číslo jednací: S667/2012/VZ-4389/2013/511/JPo

Instance I.
Věc Dodávka studiových poslechových monitorů
Účastníci
  1. Český rozhlas
  2. Praha Music Center spol. s r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí návrh se zamítá
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 28. 3. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení 159 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S667/2012/VZ-4389/2013/511/JPo

 

11. března 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 14. 11. 2012 na návrh ze dne 13. 11. 2012, jehož účastníky jsou

· zadavatel – Český rozhlas, IČ 45245053, se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2,

· navrhovatel – Praha Music Center spol. s r. o., IČ 18626459, se sídlem Ocelářská 937/39, 190 00 Praha 9 – Vysočany,

ve věci vymezené obsahem návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Dodávka studiových poslechových monitorů“, v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 15. 8. 2012 pod ev. č. 228079 a v Úředním věstníku Evropské Unie dne 18. 8. 2012 pod ev. č. 2012/S158-264130, rozhodl takto:

Návrh navrhovatele – Praha Music Center spol. s r. o., IČ 18626459, se sídlem Ocelářská 937/39, 190 00 Praha 9 – Vysočany, – se podle § 118 dost. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle odstavce 1 nebo 2 zákona.

 

 

Odůvodnění

Průběh zadávacího řízení

1. Zadavatel – Český rozhlas, IČ 45245053, se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 (dále jen „zadavatel“) – uveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v informačním systému o veřejných zakázkách dne 15. 8. 2012 pod ev. č. 228079 a v Úředním věstníku Evropské Unie dne 18. 8. 2012 pod ev. č. 2012/S158-264130 oznámení veřejné zakázky „Dodávky studiových poslechových monitorů“ zadávané formou otevřeného řízení (dále jen „veřejná zakázka“), zadavatel veřejnou zakázku rozdělil do tří částí podle jednotlivých technologických celků.

2. Z předložené dokumentace vyplývá, že nabídku podalo 8 uchazečů, přičemž všechny nabídky vyhověly kontrole úplnosti.

3. Dne 9. 10. 2012 proběhlo jednání hodnotící komise, která posuzovala splnění kvalifikace. Výsledkem bylo mj. doporučení vyřazení nabídky uchazeče – Praha Music Center spol. s r. o., IČ 18626459, se sídlem Ocelářská 937/39, 190 00 Praha 9 – Vysočany (dále jen „navrhovatel“) – ze zadávacího řízení pro nesplnění základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. f) zákona.

4. Nabídka uchazeče – Praha Music Center spol. s r. o., IČ 18626459, se sídlem Ocelářská 937/39, 190 00 Praha 9 – Vysočany (dále jen „navrhovatel“) byla hodnotící komisí navržena k vyřazení dne 9. 10. 2012. Rozhodnutí zadavatele o vyloučení ze dne 11. 10. 2012 bylo navrhovateli doručeno dne 16. 10. 2012.

5. Dne 29. 10. 2012 podal navrhovatel námitky proti rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení ve všech třech částech veřejné zakázky, ve kterých zadavateli navrhl zrušení rozhodnutí o jeho vyloučení, neboť se domnívá, že povolení posečkání úhrady daně nelze považovat za nedoplatek na dani z příjmů. Z předložené dokumentace vyplývá, že námitky byly zadavateli doručeny dne 30. 10. 2012. Po přezkoumání zadavatel těmto námitkách nevyhověl. Rozhodnutí o námitkách ze dne 9. 11. 2012 navrhovatel obdržel týž den. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 13. 11. 2012 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“) k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

Obsah návrhu

6. V návrhu ze dne 13. 11. 2012 navrhovatel uvádí následující:

- podal nabídku do všech tří částí veřejné zakázky včetně doložení všech základních kvalifikačních předpokladů.

- dne 5. 11. 2012 navrhovatel obdržel informaci, v níž bylo bez odůvodnění uvedeno, že zadavatel námitkám nevyhovuje, dne 8. 11. 2012 navrhovatel obdržel rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, z čehož dle navrhovatele vyplývá, že jeho nabídka nebyla předmětem hodnocení a že v době rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebylo navrhovateli doručeno rozhodnutí o jeho námitkách, to obdržel až 9. 11. 2012. Navrhovatel považuje tento postup „za zmatečný, věcně nesprávný a nezákonný“.

- dále nesouhlasí s tím, že zadavatel v rozhodnutí o námitkách odkazuje na rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Ca 18/2008-78 a na stanovisko k bezdlužnosti Ministerstva pro místní rozvoj (dále už jen „MMR“) s odůvodněním, že rozsudek Krajského soudu řeší odlišný skutkový stav, konkrétně „kdy daňový dlužník nezaplatí splatnou daň a z důvodu platební neschopnosti požádá po splatnosti daně o úhradu dlužné části vůči finančnímu úřadu ve splátkách“. Sám navrhovatel však požádal „o posečkání se splatností daně z jiných ekonomických důvodů, nežli z důvodu spočívajícího v neschopnosti dostát plnění své daňové povinnosti v zákonem stanoveném termínu. Navrhovatel požádal o posečkání se splatností daně dne 1. 6. 2012, tedy před termínem stanoveným zákonem k plnění“- Navrhovatel se tak nikdy nedostal do prodlení s úhradou své daňové povinnosti, a tudíž nikdy neměl daňový nedoplatek. Navrhovatel považuje své vyloučení za nesprávné, omezující efektivní soutěž a porušující zásadu rovného zacházení a diskriminace. K předmětnému rozsudku Krajského soudu v Brně dodává, že neodpovídá aktuální zákonné úpravě, neboť toto rozhodnutí bylo vydáno za účinnosti zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (dále jen „zákon o správě daní a poplatků“), který pojem daňový nedoplatek nedefinoval.

- uvádí rovněž, že teprve zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“) došlo k právnímu definování pojmu nedoplatek. Pojem nedoplatek řeší v obecném významu § 153 daňového řádu, nedoplatek je podle něj „částka daně, která není uhrazena, a uplynul již den splatnosti této daně. V souvislosti navrhovatel uvádí i § 156 daňového řádu upravující „možnost posečkání daně – jinými slovy dochází ke stanovení náhradního dne splatnosti daně“. V této souvislosti doplňuje, že zadavatel se v rozhodnutí o námitkách s tímto argumentem dostatečně nevypořádal.

- poukazuje také na „potvrzení finančního úřadu ze dne 8. 10. 2012, kterým byla potvrzena neexistence vymahatelných daňových nedoplatků s tím, že posečkaná daň z příjmu právnických osob činí 622.900,- Kč a je splatná do 31. 12. 2012.“ Z toho potvrzení odvozuje, že správce daně – Finanční úřad pro Prahu 9 – nepovažuje posečkání daně za existenci daňového nedoplatku.

- dále argumentuje vyjádřeními dvou daňových poradců, podle jednoho z nich rozhodnutím o posečkání daně nevznikla splatná daňová pohledávka a tím ani daňový dluh, resp. nedoplatek jako částka, která není uhrazena ke dni splatnosti. Druhý navrhovatelem oslovený daňový poradce míní, že o nedoplatek se jedná pouze v případě, kdy došlo ze strany daňového subjektu k porušení povinnosti k včasnému zaplacení daně. V této věci navrhovatel argumentuje i komentářem k zákonu (Jurčík, R.: Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. 1. vydání Praha C.H. Beck, 2006), kde se ohledně požadavku absence daňových nedoplatků uvádí následující – „Pojem je jednoznačný, půjde o ty, které jsou splatné a neuhrazené. Pokud bude mít daňový subjekt povolen splátkový kalendář, je tento kvalifikační předpoklad splněn“.

7. Navrhovatel uvádí, že dle jeho názoru zadavatel v rozhodnutí o jeho vyloučení z další účasti v zadávacím řízení postupoval v rozporu s § 60 odst. 1 zákona, což považuje za diskriminační ve smyslu § 6 zákona. Svou újmu vidí navrhovatel v tom, že jeho nabídka nebyla předmětem hodnocení a posuzování a nemohla tak být vybrána jako nejvhodnější.

8. Pro úplnost navrhovatel dodává, že pro vyloučení pochybností o jeho solventnosti v předmětném zadávacím řízení uhradil dne 17. 10. 2012 posečkanou daň a zadavateli doložil potvrzení finančního úřadu ze dne 24. 10. 2012.

9. Vzhledem k obsahu návrhu i podaných nabídek navrhovatel vidí nápravu ve zrušení rozhodnutí zadavatele o vyloučení nabídky navrhovatele z další účasti v otevřeném řízení a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, popřípadě, ve zrušení zadávacího řízení.

Vyjádření zadavatele k návrhu

10. Úřad obdržel dne 22. 11. 2012 vyjádření zadavatele k návrhu, ve kterém uvádí, že „při posuzování prokázání splnění kvalifikace uchazeče postupoval v souladu se zákonem a považuje rozhodnutí o vyloučení uchazeče z další účasti v otevřeném řízení za správné a zákonné“. Při posuzování se zadavatel řídil jak zákonem, tak i rozsudkem Krajského soudu v Brně (sp. zn. 62 Ca 18/2008-78) a dále Stanoviskem k bezdlužnosti, přičemž „podle sdělení MMR je toto stanovisko stále platné a jednoznačně z něj vyplývá, že za bezdlužnou lze považovat pouze takovou osobu, jež zaplatila daň nebo pojistné řádně a včas, což vylučuje ty dodavatele, jímž bylo příslušným orgánem či institucí povoleno posečkání daně či pojistného“.

11. Zadavatel rovněž dodává, že je povinen řídit se při rozhodování dle zákona rozhodovací praxí Úřadu a příslušných soudů, a naopak není povinen ani oprávněn se při svém rozhodování řídit vyjádřením soukromých subjektů nebo názoru autorů komentářů k zákonům a není ani povinen a oprávněn zohlednit okolnosti vzniku takového nedoplatku.

12. Co se týká informace o námitce, kterou navrhovatel obdržel dne 5. 11. 2012, zadavatel upřesňuje, že z textu dokumentu vyplývá, že se jednalo pouze o informaci ostatním účastníkům zadávacího řízení o tom, jak bylo rozhodnuto o námitce jiného uchazeče. Navrhovateli bylo rozhodnutí o jeho námitkách doručeno dle zákonných lhůt 9. 11. 2012 se všemi náležitostmi.

13. Zadavatel nepovažuje za pravdivé tvrzení, že se ve svém rozhodnutí o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení nevypořádal s pojmem „daňový nedoplatek“, neboť v něm dostatečně popsal důvody, které ho vedly k vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení. Polemika ohledně významu pojmu „daňový nedoplatek“ dle názoru zadavatele není na místě, neboť navrhovatel vnímá pojem bezdlužnosti z pohledu daňového řádu, naproti tomu zadavatel z pohledu zákona o veřejných zakázkách, uvedeným rozsudkem a stanoviskem MMR.

14. Ve věci rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, které časově předcházelo rozhodnutí o námitkách navrhovatele, se zadavatel domnívá, že zákon neporušil, neboť zákon žádný způsobem nestanovuje povinnost před rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky rozhodnout o podaných námitkách stěžovatelů.

15. Pro úplnost zadavatel dodává, že dodavatel je dle zákona povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídky a doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmějí v případě otevřeného řízení být starší než 90 dnů ke dni podání nabídky. Potvrzení finančního úřadu, které navrhovatel doložil v rámci nabídky, prokazovalo neexistenci daňových nedoplatků ke dni 10. 5. 2012, což tedy nesplňovalo zákonný požadavek na stáří dokumentů. Navrhovatel si toho byl vědom a v nabídce předložil rovněž čestné prohlášení a s tím, že neexistenci daňových nedoplatků prokáže dodatečně novým potvrzením. Navrhovatel tedy následně předložil nové potvrzení ze dne 8. 10. 2012 bez jakéhokoli vyzvání ze strany komise či zadavatele. Zadavatel totiž navrhovatele ani nepožádal o dodatečné doložení dokladů prokazujících splnění základních kvalifikačních předpokladů (a v souladu s rozhodnutím Úřadu č. j. S356/2010 ani nemusel), navrhovatel tak nemohl v žádném případě předložením dalšího dokladu změnit skutečnost, že ke dni podání nabídek neprokázal splnění základních kvalifikačních předpokladů.

16. Zadavatel trvá na svém stanovisku, že postup při rozhodování o vyloučení navrhovatele, při rozhodování o námitkách navrhovatele a doručení těchto rozhodnutí byl plně v souladu se zákonem a že nedošlo k porušení zákona ve smyslu § 6 zákona. Vzhledem k výše uvedenému navrhuje zamítnutí návrhu.

Průběh správního řízení

17. Dnem 14. 11. 2012, kdy Úřad obdržel uvedený návrh, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu dne 13. 11. 2012.

18. Účastníky správní řízení jsou podle § 116 zákona

o zadavatel,

o navrhovatel.

19. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S667/2012/VZ-22610/2012/511/JPo ze dne 5. 12. 2012. Usnesením č. j. ÚOHS-S667/2012/VZ-22611/2012/511/JPo ze dne 5. 12. 2012 Úřad stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.

20. Žádný z účastníků správního řízení se ve stanovených lhůtách ani později nevyjádřil.

21. Rozhodnutím ze dne 10. 12. 2012 č. j.: ÚOHS-S667/2012/VZ-23316/2012/511/JPo Úřad podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona zamítl návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření, jímž měl být zadavateli nařízen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení.

Závěry Úřadu

22. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících zákona oprávněnost vyloučení navrhovatele a po zhodnocení všech podkladů a na základě vlastních zjištění rozhodl o zamítnutí návrhu ze dne 13. 11. 2012 podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle odst. 1 nebo 2. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí rozhodné skutečnosti.

23. Podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona je kvalifikovaným pro splnění veřejné zakázky dodavatel, který splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona.

24. Podle § 51 odst. 2 zákona je prokázání splnění kvalifikace podle požadavků veřejného zadavatele stanovených v souladu s tímto zákonem předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče v otevřeném řízení, hodnocení předběžné nabídky zájemce v dynamickém nákupním systému, vyzvání zájemce v soutěžním dialogu a předpokladem uzavření smlouvy ve zjednodušeném řízení.

25. Podle § 52 odst. 1 zákona je v otevřeném řízení a ve zjednodušeném podlimitním řízení dodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

26. Podle § 53 odst. 1 písm. f) zákona splňuje základní kvalifikační předpoklady dodavatel, který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

27. Podle § 53 odst. 3 písm. b) zákona prokazuje dodavatel splnění základního kvalifikačního předpokladu podle odstavce 1 písm. f) předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení.

28. Podle § 57 odst. 2 zákona doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů v případě otevřeného řízení, zjednodušeného podlimitního řízení a jednacího řízení bez uveřejnění ke dni podání nabídky, v případě užšího řízení, jednacího řízení s uveřejněním a soutěžního dialogu ke dni podání žádosti o účast a v případě dynamického nákupního systému ke dni odeslání či předání předběžné nabídky. Toto ustanovení se použije obdobně v případě otevřené a užší soutěže o návrh.

29. Podle § 60 odst. 1 zákona dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58, musí být veřejným zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

30. Kvalifikace je schopnost dodavatele realizovat zadavatelem zadávanou veřejnou zakázku. Skutečnost, že dodavatel prokáže splnění požadované kvalifikace, poskytuje zadavateli jistotu, že bude moci uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s dodavatelem, který je po všech stránkách způsobilý veřejnou zakázku realizovat a neexistují okolnosti, které by jeho účast na plnění veřejné zakázky vylučovaly. V šetřeném případě však navrhovatel prokazatelně nesplňuje základní kvalifikační předpoklady, a tudíž ani nemůže realizovat zadávanou veřejnou zakázku. Jeho nabídka tak byla z důvodu neprokázání splnění kvalifikačního předpokladu vyřazena při posuzování kvalifikace.

31. Z oznámení o zakázce a předložené dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 1. 10. 2012. Navrhovatel ve své nabídce doložil potvrzení finančního úřadu ze dne 23. 5. 2012, ve kterém je potvrzena neexistence daňových nedoplatků ke dni 16. 5. 2012, toto potvrzení však nesplňuje požadavek na stáří dokumentů ve smyslu § 57 odst. 2 zákona. Následně dne 8. 10. 2012 navrhovatel zadavateli předložil další potvrzení finančního úřadu, a to ze dne 8. 10. 2012, ve kterém finanční úřad potvrzuje neexistenci vymahatelných daňových nedoplatků ke dni 5. 10. 2012. Současně však z potvrzení vyplývá, že se splatností daní z příjmu právnických osob ve výši 622.900,- Kč je posečkáno do 31. 12. 2012.

32. Zadavatel dopisem ze dne 11. 10. 2012 oznámil navrhovateli rozhodnutí o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení, protože neprokázal splnění kvalifikace podle § 53 odst. 1 písm. f) zákona, neboť ke dni podání nabídek měl v evidenci daní zachycen daňový nedoplatek. Navrhovatel obdržel rozhodnutí o vyloučení 16. 10. 2012. Následně dne 29. 10. 2012 podal námitky proti rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení, jehož přílohou bylo potvrzení finančního úřadu ze dne 24. 10. 2012 dokládající neexistenci daňových nedoplatků ke dni 24. 10. 2012.

33. K odůvodnění vyloučení navrhovatele Úřad uvádí, že zadavatel neměl brát zřetel na potvrzení finančního úřadu ze dne 8. 10. 2012 doložené navrhovatelem, neboť zadavatel ve vztahu k navrhovateli nevyužil možnosti postupu, který mu umožňuje institut obsažený v ustanovení § 59 odst. 4 zákona. Úřad nicméně dodává, že i případné využití tohoto institutu ve vztahu k navrhovateli by zadavatele přivedlo k závěru, že navrhovatel nesplnil kvalifikaci a vyloučil by ho z důvodu existence daňových nedoplatků. Navrhovatel měl být vyloučen z důvodu, že potvrzení finančního úřadu ze dne 23. 5. 2012 bylo starší 90 dnů, čímž navrhovatel nesplnil zákonný požadavek dle § 57 odst. 2 zákona. Neprokázání splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídky (1. 10. 2012) tedy bylo důvodem k vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení a ani jedno z později doložených potvrzení finančního úřadu nemohlo mít vliv na posouzení splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek a zvrátit jeho vyloučení, neboť ve lhůtě pro podání nabídek neprokázal splnění kvalifikace.

34. K obsahu potvrzení finančního úřadu ze dne 8. 10. 2012, ve kterém je uvedena neexistence vymahatelných daňových nedoplatků s posečkáním splatnosti daně, Úřad uvádí, že zákon v ustanovení § 53 odst. 1 písm. f) zákona hovoří o nedoplatku, přičemž nerozlišuje, zda se jedná o nedoplatek splatný či nesplatný (resp. vymahatelný či nevymahatelný). Za nedoplatek se v souladu s dikcí zákona považuje jakýkoliv dluh na dani. Obdobné závěry učinil Úřad v rozhodnutí č. j. ÚOHS-S310/2008/VZ-25114/2008/510/chm ze dne 19. 12. 2008, které bylo potvrzeno rozhodnutím předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R6/2009/VZ-1937/2009/310/ASc ze dne 12. 2. 2009 a v rozhodnutí č. j.  ÚOHS-S188/2010/VZ-11334/2010/510/MGr ze dne 20. 8. 2010. Všechna citovaná rozhodnutí jsou uveřejněna na internetových stránkách Úřadu www.uohs.cz. Obdobně rozhodl i Krajský soud v Brně v rozsudku sp. zn. 62 Ca 18/2008-78 ze dne 24. 3. 2009. Dále lze poukázat na Stanovisko k bezdlužnosti v rámci prokazování splnění základních kvalifikačních předpokladů vydané MMR, které je zveřejněno na www.portal-vz.cz, z něhož vyplývá, že za bezdlužnou lze považovat pouze takovou osobu, jež zaplatila daň nebo pojistné řádně a včas, což vylučuje ty dodavatele, jímž bylo příslušným orgánem či institucí povoleno posečkání daně či pojistného.

35. Úřad konstatuje, že navrhovatel nesplnil základní kvalifikační předpoklad podle § 53 odst. 1 písm. f) zákona, nemohl se tak stát kvalifikovaným dodavatelem pro plnění veřejné zakázky ve smyslu § 50 odst. 1 písm. a) zákona, a jeho nabídka tudíž nemohla být posuzována, hodnocena a případně vybrána jako nejvhodnější, neboť prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele stanovených v souladu s tímto zákonem je předpokladem posouzení a hodnocení nabídky.

36. K argumentaci navrhovatele týkající se definování pojmu daňový nedoplatek v zákoně o správě daní a poplatků a v daňovém řádu Úřad uvádí, že ustanovení § 60 zákona o správě daní a poplatků vymezuje posečkání daní a povolení splátek tak, že „na žádost může správce daně povolit daňovému dlužníku posečkání daně nebo její zaplacení ve splátkách, bylo-li by neprodlené zaplacení spojeno pro dlužníka s vážnou újmou nebo není-li z jiných důvodů možné vybrat celý daňový nedoplatek od daňového dlužníka najednou“. Daňový řád pojem daňový nedoplatek vymezuje v ustanovení § 153 daňového řádu, jako „částku daně, která není uhrazena, a uplynul již den splatnosti této daně; nedoplatek je rovněž neuhrazené příslušenství daně, u kterého již uplynul den splatnosti, popřípadě též neuhrazená částka zajištěné daně. Posečkání daně daňový řád upravuje v ustanovení § 156 odst. 1 daňového řádu tak, že:

„Na žádost daňového subjektu nebo z moci úřední může správce daně povolit posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky (dále jen „posečkání“),

a) pokud by neprodlená úhrada znamenala pro daňový subjekt vážnou újmu,

b) pokud by byla ohrožena výživa daňového subjektu nebo osob na jeho výživu odkázaných,

c) pokud by neprodlená úhrada vedla k zániku podnikání daňového subjektu, přičemž výnos z ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než jím vytvořená daň v příštím zdaňovacím období,

d) není-li možné vybrat daň od daňového subjektu najednou, nebo

e) při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti uhradit daň“.

K tomu Úřad dodává, že ustanovení o posečkání daně v obou právních předpisech jsou obdobná, a tudíž i závěry týkající se pojmu daňový nedoplatek jsou shodné s těmi obsaženými v pravomocných rozhodnutích Úřadu a v soudní judikatuře (viz bod 34).

37. K odkazu navrhovatele na vyjádření daňových poradců (viz bod 6) a na komentář k zákonu (Jurčík, R.: Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. 1. vydání Praha C.H. Beck, 2006) k významu pojmu „daňový nedoplatek“ Úřad uvádí, že se jedná pouze o názory soukromých osob, které nejsou právně závazné pro postup zadavatele. Zadavatel je povinen postupovat podle zákona a při jeho aplikaci se řídit rozhodovací praxí Úřadu a soudní judikaturou. Pro úplnost Úřad uvádí, že uvedený komentář k zákonu byl překonán judikaturou, konkrétně rozsudkem Krajského soud v Brně sp. zn. 62 Ca 18/2008-78 ze dne 24. 3. 2009.

38. K „informaci o námitce uchazeče“ (viz bod 6) obsahující nevyhovění námitek bez uvedení odůvodnění Úřad uvádí, že z předložené dokumentace a z obsahu této informace vyplývá, že se jednalo pouze o informace ostatním uchazečům o tom, že zadavatel obdržel námitky proti vyloučení, kterým nevyhověl, a současně je uvedeno, že se jednalo o vyloučení pouze z části 1 veřejné zakázky, přičemž se nemohlo jednat o navrhovatele, neboť ten byl vyloučen ze všech třech částí veřejné zakázky.

39. Úřad podle ustanovení § 118 odst. 5 písm. a) zákona návrh zamítne, pokud nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle odstavce 1 nebo 2. Vzhledem k výše uvedenému Úřad zamítl návrh podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

 

 

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

1. Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

2. Praha Music Center spol. s r. o., Ocelářská 937/39, 190 00 Praha 9 – Vysočany

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz