číslo jednací: S627/2012/VZ-22327/2012/511/MFl

Instance I.
Věc Poskytování právních služeb
Účastníci
  1. Český rozhlas
  2. Advokátní kancelář CHYTRÝ, VALTROVÁ & partneři, s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 13. 12. 2012
Dokumenty file icon dokument ke stažení 126 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S627/2012/VZ-22327/2012/511/MFl

 

26. listopadu 2012

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle ustanovení § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 29.10.2012, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Český rozhlas, IČ 452 45 053, se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2,
  • navrhovatel − Advokátní kancelář CHYTRÝ, VALTROVÁ & partneři, s.r.o., IČ 272 12 131, se sídlem Rubešova 83/10, 120 00 Praha 2,

ve věci části 5. (právní poradenství v ostatních právních odvětvích) veřejné zakázky „Poskytování právních služeb“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 15.8.2012 pod ev. č. 228092 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 18.8.2012 pod ev. č. 2012/S 158-264444,

rozhodl  takto:

Správní řízení se podle § 117a písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť s podáním návrhu nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 citovaného zákona a navrhovatel – Advokátní kancelář CHYTRÝ, VALTROVÁ & partneři, s.r.o., IČ 272 12 131, se sídlem Rubešova 83/10, 120 00 Praha 2 – kauci nesložil ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

 

Odůvodnění

I. PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

 

1. Český rozhlas, IČ 452 45 053, se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 (dále jen „zadavatel“) uveřejnil dne 15. 8. 2012 pod ev. č. 228092 v informačním systému o veřejných zakázkách oznámení o zakázce „Poskytování právních služeb“ zadávané v otevřeném řízení (dále jen „veřejná zakázka“). Dne 18. 8. 2012 pak bylo oznámení o veřejné zakázce uveřejněno pod ev.č. 2012/S 158-264444 v Úředním věstníku Evropské unie.

2. Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s dodavateli poskytujícími právní poradenství.

3. Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku celkem na šest částí. Předmětem plnění 5. části (právní poradenství v ostatních právních odvětvích) je dle zadávací dokumentace realizace právního poradenství z oblasti ostatních právních odvětví. Toto zahrnuje zejména oblasti občanského, obchodního, správního a trestního práva počínaje přípravou, zpracováním a revizemi právních dokumentů, zastupováním zadavatele v rámci projednávání sporné i nesporné agendy až po poskytování konzultací a poradenství a dále pak všechny ostatní činnosti nespadající pod vymezení částí 1-4 předmětné veřejné zakázky. Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky činí 18 000 000,- Kč, z toho finanční prostředky vyčleněné pro její 5. část zadavatel omezil na 6 000 000,- Kč.

4. V bodu IV.3.4 uveřejněného oznámení o zakázce zadavatel stanovil konec lhůty pro doručení nabídek na 2. 10. 2012 v 10:00 hodin.

5. Z protokolu o jednání hodnotící komise, která z rozhodnutí zadavatele též plnila funkci komise pro otevírání obálek, ze dne 2. října 2012 vyplývá, že nabídku celkem podalo 8 dodavatelů, z toho 5 dodavatelů podalo nabídku na plnění její 5. části.

6. Dne 8. 10. 2012 doručila Advokátní kancelář CHYTRÝ, VALTROVÁ & partneři, s.r.o., IČ 272 12 131, se sídlem Rubešova 83/10, 120 00 Praha 2 (dále jen „navrhovatel“), která sama nabídku v zadávacím řízení na veřejnou zakázku nepodala, zadavateli námitky proti zadávacím podmínkám, a to do 1., 3., 4. a 5. části veřejné zakázky.

7. Vzhledem k tomu, že navrhovatel považoval rozhodnutí zadavatele o námitkách ze dne 18. 10. 2012, kterým nebylo námitkám nevyhověno, za učiněné v rozporu se zákonem, podal dne 29. 10. 2012 písemný návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgánu dohledu nad dodržováním zákona.

 

II. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

8. Úřad obdržel návrh dne 29. 10. 2012 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)  zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Ve stejný den obdržel návrh též zadavatel.

9. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou zadavatel a navrhovatel.

10. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S627/2012/VZ-20817/2012/511/MFl ze dne 5. 11. 2012. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S627/2012/VZ-20827/2012/511/MFl ze dne 5. 11. 2012 uložil navrhovateli, aby doplnil svůj návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 29. 10. 2012 jednak o doklad o složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona na účet Úřadu, jednak o doložení dokladu o doručení námitek zadavateli, a to v obou případech do sedmi dnů ode dne doručení tohoto usnesení.  Citované usnesení bylo navrhovateli doručeno dne 7. 11. 2012, sedmidenní lhůta pro doplnění návrhu tak uplynula dne 14. 11. 2012. V dané lhůtě navrhovatel na výše uvedené usnesení nijak nereagoval.

 

III. ZÁVĚRY ÚŘADU

11. Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že spolu s návrhem na přezkoumání úkonů zadavatele ve věci veřejné zakázky, ani později, nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona, a proto správní řízení podle § 117a  písm. b) zákona zastavil. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

12. Podle ust. § 114 odst. 3 zákona musí návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vedle obecných náležitostí podání obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 115 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4 zákona.

13. Podle § 115 odst. 1 zákona je navrhovatel s podáním návrhu povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 2 000 000 Kč. V případě, že není možné stanovit nabídkovou cenu navrhovatele, nebo že nabídková cena, která je předmětem hodnocení, je při zadávání rámcové smlouvy stanovena pouze jako cena za jednotku plnění nebo v případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy, je navrhovatel povinen složit 100 000 Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese.

14. Podle § 117a odst. b) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem.

15. Dne 29. 10. 2012 podal navrhovatel návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, jehož součástí však nebyl doklad o složení kauce v požadované výši. Podle § 115 odst. 1 zákona činí kauce v tomto případě 100 000,- Kč, protože nabídkovou cenu navrhovatele, který sám nabídku v zadávacím řízení na veřejnou zakázku nepodal, nelze stanovit. Částku kauce v zákonem stanovené výši byl navrhovatel povinen s podáním návrhu složit na účet Úřadu.

16. Vzhledem k tomu, že součástí návrhu navrhovatele nebyl doklad o složení kauce na účet Úřadu, a ani z bankovních výpisů Úřadu nevyplývalo, že kauce byla na jeho účet složena, stanovil Úřad navrhovateli usnesením č. j. ÚOHS-S627/2012/VZ-20827/2012/511/MFl ze dne 5. 11. 2012 lhůtu k doložení dokladu o složení kauce do sedmi dnů ode dne obdržení tohoto usnesení. Zároveň Úřad navrhovatele v odůvodnění usnesení upozornil na skutečnost, že jestliže ve stanovené lhůtě kauci na účet Úřadu nesloží nebo nedoloží doklad prokazující její složení, Úřad podle § 117a písm. b) zákona zahájené správní řízení zastaví.

17. Shora citované usnesení Úřadu bylo navrhovateli doručeno dne 7. 11. 2012. Lhůta k doplnění návrhu o doklad o složení kauce podle ustanovení § 115 odst. 1 zákona marně uplynula dne 14. 11. 2012.

18. Úřad konstatuje, že navrhovatel nedoložil doklad o složení kauce na účet Úřadu ani s podáním návrhu, ani ve lhůtě stanovené Úřadem usnesením č. j. ÚOHS-S627/2012/VZ-20827/2012/511/MFl ze dne 5. 11. 2012. Nedodržel tak zákonem stanovenou podmínku pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterou je podle ustanovení § 114 odst. 3 zákona mimo jiné i doklad o složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona.

19. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nedoplnil návrh o doklad o složení kauce podle ustanovení § 115 odst. 1 ve lhůtě stanovené Úřadem, rozhodl Úřad podle § 117a písm. b) zákona o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

1. Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

2. Advokátní kancelář CHYTRÝ, VALTROVÁ & partneři, s.r.o., Rubešova 83/10, 120 00 Praha 2

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz