Kauce a správní poplatek

 

Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k výpočtu výše kauce dle ust. § 255 odst. 1 a 2 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  

 

1. Kauce a správní poplatek v řízeních prováděných podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, od 1. 10. 2016

A) KAUCE – § 255 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Navrhovatel je povinen s podáním návrhu, nejde-li o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, složit na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad") kauci, a to ve výši:

  • 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč.
  • V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč.
  • V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Kauce musí být připsána na účet Úřadu nejpozději poslední den lhůty stanovené podle § 251 odst. 2 a 3 a § 254 odst. 3 pro doručení návrhu Úřadu.

Jde-li o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel s podáním návrhu povinen složit na účet Úřadu kauci, a to ve výši:

  • 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč.
  • V případě, že zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč.
  • V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Kauce musí být připsána na účet Úřadu nejpozději poslední den lhůty stanovené podle § 251 odst. 2 a 3 a § 254 odst. 3 ZZVZ pro doručení návrhu Úřadu.

Při výpočtu se kauce zaokrouhluje na celé Kč, a to:

•             do 0,50 Kč na celé jednotky dolů

•             při 0,50 Kč a výše na celé jednotky nahoru.

Číslo účtu orgánu dohledu pro složení kauce: 16010-24825621/0710 [ze zahraničí BIC (SWIFT): CNBACZPP, IBAN: CZ22 0710 0160 1000 2482 5621].

Účet je veden u pobočky ČNB v Brně.

Jako variabilní symbol je vhodné použít IČO navrhovatele.

B) SPRÁVNÍ POPLATEK

Návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (nezaměňovat s podnětem na zahájení řízení) není zpoplatňován podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 

2. KAUCE A SPRÁVNÍ POPLATEK v řízeních prováděných podle zákona č. 137/2006 Sb. od 6. 3. 2015

A ) Kauce - § 115

Navrhovatel je povinen s podáním návrhu složit na účet Úřadu kauci, a to ve výši:

1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč.

V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci 100 000 Kč.

V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Kauce musí být připsána na účet Úřadu nejpozději poslední den lhůty stanovené podle § 114 odst. 4 nebo 5 pro doručení návrhu Úřadu.

Při výpočtu se kauce zaokrouhluje na celé Kč, a to:

do 0,50 Kč na celé jednotky dolů

při 0,50 Kč a výše na celé jednotky nahoru.

Číslo účtu orgánu dohledu pro složení kauce: 16010-24825621/0710 (ze zahraničí BIC (SWIFT): CNBACZPP, IBAN: CZ22 0710 0160 1000 2482 5621)

Účet je veden u pobočky ČNB v Brně. Jako variabilní symbol je vhodné použít IČ navrhovatele.

Úřad v souladu s principem dobré správy upozorňuje navrhovatele a účastníky řízení, že kauci nelze složit na pokladně Úřadu v hotovosti. S ohledem na text ustanovení § 115 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném od 6. 3. 2015 a s poukazem na skutečnost, že zákon upravuje i způsob jakým má být kauce uhrazena, Úřad informuje, že navrhovatel nesplní svoji povinnost podle tohoto ustanovení, předá–li částku odpovídající kauci na pokladně v sídle Úřadu nebo ji uhradí jakýmkoliv jiným způsobem mimo složení kauce na účet Úřadu vedený u ČNB.

S ohledem na výše uvedené ustanovení § 115 odst. 1 zákona Úřad informuje, že jediným zákonem předvídaným způsobem pro úhradu kauce je složení kauce v zákonem stanovené výši na výše uvedený účet Úřadu jako orgánu dohledu. 

B) SPRÁVNÍ POPLATEK

Návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele není zpoplatňován podle zákona o správních poplatcích.

 

3. KAUCE A SPRÁVNÍ POPLATEK v řízeních prováděných podle zákona č. 137/2006 Sb. od 1. 1. 2010

A) KAUCE – § 115

Navrhovatel je povinen spolu s návrhem složit na účet Úřadu kauci, a to ve výši:

a)  1% z nabídkové ceny navrhovatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 2 000 000 Kč,

b)  v případě, že není možné stanovit nabídkovou cenu navrhovatele (tj. v případech, kdy navrhovatel nabídku nepodal) nebo nabídková cena, která je předmětem hodnocení, je při zadávání rámcové smlouvy stanovena pouze jako cena za jednotku plnění nebo v případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy, je navrhovatel povinen složit 100 000 Kč.

Při výpočtu se kauce zaokrouhluje na celé Kč, a to:

do 0,50 Kč na celé jednotky dolů

při 0,50 Kč a výše na celé jednotky nahoru.

Číslo účtu orgánu dohledu pro složení kauce:

16010-24825621/0710 (ze zahraničí BIC (SWIFT): CNBACZPP, IBAN: CZ22 0710 0160 1000 2482 5621)

Účet je veden u pobočky ČNB v Brně. Jako variabilní symbol je vhodné použít IČ navrhovatele.

Úřad v souladu s principem dobré správy upozorňuje navrhovatele a účastníky řízení, že kauci nelze složit na pokladně Úřadu v hotovosti. S ohledem na text ustanovení § 115 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném od 1.1.2010 a s poukazem na skutečnost, že zákon upravuje i způsob jakým má být kauce uhrazena, Úřad informuje, že navrhovatel nesplní svoji povinnost podle tohoto ustanovení, předá–li částku odpovídající kauci na pokladně v sídle Úřadu nebo ji uhradí jakýmkoliv jiným způsobem mimo složení kauce na účet Úřadu vedený u ČNB.

S ohledem na výše uvedené ustanovení § 115 odst. 1 zákona Úřad informuje, že jediným zákonem předvídaným způsobem pro úhradu kauce je složení kauce v zákonem stanovené výši na výše uvedený účet Úřadu jako orgánu dohledu.

B) SPRÁVNÍ POPLATEK

Návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele není zpoplatňován podle zákona o správních poplatcích.

 

4. KAUCE A SPRÁVNÍ POPLATEK v řízeních prováděných podle zákona č. 137/2006 Sb. do 31. 12. 2009

A) KAUCE – § 115

Navrhovatel je povinen spolu s návrhem složit na účet Úřadu kauci, a to ve výši:

a)  1% z nabídkové ceny navrhovatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč,

b)  nejvýše ve výši 2 000 000 Kč, v případě, že není možné stanovit nabídkovou cenu navrhovatele (tj. v případech, kdy navrhovatel nabídku nepodal), je navrhovatel povinen složit 100 000 Kč.

Při výpočtu se kauce zaokrouhluje na celé Kč, a to:

do 0,50 Kč na celé jednotky dolů

při 0,50 Kč a výše na celé jednotky nahoru.

Číslo účtu orgánu dohledu pro složení kauce:

16010-24825621/0710 (ze zahraničí BIC (SWIFT): CNBACZPP, IBAN: CZ22 0710 0160 1000 2482 5621)

Účet je veden u pobočky ČNB v Brně. Jako variabilní symbol je vhodné použít IČ navrhovatele.

Úřad v souladu s principem dobré správy upozorňuje navrhovatele a účastníky řízení, že kauci nelze složit na pokladně Úřadu v hotovosti. S ohledem na text ustanovení § 115 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném od 31. 12. 2009 a s poukazem na skutečnost, že zákon upravuje i způsob jakým má být kauce uhrazena, Úřad informuje, že navrhovatel nesplní svoji povinnost podle tohoto ustanovení, předá-li částku odpovídající kauci na pokladně v sídle Úřadu nebo ji uhradí jakýmkoliv jiným způsobem mimo složení kauce na účet Úřadu vedený u ČNB.

S ohledem na výše uvedené ustanovení § 115 odst. 1 zákona Úřad informuje, že jediným zákonem předvídaným způsobem pro úhradu kauce je složení kauce v zákonem stanovené výši na výše uvedený účet Úřadu jako orgánu dohledu.

B) SPRÁVNÍ POPLATEK

Návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele není zpoplatňován podle zákona o správních poplatcích.

 

cs | en