Rozhodnutí: S695/2012/VZ-503/2013/513/JVo

Instance I.
Věc Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora
Účastníci
  1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
  2. EUROVIA CS, a. s.
  3. OHL ŽS, a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 8. 2. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení 145 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S695/2012/VZ-503/2013/513/JVo

 

17.1.2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 23. 11. 2012 na návrh ze dne 21. 11. 2012, jehož účastníky jsou:

· zadavatel - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1,

· navrhovatel – EUROVIA CS, a. s., IČ 45274924, se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1, zastoupená advokátem JUDr. Františkem Scholzem, Advokátní kancelář SCHOLZ & MALÝ s. r. o., IČ 24281867, se sídlem Revoluční 1200/16, 110 00 Praha 1, na základě plné moci ze dne 17. 12. 2012,

· vybraný uchazeč – OHL ŽS, a. s., IČ 46342796, se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno.

ve věci nadlimitní veřejné zakázky „Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 28. 6 2012 a bylo uveřejněno dne 29. 6. 2012 pod ev. č. 222799 a následná oprava odeslána dne 29. 6. 2012 a 15. 8. 2012 uveřejněna dne 2. 7. 2012 a 17. 8. 2012 a bylo uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 11. 7. 2010 pod evidenčním číslem 2012/S 131-218117,

 vydává toto

Usnesení

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – EUROVIA CS, a. s., IČ 45274924, se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1, vzal svůj návrh ze dne 21. 11. 2012 zpět.

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 23. 11. 2012 návrh navrhovatele – EUROVIA CS, a. s., IČ 45274924, se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1, zastoupená advokátem JUDr. Františkem Scholzem, Advokátní kancelář SCHOLZ & MALÝ s. r. o., IČ 24281867, se sídlem Revoluční 1200/16, 110 00 Praha 1, na základě plné moci ze dne 17. 12. 2012 (dále jen „navrhovatel“) na přezkoumání úkonů zadavatele – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávaní nadlimitní veřejné zakázky „Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 28. 6 2012 a bylo uveřejněno dne 29. 6. 2012 pod ev. č. 222799 a následná oprava odeslána dne 29. 6. 2012 a 15. 8. 2012 uveřejněna dne 2. 7. 2012 a 17. 8. 2012 a bylo uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 11. 7. 2010 pod evidenčním číslem 2012/S 131-218117, (dále jen „veřejná zakázka).

2. Úřad obdržel návrh dne 23. 11. 2012 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

o navrhovatel,

o zadavatel,

o vybraný uchazeč – OHL ŽS, a. s., IČ 46342796, se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení pod č. j. ÚOHS-S695/2012/VZ-22422/2012/513/JVo  ze dne 3. 12. 2012. Zároveň jim usnesením č. j. ÚOHS-S695/2012/VZ-22423/2012/513/JVo  z téhož dne stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. V tomto usnesení Úřad rovněž stanovil navrhovateli lhůtu pěti dnů od obdržení usnesení k provedení úkonu, a to doplnění návrhu o doklad o složení doplatku kauce podle ust. § 115 odst. 1 zákona.

5. Dne 7. 12. 2012 obdržel Úřad od navrhovatele doplnění návrhu, jehož součástí byl doklad o složení kauce.

6. Dne 19. 12. 2012 vydal Úřad usnesení č. j. ÚOHS-S695/2012/VZ-23943/2012/513/JVo, ve kterém na žádost navrhovatele prodloužil lhůtu stanovenou usnesením č. j. ÚOHS-S695/2012/VZ-22423/2012/513/JVo, ve které se mohou účastníci řízení vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

7. Dne 8. 1. 2013 obdržel Úřad podání navrhovatele, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu ze dne 21. 11. 2012 na přezkoumání úkonů zadavatele.

8. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

9.  S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal svůj návrh zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad nemá odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1,

2. JUDr. František Scholz, Advokátní kancelář SCHOLZ & MALÝ s. r. o., Revoluční 1200/16, 110 00 Praha 1

3. OHL ŽS, a. s., se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz