Rozhodnutí: S73/2013/VZ-2876/2013/511/JPo

Instance I.
Věc ve věci veřejné zakázky pod Identifikačním číslem 70994234 a úředním názvem: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace o zrušení výběrového řízení, dle zákona § 114 odst. 1 d) rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Účastníci
  1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
  2. Partner mb, s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 16. 3. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení  B

 

Č. j.:ÚOHS-S73/2013/VZ-2876/2013/511/JPo

 

26. 2. 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 31. 1. 2013 na základě podání, ve kterém žádáte „ve věci veřejné zakázky pod Identifikačním číslem 70994234 a úředním názvem: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace o zrušení výběrového řízení, dle zákona § 114 odst. 1 d) rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky“, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město,
  • navrhovatel − Partner mb, s.r.o., IČ 60489626, se sídlem Na domovině 690, 140 00 Praha 4 – Libuš,

vydává toto

 

usnesení

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – Partner mb, s.r.o., IČ 60489626, se sídlem Na domovině 690, 140 00 Praha 4 – Libuš – v určené lhůtě neodstranil podstatné vady svého podání, které brání pokračování v řízení.

 

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 31. 1. 2013 podání navrhovatele – Partner mb, s.r.o., IČ 60489626, se sídlem Na domovině 690, 140 00 Praha 4 – Libuš (dále jen „navrhovatel“) – ve kterém žádal „ve věci veřejné zakázky pod Identifikačním číslem 70994234 a úředním názvem: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace o zrušení výběrového řízení, dle zákona § 114 odst. 1 d) rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky“.

2. Dnem 31. 1. 2013, kdy Úřad výše uvedené podání obdržel, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zahájeno správní řízení.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město (dále jen „zadavatel“),
  • navrhovatel.

4. Poněvadž z obsahu podání nebylo ani jednoznačně zřejmé, zda se jedná o návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ve smyslu § 113 zákona, a dále nebylo možné identifikovat, jaké veřejné zakázky se podání týká, Úřad ve smyslu § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), navrhovatele dopisem č. j. ÚOHS-S73/2013/VZ-2438/2013/511/JPo ze dne 7. 2. 2012 vyzval k odstranění vad jeho podání, určil mu lhůtu k odstranění vad jeho podání a poučil jej, že jestliže ve stanovené lhůtě neodstraní podstatné vady svého podání, které brání pokračování v řízení, zahájené správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu, zastaví.

5. Navrhovatel v určené lhůtě, ani později podstatné vady svého podání, které brání pokračování v řízení, neodstranil.

6. Podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel v určené lhůtě neodstranil podstatné vady žádosti, které brání pokračování v řízení.

7. S ohledem na skutečnost, že navrhovatel v určené lhůtě, ani později podstatné vady svého podání, které brání pokračování v řízení, neodstranil, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

Obdrží

1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

2. Partner mb, s.r.o., Na domovině 690, 140 00 Praha 4 – Libuš

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz