Veřejné zakázky

Prostřednictvím zadávání veřejných zakázek dochází k výdeji značné části veřejných prostředků. Postup při zadávání veřejných zakázek (mezi které spadají i koncese) upravuje v současně době zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zákon o zadávání veřejných zakázek implementuje sekundární legislativu EU (směrnice č. 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek, č. 2014/25/EU o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a č. 2014/23/EU o udělování koncesí). Postup pro uzavírání smluv v oblasti dopravní obslužnosti upravuje zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, který doplňuje přímo použitelný předpis EU [nařízení (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, ve znění nařízení (EU) č. 2016/2338].

Smyslem těchto předpisů je zajistit volnou a svobodnou soutěž mezi dodavateli zakázek a současně provedení výběru nejvhodnější nabídky transparentním způsobem bez diskriminace uchazečů. Dozor nad dodržováním pravidel pro zadávání veřejných zakázek vykonává ÚOHS od roku 1995.

Sekce veřejných zakázek

Sekce veřejných zakázek se zabývá zejména řešením návrhů dodavatelů směřujících proti možnému nesprávnému postupu zadavatelů podle zákona o zadávání veřejných zakázek, resp. objednatelů podle zákona o veřejných službách v přepravě cestujících. Sekce veřejných zakázek sestává ze čtyř odborů, které provádějí samostatně jednotlivá správní řízení.

Správní řízení

Ve správním řízení Úřad rozhoduje o tom, zda zadavatel (resp. objednatel) při zadávání veřejné zakázky postupoval v souladu se zákonem. Průběh správního řízení, pokud není zákonem o zadávání veřejných zakázek či zákonem o veřejných službách v přepravě cestujících stanoveno jinak, se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. Správní řízení je zahájeno na návrh dodavatele nebo z moci úřední. Proti prvostupňovému rozhodnutí Úřadu je možno podat rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu. Správní řízení o přestupku je pak determinováno dalšími právními předpisy.

Podněty

K Úřadu mohou fyzické či právnické osoby podat podnět. Podmínky pro jeho podání stanovuje zákon o zadávání veřejných zakázek. Úřad se zabývá tím, zda na základě zjištěných skutečností zahájí správní řízení či nikoli. Pokud získá pochybnosti o zákonnosti úkonů zadavatele (resp. objednatele), zahajuje správní řízení z moci úřední.

Ostatní

Úřad při své činnosti sbírá zkušenosti, které jsou podkladem pro věcnou novelizaci zákona, na které spolupracuje s Ministerstvem pro místní rozvoj, které je gestorem legislativy v oblasti zadávání veřejných zakázek. Současně je připomínkovým místem ve vztahu k širokému okruhu právních předpisů. V rámci prevence porušování pravidel pro zadávání veřejných zakázek a přezkumu jejich dodržování vydává Úřad výkladová stanoviska týkající se potenciálně problematických ustanovení zákona.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz

Omluva

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, sídlem Brno, třída Kpt. Jaroše 7, PSČ 604 55, IČO 65349423, se tímto omlouvá společnosti RegioJet a.s., sídlem Brno, Náměstí Svobody 86/17, PSČ 602 00, IČO 28333187, za obsah tiskových zpráv nazvaných „Flixbus soutěží férově, odmítl snahy konkurence o koordinaci cen“ a „Výzvy k dodržování cen jsou ze soutěžního hlediska problematické“ zveřejněných na internetových stránkách www.uohs.cz dne 13. 5. 2019, neboť tyto nevyváženě a zavádějícím způsobem informovaly o postupu společnosti RegioJet a.s. vůči FlixBus CZ s.r.o., sídlem Havlíčkova 1029/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 6015697, ve sporu o případné podnákladové ceny této společnosti, čímž bylo neoprávněně zasaženo do pověsti společnosti RegioJet a.s.