Rozhodnutí: S639/2012/VZ-23461/2012/511/KČe

Instance I.
Věc Modernizace trati Rokycany – Plzeň
Účastníci
  1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
  2. OHL ŽS, a.s.
  3. Metrostav a. s.
  4. Subterra a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 1. 1. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení  B

 

Č. j.: ÚOHS-S639/2012/VZ-23461/2012/511/KČe

 

V Brně dne 12. prosince 2012

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 1.11.2012  na návrh, jehož účastníky jsou

 

· zadavatel – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci  dne 5.12.2012 advokátní kanceláří HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS s.r.o, advokátní kancelář, IČ 26454807, Týn 1049/3, 110 00 Praha,

 

· navrhovatel – OHL ŽS, a.s., IČ 46342796, Burešova 938/17, 660 02 Brno,

 

· vybraný uchazeč – obchodní společnosti

Metrostav a. s., IČ 00014915, Koželužská 2246, 180 00 Praha,

S u b t e r r a  a.s., IČ 45309612, Bezová 1658, 147 14 Praha,

účastníci sdružení, kteří v  zadávacím řízení podali na základě smlouvy o  sdružení ze dne 6.6.2012 společnou nabídku pod názvem  „Sdružení MTS + SBT – MTÚ Rokycany – Plzeň“, a ve správním řízení jsou zastoupeni na základě zmocnění ze dne 19.11.2012 společností Metrostav a. s., IČ 00014915, Koželužská 2246, 180 00 Praha,

 

ve věci veřejné zakázky „Modernizace trati Rokycany – Plzeň“, zadávané v  otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v  Informačním systému o  veřejných zakázkách uveřejněno dne 14.2.2012 pod  ev.č. VZ 207579 s  opravami uveřejněnými tamtéž  dne 23.3.2012, 6.4.2012, 4.5.2012 a 18.6.2012 a v Úředním věstníku EU pod zn. 2012/S 39-063560 dne 25.2.2012, s opravami uveřejněnými tamtéž dne 4.4.2012, 12.4.2012, 16.5.2012 a 24.6.2012, vydává toto

 

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – OHL ŽS, a.s., IČ 46342796, Burešova 938/17, 660 02 Brno – vzal dne 5.12.2012 svůj návrh ze dne 1.11.2012 zpět.

 

Odůvodnění

 

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 1.11.2012 návrh navrhovatele – OHL ŽS, a.s., IČ 46342796, Burešova 938/17, 660 02 Brno (dále jen „navrhovatel“) –  na přezkoumání úkonů zadavatele – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha ve správním řízení zastoupená na základě plné moci  ze dne 5.12.2012 advokátní kanceláří HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS s.r.o, advokátní kancelář, IČ 26454807, Týn 1049/3, 110 00 Praha (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Modernizace trati Rokycany – Plzeň“, v  otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v  ISVZ uveřejněno dne 14.2.2012 pod  ev.č. VZ 207579 s  opravami uveřejněnými tamtéž  dne 23.3.2012, 6.4.2012, 4.5.2012 a 18.6.2012 a v Úředním věstníku EU pod zn. 2012/S 39-063560 dne 25.2.2012, s opravami uveřejněnými tamtéž dne 4.4.2012, 12.4.2012, 16.5.2012 a 24.6.2012.

 

2. Dnem 1.11.2012, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

 

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

· zadavatel,

· navrhovatel,

· vybraný uchazeč – obchodní společnosti

Metrostav a. s., IČ 00014915, Koželužská 2246, 180 00 Praha,

S u b t e r r a  a.s., IČ 45309612, Bezová 1658, 147 14 Praha,

účastníci sdružení, kteří v  zadávacím řízení podali na základě smlouvy o  sdružení ze dne 6.6.2012 společnou nabídku pod názvem  „Sdružení MTS + SBT – MTÚ Rokycany – Plzeň“, a ve správním řízení jsou zastoupeni na základě zmocnění ze dne 19.11.2012 společností Metrostav a. s., IČ 00014915, Koželužská 2246, 180 00 Praha.

 

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem ze dne 15.11.2012. Usnesením z téhož dne Úřad účastníkům řízení stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.

 

5. Dne 5.12.2012 obdržel Úřad podání navrhovatele ze dne 4.12.2012, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 1.11.2012.

 

6. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

 

7. S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal svůj návrh zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

 

1. OHL ŽS, a.s., IČ 46342796, Burešova 938/17, 660 02 Brno

 

2. Advokátní kancelář HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS s.r.o, advokátní kancelář, IČ 26454807, Týn 1049/3, 110 00 Praha

 

3. Metrostav a. s., Koželužská 2246, 180 00 Praha

 

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz