Rozhodnutí: S584/2012/VZ-3498/2013/521/HKu

Instance I.
Věc Vybavení a provozní materiál pro biochemické laboratoře FN Plzeň
Účastníci
  1. Fakultní nemocnice Plzeň
  2. Abbott Laboratories, s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 19. 3. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení 122 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S584/2012/VZ-3498/2013/521/HKu

 

28. února 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 12. 10. 2012, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

1. zadavatel – Fakultní nemocnice Plzeň, IČO 00669806, se sídlem tř. Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň 3 – Jižní Předměstí,

2. navrhovatel – Abbott Laboratories, s. r. o., IČO 25095145, se sídlem Hadovka Office Park,  Evropská 2591/33d, 160 00 Praha 6, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 10. 10. 2012 advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners s. r. o., IČO 26454807, se sídlem Týn 1049/3, 110 00 Praha 1, zastoupená na základě substituční plné moci ze dne 11. 10. 2012 Mgr. Adélou Havlovou, LL.M., advokátkou, ev. č. ČAK 11026, se sídlem Týn 1049/3, 110 00 Praha 1,

ve věci nadlimitní veřejné zakázky „Vybavení a provozní materiál pro biochemické laboratoře FN Plzeň“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 13. 3. 2012 pod ev. č. 209421, ve znění oprav uveřejněných dne 23. 3. 2012, a uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 3. 2012 pod ev. č. 2012/S 59 – 096153, ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 4. 4. 2012,

vydává k zajištění účelu správního řízení toto

usnesení:

 

1. Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – Abbott Laboratories, s. r. o., IČO 25095145, se sídlem Hadovka Office Park, Evropská 2591/33d, 160 00 Praha 6 – vzal dne 22. 2. 2013 svůj návrh ze dne 12. 10. 2012 zpět.

2. Řízení o rozkladu č. j. ÚOHS-R28/2013/VZ ze dne 28. 1. 2013 proti rozhodnutí č. j. ÚOHS-S584/2012/VZ-813/2013/521/HKu ze dne 14. 1. 2013, se podle § 88 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 66 odst. 1 písm. a) téhož zákona zastavuje, neboť navrhovatel – Abbott Laboratories, s. r. o., IČO 25095145, se sídlem Hadovka Office Park, Evropská 2591/33d, 160 00 Praha 6 – vzal dne 22. 2. 2013 svůj návrh ze dne 12. 10. 2012 zpět.

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 12. 10. 2012 návrh navrhovatele – Abbott Laboratories, s. r. o., IČO 25095145, se sídlem Hadovka Office Park, Evropská 2591/33d, 160 00 Praha 6, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 10. 10. 2012 advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners s. r. o., IČO 26454807, se sídlem Týn 1049/3, 110 00 Praha 1, zastoupená na základě substituční plné moci ze dne 11. 10. 2012 Mgr. Adélou Havlovou, LL.M., advokátkou, ev. č. ČAK 11026, se sídlem Týn 1049/3, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Fakultní nemocnice Plzeň, IČO 00669806, se sídlem tř. Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň 3 – Jižní Předměstí (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Vybavení a provozní materiál pro biochemické laboratoře FN Plzeň“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 13. 3. 2012 pod ev. č. 209421, ve znění oprav uveřejněných dne 23. 3. 2012, a uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 3. 2012 pod ev. č. 2012/S 59 – 096153, ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 4. 4. 2012.

2. Dnem 12. 10. 2012, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle ustanovení § 116 zákona jsou:

a. zadavatel,

b. navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S584/2012/VZ-19976/2012/521/HKu ze dne 24. 10. 2012. Úřad dále účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S584/2012/VZ-19977/2012/521/HKu ze dne 24. 10. 2012 stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, či činit jiné návrhy a vyjádřit své stanovisko, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

5. Usnesením č. j. ÚOHS-S584/2012/VZ-20706/2012/521/HKu ze dne 5. 11. 2012 Úřad stanovil zadavateli lhůtu k předložení kompletní dokumentace o veřejné zakázce podle § 155 odst. 1 zákona.

6. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S584/2012/VZ-21078/2012/521/HKu ze dne 8. 11. 2012 o předběžném opatření Úřad zadavateli nařídil pozastavit zadávací řízení a současně zamítl návrh navrhovatele na uložení zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení.

7. Rozhodnutím č. j.ÚOHS-S584/2012/VZ-813/2013/521/HKu ze dne 14. 1. 2013 Úřad podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona zamítl návrh navrhovatele, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 nebo 2 citovaného zákona. Proti citovanému rozhodnutí podal navrhovatel dopisem ze dne 28. 1. 2012 rozklad, který Úřad obdržel téhož dne, a který zaevidoval pod č. j. ÚOHS – R28/2013/VZ.

8. Dne 22. 2. 2013 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem je zpětvzetí návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a zpětvzetí návrhu na vydání předběžného opatření ze dne 12. 10. 2012 včetně podaného rozkladu.

9. Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

10.  Podle § 88 odst. 1 správního řádu má správní orgán, který vydal rozhodnutí napadené rozkladem, předat spis se svým stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu do 30 dnů ode dne doručení rozkladu.

11. Podle § 88 odst. 2 správního řádu pokud před předáním spisu odvolacímu správnímu orgánu nastal některý z důvodů zastavení řízení uvedený v § 66 odst. 1 písm. a), e), f) nebo g) nebo v § 66 odst. 2 správního řádu, správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, řízení zastaví, ledaže by rozhodnutí o odvolání mohlo mít význam pro náhradu škody.

12. Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal podaný návrh zpět před předáním spisu odvolacímu správnímu orgánu, a nastala tedy skutečnost, která je důvodem pro zastavení řízení podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu, Úřad rozhodl o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku 1. tohoto usnesení. Z uvedeného důvodu Úřad rozhodl rovněž o zastavení řízení o rozkladu č. j. ÚOHS-R28/2013/VZ ze dne 28. 1. 2013 tak, jak je uvedeno ve výroku 2. tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1. Fakultní nemocnice Plzeň, tř. Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň 3 – Jižní Předměstí

2. Mgr. Adéla Havlová, LL.M., advokátka, Havel, Holásek & Partners s. r. o., Týn 1049/3, 110 00 Praha 1

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz