Rozhodnutí: S694/2012/VZ-11118/2013/523/OPi

Instance I.
Věc Výběr dodavatele služeb na realizaci projektu: Absolventi a praxe
Účastníci
  1. Úřad práce České republiky
  2. COFET, a.s.
  3. Axial Personnel Agency, s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 3. 7. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení 368 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S694/2012/VZ-11118/2013/523/OPi

 

14. června 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 22. 11. 2012 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou:

· zadavatel – Česká republika – Úřad práce České republiky, IČO 72496991, se sídlem Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 Praha,

· navrhovatel – COFET, a.s., IČO 60916621, se sídlem Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2,  ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 1. 11. 2012 společností Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČO 28360125, se sídlem Mezníkova 273/13, 616 00 Brno,

· vybraný uchazeč – Axial Personnel Agency, s.r.o., IČO 61056014, se sídlem Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele, vymezených obsahem návrhu, učiněných ve veřejné zakázce „Výběr dodavatele služeb na realizaci projektu: Absolventi a praxe“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 9. 1. 2012 pod ev. č. 7000000005070 a opraveno dne 12. 1. 2012 pod ev. č. 7202011005425 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 25. 1. 2012 pod ev. č. 2012/S 16-025686,

rozhodl takto:

I.

Zadavatel – Česká republika – Úřad práce České republiky, IČO 72496991, se sídlem Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 Praha – nedodržel postup stanovený v ustanovení § 77 odst. 4 v návaznosti na ustanovení § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, při posouzení nabídky uchazeče COFET, a.s., IČO 60916621, se sídlem Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2, když ve vztahu k mimořádně nízké nabídkové ceně nepostupoval v souladu se zásadou transparentnosti, neboť zcela nezohlednil zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny uvedeného uchazeče, které bylo zadavateli doručeno dne 6. 8. 2012 a vyloučil uvedeného uchazeče pro nesplnění zadávacích podmínek podle § 76 odst. 6 citovaného zákona o veřejných zakázkách, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

II.

Jako opatření k nápravě Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 odst. 1 citovaného zákona o veřejných zakázkách ruší všechny úkony související s posouzením nabídky uchazeče COFET, a.s., IČO 60916621, se sídlem Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2, zaznamenané v protokolu o dokončení nového posouzení nabídek ze dne 3. 10. 2012, rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče COFET, a.s., IČO 60916621, se sídlem Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2 ze dne 16. 10. 2012 a všechny následné úkony zadavatele učiněné v zadávacím řízení.

III.

Návrh navrhovatele – COFET, a.s., IČO 60916621, se sídlem Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2 – ze dne 22. 11. 2012 se v části týkající se stanovení dílčího hodnotícího kritéria „administrace odborné pracovní praxe“ a v části týkající se informování o námitkách ze dne 18. 5. 2012, ze dne 24. 5. 2012 a ze dne 29. 6. 2012 podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyl podán oprávněnou osobou.

 

IV.

Podle § 119 odst. 2 citovaného zákona o veřejných zakázkách, v návaznosti na § 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zadavateli – Česká republika – Úřad práce České republiky, IČO 72496991, se sídlem Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 Praha – ukládá

uhradit náklady řízení ve výši 30 000,– Kč (třicet tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

I. PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

1. Česká republika – Úřad práce České republiky, IČO 72496991, se sídlem Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 Praha, v zadávacím řízení zastoupena podle § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), společností GORDION, s.r.o., IČO 26147921, se sídlem Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 (dále jen „zadavatel“) uveřejnila v informačním systému o veřejných zakázkách dne 9. 1. 2012 pod ev. č. 7000000005070, opraveno dne 12. 1. 2012 pod ev. č. 7202011005425 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 25. 1. 2012 pod ev. č. 2012/S 16-025686 oznámení nadlimitní veřejné zakázky „Výběr dodavatele služeb na realizaci projektu: Absolventi a praxe“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Předmětem veřejné zakázky je „poskytování služeb, které jsou rozděleny na vzájemně svázané a na sebe navazující dílčí aktivity a plnění („etapy“). Souhrn těchto etap tvoří projekt nazvaný „Absolventi a praxe“. V rámci etap je dodavatel povinen zajišťovat mimo jiné přípravné práce pro zajištění realizace samotných školících a podpůrných aktivit (prostory, vybavení, příprava materiálů a osnov, zajištění pomůcek) a průběžně spolupracovat s vhodnými zaměstnavateli za účelem úspěšného naplnění cílů projektu.“

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 110 000 000,- Kč bez DPH a hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, přičemž

a) dílčí hodnotící kritérium A – celková výše nabídkové ceny (zahrnuje náklady a finanční položky na veškeré klíčové aktivity s výjimkou položky „administrace odborné pracovní praxe“ spadající do etapy č. 7 „Odborná pracovní praxe“) – má váhu 60 %,

b) dílčí hodnotící kritérium B – celková výše nákladů na administraci odborné pracovní praxe dodavatelem za měsíc na jednoho účastníka – má váhu 20 % a

c) dílčí hodnotící kritérium C – akceptace smluvní povinnosti uchazeče zprostředkovat sjednání pracovních míst pro účastníky projektu ve smyslu zadávací dokumentace nad rámec základní povinnosti dle zadávací dokumentace (tzn. pro více než 60 účastníků projektu) – má váhu 20 %.

4. Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 28. 2. 2012 vyplývá, že ve lhůtě pro podání nabídek bylo zadavateli doručeno šest nabídek.

5. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 26. 4. 2012 vyplývá, že čtyři nabídky byly vyřazeny ze zadávacího řízení a jako nejvhodnější nabídka byla vybrána nabídka uchazeče COFET, a.s., IČO 60916621, se sídlem Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 1. 11. 2012 společností Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČO 28360125, se sídlem Mezníkova 273/13, 616 00 Brno (dále jen „navrhovatel“), což bylo oznámeno rozhodnutím zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 9. 5. 2012.

6. Zadavatel shledal možné porušení zákona hodnotící komisí, když ve fázi posouzení nabídek přijala písemné zdůvodnění výše nabídkové ceny za položku „Celková výše nákladů na administraci odborné pracovní praxe“ od navrhovatele a rozhodl o novém posouzení a hodnocení nabídek.

7. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 12. 6. 2012 vyplývá, že čtyři nabídky byly vyřazeny ze zadávacího řízení a navrhovatel byl opět vyzván ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny u položky „administrace odborné pracovní praxe“. Zdůvodnění doručené navrhovatelem bylo akceptováno zadavatelem a jeho nabídka vyhodnocena jako nejvhodnější, což bylo oznámeno rozhodnutím zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 12. 6. 2012.

8. Zadavatel dne 12. 7. 2012 rozhodl o zrušení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 12. 6. 2012 z důvodu možného porušení zákona hodnotící komisí ve fázi posouzení nabídek.

9. Z protokolu o novém posouzení nabídek ze dne 25. 7. 2012 vyplývá, že čtyři nabídky byly vyřazeny ze zadávacího řízení a navrhovatel byl vyzván žádostí ze dne 1. 8. 2012 ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny u položky „administrace odborné pracovní praxe“, přičemž hodnoticí komise uvedla, že zmíněná položka se sestává minimálně z těchto nákladů:

a) pojištění pro případ úpadku společnosti dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, kde je stanovena povinnost pro pracovní agentury takové pojištění mít sjednáno,

b) pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání,

c) náklady na distribuci stravenek a případnou provizi firmě poskytující stravenky,

d) mzdové náklady mzdové účetní,

e) poměrná část provozních nákladů ve vztahu k této části plnění.

10. Navrhovatel doručil výše uvedené zdůvodnění zadavateli dne 6. 8. 2012.

11. Ze zprávy o novém posouzení a hodnocení nabídek II. ze dne 3. 10. 2012 vyplývá, že nabídka navrhovatele byla vyřazena dle § 76 odst. 1 zákona a jako nejvhodnější vybrána nabídka uchazeče Axial Personnel Agency, s.r.o., IČO 61056014, se sídlem Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1 (dále jen „vybraný uchazeč“).

12. Rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení ze dne 16. 10. 2012 bylo navrhovateli doručeno dne 18. 10. 2012 a rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 16. 10. 2012 bylo doručeno 19. 10. 2012.

13. Proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení ze dne 16. 10. 2012 a rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 16. 10. 2012 podal navrhovatel námitky, které doručil zadavateli dne 2. 11. 2012.

14. Zadavatel těmto námitkám nevyhověl a rozhodnutí o námitkách odeslal navrhovateli dne 12. 11. 2012.

15. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval vyřízení námitek za učiněné v souladu se zákonem, doručil dne 22. 11. 2012 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v předmětné veřejné zakázce spolu s návrhem na nařízení předběžného opatření. Dnem 22. 11. 2012 tedy bylo podle § 113 zákona v souvislosti s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání úkonů zadavatele.

II. OBSAH NÁVRHU

16. Navrhovatel svůj návrh směřuje proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení a rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadavatel své rozhodnutí o vyloučení odůvodnil tím, že v zadávací dokumentaci uvedl, že nabídková cena má obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena měla být dle bodu 8 zadávací dokumentace zpracována v souladu se zadávacími podmínkami a vyplněna do přílohy č. 5 – stanovení nabídkové ceny. Tímto měl být zcela jasně vyjádřen záměr zadavatele, že veškeré uvedené položky mají být oceněny a zadavatel logicky očekával, že uchazeči vyčíslí reálnou hodnotu činností spadajících pod jednotlivé položky, přičemž vycházel z toho, že každá jednotlivá položka má určitou hodnotu a bude oceněna reálnou cenou.

17. Navrhovatel nesouhlasí se zadavatelovým zdůvodněním jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení, když zadavatel uvedl jako důvod vyloučení nevyčíslení reálných nákladů za předmětnou položku (administrace odborné pracovní praxe), porušení požadavků zadavatele na zpracování nabídkové ceny, neboť navrhovatel zmíněnou položku ocenil hodnotou 1,- Kč za měsíc na jednoho účastníka, tzn. cenou pohybující se pod hranicí ekonomicky nutných nákladů, jak uvádí zadavatel. Plnění vyžadované zadavatelem je složitým kompaktním celkem skládajícím se z mnoha činností, které nelze z obsahové stránky oddělit do 12 stanovených položek. Jednotlivé položky jsou zároveň od sebe neoddělitelné a plnění poskytovaná uchazeči přecházejí z jedné položky do druhé, proto nelze reálně jednotlivé aktivity zvlášť oceňovat. Jednání zadavatele navrhovatel považuje za účelové, neboť zadavatel cenu ve výši 1,- Kč v rámci položky administrace odborné pracovní praxe běžně akceptuje v jiných zadávacích řízeních (např. na výběr dodavatele na realizaci projektu „Vzdělávání – praxe – zaměstnání“, ev. č. zakázky 60031378).

18. Dle navrhovatele nebyla jeho nabídka v rozporu s pravidly stanovenými zadavatelem v zadávacích podmínkách a nemohl tak být aplikován postup dle ust. § 76 zákona.

19. Navrhovatel uvádí, že nedošlo z jeho strany při stanovení nabídkové ceny dle přílohy č. 5 zadávací dokumentace k porušení žádného ustanovení zadávacích podmínek.

20. Navrhovatel dále uvádí, že zadavatel ve svém rozhodnutí o vyloučení neuvedl, proč není 1,-Kč reálnou hodnotou a jaká hodnota by dle zadavatele již byla reálná a z jakých důvodů, čímž se dopustil porušení ust. § 76 odst. 6 zákona, a rozhodnutí zadavatele se tak stává podle navrhovatele netransparentní, neboť neumožňuje přezkoumat, na základě jakých podkladů bylo vydáno. Navrhovatel v návrhu uvádí, že zadavatel směšuje institut mimořádně nízké nabídkové ceny dle ust. § 77 zákona s porušením povinnosti dodržet požadavky stanovené v zadávacích podmínkách dle § 76 zákona.

21. Navrhovatel také nesouhlasí se zadavatelovým tvrzením, že na daný případ lze aplikovat rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 9 Afs 69/2010-175 ze dne 21. 12. 2012.

22. Navrhovatel zpochybňuje transparentnost průběhu zadávacího řízení, když byl navrhovatel vyzván výzvou ze dne 20. 4. 2012 ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny u položky administrace odborné pracovní praxe. Navrhovatel doručil v jím stanovené lhůtě, formě a rozsahu požadované zdůvodnění, přičemž toto zdůvodnění bylo hodnotící komisí akceptováno.  Toto zdůvodnění akceptoval i sám zadavatel, který dne 12. 6. 2012 provedl nové posouzení hodnocení nabídek a vybral nabídku navrhovatele jako nejvhodnější. Z navrhovateli neznámých důvodů se zadavatel rozhodl svůj závěr po dvou měsících změnit a dne 1. 8. 2012 vyzval navrhovatele opětovně ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny u položky administrace odborné pracovní praxe a po dlouhé odmlce (2,5 měsíce) hodnotící komise vyřadila nabídku navrhovatele ze zadávacího řízení dle ust. § 76 zákona, aniž by se jakkoli vyjádřila k navrhovatelem předloženému zdůvodnění.

23. Zadavatel také porušil zásadu rovného zacházení, když navrhovatele opakovaně vyzýval k vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny, vybraného uchazeče však nikoli, přestože jeho nabídková cena byla nižší než nabídková cena navrhovatele.

24. Navrhovatel také poukazuje na umělé rozdělení dílčího hodnotícího kritéria nabídková cena, a to tak, že zadavatel hodnotil jako hodnotící kritérium nabídkovou cenu vyjma nákladů na administraci odborné pracovní praxe (dílčí hodnotící kritérium A s váhou 60%) a náklady na administraci odborné pracovní praxe učinil předmětem zvláštního dílčího hodnotícího kritéria (dílčí hodnotící kritérium B s váhou 20%). Tento postup však dle navrhovatele postrádá jakékoli opodstatnění, neboť pokud jde o cenu, je vždy rozhodná její celková výše a používání vah při hodnocení jejich jednotlivých položek vede k deformaci nabídnuté ceny. Zadavatel vyčleněním jednotlivé položky nabídkové ceny do dílčího hodnotícího kritéria s určitou váhou umožnil uchazečům volit různé matematické modely stanovení nabídkové ceny, a to v závislosti na preferenci dílčího hodnotícího kritéria A nebo B. Pokud by navrhovatel použil pro ocenění položky administrace odborné pracovní praxe nejvyšší přípustnou hodnotu, tj. 2 000,- Kč, byla by i tak jeho nabídka vybrána dle hodnotících kritérií jako nejvhodnější.

25. Navrhovatel si nechal na problematiku vyčíslení položky nákladů na administraci odborné pracovní praxe ve výši 1,- Kč zpracovat znalecký posudek, který předal zadavateli dne 2. 10. 2012, přičemž zadavatel se do dne podání námitek k předloženému znaleckému posudku nevyjádřil. Dále navrhovatel uvádí, že v rozhodnutí o námitkách zadavatel argumentoval mimo jiné i odbornými stanovisky přizvaných odborníků, obsah jejich stanovisek však zadavatel navrhovateli nijak nesdělil, což navrhovatel shledává v rozporu se zásadou transparentnosti.

26. V návrhu navrhovatel uvádí, že zadavatel v rozhodnutí o námitkách vyjmenovává náklady, které je bez jakýchkoli pochybností nutné pod položku „administrace odborné pracovní praxe“ přílohy č. 5 zadávací dokumentace zahrnout (např. pojištění dle § 58 a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pojištění za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání). Dle navrhovatele však z žádného ustanovení zadávací dokumentace nevyplývá, že by měli uchazeči zahrnout tyto náklady právě do předmětné položky.

27. Zadavatel dále dle navrhovatele v průběhu zadávacího řízení porušil ust. § 111 odst. 3 zákona, když zadavateli byly dne 29. 6. 2012 doručeny námitky vybraného uchazeče proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky navrhovatele, těmto námitkám zadavatel částečně vyhověl, zrušil své rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a vrátil zadávací řízení do fáze hodnocení nabídek. Uvedené bylo sděleno uchazečům oznámením ze dne 23. 7. 2012, tj. po více jak třech týdnech. Zadavatel má přitom povinnost rozhodnout o námitkách do 10 dnů ode dne jejich obdržení.

28. Zadavatel obecně nenaplňoval informační povinnost uloženou v ust. § 111 odst. 3 zákona, když z jím podaných informací vyplývalo pouze, že byly podány námitky a zda jim bylo či nebylo vyhověno. Z informací poskytnutých zadavatelem není možné zjistit, kdo námitky podal, proti čemu konkrétně směřovaly a jak se s nimi zadavatel po obsahové stránce vypořádal.

29. Navrhovatel dále požadoval, aby Úřad nařídil předběžné opatření podle ust. § 117 odst. 1 písm. a) zákona, jímž by zakázal uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem v zadávacím řízení.

III. VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K NÁVRHU

30. Zadavatel ve svém vyjádření ze dne 3. 12. 2012 k obdrženému návrhu uvádí, že plně odkazuje na své rozhodnutí o námitkách.

31. Zadavatel trvá na svém stanovisku, že navrhovatel byl vyloučen zcela v souladu se zákonem a rozhodovací praxí Úřadu a naprosto odmítá úvahy navrhovatele o účelovosti svého postupu, neboť v dané situaci (tj. ocenění položky „administrace odborné pracovní praxe“ hodnotou 1,- Kč) ani nebylo možné zvolit jiný postup, nežli navrhovatele vyloučit z účasti v zadávacím řízení. Argumentace navrhovatele týkající se postupu zadavatele v jiných zadávacích řízeních je pro tento případ bezpředmětná, protože nelze srovnávat různá zadávací řízení a různé zadávací podmínky.

32. K argumentu navrhovatele, že nevidí logickou souvislost mezi požadavkem na reálnost cen a vydělením jedné z položek nabídkové ceny do zvláštního dílčího hodnotícího kritéria, zadavatel uvádí, že má-li mezi sebou vzájemně porovnávat nabídkové ceny za určitou položku, je nutné, aby taková položka byla všemi uchazeči oceněna reálnými náklady.

33. K maximální výši nákladů na administraci odborné pracovní praxe stanovené zadavatelem ve výši 2 000,- Kč zadavatel uvádí, že neshledává žádný logický rozpor mezi požadavkem na ocenění položek reálnými cenami a současným omezením maximální výše ceny za určitou položku, vychází-li takové omezení z cen obvyklých za poskytování daných služeb.

34. Zadavatel setrvává na aplikaci rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 9 Afs 69/2010-175, jež citoval již ve svém rozhodnutí o námitkách.

35. K nepředložení znaleckých posudků vypracovaných zadavatelem navrhovateli zadavatel uvádí, že není povinen seznamovat uchazeče s veškerými podklady, z nichž vychází jeho rozhodnutí. Se znaleckým posudkem, který předložil navrhovatel, se zadavatel vypořádal, jak vyplývá ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.

36. K tvrzení zadavatele uvedeným v rozhodnutí o námitkách, že napadá-li stěžovatel stanovená hodnotící kritéria zadávací dokumentaci, napadá zadávací podmínky, k čemuž v současné době není oprávněn, neboť dle § 110 odst. 3 zákona lze podat námitky proti zadávacím podmínkám nejpozději do 5 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek, s nímž navrhovatel nesouhlasí, zadavatel uvádí, že způsob hodnocení nabídek, stejně tak požadavky na způsob stanovení nabídkové ceny jsou jasně stanoveny v zadávací dokumentaci. Zadavatel/hodnotící komise postupoval při vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení v souladu se zadávací dokumentací.

IV. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

37. Úřad obdržel návrh navrhovatele dne 22. 11. 2012 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona v souvislosti s ust. § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

38. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

o zadavatel,

o navrhovatel,

o vybraný uchazeč.

39. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S694/2012/VZ-22790/2012/523/OPi ze dne 11. 12. 2012. Usnesením č. j. ÚOHS-S694/2012/VZ-22800/2012/523/OPi ze dne 11. 12. 2012 Úřad stanovil účastníkům řízení lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

40. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S694/2012/VZ-23662/2012/523/OPi ze dne 14. 12. 2012 nařídil Úřad na návrh navrhovatele předběžné opatření, kterým zadavateli podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona uložil zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení.

41. Na základě žádosti vybraného uchazeče ze dne 20. 12. 2012 Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S694/2012/VZ-24072/2012/523/OPi ze dne 20. 12. 2012 prodloužil účastníkům řízení lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

42. Usnesením č. j. ÚOHS-S694/2012/VZ-1540/2013/523/OPi ze dne 23. 1. 2013 Úřad dále stanovil zadavateli lhůtu k doložení vysvětlení, na jakém základě byl stanoven počet jednotek (osoba/měsíc) ve výši 4500 v položce „administrace odborné pracovní praxe“ uvedené v příloze č. 5 – stanovení nabídkové ceny – zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce, přičemž zadavatel ve svém vyjádření doručeném Úřadu dne 28. 1. 2013 uvedl, že z popisu předmětné etapy č. 7 zadávací dokumentace – zajištění a realizace odborné pracovní praxe – vyplývá povinnost dodavatele umístit celkem 375 účastníků projektu na místa odborné pracovní praxe v institucích veřejné správy, a to na základě uzavřené pracovní smlouvy (s účastníkem) s pracovním poměrem na dobu určitou 12 měsíců (tj. 375 osob x 12 měsíců = 4500 osoba/měsíc).

V. VYJÁDŘENÍ VYBRANÉHO UCHAZEČE

43. Vybraný uchazeč ve svém vyjádření ze dne 19. 12. 2012 uvádí, že nabídka navrhovatele nebyla v žádném případě pro zadavatele nejvýhodnější a naopak nejvýhodnější byla nabídka vybraného uchazeče.

44. Vybraný uchazeč trvá na svých dosavadních tvrzeních týkajících se postupu zadavatele v předmětném zadávacím řízení, tedy, že nabídka navrhovatele není v souladu se zadávací dokumentací a zákonem, obsahem nabídky navrhovatele je mimořádně nízká nabídková cena, kterou navrhovatel dostatečně neobjasnil ani nezdůvodnil a tato nabídka měla být z posuzování vyřazena.

45. Vybraný uchazeč považuje argumenty navrhovatele za formalistické a tendenční a ve své podstatě proti účelu předmětné právní úpravy.

46. Postup zadavatele spatřuje vybraný uchazeč v souladu s účelem zákona, jímž je mimo jiné zajistit hospodárné vynakládání veřejných prostředků, jelikož celková nabídková cena navrhovatele je o více než 650 tis. Kč bez DPH vyšší než celková nabídková cena vybraného uchazeče.

47. Zrušení postupu zadavatele v současné fázi zadávacího řízení by v žádném případě nebylo způsobilé zvrátit finální výsledek posuzování nabídek a dle názoru vybraného uchazeče je zjevné, že nabídka navrhovatele by musela být ze shora uvedených důvodů vyřazena a jako vítězná vyhodnocena nabídka vybraného uchazeče.

VI. VYJÁDŘENÍ NAVRHOVATELE K VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE ZE DNE 3. 12. 2012

48. K zadavatelovu odmítnutí tvrzení o účelovosti jeho postupu v předmětném zadávacím řízení a tvrzení, že nelze srovnávat různá zadávací řízení a různé zadávací podmínky, navrhovatel uvádí, že zadavatel neuvedl, v čem spočívá ona různost zadávacích podmínek mající za následek, že v jednom případě zadavatel nabídkovou cenu ve výši 1,- Kč akceptoval a v jiném naopak nepřijal.

49. Dle navrhovatele zadavatelem zmiňovaný požadavek na reálnost jednotlivých cen položek uvedených v příloze č. 5 ze zadávací dokumentace nijak nevyplývá. Zadavatel tyto položky dovodil až zpětně v rozhodnutí o vyloučení. Jako nesprávný dále považuje navrhovatel zadavatelův názor, že navrhovatel „rozpouštěl“ náklady v jiných položkách poskytovaných služeb, do daného dílčího hodnotícího kritéria nespadajících. Navrhovatel s ohledem na nemožnost jednoduchého oddělení položek a vzájemnou provázanost jednotlivých činností, které jsou předmětem veřejné zakázky, preferoval jeden z možných ekonomických modelů své nabídky. Navrhovatel dále uvádí, že jeho nabídka nikterak nezapříčiňuje deformaci stanoveného způsobu hodnocení. Nižší hodnota v rámci jednoho kritéria je vyvážena vyšší hodnotou v rámci jiného hodnotícího kritéria. Stále je tak zajištěna porovnatelnost nabídek, tj. možnost hodnotit je dle jejich ekonomické výhodnosti.

50. Navrhovatel trvá na tom, že požadavek na reálnost cen jednotlivých položek uvedených v příloze č. 5 je v logickém rozporu s požadavkem zadavatele stanovujícím maximální výši nákladů na administraci odborné pracovní praxe za měsíc na jednoho účastníka ve výši 2 000,- Kč. Zadavatel by totiž při případném požadavku na reálnost ceny nemohl vědět, zda by některý dodavatel nepovažoval za reálnou cenu vyšší než 2 000,- Kč.

51. K zadavatelovu tvrzení týkajícího se prolínání a provázanosti jednotlivých činností souvisejících s plněním předmětu zakázky a nemožnosti spravedlivě požadovat, aby v zadávacích podmínkách uváděl veškeré činnosti spadající pod jednotlivé položky, navrhovatel uvádí, že pokud zadavatel požadoval, aby určité činnosti, ačkoli se prolínají s dalšími činnostmi spadajícími do předmětu veřejné zakázky, byly oceněny výlučně v rámci určité položky, měl takové činnosti skutečně výslovně vyjmenovat a neponechávat na úvaze uchazečů, v rámci které položky je začlení a provedou jejich ocenění.

52. Zadavatel dle navrhovatele vůbec nevysvětlil, v čem shledává aplikovatelnost rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 12. 2010 sp. zn. 9 Afs 69/2010 na předmětné zadávací řízení a domnívá se, že tento rozsudek nelze aplikovat na předmětný případ.

53. Navrhovatel kategoricky nesouhlasí se zadavatelovým tvrzením, že není povinen seznamovat uchazeče s veškerými podklady, z nichž vychází jeho rozhodnutí v rámci zadávacího řízení. Zadavatel je naopak povinen svá rozhodnutí řádně odůvodnit. V rozhodnutí o námitkách zadavatel argumentuje mimo jiné též odbornými stanovisky přizvaných odborníků. Zadavatel se však omezil pouze na holé konstatování, aniž by blíže rozvedl vlastní úvahy, které jej k závěrům vedly, anebo aby učinil rozhodující pasáže ze zmiňovaných odborných stanovisek obsahem svého rozhodnutí tak, aby byl naplněn požadavek na jeho přezkoumatelnost. Dle navrhovatele není pravdou, že by odborná stanoviska, jak tvrdí zadavatel, sloužila jako podpůrný materiál pro rozhodnutí hodnotící komise a zadavatele. Je evidentní, že rozhodnutí o námitkách bylo odůvodněno právě odkazem na tato odborná stanoviska, aniž by tato v rámci odůvodnění alespoň citoval.

54. Ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 3. 10. 2012 odkazuje hodnotící komise na odborné posudky, které měly být přílohou této zprávy, avšak dle navrhovatele tomu tak nebylo. Dle navrhovatele též není pravdou, že by se zadavatel vypořádal se znaleckým posudkem předloženým navrhovatelem, neboť v rozhodnutí o námitkách zadavatel k námitkám navrhovatele založeným na závěrech znaleckého posudku neuvedl zhola nic.

55. Zadavatel se dle navrhovatele dále dopustil výkladu zadávací dokumentace v neprospěch navrhovatele, námitky proto zcela srozumitelně směřovaly nikoli k zadávacím podmínkám, nýbrž k postupu zadavatele, zadavatel proto byl povinen se i s tímto okruhem námitek vypořádat.

VII. ZÁVĚR ÚŘADU

56. Úřad přezkoumal na základě § 112 a násl. ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o veřejné zakázce, návrhu a stanovisek účastníků řízení a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel postupoval v rozporu s § 77 odst. 4 v návaznosti na § 6 zákona při posouzení nabídky navrhovatele, když  ve vztahu k mimořádně nízké nabídkové ceně nepostupoval v souladu se zásadou transparentnosti, neboť zcela nezohlednil zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny navrhovatele, které bylo zadavateli doručeno dne 6. 8. 2012 a navrhovatele vyloučil pro nesplnění zadávacích podmínek podle § 76 odst. 6 zákona, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

Vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení

57. Podle § 6 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

58. Podle § 77 odst. 1 zákona při posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek posoudí hodnotící komise též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si hodnotící komise vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné; zdůvodnění musí být uchazečem doručeno ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeči, pokud hodnotící komise nestanoví lhůtu delší.

59. Podle § 77 odst. 4 zákona při posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny zohlední hodnotící komise písemné zdůvodnění uchazeče i jeho vysvětlení.

60. Rozhodnutím zadavatele o vyloučení navrhovatele ze dne 16. 10. 2012 byl navrhovatel vyloučen ze zadávacího řízení, přičemž v uvedeném rozhodnutí je uvedeno následující:

Zadavatel v bodě 8 zadávací dokumentace uvedl, že nabídková cena má obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci předmětu zakázky. Nabídková cena měla být dle bodu 8 zadávací dokumentace zpracována v souladu se zadávacími podmínkami a vyplněna do přílohy č. 5 – stanovení nabídkové ceny. Zadavatel poskytl neoceněnou přílohu č. 5 obsahující 12 položek, které v této příloze měli uchazeči ocenit. Tímto byl zcela jasně vyjádřen záměr zadavatele, že veškeré uvedené položky mají být oceněny a zadavatel logicky očekával, že uchazeči vyčíslí reálnou hodnotu činností spadající pod jednotlivé položky, přičemž vycházel z toho, že každá jednotlivá položka má určitou hodnotu a bude oceněna reálnou cenou.

Uchazeč jednu z 12 položek (administrace odborné pracovní praxe) ocenil hodnotou 1,- Kč za měsíc na jednoho účastníka, tzn. cenou pohybující se pod hranicí ekonomicky nutných nákladů.

Hodnotící komise považuje tento postup uchazeče, tj. nevyčíslení reálných nákladů za předmětnou položku za porušení požadavku zadavatele na zpracování nabídkové ceny a tudíž za postup, jenž je v rozporu se zadávacími podmínkami a tudíž § 76 odst. 1 zákona.

61. V bodě 8 zadávací dokumentace zadavatel uvedl, že požaduje zpracovat nabídkovou cenu v souladu se zadávacími podmínkami. Uchazeč vyplní Přílohu č. 5 Stanovení nabídkové ceny. Zadavatel také uvedl, že proplaceny budou reálné náklady v závislosti na skutečné délce realizace zakázky určené ve smlouvě o poskytování služeb. Nabídková cena bude definována jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci předmětu zakázky.

62. Zadavatel dále v bodě 12 zadávací dokumentace uvedl, že nabídková výše nákladů na administraci odborné pracovní praxe dodavatelem za měsíc nepřekročí částku 2 000,- Kč bez DPH na jednoho účastníka. U zmíněné položky zadavatel tedy pouze stanovil maximální hranici, jež uchazeči nesmí překročit.

63. Hodnotící komise žádostí ze dne 1. 8. 2012 požádala navrhovatele o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny u položky administrace odborné pracovní praxe.

64. Výše uvedené zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny navrhovatel doručil zadavateli dne 6. 8. 2012.

65. Z protokolu o dokončení nového posouzení nabídek ze dne 3. 10. 2012 vyplývá, že hodnotící komise vyhodnotila, že výše nabídkové ceny za předmětnou položku nelze řešit dle institutu mimořádně nízké nabídkové ceny, jak je upraven v § 77 zákona, neboť dle tohoto ustanovení se jedná o mimořádně nízké nabídkovou cenu, pouze je-li nízká celková nabídková cena, tzn. nikoli za situace, kdy je nízká cena pouze za určitou položku. Hodnotící komise proto nadále neposuzovala, zda je zdůvodnění mimořádně nízké ceny odůvodněné a pokračovala postupem dle § 76 odst. 1 zákona.

66. K problematice mimořádně nízké nabídkové ceny Úřad uvádí, že smyslem institutu mimořádně nízké nabídkové ceny je chránit zadavatele před situací, kdy uchazeč ve své nabídce uvede nereálnou cenu, za níž není možné z objektivních důvodů realizovat plnění veřejné zakázky, která by během realizace předmětu plnění veřejné zakázky vedla např. k nedokončení veřejné zakázky, k jejímu nekvalitnímu splnění, případně k téměř nekontrolovatelnému navyšování původní nabídkové ceny uchazeče. V těchto případech je hodnotící komise povinna použít institut mimořádně nízké nabídkové ceny, přičemž tento institut je také na druhou stranu možností pro uchazeče, v jehož nabídce hodnotící komise shledala mimořádně nízkou nabídkovou cenu, jeho nabízenou cenu plnění veřejné zakázky vysvětlit.

67. Posouzení, zda se jedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu, zcela přísluší do kompetence hodnotící komise, což jasně vyplývá z ustanovení § 77 zákona. Hodnotící komise posoudí výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jejím úkolem je tedy posouzení reálnosti provedení plnění veřejné zakázky za danou nabídkovou cenu vzhledem k okolnostem a podmínkám, za nichž by byl předmět veřejné zakázky konkrétním uchazečem plněn. Pokud nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, je povinností hodnotící komise vyžádat si od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. Hodnotící komise následně posoudí objektivnost zdůvodnění uchazeče a v případě shledání zdůvodnění neopodstatněným, nabídku uchazeče vyřadí a uchazeče bezodkladně z účasti v zadávacím řízení vyloučí. Pro dodržení zásady transparentnosti a neporušení zásady diskriminace musí hodnotící komise své rozhodnutí o vyloučení uchazeče přezkoumatelným způsobem odůvodnit.

68. Právě v případech, kdy hodnotící komise shledá v nabídce uchazeče nereálnou cenu (mimořádně nízkou nabídkovou cenu), za níž je nabízeno plnění předmětu veřejné zakázky, je povinna aplikovat postup dle § 77 zákona, tedy postup v případě shledání mimořádně nízké nabídkové ceny v nabídce uchazeče.

69. Z výše uvedeného je zřejmé, že pokud hodnotící komise shledá v nabídce uchazeče mimořádně nízkou nabídkovou cenu a vyzve tohoto uchazeče ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, je povinna se s jeho zdůvodněním pro zachování transparentnosti zadávacího řízení vypořádat.

70. Pokud tedy hodnotící komise v rámci šetřené veřejné zakázky shledala v nabídce navrhovatele cenu, jež považovala za nereálnou (mimořádně nízkou nabídkovou cenu) vzhledem k okolnostem a podmínkám, za nichž by byl předmět veřejné zakázky navrhovatelem plněn, byla povinna vyžádat si od navrhovatele písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. Toto hodnotící komise učinila, neboť žádostí ze dne 1. 8. 2012 požádala navrhovatele o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny u položky administrace odborné pracovní praxe. Hodnotící komise se však žádným způsobem nevypořádala s navrhovatelovým zdůvodněním mimořádně nízké nabídkové ceny, které navrhovatel doručil zadavateli dne 6. 8. 2012. Namísto toho navrhovatele vyloučila pro nevyčíslení reálných nákladů za položku administrace odborné pracovní praxe, což považovala za rozporné se zadávacími podmínkami.

71. Nelze připustit situaci, kdy hodnotící komise vyzve uchazeče ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, toto zdůvodnění obdrží a posléze pouze konstatováním v protokolu o dokončení nového posouzení nabídek uvede, že od tohoto institutu upouští, aniž by se se zdůvodněním mimořádně nízké nabídkové ceny jakkoliv vypořádala. Jestliže tedy hodnotící komise postupuje dle ust. § 77 zákona, tj. shledá v nabídce uchazeče mimořádně nízkou nabídkovou cenu, vyžádá si od uchazeče zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny a toto zdůvodnění obdrží, je povinna tento svůj postup dokončit v souladu se zákonem, tzn. vypořádat se s obdrženým zdůvodněním.

72. Hodnotící komise se vůbec nevyjádřila k navrhovatelovu zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny doručené zadavateli dne 6. 8. 2012, ve kterém navrhovatel uvedl skutečnosti umožňující realizovat projekt v požadované kvalitě za podmínek, které jsou v zadávací dokumentaci uvedeny a za navrhovatelem nabídnutou cenu. Hodnotící komise se dále vůbec nevyjádřila např. k pochybnostem navrhovatele, z čeho zadavatel při požadavku na vyčíslení jednotlivých dílčích nákladů položky „administrace odborné pracovní praxe“ vycházel, když uvedené z žádného ustanovení zadávací dokumentace nevyplývá, atd.

73. K tvrzení uvedenému v protokolu o dokončení nového posouzení nabídek ze dne 3. 10. 2012, tedy že danou situaci nelze řešit dle institutu mimořádně nízké nabídkové ceny, jak je upraven v § 77 zákona, neboť dle tohoto ustanovení se jedná o mimořádně nízké nabídkovou cenu, pouze je-li nízká celková nabídková cena, tzn. nikoli za situace, kdy je nízká cena pouze za určitou položku, Úřad uvádí, že zákon nedefinuje, co se rozumí nabídkovou cenou. V případě mimořádně nízké nabídkové ceny lze tedy podle názoru Úřadu využít institutu jejího zdůvodnění jak ve vztahu k celkové nabídkové ceně, tak i jejím dílčím částem. Z tohoto důvodu tedy Úřad odmítá zdůvodnění zadavatele uvedené výše, pro které opustil postup dle § 77 zákona a přistoupil k vyloučení navrhovatele pro nesplnění zadávacích podmínek podle § 76 odst. 1 a 6 zákona. Úřad tedy opět uvádí, že hodnotící komise byla povinna postupovat dle ust. § 77 zákona, když se pro tento postup již jednou rozhodla.

74. Úřad také poznamenává k samotnému důvodu vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení, tedy nevyčíslení reálných nákladů za předmětnou položku, že právě pro tyto účely je v zákoně upraven institut mimořádně nízké nabídkové ceny. Když zadavatel, resp. hodnotící komise, shledá určitou cenu nízkou či dokonce nereálnou, je potřeba umožnit uchazeči zdůvodnit její výši a následně je povinností hodnotící komise se s tímto vysvětlením náležitě vypořádat. Pouze takový postup je v souladu se zákonem. Není možné akceptovat vyloučení uchazeče v případě mimořádně nízké nabídkové ceny pouze s odkazem na nesplnění zadávacích podmínek.

75. Pro úplnost Úřad dále dodává, že na daný případ nelze aplikovat rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 9 Afs 69/2010-175 ze dne 21. 12. 2010, neboť uvedený rozsudek řeší problematiku skutkově odlišnou, a to i co do právní otázky – ocenění dílčího hodnotícího kritéria částkou 0,- Kč a následnou situaci, kdy je hodnota 0,- Kč dosazena do předepsaného vzorce pro hodnocení nabídek a ostatní nabídky tak v důsledku obdrží 0 bodů, čímž dochází k deformaci procesu hodnocení, kdy není vůbec možno objektivně vyjádřit ekonomickou výhodnost všech nabídek a řízení ztrácí svůj základní smysl. Tak tomu v přezkoumávaném případě nebylo.

76. S ohledem na výše uvedené Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí, tedy že zadavatel nedodržel postup stanovený v § 77 odst. 4 v návaznosti na § 6 zákona při posouzení nabídky navrhovatele, když ve vztahu k mimořádně nízké nabídkové ceně nepostupoval v souladu se zásadou transparentnosti, neboť zcela nezohlednil zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny navrhovatele, které bylo zadavateli doručeno dne 6. 8. 2012 a vyloučil navrhovatele pro nesplnění zadávacích podmínek podle § 76 odst. 6 zákona, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

77. Navrhovatel ve svém návrhu dále napadá postup zadavatele, kdy mu navrhovatel dne 2. 10. 2012 doručil znalecký posudek zpracovaný k problematice vyčíslení položky nákladů za administraci odborné pracovní praxe ve výši 1,- Kč, aniž by se do dne podání námitek zadavatel k předloženému znaleckému posudku jakkoliv vyjádřil.

78. Úřad uvádí, že zákon žádným způsobem neupravuje postup zadavatele v případě, kdy obdrží od uchazeče jakýkoliv znalecký posudek (který navíc v šetřeném případě nebyl doručen v rámci zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny navrhovatelem, nýbrž až 2 měsíce po žádosti zadavatele o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny navrhovatelem). Zákon upravuje postup zadavatele vůči uchazeči v případě vysvětlení kvalifikace, vysvětlení nabídky, vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny a v případě námitek. V těchto „fázích“ zadávacího řízení zákon upravuje postup zadavatele vůči uchazeči. Zákon tedy nestanoví závazný postup zadavatele, lhůty pro vypořádání se se znaleckým posudkem ani způsob, jakým se s obdrženým znaleckým posudkem zadavatel musí vypořádat. Je tedy zcela na zvážení zadavatele, zda vůbec a pokud ano, tak jakým způsobem a v jaké lhůtě se s obdrženým znaleckým posudkem vypořádá, zda a jakým způsobem bude o vypořádání se znaleckým posudkem informovat uchazeče, jenž znalecký posudek doručil, nebo toto vypořádání uvede pouze např. ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek apod.

79. V rámci předmětné veřejné zakázky se zadavatel s obdrženým znaleckým posudkem vypořádal v protokolu o dokončení nového posouzení nabídek ze dne 3. 10. 2012, tedy způsobem, který není v rozporu se zákonem.

80. K námitce navrhovatele, že zadavatel nesdělil navrhovateli obsah stanovisek přizvaných odborníků, pro úplnost Úřad uvádí, že jelikož Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil pochybení již při posouzení nabídky navrhovatele z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny a nevypořádal se s vysvětlením navrhovatele, je bezpředmětné zabývat se touto námitkou, neboť v této fázi již bylo zadávací řízení stíženo vadou.

Dodržení zásady rovného zacházení

81. Navrhovatel v návrhu uvádí, že zadavatel porušil zásadu rovného zacházení, když navrhovatele opakovaně vyzýval k vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny, vybraného uchazeče však nikoli, přestože jeho nabídková cena byla nižší než nabídková cena navrhovatele.

82. K popsanému Úřad uvádí, že hodnotící komise žádala navrhovatele o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, zejména u položky „administrace odborné pracovní praxe“, která má vliv na výši nabídkové, přičemž položka „administrace odborné pracovní praxe“ byla navrhovatelem oceněna částkou ve výši 1,- Kč a vybraným uchazečem částkou ve výši 1 998,- Kč.

83. Jak je již uvedeno výše, posouzení, zda nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, zcela přísluší do kompetence hodnotící komise. Zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny může být žádáno hodnotící komisí i ve vztahu k dílčí nabídkové ceně, nikoliv pouze celkové, jak je uvedeno výše.

84. Pravomoci Úřadu spadají pouze do úrovně zkoumání těch činností zadavatele, resp. hodnotící komise, které vytvářejí prostor pro rovné podmínky účasti uchazečů v soutěži. Úřad při své přezkumné činnosti není oprávněn vstupovat do myšlenkových pochodů členů hodnotící komise, a tyto jakkoliv přezkoumávat, hodnotit, či nahrazovat vlastním správním uvážením, neboť hodnotící komise je kolegium osob, zahrnující případně i osoby s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, kterým je ze zákona svěřena pravomoc posoudit veškeré odborné otázky, související s procesem posouzení a hodnocení nabídek. Úřad v této souvislosti pouze zkoumá, zda byl v této souvislosti dodržen zákonný rámec, ve kterém toto posouzení má podle zákona proběhnout.

85. Z obdržené dokumentace, konkrétně z protokolu o novém posouzení nabídek ze dne 25. 7. 2012 vyplývá, že hodnotící komise převzala závěry původní hodnotící komise, tedy že hodnotící komise nespatřila v nabídce vybraného uchazeče mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Úřad má tedy za prokázané, že byl dodržen zákonný rámec, když hodnotící komise posoudila, zda nabídka vybraného uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

86. Maximální hranici u této dílčí nabídkové ceny zadavatel stanovil ve výši 2 000,- Kč. Hodnotící komise posoudila nabídku vybraného uchazeče v této části jako nabídku, která neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Vzhledem k tomu, že u navrhovatele hodnotící komise konstatovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu a u vybraného uchazeče ne, nelze hovořit o porušení zásady rovného zacházení podle § 6 zákona, neboť u obou uchazečů došlo k aplikaci odlišných režimů zákona, resp. u navrhovatele musela hodnotící komise postupovat dle § 77 odst. 1 zákona a vyžádat si zdůvodnění a u vybraného uchazeče s ohledem na to, že u něj mimořádně nízkou nabídkovou cenu neshledala, takto postupovat nemohla. Z uvedeného důvodu Úřad konstatuje, že neshledal v postupu zadavatele porušení zásady rovného zacházení dle § 6 zákona.

Stanovení dílčího hodnotícího kritéria „administrace odborné pracovní praxe“

87. Podle § 110 odst. 1 zákona při zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek či v soutěži o návrh může kterýkoliv dodavatel, který má nebo měl zájem na získání určité veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho právech (dále jen „stěžovatel“), zadavateli podat zdůvodněné námitky.

88. Podle § 110 odst. 3 zákona musí stěžovatel námitky proti zadávacím podmínkám doručit zadavateli nejpozději do 5 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.

89. Podle § 110 odst. 7 zákona se námitky podávají písemně. V námitkách musí stěžovatel uvést, kdo je podává, proti kterému úkonu zadavatele směřují a v čem je spatřováno porušení zákona. V námitkách podle odstavců 2, 3 a 5 tohoto ustanovení musí být uvedeno, jaká újma stěžovateli v důsledku domnělého porušení zákona hrozí nebo vznikla a čeho se stěžovatel domáhá. Jde-li o námitky podle odstavce 2 tohoto ustanovení, musí stěžovatel v námitkách uvést též skutečnosti rozhodné pro stanovení okamžiku, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozvěděl. Námitky neobsahující náležitosti podle tohoto odstavce zadavatel odmítne a bezodkladně písemně uvědomí o této skutečnosti stěžovatele. Podání námitek řádně a včas je podmínkou pro podání návrhu na přezkoumání postupu zadavatele ve stejné věci. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 114 odst. 2 zákona může stěžovatel podat bez předchozího podání námitek.

90. Podle § 111 odst. 4 zákona zadavatel nerozhoduje o námitkách, které byly podány opožděně nebo které vzal stěžovatel zpět. Tuto skutečnost zadavatel písemně oznámí stěžovateli. Vezme-li stěžovatel námitky zpět, není oprávněn podat ve stejné věci návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu.

91. Navrhovatel ve svém návrhu napadá stanovení dílčího hodnotícího kritéria „administrace odborné pracovní praxe“, jehož stanovení považuje za nevhodné a za umělé rozdělení dílčího hodnotícího kritéria nabídková cena, jež nemá žádné opodstatnění. Navrhovatel dále analyzuje možné matematické modely a hypotetické situace při ocenění položky administrace odborné pracovní praxe hodnotou 2 000,- Kč, jež byla stanovena zadavatelem jako max. přípustná hodnota této položky.

92. Zadavatel výše uvedenou část námitek odmítl s tím, že směřuje proti zadávacím podmínkám, nikoliv proti úkonům zadavatele a navrhovatel tak nebyl oprávněn podat tuto část námitek.

93. Ze znění námitek a návrhu týkající se stanovení dílčího hodnotícího kritéria „administrace odborné pracovní praxe“ má Úřad jednoznačně za to, že tato část směřuje proti zadávacím podmínkám. 

94. Navrhovatel v námitkách i návrhu uvedl „… Zadavatel uměle rozdělil dílčí hodnotící kritérium nabídková cena, a to tak, že hodnotil jako hodnotící kritérium nabídkovou cenu vyjma nákladů na administraci odborné pracovní praxe (dílčí kritérium A s váhou 60%) a náklady na administraci odborné pracovní praxe učinil předmětem zvláštního dílčího hodnotícího kritéria (dílčí kritérium B s váhou 20%).“ Z citace vyplývá, že navrhovatel v této části námitek a návrhu napadá stanovení hodnotících kritérií, tedy zadávací podmínky.

95. Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem stanovena do 27. 2. 2012. Navrhovatel doručil námitky zadavateli dne 2. 11. 2012. Lhůta dle § 110 odst. 3 zákona pro podání námitek proti zadávacím podmínkám marně uplynula dne 3. 3. 2012.

96. Úřad konstatuje, že navrhovatel s ohledem na výše uvedené není osobou oprávněnou k podání návrhu v části týkající se stanovení dílčího hodnotícího kritéria „administrace odborné pracovní praxe“, neboť podmínkou pro podání návrhu u Úřadu je podání námitek řádně a včas (§ 110 odst. 7 zákona), což navrhovatel v této části neučinil.

97. Úřad tedy rozhodl o zamítnutí návrhu v části týkající se stanovení hodnotícího kritéria „administrace odborné pracovní praxe“ podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí.

Informování o podaných námitkách

98. Podle § 110 odst. 1 zákona při zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek či v soutěži o návrh může kterýkoliv dodavatel, který má nebo měl zájem na získání určité veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho právech (dále jen „stěžovatel“), zadavateli podat zdůvodněné námitky.

99. Podle § 110 odst. 2 zákona lze námitky podat proti všem úkonům zadavatele a stěžovatel je musí doručit zadavateli do 15 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozví, nejpozději však do doby uzavření smlouvy.

100. Podle § 110 odst. 7 zákona se námitky podávají písemně. V námitkách musí stěžovatel uvést, kdo je podává, proti kterému úkonu zadavatele směřují a v čem je spatřováno porušení zákona. V námitkách podle odstavců 2, 3 a 5 tohoto ustanovení musí být uvedeno, jaká újma stěžovateli v důsledku domnělého porušení zákona hrozí nebo vznikla a čeho se stěžovatel domáhá. Jde-li o námitky podle odstavce 2 tohoto ustanovení, musí stěžovatel v námitkách uvést též skutečnosti rozhodné pro stanovení okamžiku, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozvěděl. Námitky neobsahující náležitosti podle tohoto odstavce zadavatel odmítne a bezodkladně písemně uvědomí o této skutečnosti stěžovatele. Podání námitek řádně a včas je podmínkou pro podání návrhu na přezkoumání postupu zadavatele ve stejné věci. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 114 odst. 2 zákona může stěžovatel podat bez předchozího podání námitek.

101. Podle § 111 odst. 3 zákona o podaných námitkách a rozhodnutí o nich zadavatel bezodkladně písemně informuje všechny uchazeče, a pokud neuplynula v době vyřízení námitek lhůta pro podání nabídek, všechny zájemce.

102. Navrhovatel ve svém návrhu uvádí, že zadavatel v průběhu zadávacího řízení porušil ust. § 111 odst. 3 zákona, když zadavateli byly dne 29. 6. 2012 doručeny námitky vybraného uchazeče proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky navrhovatele, těmto námitkám zadavatel částečně vyhověl, zrušil své rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a vrátil zadávací řízení do fáze hodnocení nabídek. Uvedené bylo sděleno uchazečům oznámením ze dne 23. 7. 2012, tj. po více jak třech týdnech. Zadavatel má přitom povinnost rozhodnout o námitkách do 10 dnů ode dne jejich obdržení.

103. Dle navrhovatele zadavatel obecně nenaplňoval informační povinnost uloženou v ust. § 111 odst. 3 zákona, když z jím podaných informací vyplývalo pouze, že byly podány námitky a zda jim bylo či nebylo vyhověno. Z informací poskytnutých zadavatelem není možné zjistit, kdo námitky podal, proti čemu konkrétně směřovaly a jak se s nimi zadavatel po obsahové stránce vypořádal.

104. Z dokumentace o předmětné veřejné zakázce vyplývá, že navrhovatel v průběhu zadávacího řízení obdržel oznámení zadavatele o podaných námitkách dne 7. 6. 2012, 8. 6. 2012, 19. 6. 2012, 23. 7. 2012 a 14. 11. 2012.

105. K oznámení zadavatele o podaných námitkách, jež bylo navrhovateli doručeno dne 14. 11. 2012, Úřad uvádí, že toto oznámení nebylo a ani nemohlo být předmětem námitek doručených zadavateli dne 2. 11. 2012 (ani předmětem návrhu), neboť uvedené oznámení bylo navrhovateli doručeno až po té, co doručil zadavateli námitky, a na základě zadavatelova rozhodnutí o nich, navrhovatel podal návrh. Úřad se tedy dále vyjádří pouze k oznámení zadavatele o podaných námitkách, jenž navrhovatel obdržel dne 7. 6. 2012, 8. 6. 2012, 19. 6. 2012 a 23. 7. 2012.

106. Úřad uvádí, že pokud navrhovatel nepovažoval postup (úkon) zadavatele za učiněný v souladu se zákonem (nesouhlasil se zněním oznámení zadavatele o podaných námitkách, jenž mu byly doručeny dne 7. 6. 2012, 8. 6. 2012, 19. 6. 2012 a 23. 7. 2012), byl oprávněn dle § 110 odst. 2 zákona podat do 15 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozvěděl (tedy ode dne doručení oznámení zadavatele o podaných námitkách) proti tomuto úkonu námitky. A jak vyplývá z ust. § 110 odst. 7 zákona podání námitek řádně a včas je podmínkou pro podání návrhu na přezkoumání postupu zadavatele ve stejné věci.

107. Zadavatel obdržel námitky navrhovatele dne 2. 11. 2012. Avšak lhůta dle § 110 odst. 2 zákona pro podání námitek týkající se vyřízení námitek ze dne 18. 5. 2012, 24. 5. 2012 (zadavatel obdržel námitky od dvou uchazečů, které byly datovány ke stejnému dni), 29. 6. 2012 a informování o nich marně uplynula dne 22. 6. 2012, 23. 6. 2012, 4. 7. 2012 a 7. 8. 2012.

108. Úřad na základě výše uvedeného konstatuje, že navrhovatel není osobou oprávněnou podat návrh ve věci informování o námitkách ze dne 18. 5. 2012, ze dne 24. 5. 2012 a ze dne 29. 6. 2012 zadavatelem, neboť v dané věci nepodal navrhovatel námitky ve lhůtě podle § 110 odst. 2 zákona. Úřad proto rozhodl o zamítnutí části návrhu týkající se informování o námitkách ze dne 18. 5. 2012, ze dne 24. 5. 2012 a ze dne 29. 6. 2012 podle § 118 odst. 5 písm. c) zákona, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí.

VIII. ULOŽENÍ NÁPRAVNÉHO OPATŘENÍ

109. Podle § 118 odst. 1 zákona nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele. Úřad je při rozhodování podle § 118 odst. 1 zákona povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, jaké nápravné opatření má zvolit k dosažení nápravy stavu, a to při dodržení základních zásad procesu zadávání, tj. transparentnosti zadávání veřejných zakázek a dodržování zásad stejného zacházení a nediskriminace uchazečů o veřejné zakázky.

110. Úřad uvádí, že postup zadavatele mohl mít podstatný vliv na výběr nejvhodnější nabídky, neboť navrhovatelovo zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny mohlo být hodnotící komisí akceptováno, navrhovatel by tak nebyl vyloučen z účasti v zadávacím řízení a jeho nabídka by byla hodnocena.

111. Vzhledem k tomu, že zadavatel pochybil až při posouzení nabídky navrhovatele, není nutno rušit zadávací řízení, neboť k dosažení nápravy postačuje zrušení všech úkonů souvisejících s posouzením nabídky navrhovatele zaznamenaných v protokolu o dokončení nového posouzení nabídek ze dne 3. 10. 2012, rozhodnutí o vyloučení navrhovatele ze dne 16. 10. 2012 a všechny následné úkony zadavatele. Zadávací řízení se tak nyní vrací do fáze posouzení a hodnocení nabídek.

112. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

IX. NÁKLADY ŘÍZENÍ

113. Podle § 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 zákona též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení (dále jen „náklady řízení“). Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí předpis. Vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách (dále jen „vyhláška“), stanoví v § 1 odst. 1 vyhlášky, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši 30 000,- Kč.

114. Vzhledem k tomu, že úkon zadavatele – posouzení nabídky navrhovatele zaznamenané v protokolu o dokončení nového posouzení nabídek ze dne 3. 10. 2012, rozhodnutí o vyloučení uchazeče (navrhovatele) ze zadávacího řízení ze dne 16. 10. 2012 a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 16. 10. 2012 bylo tímto rozhodnutím zrušeno, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku IV. tohoto rozhodnutí. Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2012000694.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

 

 

 

otisk úředního razítka

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1. Česká republika – Úřad práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 Praha

2. Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno

3. Axial Personnel Agency, s.r.o., Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz