číslo jednací: S217/2013/VZ-8971/2013/521/VČe

Instance I.
Věc Dokončení sanace a rekultivace odkaliště KIV/E, s. p. DIAMO – Mydlovary
Účastníci
  1. DIAMO, státní podnik
  2. AWT Rekultivace a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 12. 6. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení 261 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S217/2013/VZ-8971/2013/521/VČe

 

V Brně dne 20. května 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 15. 4. 2013, na návrh ze dne 12. 4. 2013, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – DIAMO, státní podnik, IČO 00002739, se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem,
  • navrhovatel – AWT Rekultivace a.s., IČO 47676175, se sídlem Dělnická 41/884, 735 64 Havířov,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele ve veřejné zakázce „Dokončení sanace a rekultivace odkaliště KIV/E, s. p. DIAMO – Mydlovary“ zadávané v užším řízení, jehož oznámení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 27. 3. 2012 a uveřejněno pod ev. č. 210849, ve znění oprav uveřejněných dne 19. 4. 2012, dne 9. 8. 2012, dne 21. 9. 2012, dne 30. 10. 2012, dne 7. 11. 2012 a dne 14. 12. 2012 a uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 4. 2012 pod ev. č. 2012/S 68-111630, ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 28. 4. 2012, dne 18. 8. 2012, dne 2. 10. 2012, dne 10. 11. 2012, dne 17. 11. 2012 a dne 19. 12. 2012,

vydává toto

 

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – AWT Rekultivace a.s., IČO 47676175, se sídlem Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – vzal dne 7. 5. 2013 svůj návrh ze dne 12. 4. 2013 zpět.

 

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 15. 4. 2013 návrh navrhovatele – AWT Rekultivace a.s., IČO 47676175, se sídlem Dělnická 41/884, 735 64 Havířov (dále jen „navrhovatel“), na přezkoumání úkonů zadavatele – DIAMO, státní podnik, IČO 00002739, se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Dokončení sanace a rekultivace odkaliště KIV/E, s. p. DIAMO – Mydlovary“ zadávané v užším řízení, jehož oznámení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 27. 3. 2012 a uveřejněno pod ev. č. 210849, ve znění oprav uveřejněných dne 19. 4. 2012, dne 9. 8. 2012, dne 21. 9. 2012, dne 30. 10. 2012, dne 7. 11. 2012 a dne 14. 12. 2012 a uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 4. 2012 pod ev. č. 2012/S 68-111630, ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 28. 4. 2012, dne 18. 8. 2012, dne 2. 10. 2012, dne 10. 11. 2012, dne 17. 11. 2012 a dne 19. 12. 2012.

2. Dnem 15. 4. 2013, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S217/2013/VZ-8135/2013/521/VČe ze dne 3. 5. 2013. Úřad dále účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S217/2013/VZ-8136/2013/521/VČe z téhož dne stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Dále Úřad zadavateli stanovil lhůtu k podání informace o dalších úkonech, které provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení. Navrhovateli stanovil Úřad tímtéž usnesením lhůtu k prokázání doručení stejnopisu návrhu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž obdržel rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele.

5. Dne 7. 5. 2013 obdržel Úřad podání navrhovatele ze dne 6. 5. 2013, jehož obsahem je zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 12. 4. 2013.

6. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

7. Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal dne 7. 5. 2013 svůj návrh ze dne 12. 4. 2013 zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

  

 

Poučení

Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

1. DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

2. AWT Rekultivace a.s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz