Rozhodnutí: S651/2012/VZ-23422/2012/513/PPo

Instance I.
Věc Rekonstrukce žst. Olomouc
Účastníci
 1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 2. OHL ŽS, a. s.
 3. ALPINE Bau CZ s. r. o.
 4. EUROVIA CS, a. s.
 5. Subterra a. s.
 6. Elektrizace železnic Praha a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 3. 1. 2013
Dokumenty file icon dokument ke stažení  B

 

Č. j.:ÚOHS-S651/2012/VZ-23422/2012/513/PPo

 

14. prosince 2012

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 8.11.2012 na návrh ze dne 6.11.2012, jehož účastníky jsou

 • zadavatel – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město,
 • navrhovatel – společnosti
  • OHL ŽS, a.s., IČ 46342796, se sídlem Burešova 938/17, 602 00 Brno, jako vedoucí účastník sdružení na základě plné moci ze dne 16.8.2012 (dále jen „OHL ŽS, a.s.“), a
  • ALPINE Bau CZ s.r.o., IČ 45192286, se sídlem Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí, zastoupená na základě plné moci ze dne 16.8.2012 OHL ŽS, a.s.,

které dne 16.8.2012 uzavřely smlouvu o sdružení za účelem podání společné nabídky,

 • vybraný uchazeč – společnosti
  • EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924, se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1, ve správním řízení zastoupená Advokátní kanceláří Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o., IČ 24225029, se sídlem Karoliny Světlé 301/8, 110 00 Praha - Staré Město, za niž jedná Mgr. Radek Pokorný, jednatel, 
  • Subterra a.s., IČ 45309612, se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4, a
  • Elektrizace železnic Praha a. s., IČ 47115921, se sídlem nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 - Nusle,

které dne 29.8.2012 uzavřely smlouvu o sdružení za účelem podání společné nabídky,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání nadlimitní veřejné zakázky „Rekonstrukce žst. Olomouc“ v otevřeném řízení, jejíž oznámení bylo zveřejněno v Informačním systému veřejných zakázek dne 29.6.2012, pod ev. č. 7205011022750, ve znění oprav provedených dne 17.7.2012, pod ev. č. 7205021022750 a oprav provedených dne 17.8.2012, pod ev. č. 7205031022750 a Úředním věstníku Evropské unie dne 11.7.2012, pod ev. č. 2012/S 131-218121, ve znění oprav provedených dne 28.7.2012, pod ev. č. 2012/S 144-241151 a oprav provedených dne 28.8.2012, pod ev. č. 2012/S 164-272953, vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – společnosti OHL ŽS, a.s., IČ 46342796, se sídlem Burešova 938/17, 602 00 Brno a ALPINE Bau CZ s.r.o., IČ 45192286, se sídlem Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí, které dne 16.8.2012 uzavřely smlouvu o sdružení za účelem podání společné nabídky – vzal dne 11.12.2012 svůj návrh proti postupu zadavatele při otevírání obálek s nabídkami ze dne 6.11.2012 zpět.

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 8.11.2012 návrh navrhovatele – společností OHL ŽS, a.s., IČ 46342796, se sídlem Burešova 938/17, 602 00 Brno a ALPINE Bau CZ s.r.o., IČ 45192286, se sídlem Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí, které dne 16.8.2012 uzavřely smlouvu o sdružení za účelem podání společné nabídky (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání nadlimitní veřejné zakázky „Rekonstrukce žst. Olomouc“ v otevřeném řízení, jejíž oznámení bylo zveřejněno v Informačním systému veřejných zakázek dne 29.6.2012, pod ev. č. 7205011022750, ve znění oprav provedených dne 17.7.2012, pod ev. č. 7205021022750 a oprav provedených dne 17.8.2012, pod ev. č. 7205031022750 a Úředním věstníku Evropské unie dne 11.7.2012, pod ev. č. 2012/S 131-218121, ve znění oprav provedených dne 28.7.2012, pod ev. č. 2012/S 144-241151 a oprav provedených dne 28.8.2012, pod ev. č. 2012/S 164-272953.

2. Dnem 8.11.2012, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

 • zadavatel,
 • navrhovatel, a
 • vybraný uchazeč – společnosti

a. EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924, se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1, ve správním řízení zastoupená Advokátní kanceláří Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o., IČ 24225029, se sídlem Karoliny Světlé 301/8, 110 00 Praha - Staré Město, za niž jedná Mgr. Radek Pokorný, jednatel,

b. Subterra a.s., IČ 45309612, se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4, a

c. Elektrizace železnic Praha a. s., IČ 47115921, se sídlem nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 - Nusle,

které dne 29.8.2012 uzavřely smlouvu o sdružení za účelem podání společné nabídky.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení pod č. j. ÚOHS-S651/ 2012/VZ-21558/2012/513/PPo dne 16.11.2012. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S651/ 2012/VZ-21562/2012/513/PPo ze dne 16.11.2012 stanovil účastníkům správního řízení lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

5. Dne 11.12.2012 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 6.11.2012.

6. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět. 

7. S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal svůj návrh zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

JUDr. Eva Kubišová otisk úředního razítka

místopředsedkyně

 

 

Obdrží:

1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

2. OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno

3. Mgr. Radek Pokorný, Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o., Karoliny Světlé 301/8, 110 00 Praha - Staré Město

4. Subterra a.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4

5. Elektrizace železnic Praha a. s., nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 - Nusle

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz