po provedení příslušného úkonu.

14. Dne 22. 1. 2013 obdržel Úřad dopis od vybraného uchazeče, ve kterém vybraný uchazeč uvádí, že nenavrhuje žádné důkazy ani nepředkládá jiné návrhy podle § 36 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Ostatní účastníci se ve stanovené lhůtě ani později nevyjádřili.

15. Dne 23. 1. 2013 obdržel Úřad od zadavatele informace o provedeném úkonu. Zadavatel v nich Úřad informoval, že uzavřel dne 18. 1. 2013 smlouvu s vybraným uchazečem. Kopii smlouvy přiložil zadavatel přílohou.

Závěry Úřadu

16. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ z hlediska naplnění podmínek řízení a po zhodnocení všech podkladů, zejména týkajících se uzavření smlouvy s vybraným uchazečem a na základě vlastního zjištění rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

17. Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

18. S ohledem na skutečnost, že zadavatel již uzavřel smlouvu s vybraným uchazečem, Úřad konstatuje, že se návrh navrhovatele na zrušení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky stal zjevně bezpředmětným.

19. Úřad vzhledem k výše uvedenému rozhodl podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

1. Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

2. AUDIOPRO s.r.o., Lužná 591, 160 00 Praha 6 – Vokovice

3. AUDITECH spol. s r.o., Na Cikorce 3, 143 00 Praha 4

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz