Poplatek za podání podnětu k přezkoumání úkonů zadavatele

Poplatek za podání podnětu k přezkoumání úkonů zadavatele vybíraný ode dne 1. 10. 2016 (za účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, konkrétně jeho ustanovení § 259)

Správní orgán je povinen přijímat podněty, aby bylo zahájeno řízení z moci úřední (srov. § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Ustanovení § 259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, stanoví:

  1. (1) Za podání podnětu k zahájení správního řízení z moci úřední Úřad od toho, kdo podnět podal, vybere poplatek ve výši 10 000 Kč za každou veřejnou zakázku, ve vztahu k jejímuž zadávání je v podnětu uvedeno pochybení.
  2. (2) Podalo-li podnět více osob společně, vybere se poplatek podle odstavce 1 pouze jednou.
  3. (3) Poplatek je splatný s podáním podnětu na účet Úřadu.
  4. (4) Nebyl-li s podáním podnětu poplatek ve lhůtě dle odstavce 3 zaplacen, podnět se nevyřizuje.
  5. (5) Poplatek se nevrací.
  6. (6) Osvobození od poplatku ani prodloužení lhůty pro zaplacení poplatku není přípustné.
  7. (7) Zákon o správních poplatcích se nepoužije.

V souladu s § 259 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  tedy platí:

Za podání podnětu k zahájení správního řízení z moci úřední Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též jen „Úřad") od toho, kdo podnět podal, vybere poplatek ve výši 10 000 Kč za každou veřejnou zakázku, ve vztahu k jejímuž zadávání je v podnětu uvedeno pochybení.

Podalo-li podnět více osob společně, vybere se poplatek podle předchozího odstavce pouze jednou.

Poplatek je splatný s podáním podnětu na účet Úřadu, tzn. finanční prostředky v odpovídající výši musí být připsány na účet Úřadu nejpozději v den, kdy Úřadu podnět dojde.

Nebyl-li s podáním podnětu poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, podnět se nevyřizuje.

Poplatek je nevratný, osvobození od poplatku ani prodloužení lhůty pro jeho zaplacení není přípustné (bez výjimek).

Pokud tedy někdo k Úřadu podává podnět na zahájení správního řízení v oblasti veřejných zakázek, musí být dle zákona s jeho podáním zaplacen poplatek ve shora uvedené výši.  Číslo účtu Úřadu pro zaplacení poplatku za podání podnětu je: 19-24825621/0710 (ze zahraničí IBAN: CZ27 0710 0000 1900 2482 5621).

Účet je veden u pobočky ČNB v Brně.

Pro rychlou identifikaci platby s podaným podnětem Úřad doporučuje uvést jako variabilní symbol IČO podatele podnětu. V případě podatelů podnětu, kteří nemají IČO, pak Úřad ze shora uvedených důvodů doporučuje ve zprávě pro příjemce uvést jméno a příjmení podatele podnětu.

Jako konstantní symbol pro bezhotovostní platbu se uvádí číslo 1148.

Jako konstantní symbol pro platbu v hotovosti (poštovní poukázkou typu A) se uvádí číslo 1149.

Poplatek je možné uhradit též osobně na pokladně Úřadu.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz