Rozhodnutí: S233/2013/VZ-10452/2013/512/PDr

Instance I.
Věc Svitavská nemocnice, a. s. – modernizace a přístavba psychiatrického oddělení
Účastníci
  1. Pardubický kraj
  2. VOKD, a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 26. 6. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení 262 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S233/2013/VZ-10452/2013/512/PDr

 

10. června 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 19.4.2013, na návrh ze dne 18.4.2013, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Pardubický kraj, IČ 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice,
  • navrhovatel – VOKD, a.s., IČ 47675853, se sídlem Nákladní 3179/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vymezených obsahem návrhu učiněných v nadlimitní veřejné zakázce „Svitavská nemocnice, a. s. – modernizace a přístavba psychiatrického oddělení“, zadávané formou otevřeného řízení, jejíž oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 15.8.2012 a bylo uveřejněno dne 17.8.2012 pod evidenčním číslem zakázky 222323 a následně opraveno dne 11.10.2012, 25.10.2012, 29.11.2012 a 17.12.2012, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 22.8.2012 pod evidenčním číslem 2012/S 160-267004,

vydává toto

 

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – VOKD, a.s., IČ 47675853, se sídlem Nákladní 3179/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava – vzal dne 4.6.2013 svůj návrh ze dne 18.4.2013 zpět.

 

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 19.4.2013 návrh navrhovatele – VOKD, a.s., IČ 47675853, se sídlem Nákladní 3179/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů učiněných zadavatelem – Pardubický kraj, IČ 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice (dále jen „zadavatel“) – při zadávání nadlimitní veřejné zakázky  „Svitavská nemocnice, a. s. – modernizace a přístavba psychiatrického oddělení“, zadávané formou otevřeného řízení, jejíž oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 15.8.2012 a bylo uveřejněno dne 17.8.2012 pod evidenčním číslem zakázky 222323 a následně opraveno dne 11.10.2012, 25.10.2012, 29.11.2012 a 17.12.2012, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 22.8.2012 pod evidenčním číslem 2012/S 160-267004.

2. Dnem 19.4.2013, kdy Úřad obdržel návrh navrhovatele, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle ustanovení § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S233/2013/VZ-7830/2013/512/PDr ze dne 30.4.2013. Zároveň jim usnesením č. j. ÚOHS-S233/2013/VZ-7841/2013/512/PDr ze dne 30.4.2013 určil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Současně tímto usnesením Úřad určil navrhovateli lhůtu k provedení úkonu – doplnění návrhu o doklad o složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona.

5. Dne 2.5.2013 Úřad obdržel od navrhovatele doklad o složení kauce.

6. Úřad vydal dne 15.5.2013 usnesení č. j.  ÚOHS-S233/2013/VZ-8453/2013/512/PDr, kterým určil zadavateli lhůtu k podání vysvětlení, resp. bližší specifikace položek: č. položky: 18480-7111, popis: Ochrana stromu bedněním před poškozením stavebním provozem – zřízení, množství: 15 m², a č. položky: 18480-7112, popis: Ochrana stromu bedněním před poškozením stavebním provozem – odstranění, množství: 15 m², uvedených ve výkazu výměr SO 104 – Sadové úpravy, který je součástí Přílohy č. 2 k zadávací dokumentaci citované veřejné zakázky. Požadované vysvětlení zadavatele Úřad obdržel dne 21.5.2013.

7. Úřad vydal dne 29.5.2013 usnesení č. j.  ÚOHS-S233/2013/VZ-9741/2013/512/PDr, kterým určil účastníkům řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

8. Dne 4.6.2013 obdržel Úřad podání navrhovatele ze dne 30.5.2013, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 18.4.2013.

9. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

10. S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal svůj návrh zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

Obdrží

1. Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

2. VOKD, a.s., Nákladní 3179/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz