Návrh na přezkoumání úkonů zadavatele

Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

(dále jen „Úřad“) 

podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinného od 1. 10. 2016

Právní úprava přezkoumání úkonů zadavatele je obsažena v § 249 a následujících ustanoveních zákona č. 134/2016 Sb.

Způsob zahájení řízení – § 249

  • na písemný návrh stěžovatele, nebo
  • z moci úřední

Předpoklad pro podání návrhu Úřadu – § 250 odst. 2, § 257 písm. h), § 254

Podání námitek řádně a včas je nezbytným předpokladem pro podání návrhu na přezkoumání ve stejné věci.

Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy (§ 254) může stěžovatel podat bez předchozího podání námitek.

Lhůta pro doručení návrhu Úřadu – § 251 odst. 2 a 3, § 254 odst. 3 a 4

  • Do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítnul.
  • Pokud zadavatel o námitkách ve lhůtě podle § 245 odst. 1 nerozhodl, musí být návrh doručen nejpozději do 25 dnů ode dne odeslání námitek stěžovatelem.
  • Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy musí být doručen do 1 měsíce ode dne, kdy zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
  • Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy uzavřené v režimu rámcové dohody nebo dynamického nákupního systému [dle § 254 odst. 1 písm. d)] musí být doručen do 1 měsíce ode dne, kdy zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Adresa pro doručení návrhu Úřadu - § 252 odst. 3

Návrh a další podání je navrhovatel povinen odeslat Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

ID datové schránky: fs2aa2t

Doručení návrhu zadavateli – § 251 odst. 2 a 3, § 254 odst. 3 a 4

Navrhovatel musí doručit stejnopis návrhu taktéž zadavateli, a to ve lhůtách platných pro doručení návrhu Úřadu.

Proti jakým úkonům zadavatele lze podat návrh – § 250 odst. 1 a 2, § 254 odst. 1, § 267 odst. 1

Návrh lze podat proti všem úkonům i opomenutím zadavatele, které nejsou v souladu se zákonem a v jejichž důsledku vznikla nebo hrozí újma na právech navrhovatele, a to zejména proti

a)      zadávacím podmínkám,

b)      dobrovolnému oznámení,

c)       vyloučení účastníka zadávacího řízení,

d)      rozhodnutí o výběru dodavatele,

e)      volbě druhu zadávacího řízení, nebo

f)       postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254.

Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy na veřejnou zakázku může podat navrhovatel, který tvrdí, že zadavatel uzavřel smlouvu

a)      bez předchozího uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, ačkoli byl povinen toto oznámení, předběžné oznámení nebo výzvu k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení uveřejnit, ledaže uveřejnil dobrovolné oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2,

b)      přes zákaz jejího uzavření stanovený tímto zákonem nebo předběžným opatřením,

c)       na základě postupu mimo zadávací řízení, ačkoli mu bylo pokračování v tomto postupu zakázáno rozhodnutím podle § 263 odst. 7, nebo

d)      postupem podle § 135 odst. 3 nebo § 141 odst. 4, přičemž porušil pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky na základě rámcové dohody nebo v dynamickém nákupním systému a tím ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr dodavatele.

Snížil-li zadavatel postupem podle § 71 odst. 2 písm. b) počet partnerů, je partner, se kterým bylo inovační partnerství z tohoto důvodu ukončeno, taktéž oprávněn podat návrh k Úřadu.

Náležitosti návrhu – § 251 odst. 1, § 253, § 254 odst. 2

Návrh musí vedle obecných náležitostí podání, které jsou stanoveny v § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat následující:

a)      označení zadavatele,

b)      v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli vznikla nebo hrozí újma na jeho právech,

c)       návrhy na provedení důkazů,

d)      čeho se navrhovatel domáhá,

e)      v elektronické podobě písemné důkazní prostředky, jejichž provedení navrhl, nejsou-li součástí dokumentace o zadávacím řízení,

f)       doklad o složení kauce podle § 255 odst. 1 nebo 2, a

g)      doklad o doručení námitek zadavateli v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku.

Náležitosti návrhu uvedené pod písm. a) až f) nemohou být dodatečně měněny ani doplňovány s výjimkou odstranění nedostatků návrhu ve lhůtě stanovené Úřadem. Náležitost návrhu uvedená pod písm. g) nemůže být dodatečně měněna ani doplňována bez dalšího [důsledkem nedoložení dokladu o doručení námitek zadavateli je zastavení správního řízení dle § 257 písm. d)].

K návrhu je nutné doložit plnou moc, pokud je návrh podáván jinou osobou (prostřednictvím právního zástupce).

Návrh proti postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení, musí vedle obecných náležitostí podání, které jsou stanoveny v § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a náležitostí podání dle § 251 odst. 1 obsahovat následující:

a)      uvedení plnění, které zadavatel hodlá mimo zadávací řízení pořídit, a

b)      uvedení postupu, kterým zadavatel hodlá předmětné plnění pořídit.

Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy musí vedle obecných náležitostí podání, které jsou stanoveny v § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a náležitostí podání dle § 251 odst. 1 obsahovat následující:

a)      informaci, kdy se navrhovatel dozvěděl o tom, že zadavatel uzavřel smlouvu postupem podle § 254 odst. 1.

Kauce – § 255 odst. 1 a 2

Navrhovatel je povinen s podáním návrhu, nejde-li o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, složit na účet Úřadu kauci, a to ve výši:

a)      1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč.

b)      V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč.

c)       V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Jde-li o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel s podáním návrhu povinen složit na účet Úřadu kauci, a to ve výši:

a)      1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč.

b)      V případě, že zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč.

c)       V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Kauce musí být připsána na účet Úřadu nejpozději poslední den lhůty stanovené podle § 251 odst. 2 a 3 a § 254 odst. 3 a 4 ZZVZ pro doručení návrhu Úřadu.

Číslo účtu Úřadu pro složení kauce

Účet pro složení kauce je veden u pobočky ČNB v Brně s číslem: 16010-24825621/0710.

Kdy je kauce příjmem státního rozpočtu – § 255 odst. 3 a 4

Kauce je příjmem státního rozpočtu, jestliže Úřad

a)      pravomocným rozhodnutím návrh zamítne podle § 265 písm. a), nebo

b)      pravomocným rozhodnutím rozhodne o zastavení řízení, pokud vzal navrhovatel návrh zpět poté, co bylo v témže správním řízení nepravomocně rozhodnuto o zamítnutí návrhu podle § 265 písm. a), nebo

c)       vzal-li navrhovatel svůj návrh před vydáním rozhodnutí ve věci samé zpět – v takovém případě připadne státu 35 % kauce, nejméně však 30 000 Kč.

Nápravná opatření – § 263

Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele, nedodrží-li zadavatel pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní postup podle části šesté zákona, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele nebo výběr návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

Úřad není vázán návrhem, pokud jde o ukládané nápravné opatření.

Úřad uloží nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení, stanoví-li zadavatel zadávací podmínky v rozporu s tímto zákonem.

Úřad uloží nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení nebo přezkoumávaného úkonu vymezeného v oznámení o zahájení řízení, nedoručí-li zadavatel v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele před uzavřením smlouvy Úřadu podle § 252 odst. 1 nebo § 254 odst. 5 dokumentaci o zadávacím řízení ve stanovených lhůtách, a to ani v dodatečné pětidenní lhůtě stanovené Úřadem.

Úřad může uložit nápravné opatření spočívající toliko ve zrušení rozhodnutí o námitkách v případě, je-li odůvodnění rozhodnutí o námitkách, jímž byly námitky odmítnuty, nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost nebo pro nedostatek důvodů.

Úřad uloží nápravné opatření spočívající podle povahy věci ve zrušení úkonu, proti kterému námitky směřovaly, a všech následných úkonů zadavatele učiněných v zadávacím řízení, nebo ve zrušení celého zadávacího řízení, pokud v průběhu řízení o návrhu zjistí, že zadavatel ve lhůtě podle § 245 odst. 1 nerozhodl ve smyslu § 245 odst. 5 o námitkách, které mu předcházely.

Úřad zadavateli zakáže pokračovat v návrhem napadeném postupu, pokud v řízení o návrhu proti postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení, zjistí, že postup zadavatele je v rozporu s tímto zákonem nebo jej obchází.

Ukládá-li Úřad nápravné opatření s výjimkou zákazu plnění smlouvy, zakáže zároveň zadavateli až do pravomocného skončení řízení uzavřít v zadávacím řízení smlouvu.

Zákaz plnění smlouvy - § 264

Úřad uloží zadavateli v řízení zahájeném na návrh podle § 254 zákaz plnění smlouvy, byla-li smlouva na veřejnou zakázku nebo rámcová dohoda uzavřena postupem uvedeným v § 254 odst. 1.

Úřad v rozhodnutí stanoví lhůtu ne delší než 12 měsíců, jejímž uplynutím je zakázáno plnění smlouvy, pokud zadavatel prokáže, že důvody hodné zvláštního zřetele spojené s veřejným zájmem vyžadují pokračování plnění smlouvy.

Platí, že smlouva, ohledně níž Úřad uložil zákaz plnění, aniž by stanovil odkladnou lhůtu dle předchozího odstavce, je neplatná od samého počátku.

Úřad neuloží zákaz plnění smlouvy podle odstavce 1 v těchto případech:

a)      zadavatel kromě skutečností uvedených v odstavci 3 prokáže zároveň i to, že k ochraně daného veřejného zájmu nepostačuje postup podle odstavce 3 věty první (tj. stanovení odkladné lhůty), nebo

b)      jde o smlouvu na veřejnou zakázku v oblasti obrany nebo bezpečnosti a zároveň by důsledky tohoto zákazu závažným způsobem ohrozily existenci širšího obranného nebo bezpečnostního programu, který má zásadní význam z hlediska bezpečnostních zájmů České republiky.

Náklady řízení – § 266 a dále vyhláška č. 328/2006 Sb.

Úřad i účastníci řízení nesou své náklady.

Součástí rozhodnutí Úřadu, kterým se ukládá nápravné opatření nebo zákaz plnění smlouvy, je též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení. Náklady řízení se platí paušální částkou stanovenou prováděcím předpisem.

Kdy se zadavatel dopustí přestupku – § 268 odst. 1 a § 269 odst. 1 a 2

Zadavatel

a)      nedodrží pravidla stanovená tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní postupy podle části šesté, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele nebo výběr návrhu v soutěži o návrh, a zadá veřejnou zakázku, uzavře rámcovou dohodu nebo se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou,

b)      stanoví zadávací podmínky v rozporu se zákonem a zadá veřejnou zakázku, uzavře rámcovou dohodu nebo se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou,

c)       nepořídí nebo neuchová dokumentaci o zadávacím řízení podle § 216 odst. 1 nebo 2,

d)      postupuje při vyřizování námitek v rozporu s § 245 odst. 1, 2, 3 nebo 4,

e)      nesplní některou z povinností podle § 252 odst. 1, 3 nebo 4, § 254 odst. 5 nebo 6 nebo § 258 odst. 1,

f)       neodešle k uveřejnění oznámení o zadání veřejné zakázky nebo oznámení o uzavření rámcové dohody v souladu s tímto zákonem,

g)      neodešle k uveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení v souladu s tímto zákonem,

h)      neodešle k uveřejnění oznámení o změně smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s tímto zákonem,

i)        neodešle k uveřejnění oznámení o změně doby trvání dynamického nákupního systému na veřejnou zakázku v souladu s tímto zákonem,

j)        neuveřejní písemnou zprávu zadavatele v souladu s § 217 odst. 5, nebo

k)      neuveřejní uzavřenou smlouvu na veřejnou zakázku podle § 219 odst. 1.

Výše pokut za spáchání přestupku – § 268 odst. 2 a 3 a § 269 odst. 3

Za přestupek podle § 268 odst. 1, nejde-li o porušení pravidel stanovených pro postup pro zadávání koncesí, se uloží pokuta do

a)      10 % ceny veřejné zakázky, nebo do 20 000 000 Kč, nelze-li celkovou cenu veřejné zakázky zjistit, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c),

b)      20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d),

c)       1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e).

Za přestupek podle § 268 odst. 1, jde-li o porušení pravidel stanovených pro postup pro zadávání koncesí, se uloží pokuta do

a)      5 % z předpokládané hodnoty koncese, nebo do 20 000 000 Kč, nelze-li předpokládanou hodnotu koncese zjistit, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c),

b)      20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d),

c)       1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e).

Za přestupek podle § 269 (porušení uveřejňovací povinnosti zadavatele) se uloží pokuta do

a)      1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,

b)      200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1.

Jaké jsou opravné prostředky proti rozhodnutí Úřadu a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí vydanému v prvním stupni lze výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

V rámci soudního přezkumu jsou rozhodnutí Úřadu přezkoumávána správním soudem podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

Podání rozkladu není přípustné proti usnesení, kterým

a)      se upravuje vedení správního řízení,

b)      byla stanovena lhůta k provedení úkonu, nebo

c)       byly opraveny zřejmé nesprávnosti, netýká-li se oprava výroku rozhodnutí.

 

 

 

 

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz