Rozhodnutí: S248/2013/VZ-9530/2013/514/MPr

Instance I.
Věc Rekonstrukce vodohospodářských sítí, ul. Moskevská, Praha 10
Účastníci
  1. Pražská vodohospodářská společnost a.s.
  2. PMC-UNI-EKO, Moskevská
  3. PROMINECON CZ a.s.
  4. UNISTAV a.s.
  5. EKOSTAV a.s.
  6. SDRUŽENÍ MOSKEVSKÁ PRAGIS – METROSTAV
  7. PRAGIS a.s.
  8. Metrostav a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 27. 6. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení 124 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S248/2013/VZ-9530/2013/514/MPr

 

10. června 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 25. 4. 2013 na návrh ze dne 24. 4. 2013, jehož účastníky jsou

· zadavatel – Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČO 25656112, Žatecká 110/2, 110 00 Praha,

navrhovatel – účastníci sdružení „PMC-UNI-EKO, Moskevská“:

· PROMINECON CZ a.s., IČO 25110977, Revoluční 25/767, 110 00 Praha 1,

· UNISTAV a.s., IČO 00531766, Příkop 6, 602 00 Brno,

· EKOSTAV a.s., IČO 45795479, Brigádníků 3353/351b, 100 00 Praha 10 – Strašnice,

které dne 27. 2. 2013 uzavřely smlouvu o sdružení podle § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, za účelem podání společné nabídky, v řízení před správním orgánem zastoupené na základě plných mocí ze dne 22. 4. 2013 vedoucím účastníkem sdružení společností PROMINECON CZ a.s., IČO 25110977, Revoluční 25/767, 110 00 Praha 1,

vybraný uchazeč – účastníci sdružení „SDRUŽENÍ MOSKEVSKÁ PRAGIS – METROSTAV“:

· PRAGIS a.s., IČO 41194861, Budovatelská 286, 190 15 Praha 9 – Satalice,

· Metrostav a.s., IČO 00014915, Koželužská 2246, 180 00 Praha 8,

které dne 20. 2. 2013 uzavřely smlouvu o sdružení podle § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, za účelem podání společné nabídky,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele v části č. 1 „11B3500 Rekonstrukce kanalizace, ul. Moskevská, Praha 10“, v části č. 2 „14B3400 Obnova vodovodních řadů, ul. Moskevská, Praha 10“, v části č. 3 „1196700 Rekonstrukce kanalizace, nám. Svatopluka Čecha, Praha 10“ a v části č. 4 „14C1300 Obnova vodovodních řadů, nám. Svatopluka Čecha a okolí, Praha 10“ nadlimitní veřejné zakázky „Rekonstrukce vodohospodářských sítí, ul. Moskevská, Praha 10“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne 4. 2. 2013 pod ev. č. 7302012038237, ve znění oprav dne 6. 2. 2013 pod ev. č. 7302032038237, dne 7. 2. 2013 pod ev. č. 7302042038237, dne 21. 2. 2013 pod ev. č. 7302052038237 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 7. 2. 2013 pod ev. č. 2013/S 027-041635, ve znění oprav dne 9. 2. 2013 pod ev. č. 2013/S 029-043993, dne 26. 2. 2013 pod ev. č. 2013/S 040-063047, vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – účastníci sdružení „PMC-UNI-EKO, Moskevská“ společnosti PROMINECON CZ a.s., IČO 25110977, Revoluční 25/767, 110 00 Praha 1, UNISTAV a.s., IČO 00531766, Příkop 6, 602 00 Brno, EKOSTAV a.s., IČO 45795479, Brigádníků 3353/351b, 100 00 Praha 10 – Strašnice – vzal dne 14. 5. 2013 svůj návrh ze dne 24. 4. 2013 zpět.

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 25. 4. 2013 návrh navrhovatele – účastníci sdružení „PMC-UNI-EKO, Moskevská“ společnosti PROMINECON CZ a.s., IČO 25110977, Revoluční 25/767, 110 00 Praha 1, UNISTAV a.s., IČO 00531766, Příkop 6, 602 00 Brno, EKOSTAV a.s., IČO 45795479, Brigádníků 3353/351b, 100 00 Praha 10 – Strašnice, které dne 27. 2. 2013 uzavřely smlouvu o sdružení podle § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, za účelem podání společné nabídky, v řízení před správním orgánem zastoupené na základě plných mocí ze dne 22. 4. 2013 vedoucím účastníkem sdružení společností PROMINECON CZ a.s., IČO 25110977, Revoluční 25/767, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČO 25656112, Žatecká 110/2, 110 00 Praha (dále jen „zadavatel“) – učiněných v části č. 1 „11B3500 Rekonstrukce kanalizace, ul. Moskevská, Praha 10“, v části č. 2 „14B3400 Obnova vodovodních řadů, ul. Moskevská, Praha 10“, v části č. 3 „1196700 Rekonstrukce kanalizace, nám. Svatopluka Čecha, Praha 10“ a v části č. 4 „14C1300 Obnova vodovodních řadů, nám. Svatopluka Čecha a okolí, Praha 10“ nadlimitní veřejné zakázky „Rekonstrukce vodohospodářských sítí, ul. Moskevská, Praha 10“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne 4. 2. 2013 pod ev. č. 7302012038237, ve znění oprav dne 6. 2. 2013 pod ev. č. 7302032038237, dne 7. 2. 2013 pod ev. č. 7302042038237, dne 21. 2. 2013 pod ev. č. 7302052038237 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 7. 2. 2013 pod ev. č. 2013/S 027-041635, ve znění oprav dne 9. 2. 2013 pod ev. č. 2013/S 029-043993, dne 26. 2. 2013 pod ev. č. 2013/S 040-063047.

2. Dnem 25. 4. 2013, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

· zadavatel,

· navrhovatel,

vybraný uchazeč – účastníci sdružení „SDRUŽENÍ MOSKEVSKÁ PRAGIS – METROSTAV“:

· PRAGIS a.s., IČO 41194861, Budovatelská 286, 190 15 Praha 9 – Satalice,

· Metrostav a.s., IČO 00014915, Koželužská 2246, 180 00 Praha 8,

které dne 20. 2. 2013 uzavřely smlouvu o sdružení podle § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, za účelem podání společné nabídky.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení přípisem č. j. ÚOHS-S248/2013/VZ-8364/2013/514/MPr ze dne 10. 5. 2013. Usnesením č. j. ÚOHS-S248/2013/VZ-8394/2013/514/MPr ze dne 10. 5. 2013 Úřad účastníkům řízení stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.

5. Dne 14. 5. 2013 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 24. 4. 2013.

6. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

7. S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal svůj návrh v plném rozsahu zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

Obdrží

1. Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha

2. PROMINECON CZ a.s., Revoluční 25/767, 110 00 Praha 1

3. PRAGIS a.s., Budovatelská 286, 190 15 Praha 9 – Satalice

4. Metrostav a.s., Koželužská 2246, 180 00 Praha 8

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz