číslo jednací: S212/2013/VZ-8530/2013/512/MHr

Instance I.
Věc Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě uranu - DIAMO s.p., o.z. TÚU Stráž pod Ralskem
Účastníci
  1. DIAMO, státní podnik
  2. AWT Rekultivace, a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 30. 5. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení 129 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S212/2013/VZ-8530/2013/512/MHr

 

13. května 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 15. 4. 2013 na návrh, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – DIAMO, státní podnik, IČO 00002739, se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem,
  • navrhovatel – AWT Rekultivace, a. s., IČO 47676175, se sídlem Dělnická 41/884, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vymezené obsahem návrhu učiněných v nadlimitní veřejné zakázky „Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě uranu - DIAMO s.p., o.z. TÚU Stráž pod Ralskem“, zadávané v užším řízení, jejíž oznámení bylo do informačního systému o veřejných zakázkách odesláno dne 12. 3. 2012 a bylo uveřejněno dne 13. 3. 2012 pod ev. číslem 209338 a následně opraveno ve dnech 16. 4. 2012, 9. 8. 2012, 21. 9. 2012, 30. 10. 2012 a 7. 11. 2012 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 24. 3. 2012 pod ev. číslem 2012/S 59-095905 a následně opraveno ve dnech 28. 4. 2012 pod ev. číslem 2012/S 83-136064, 18. 8. 2012 pod ev. číslem 2012/S 158-263888, 2. 10. 2012 pod ev. číslem 2012/S 189-310718, 10. 11. 2012 pod ev. číslem 2012/S 217-357592, a 17. 11. 2012 pod ev. číslem 2012/S 222-365894,

vydává toto

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – AWT Rekultivace, a. s., IČO 47676175, se sídlem Dělnická 41/884, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá – vzal dne 7. 5. 2013 svůj návrh ze dne 12. 4. 2013 zpět.

 

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 15. 4. 2013 návrh navrhovatele – AWT Rekultivace, a. s., IČO 47676175, se sídlem Dělnická 41/884, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – DIAMO, státní podnik, IČO 00002739, se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě uranu - DIAMO s.p., o.z. TÚU Stráž pod Ralskem“, zadávané v užším řízení, jejíž oznámení bylo do informačního systému o veřejných zakázkách odesláno dne 12. 3. 2012 a bylo uveřejněno dne 13. 3. 2012 pod ev. číslem 209338 a následně opraveno ve dnech 16. 4. 2012, 9. 8. 2012, 21. 9. 2012, 30. 10. 2012 a 7. 11. 2012 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 24. 3. 2012 pod ev. číslem 2012/S 59-095905 a následně opraveno ve dnech 28. 4. 2012 pod ev. číslem 2012/S 83-136064, 18. 8. 2012 pod ev. číslem 2012/S 158-263888, 2. 10. 2012 pod ev. číslem 2012/S 189-310718, 10. 11. 2012 pod ev. číslem 2012/S 217-357592, a 17. 11. 2012 pod ev. číslem 2012/S 222-365894 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Dnem 15. 4. 2013, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S212/2013/VZ-7729/2013/512/MHr ze dne 30. 4. 2013. Usnesením č. j. ÚOHS-S212/2013/VZ-7731/2013/512/MHr z téhož dne Úřad účastníkům řízení stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. Úřad týmž usnesením určil zadavateli i navrhovateli lhůtu k prokázání doručení stejnopisu návrhu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž navrhovatel obdržel rozhodnutí zadavatele o námitkách navrhovatele, a zadavateli lhůtu k předložení dokladu s datem odeslání formuláře oznámení o zakázce k uveřejnění do informačního systému o veřejných zakázkách.

5. Úřad obdržel dne 30. 4. 2013 podání zadavatele, které obsahovalo vysvětlení rozporu v datech, jenž vzniklo administrativním pochybením společnosti Allowance s.r.o., IČ 261400136, se sídlem Na Dvorcích 1989/14, 140 00 Praha 4, kterou se nechal zadavatel v souladu s § 151 zákona v zadávacím řízení zastoupit, a správné datum odeslání oznámení o zakázce do informačního systému o veřejných zakázkách je 12. 3. 2012 (místo uváděného 12. 3. 2011).

6. Dne 3. 5. 2013 obdržel Úřad podání zadavatele, které obsahovalo datum doručení stejnopisu návrhu zadavateli.

7. Dne 7. 5. 2013 obdržel Úřad podání navrhovatele ze dne 6. 5. 2013, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 12. 4. 2013.

8. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

9. S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal svůj návrh zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis

 

 

otisk úředního razítka

 

 

v z. Mgr. Michal Čermák

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

Obdrží

1. DIAMO, s. p., Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

2. AWT Rekultivace, a. s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz