Definice zadavatele

 

Jiná právnická osoba

 

Rozhodnutí Úřadu ze dne 16. 3. 2018, č. j. ÚOHS-S0031/2018/VZ-08181/2018/532/KSt, potvrzeno rozhodnutím předsedy Úřadu ze dne 11. 6. 2018, č. j. ÚOHS-R0054/2018/VZ-17281/2018/321/ZSř

 

Při přezkumu veřejné zakázky zadávané Dopravním podnikem města Olomouce, a.s. (dále jen „DPMO“) Úřad nejprve ověřoval, zda tento subjekt naplňuje definici zadavatele podle některého z ustanovení § 4 ZZVZ.

Z dikce ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ vyplývá, že do kategorie veřejných zadavatelů se řadí i tzv. jiná právnická osoba, která byla ustanovena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, jež nemají průmyslovou či obchodní povahu, a současně je tato jiná právnická osoba v určitém vztahu ke konkrétnímu veřejnému zadavateli, přičemž tento vztah může být založen buď na základě převážného financování této jiné právnické osoby ze strany veřejného zadavatele, případně na tom, že konkrétní veřejný zadavatel může uplatňovat rozhodující vliv v této jiné právnické osobě nebo že volí více než polovinu členů v statutárním nebo kontrolním orgánu této jiné právnické osoby.

DPMO je akciovou společností, jejímž jediným akcionářem je statutární město Olomouc, přičemž statutární město Olomouc je veřejným zadavatelem podle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ. 

Nemůže být proto sporu o tom, že je zde naplněna jedna (§ 4 odst. 1 písm. e) bod 2. ZZVZ) ze shora popsaných podmínek pro konstatování, že DPMO je veřejným zadavatelem podle § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ. Jestliže totiž 100 % akcií drží statutární město Olomouc, které je veřejným zadavatelem podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona, pak předpoklad výše popsaného „uplatňování rozhodujícího vlivu“ jiného veřejného zadavatele je beze zbytku splněn.

Podmínka uvedená v § 4 odst. 1 písm. e) bodu 1. zákona, totiž že se jedná o právnickou osobu založenou či zřízenou za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, je rovněž splněna, neboť předmětem činnosti DPMO je provozování městské hromadné dopravy ve městě Olomouc, což je možné zařadit mezi potřeby veřejného zájmu, jejichž uspokojování slouží relativně neomezenému okruhu subjektů nacházejících se na daném území.

Potřeby veřejného zájmu se projevují v celé řadě oblastí dané společnosti (komunity). Typicky mezi ně lze řadit např. potřeby projevující se v oblasti hospodářské, sociální, kulturní, dále v oblasti životního prostředí a v neposlední řadě i potřeby týkající se sféry dopravní obslužnosti.

Účelem DPMO není běžná podnikatelská činnost a nejde o standardní tržní subjekt, když nad provozováním městské hromadné dopravy si stát logicky hodlá zachovat určitou míru kontroly a nelze tak tuto službu považovat za službu, která by měla průmyslovou nebo obchodní povahu. Ze stanov vyplývá, že statutárnímu městu Olomouc jako jedinému akcionáři je taktéž ponechána široká pravomoc při výkonu působnosti valné hromady, včetně rozhodování o zásadách a pokynech, kterými se má řídit představenstvo, zejména o zásadních věcech podnikatelské strategie a obchodní politiky společnosti. Lze tak uzavřít, že rovněž podmínka uvedená v § 4 odst. 1 písm. e) bodu 1. zákona, totiž že se jedná o právnickou osobu založenou či zřízenou za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, je splněna.

 

Rozhodnutí Úřadu ze dne 11. 12. 2017, č. j. ÚOHS-S0403/2017/VZ-36101/2017/542/PKn

 

V tomto řízení Úřad ověřil, že zadavatel – Oblastní nemocnice Náchod a.s. – je veřejným zadavatelem podle § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ, jelikož uspokojuje potřebu veřejného zájmu (poskytuje komplexní zdravotnické služby), které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, přičemž je ovládán jiným veřejným zadavatelem podle § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ (Zdravotnickým holdingem, který jakožto vlastník 100 % akcií zadavatele, je schopen přímo ovlivňovat a řídit činnost zadavatele), čímž jsou kumulativně splněny obě podmínky vymezené ve shora citovaném ustanovení zákona. Osoba „zadavatele veřejné zakázky“ je tak prokazatelně dána.

 

cs | en