číslo jednací: S182/2012/VZ-9153/2012/510/KČe

Instance I.
Věc Výstavba bytových domů A/31, B/31, C/29, včetně IS
Účastníci
  1. Město Košťany
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 120 odst. 2 písm. a) zák. č. 137/2006 Sb. - pokuta
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 18. 2. 2013
Související rozhodnutí S182/2012/VZ-9153/2012/510/KČe
R239/2012/VZ-2974/2013/310/DBa
Dokumenty file icon dokument ke stažení 121 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S182/2012/VZ-9153/2012/510/KČe

 

V Brně dne 10. srpna 2012

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 28.3.2012 z moci úřední, jehož účastníkem je

zadavatel – město Košťany, IČ 00266400, Teplická 297, 417 23 Košťany, zastoupené Františkem Voháňkou, starostou,

ve věci možného spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) téhož zákona o veřejných zakázkách zadavatelem v  podlimitní veřejné zakázce „Výstavba bytových domů A/31, B/31, C/29, včetně IS“ zadávané v  otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v Informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 21.11.2008 pod ev.č. VZ 6002519202001, s opravou uveřejněnou tamtéž pod ev.č. VZ 6002519202002 dne 5.12.2008, rozhodl takto:  

 

I.

 

Zadavatel – město Košťany, IČ 00266400, Teplická 297, 417 23 Košťany, se při zadávání veřejné zakázky „Výstavba bytových domů A/31, B/31, C/29, včetně IS“ dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím,  že nedodržel postup stanovený v § 39 odst. 1 téhož zákona, neboť nestanovil lhůtu pro podání nabídek s ohledem na předmět veřejné zakázky, přičemž uvedený postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a zadavatel uzavřel smlouvu na veřejnou zakázku.

 

II.

 

Za spáchání správního deliktu uvedeného ve  výroku I. se zadavateli – městu Košťany, IČ 00266400, Teplická 297, 417 23 Košťany, podle § 120 odst. 2  písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ukládá pokuta ve výši 200 000 Kč (dvě stě tisíc korun českých), která je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

 

 

 

 

Odůvodnění

Podnět

 

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Úřad a „zákon“), obdržel podnět Policie ČR k prošetření postupu zadavatele – město Košťany, IČ 00266400, Teplická 297, 417 23 Košťany, zastoupené Františkem Voháňkou, starostou  (dále jen „zadavatel“), v podlimitní veřejné zakázce „Výstavba bytových domů A/31, B/31, C/29, včetně IS“ zadávané v  otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v Informačním systému o veřejných zakázkách (ISVZ) uveřejněno dne 21.11.2008 pod ev.č. VZ 6002519202001, s opravou uveřejněnou tamtéž dne 5.12.2008. Úřad s  obsahem podnětu, vedeným pod sp.zn. ÚOHS-P603/2011, seznámil zadavatele a současně si od něj vyžádal dokumentaci o veřejné zakázce.

 

Zadávací řízení

 

2. Jak je uvedeno v oznámení o zakázce, předmětem veřejné zakázky je výstavba bytových domů o celkovém počtu 90 bytových jednotek, včetně inženýrských sítí, souvisejících s touto stavbou, v předpokládané hodnotě 85 mil. Kč. Jako základní hodnotící kritérium pro  zadání veřejné zakázky zadavatel stanovil ekonomickou výhodnost nabídky s  tím, že jako dílčí hodnotící kritéria zadavatel určil: nabídkovou cenu – s váhou 90 %, záruční lhůtu za stavební práce (max. 120 měsíců) – s  váhou 5 %  a  pokutu za nedodržení termínu realizace stavby (max. 170 tis. Kč/den) – s váhou 5 %. Z dokumentace o veřejné zakázce (dále jen „dokumentace“) je zřejmé, že zadávací dokumentaci si proti úhradě vyzvedlo celkem osm subjektů.

 

3. Jak vyplývá z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 15.12.2008, zadavatel obdržel celkem čtyři nabídky, přičemž komise pro otevírání obálek s nabídkami u dvou z podaných nabídek konstatovala, že nabídka není úplná (v obou případech se jednalo o nedoložení dokladu odborné způsobilosti dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů). Jak vyplývá ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 16.12.2008, hodnotící komise vyhodnotila jako nejvhodnější nabídku uchazeče HAVI s. r. o., Chabařovice (dále jen „vybraný uchazeč“), s nabídkovou cenou 88 014 131,30 Kč bez DPH. Zadavatel dne 16.12.2008 rozhodl o vyloučení uchazečů, jejichž nabídky byly při otevírání obálek s nabídkami shledány jako neúplné, z  účasti v  zadávacím řízení. Zadavatel dne 19.12.2008 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky, kterou podal vybraný uchazeč.

 

4. Zadavatel dne 28.12.2008 uzavřel s vybraným uchazečem smlouvu o dílo č. 007 (dále jen „smlouva“) v  ceně díla 88 014 131,30 Kč bez DPH a 96 031 050,54 Kč včetně DPH. Zadavatel následně uzavřel dne 28.4.2009 s vybraným uchazečem smlouvu označenou jako Dodatek č. 1 ke smlouvě. Předmětem dodatku je provedení víceprací specifikovaných přiloženým rozpočtem v  ceně 12 433 144,00 Kč bez DPH a 13 552 127,00 Kč včetně DPH (provedení pilotového založení bytového domu). Zadavatel následně uzavřel dne 1.3.2011 s vybraným uchazečem smlouvu označenou jako Dodatek č. 2 ke smlouvě, kterým byl prodloužen termín dokončení a předání prací z důvodu nedostatku finančních prostředků na straně zadavatele. Zadavatel následně uzavřel dne 8.4.2011 s vybraným uchazečem smlouvu označenou jako Dodatek č. 3 ke smlouvě. Předmětem dodatku je provedení víceprací specifikovaných přiloženým rozpočtem v  hodnotě 1 816 200,00 Kč bez DPH a 2 179 440,00 Kč včetně DPH.  Celková hodnota víceprací prezentovaná dodatky č. 1 a č. 3 tak činí 14 249 344,00 Kč bez DPH, což představuje 16,18 % ceny původní veřejné zakázky.

 

Řízení před správním orgánem

 

5. Po posouzení předložené dokumentace Úřad zahájil správní řízení z  moci úřední. Důvodem byly následující pochybnosti: Zadavatel zadávací podmínky uveřejnil v ISVZ dne 21.11.2008. Zadavatel následně provedl úpravy zadávacích podmínek, které byly v ISVZ uveřejněny dne 5.12.2008. Ty se týkaly mj.:

snížení minimální úrovně technického kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona,

zkrácení minimálně požadované záruční lhůty na stavební práce. 

Zadavatel v souvislosti s uvedenou úpravou zadávacích podmínek, ale neprodloužil lhůtu pro podání nabídek, kterou ponechal v termínu do 15.12.2008. Zadavatel současně stanovil nově termín prohlídky místa stavby, a to ve stejný den, kdy bylo opravné oznámení zveřejněno. Zadavatel v  opravném oznámení stanovil nově i konec lhůty pro doručení žádostí o zadávací dokumentaci do 5.12.2008, tedy opět ve stejný den, kdy bylo zveřejněno opravné oznámení.

 

6. Úřad zahájení správního řízení oznámil zadavateli, který je  podle § 116 zákona účastníkem řízení, dopisem ze dne 27.3.2012. Úřad současně usnesením z téhož dne zadavateli stanovil lhůty, ve kterých byl oprávněn navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení svoje stanovisko, resp. se vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Dne 28.3.2012, kdy bylo oznámení zadavateli doručeno, bylo podle § 113 odst. 1 zákona správní řízení zahájeno.  Zadavatel se ke skutečnostem uvedeným v  oznámení o zahájení řízení ve stanovené lhůtě ani později nevyjádřil.

 

7. Úřad přezkoumal na základě § 112 zákona případ ve všech vzájemných souvislostech. Po zhodnocení všech podkladů a  na základě vlastních zjištění konstatuje, že zadavatel nedodržel postup stanovený zákonem pro zadání veřejné zakázky. K tomu uvádí následující rozhodné skutečnosti.

 

Ad I. výroku – naplnění skutkové podstaty správního deliktu

 

Relevantní ustanovení zákona

 

8. Podle § 39 odst. 1 zákona musí být veškeré lhůty určené veřejným zadavatelem stanoveny s ohledem na předmět veřejné zakázky.

 

Zjištění Úřadu vyplývající z  dokumentace o veřejné zakázce

 

9. V šetřeném případě zadavatel oznámení o zakázce uveřejnil v Informačním systému o veřejných zakázkách (ISVZ) pod ev.č. 6002519202001 dne 21.11.2008. Zadavatel následně v ISVZ uveřejnil dne 5.12.2008 formou opravného oznámení úpravu zadávacích podmínek, která spočívala v následujících skutečnostech:

Zadavatel snížil minimální úroveň technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 3 písm. a) zákona. Původně k prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu zadavatel požadoval předložení seznamu minimálně 2 obdobných stavebních prací, každá o objemu minimálně 30 mil. Kč bez DPH. Po úpravě zadávacích podmínek zadavatel minimální úroveň kvalifikačního předpokladu snížil na předložení seznamu minimálně 2 obdobných stavebních prací, každá o objemu minimálně 20 mil. Kč bez DPH.

Zadavatel v zadávací dokumentaci v rámci podmínek financování a platebních podmínek původně stanovil jako minimální záruční lhůtu na stavební práce 60 měsíců, po provedené úpravě stanovil jako minimální záruční lhůtu na stavební práce 36 měsíců. 

Zadavatel, v souvislosti s uvedenými změnami zadávacích podmínek, ale neprodloužil lhůtu pro podání nabídek, kterou ponechal v původním termínu, tj. do 15.12.2008.

 

10.  Zadavatel  dále v opravném oznámení stanovil nově termín prohlídky místa stavby, a to na den 5.12.2008, tedy ve stejný den, kdy bylo opravné oznámení uveřejněno v ISVZ. Zadavatel v opravném oznámení stanovil nově i konec lhůty pro doručení žádostí o zadávací dokumentaci, a to do 5.12.2008. Uvedená lhůta tedy skončila ve stejný den, kdy bylo opravné oznámení uveřejněno v ISVZ.

 

Závěry Úřadu

 

11.  K  uvedeným zjištěním Úřad nejprve v obecné rovině uvádí, že k postupu zadavatelů, kteří mění, resp. upravují podmínky zadávacího řízení v průběhu zadávacího procesu, se vyjádřil Nejvyšší správní soud v rozsudku č. j. 5 Afs 131/2007-131 ze dne 12.5.2008, který lze analogicky vztáhnout i na šetřený případ. Soud zde mj. konstatoval, že změnu je nutné uskutečnit takovým způsobem, který by byl v souladu se zásadami, na kterých zadávací řízení stojí, resp. má-li zadavatel dostát zásadě nediskriminace účastníků, je povinen při změně zadávací dokumentace buď vyhlásit řízení nové, nebo oznámit změnu zadávací dokumentace takovým způsobem, aby nebyli diskriminování žádní potenciální dodavatelé, tj. oznámit změnu zadávací dokumentace stejnou formou, jakou ji sám vyhlásil, a to za dodržení stejných podmínek, zejména zákonem stanovených lhůt. Citované rozhodnutí soudu se vztahuje k zadávacímu řízení realizovanému v  režimu zákona č. 40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uvedený názor však má v rámci uplatnění zásad transparentnosti a nediskriminace v zadávacím řízení obecnou platnost i ve vztahu k zadávacímu řízení realizovanému podle zákona.

 

12.  Zadavatel v šetřeném případě v rámci dodatečné změny zadávacích podmínek snížil svoje požadavky:

co se týče kvalifikace – na minimální úroveň prokázání splnění kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 3 písm. a) zákona,

co se týče obchodních podmínek  –  na minimální záruční lhůtu na stavební práce.

 

13.  Zadavatel v  souvislosti s úpravou zadávacích podmínek sice prodloužil lhůtu pro poskytnutí zadávací dokumentace (do 5.12.2008), resp. stanovil nově i termín prohlídky místa plnění (dne 5.12.2008), vzhledem ke skutečnosti, že však v  týž den, tj. 5.12.2008, byla změna zadávacích podmínek teprve uveřejněna v ISVZ, zadavatel tímto způsobem fakticky znemožnil případnému dodavateli – provedené změny zmírnily i požadavek na prokázání splnění kvalifikace a tudíž mohly zapříčinit změnu v postoji potenciálních dodavatelů ve vztahu k účasti v zadávacím řízení – vyžádat si zadávací dokumentaci, resp. zúčastnit se prohlídky místa plnění, aby tak na základě těchto aspektů dodavatel mohl případně zpracovat a podat relevantní nabídku.

 

14. Zadavatel v  souvislosti s úpravou zadávacích podmínek neprodloužil lhůtu pro podání nabídek a ponechal ji v  původním termínu, tj. do 15.12.2008. Po provedené úpravě zadávacích podmínek, zveřejněné v  ISVZ dne 5.12.2008, tak měl případný dodavatel k dispozici pro zpracování a podání nabídky pouhých 10 dnů, ačkoliv zákon v ustanovení § 39 odst. 3  písm. b) bodu 1 jako minimální lhůtu pro podání nabídek stanovuje  u podlimitních veřejných zakázek v otevřeném řízení 22 dnů.

 

15.  Na základě uvedených skutečností Úřad konstatuje, že tím, že  současně s uvedenými změnami zadávacích podmínek zadavatel neprodloužil lhůtu, kterou má dodavatel v otevřeném řízení k dispozici  pro podání nabídek (viz bod 14. odůvodnění) tak, aby i případní další uchazeči měli stejný prostor pro zpracování nabídky, nepostupoval v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona, neboť nestanovil lhůtu pro podání nabídek s ohledem na předmět veřejné zakázky.

 

16.  Tento postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit i výběr nejvhodnější nabídky, neboť zadavatel neposkytl dalším potenciálním dodavatelům časový prostor pro zvážení možné účasti v zadávacím řízení na základě úpravy zadávacích podmínek a tedy i pro případné zpracování a podání kvalifikované nabídky a v takovém případě nelze vyloučit ani podání výhodnější nabídky, než jakou zadavateli podal vybraný uchazeč.  Uzavřením smlouvy za situace, kdy zadavatel výše popsaným způsobem nedodržel postup stanovený zákonem, tak byla naplněna skutková podstata správního deliktu ve smyslu § 120 odst. 1 písm. a) zákona.

 

17. K uzavření dodatků smlouvy (viz bod 4. odůvodnění) Úřad pro úplnost konstatuje, že celková hodnota víceprací prezentovaná dodatky č. 1 a č. 3 činí 14 249 344,00 Kč bez DPH, což představuje 16,18 % ceny původní veřejné zakázky. Uzavření dodatků č. 1 a č. 3 k původní smlouvě tedy bylo možné v režimu jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) zákona, neboť z dokumentace je zřejmé, že byly naplněny všechny podmínky stanovené v bodech 1. až 3. citovaného ustanovení zákona.

 

Ad II. výroku – uložení pokuty

 

18.  Podle § 120 odst. 1. písm. a) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nedodrží postup stanovený zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře smlouvu s uchazečem podle § 82 zákona.

 

19.  Úřad, v podrobnostech s odkazem na výše uvedené, konstatuje, že zadavatel v  šetřeném případě nedodržel povinnost zákazu diskriminace stanovenou v § 6 zákona, přičemž  postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Tím, že dne 28.12.2008 uzavřel s vybraným uchazečem smlouvu v celkové hodnotě 88 014 131,30 Kč bez DPH a 96 031 050,54 Kč včetně DPH, zadavatel naplnil skutkovou podstatu správního deliktu ve smyslu ustanovení § 120 odst. 1 písm. a) zákona. Úřad připomíná, že zákon označuje za správní delikt nejen jednání, které prokazatelně ovlivnilo zadávací řízení, ale i takové jednání, které mělo pouze potenciál takového ovlivnění. Úvaha Úřadu nad případnými následky úkonů zadavatele je proto součástí správního uvážení Úřadu a je pojmovou součástí skutkové podstaty spáchání správního deliktu. 

 

20.  Podle § 120 odst. 2 zákona se zadavateli za správní delikt uloží pokuta do 5 % ceny zakázky nebo do 10 mil. Kč, pokud cena zakázky nebyla nabídnuta, jde-li o správní delikt podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona. Cena veřejné zakázky, při jejímž zadání se zadavatel dopustil  správního deliktu, činí v šetřeném případě podle smlouvy 96 031 050,54 Kč včetně DPH. Horní hranice možné pokuty tak ve smyslu § 120 odst. 2 písm. a) zákona činí 4 801 552,50 Kč.

 

21.  Podle § 121 odst. 2 zákona, se při určení výše pokuty přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

 

22.  Co se týče způsobu, resp. okolností za kterých byl správní delikt spáchán, Úřad v tomto rozhodnutí konstatoval, že zadavatel nestanovil lhůtu pro podání nabídek adekvátně předmětu veřejné zakázky. Tímto způsobem zadavatel nedodržel postup stanovený v § 39 odst. 1 zákona. Následkem postupu zadavatele fakticky bylo, že se zadávacího řízení nemohli zúčastnit dodavatelé, jejichž kvalifikace odpovídala novým zadávacím podmínkám.

 

23.  Co se týče stupně závažnosti správního deliktu Úřad  konstatuje, že postup zadavatele uvedený ve výroku I. rozhodnutí nepochybně mohl podstatným způsobem ovlivnit výsledek zadávacího řízení, neboť reálně vedl k omezení okruhu potenciálních dodavatelů, přičemž v takovém případě nelze vyloučit ani možnost podání výhodnější nabídky než jakou v zadávacím řízení podal vybraný uchazeč. Úřad proto okolnosti a následky spáchání správního deliktu zadavatelem posoudil vzhledem k potenciálu možnosti ovlivnění výsledků zadávacího řízení jako závažné.

 

24.  S přihlédnutím k okolnostem spáchání správního deliktu a  k nutnosti naplnění sankčních účinků proto Úřad zadavateli uložil pokutu ve výši 200 000 Kč s tím, že ji s ohledem na funkce právní odpovědnosti, která má uložená sankce splnit – tj. postih za porušení povinností stanovených zákonem, resp. prevence, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je s ním v souladu – považuje z tohoto pohledu za vyváženou a rovněž i okolnostem, za kterých byl správní delikt spáchán, přiměřenou.

 

25.  Při určení výše pokuty Úřad musel vzít v úvahu i ekonomickou situaci zadavatele, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v  minimální výši, může jevit jako krajně „nespravedlivá“ (viz nález Ústavního soudu Pl. ÚS 3/02 ze dne 13.8.2002, podle kterého jsou nepřípustné takové pokuty, jež mají pro daný subjekt likvidační charakter). Z  rozpočtu města Košťany na rok 2012 zveřejněného na internetových stránkách zadavatele, vyplývá, že zadavatel podle schváleného rozpočtu předpokládá v  roce 2012 příjmy ve výši 34 583 tis. Kč. Vzhledem k této skutečnosti Úřad konstatuje, že stanovenou výši pokuty nelze vzhledem k výši finančních prostředků, jimiž zadavatel v rámci svého rozpočtu disponuje, považovat za likvidační.

 

26.  Před uložením pokuty Úřad rovněž ověřil, zda je naplněna i podmínka uvedená v § 121 odst. 3 zákona, tj. že odpovědnost právnické osoby, za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

 

27.  Úřad posoudil postup zadavatele ze všech výše uvedených hledisek a vzhledem ke zjištěnému správnímu deliktu zadavatele přistoupil k uložení pokuty, neboť veřejná zakázka již byla realizována a nápravy tedy nelze dosáhnout jinak. Uložená pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu Brno zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710. Jako variabilní symbol zadavatel uvede své identifikační číslo.

 

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

JUDr. Eva Kubišová

 místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

 

Město Košťany, Teplická 297, 417 23 Košťany

 

 

Vypraveno dne:

 

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz