Rozhodnutí: S273/2012/VZ-6893/2013/512/JOn

Instance I.
Věc Dodání systému na zavedení úhrad jízdného prostřednictvím SMS zpráv
Účastníci
  1. Dopravní podnik města Brna, a.s.,
  2. Dial Telecom, a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 10. 5. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení 137 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S273/2012/VZ-6893/2013/512/JOn

 

22. 4. 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 14. 5. 2012, na návrh ze dne 10. 5. 2012, jehož účastníkem je 

· zadavatel – Dopravní podnik města Brna, a.s., IČ 25508881, Hlinky 151, 656 46 Brno,

· navrhovatel – Dial Telecom, a.s., IČ 28175492, Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 8 – Karlín, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 19. 4. 2012 Mgr. Andreou Stachovou, advokátkou, Advokátní kancelář SCHULMANN & STACHOVÁ, se sídlem Valentinská 92/3, 110 00 Praha 1,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vymezené obsahem návrhu učiněných v nadlimitní veřejné zakázce „Dodání systému na zavedení úhrad jízdného prostřednictvím SMS zpráv“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 29. 2. 2012 a uveřejněno dne 12. 3. 2012 pod ev. č. 209285 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 3. 2012 pod ev. č. 2012/S 59-096430,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost se stala zjevně bezpředmětnou.


Odůvodnění

I. Průběh zadávacího řízení

1. Zadavatel – Dopravní podnik města Brna, a.s., IČ 25508881, Hlinky 151, 656 46 Brno (dále jen „zadavatel“) – odeslal podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dne 29. 2. 2012 do Věstníku veřejných zakázek oznámení o veřejné zakázce „Dodání systému na zavedení úhrad jízdného prostřednictvím SMS zpráv“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadávané formou otevřeného řízení, jež bylo uveřejněno dne 12. 3. 2012 pod ev. č. 209285 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 3. 2012 pod ev. č. 2012/S 59-09643.

2. Předmětem veřejné zakázky bylo:

o Zajištění a provozování nonstop (24 hodin denně, 7 dní v týdnu) systému prodeje SMS jízdenek MHD cestujícím prostřednictvím mobilní komunikace.

o Zajištění možnosti zadavatele kontrolovat SMS jízdenky (přepravní kontrola) s možností ověření telefonního čísla nebo přístroje, ze kterého byla provedena objednávka SMS jízdenky.

o Zajištění možnosti okamžitého přístupu zadavatele k aktuální databázi prodaných jízdenek.

o Zajištění možnosti pro cestující vystavit daňové doklady.

o Zajištění sledování pohybu kontrolního zařízení zaměstnanců přepravní kontroly zadavatele.

o Návrh propagačních aktivit (kampaně) před zavedením a v průběhu poskytování služby.

3. Základním hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kritérii:

o Výše odměny za jednu prodanou SMS jízdenku – váha 45 %,

o Komplexnost nabízených služeb – váha 45 %,

o Termín zprovoznění systému – váha 10 %.

4. Dne 24. 4. 2012 zadavatel obdržel námitky navrhovatele – Dial telecom, a.s. IČ 28175492, Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 8 – Karlín, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 19. 4. 2012 Mgr. Andreou Stachovou, advokátkou, Advokátní kancelář SCHULMANN & STACHOVÁ, se sídlem Valentinská 92/3, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“) – ze dne 20. 4. 2012, které směřují proti zadávacím podmínkám, konkrétně proti ustanovení obsaženém na str. 7 odst. VI.3 návrhu smlouvy o obchodní spolupráci, podle kterého se mají uchazeči zavázat, že zadavateli zašlou do 8. dne v kalendářním měsíci tzv. „přehled Elektronických jízdenek“ prodaných za předchozí kalendářní měsíc, a to na základě údajů v systému a v počítačových systémech operátorů. Navrhovatel dále napadal požadavek zadavatele, aby uchazeči předložili doklad o kapacitní možnosti systému zpracovat špičkové zatížení SMS ve výši minimálně 20.000 SMS za minutu pro každou síť jednotlivě. Navrhovatel rovněž brojil proti zadavatelem stanovené povinnosti, aby uchazeči neprodleně, max. do 10 minut, informovali zadavatele o každém výpadku mobilního operátora a o každém výpadku systému prodeje SMS. Nad rámec uvedeného navrhovatel nesouhlasil se zadavatelem nepřiměřeně nastavenou výší sankce a s dílčím hodnotícím kritériem „Komplexnost nabízených služeb“, které je, podle navrhovatele, nevhodné a postrádá nezbytnou transparentnost.

II. Správní řízení

5. Jelikož zadavatel námitkám navrhovatele ze dne 20. 4. 2012 rozhodnutím ze dne 3. 5. 2012 nevyhověl, podal navrhovatel dne 14. 5. 2012 k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na přezkoumání úkonů zadavatele. Dnem doručení návrhu navrhovatele k Úřadu bylo zahájeno správní řízení vedené pod sp. zn. ÚOHS-S273/2012/VZ. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu rovněž dne 14. 5. 2012.

6. Ve svém návrhu, který se obsahově shoduje se shora popsanými námitkami navrhovatele ze dne 20. 4. 2012, navrhovatel navrhl, aby Úřad zadávací řízení dotčené veřejné zakázky zrušil.

7. Účastníky správního řízení podle ustanovení § 116 zákona jsou:

o zadavatel,

o navrhovatel.

8. O zahájení správního řízení informoval Úřad účastníky řízení oznámením č. j. ÚOHS-S273/2012/VZ-9604/2012/520/JOn ze dne 24. 5. 2012. Usnesením č. j. ÚOHS-S273/2012/VZ-9663/2012/520/JOn z téhož dne určil Úřad účastníkům řízení lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy nebo činit jiné návrhy, a lhůtu ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Současně Úřad určil zadavateli lhůtu k předložení dokumentace o veřejné zakázce podle ust. § 155 zákona, jakož i lhůtu k vyjádření k obdrženému návrhu navrhovatele, a podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení, a zaslání příslušné dokumentace o veřejné zakázce podle § 155 zákona. Navrhovateli Úřad stanovil lhůtu k zaslání originálu nebo úředně ověřené kopie plné moci ze dne 19. 4. 2012 udělené navrhovatelem Mgr. Andree Stachové, advokátce, Advokátní kancelář SCHULMANN & STACHOVÁ, Valentinská 92/3, 110 00 Praha 1 k zastupování navrhovatele v rámci správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v dotčené veřejné zakázce.

9. Dne 31. 5. 2012 Úřad obdržel vyjádření zadavatele ze dne 24. 5. 2012 a zadávací dokumentaci k šetřené veřejné zakázce. Ve svém vyjádření zadavatel namítal, že navrhovatel není osobou oprávněnou k podání návrhu, neboť v námitkách, které jeho návrhu předcházely, neuvedl, jaká újma navrhovateli v důsledku domnělého porušení zákona hrozila nebo vznikla. Zadavatel rovněž namítal, že navrhovatel nepůsobí na relevantním trhu poptávaných služeb. Zadavatel svůj postup v zadávacím řízení označil za souladný se zákonem a všemi podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci.

10. Dne 4. 6. 2012 Úřad vydal z moci úřední rozhodnutí č. j.: ÚOHS-S273/2012/VZ-10245/2012/520/JOn ze dne 4. 6. 2012, kterým zadavateli uložil zákaz uzavřít v šetřené veřejné zakázce smlouvu, neboť získal pochybnosti o souladu úkonů a postupů učiněných zadavatelem v zadávacím řízení se zákonem, a to zejména při vymezení minimální úrovně technických kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky, a dodržení zásady transparentnosti při stanovení dílčího hodnotícího kritéria.

11. Dne 25. 10. 2012 Úřad vydal rozhodnutí č. j. ÚOHS-S273/2012/VZ-20176/2012/512/JOn, kterým zrušil předmětné zadávací řízení, neboť zadavatel nedodržel postup stanovený v ustanovení § 44 odst. 3 písm. a) zákona v návaznosti na ustanovení § 6 zákona, jakož i ustanovení § 44 odst. 3 písm. h) zákona v návaznosti na ustanovení § 6 zákona.

12. Proti uvedenému rozhodnutí Úřadu ve věci podal zadavatel dne 9. 11. 2012 rozklad, ve kterém žádal, aby předseda Úřadu napadené rozhodnutí zrušil a správní řízení zastavil.

13. Dne 5. 4. 2012 předseda Úřadu vydal rozhodnutí č. j. ÚOHS-R325/2012/VZ-6046/2013/310/PMa, které nabylo právní moci dne 8. 4. 2013. Tímto rozhodnutím bylo zrušeno rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S273/2012/VZ-20176/2012/512/JOn ze dne 25. 10. 2012, přičemž předseda Úřadu vrátil věc Úřadu k novému projednání.

14. Dne 15. 4. 2013 Úřad obdržel podání zadavatele, kterým zadavatel Úřad informoval o skutečnosti, že na základě rozhodnutí ze dne 12. 4. 2013 zadavatel šetřené zadávací řízení zrušil.

III. Závěry Úřadu

15. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících zákona případ ve všech souvislostech a po zhodnocení všech podkladů a vyjádření předložených účastníky řízení a na základě vlastního zjištění rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

16. Správní orgán řízení o žádosti podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

17. Na základě rozhodnutí ze dne 12. 4. 2013 zadavatel zrušil dotčené zadávací řízení. Zrušení zadávacího řízení bylo dne 19. 4. 2012 uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek.

18. Navrhovatel se svým návrhem domáhal zrušení dotčeného zadávacího řízení. Vzhledem k tomu, že zadavatel zadávací řízení zrušil, nastala skutečnost, která je důvodem pro zastavení řízení, neboť žádost se stala zjevně bezpředmětnou. Úřad proto podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu rozhodl o zastavení řízení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

otisk úředního razítka

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

Obdrží:

1. Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151, 656 46 Brno

2. Mgr. Andrea Stachová, advokátka, Advokátní kancelář SCHULMANN & STACHOVÁ, Valentinská 92/3, 110 00 Praha 1

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz