Metodické dny veřejného zadávání

Metodické dny jsou pravidelná setkání pořádaná Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, která jsou určena zejména pro zadavatele a dodavatele. Každý metodický den je zaměřen na specifické téma, jež je určeno zejména v souvislosti se změnami legislativy nebo na základě zkušeností z rozhodovací praxe.  

 

Metodický den č. 10 - 26. 6. 2023

„Novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek“
 
Cílem nadcházejícího metodického dne je představit změny, které nejen zadavatele, ale i dodavatele čekají v souvislosti s blížícím se nabytí účinnosti dlouho očekávané novely zákona o zadávání veřejných zakázek. Metodický den bude zaměřen zejména na:
 • projednávání a cíle novelizace
 • změny obecných ustanovení, nové výjimky
 • zadávací lhůtu, jistotu
 • změny v úpravě kvalifikace dodavatelů
 • rámcové dohody a DNS
 • změny závazků ze smluv na veřejné zakázky
 • námitky a jejich vyřizování
 • změny v dozorové části zákona
Akce se koná pouze online a registrace je bezplatná.
 
Program metodického dne Program metodického dne 203 KB

Prezentace z metodického dne

prezentace_metodicky_den_c_10.pdf prezentace_metodicky_den_c_10.pdf 509 KB

Metodický den č. 9 - 21. 3. 2023

„S dodavateli se dá jednat a vyjednávat i při zadávání veřejných zakázek“
 
Cílem nadcházejícího metodického dne je přiblížit méně využívané a neprávem opomíjené způsoby zadávání veřejných zakázek, kterými jsou mj. zjednodušený režim a jednací řízení s uveřejněním. Mnozí zadavatelé jistě mohou mít obavy z méně využívaných postupů, a proto je na místě je blíže představit. Ke slovu budou přizváni odborníci pro oblast veřejného zadávání, a to zástupci Asociace pro veřejné zakázky. Ta má již přímo ve svém sloganu „Sdílíme dobrou praxi“. Její představitelé v rámci metodického dne přiblíží nejen svůj pohled na dané možné zadávací postupy, ale budou též sdílet zkušenosti s jejich využíváním v praxi. To vše bude samozřejmě doplněno o poznatky rozhodovací praxe Úřadu. Vzhledem k hlavnímu tématu, kterým je jednání s dodavateli, se přednášející v rámci metodického dne budou rovněž zabývat institutem předběžných tržních konzultací.
Akce se koná pouze online a registrace je bezplatná.
 
Program metodického dne Program metodického dne 203 KB
 

Prezentace z metodického dne

 

Blok č. 1 - Předběžné tržní konzultace, zjednodušený režim Blok č. 1 - Předběžné tržní konzultace, zjednodušený režim 2.7 MB

Blok č. 2 - Jednací řízení s uveřejněním (obecně, rozhodovací praxe) Blok č. 2 - Jednací řízení s uveřejněním (obecně, rozhodovací praxe) 486 KB

Blok č. 3 - Jednací řízení s uveřejněním (předběžné nabídky, jednání o předběžných nabídkách, hodnotící pohovory) Blok č. 3 - Jednací řízení s uveřejněním (předběžné nabídky, jednání o předběžných nabídkách, hodnotící pohovory) 1.3 MB

 Odpovědi na dotazy položené v průběhu metodického dne Odpovědi na dotazy položené v průběhu metodického dne 282 KB

 

METODICKÝ DEN Č. 8 - 13. 9. 2022

Osmý metodický den pořádaný online Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve spolupráci s časopisem Veřejné zakázky se zaměří na aktuální téma v období zvyšování cen, a to na řízení cenového rizika ve veřejném zadávání.

Zodpovědný přístup k zadávání veřejných zakázek aneb řízení cenového rizika ve veřejném zadávání 
 

Prezentace a odpovědi na dotazy z metodického dne

Postup před zahájením zadávacího řízení – důležitost přípravy Postup před zahájením zadávacího řízení – důležitost přípravy 1.7 MB

Závazky z uzavřených smluv a jejich změny Závazky z uzavřených smluv a jejich změny 470 KB

 

 Otázky a odpovědi z 8. metodického dne  Otázky a odpovědi z 8. metodického dne 238 KB

METODICKÝ DEN Č. 7 - 26. 4. 2022

Sedmý metodický den byl zaměřen na nepopulární kroky v zadávacím řízení - na vylučování účastníků a rušení zadávacího řízení.  

Prezentace z metodického dne

Kdy a jak (ne)přistoupit ke zrušení zadávacího řízení 

Vyloučení účastníka ze zadávacího řízení z důvodu podezření na bid rigging 

Vyloučení účastníka ze zadávacího řízení 

 

Odpovědi na vybrané dotazy posluchačů

Odpovědi na vybrané dotazy – 7. metodický den (k otázce vylučování) 

 

Metodický den č. 6 - 24. 2. 2022

Šestý metodický den byl v režii zástupců odboru druhostupňového rozhodování a byl věnován tématům z rozhodovací praxe Úřadu a judikatury soudů, například otázce nastavení a prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) a b) zejména s ohledem na zásadu transparentnosti; MNNC z pohledu aktuální rozhodovací praxe; které smlouvy představují veřejné zakázky/koncese a které nikoliv; nákup akcií a ZZVZ. 

Prezentace z metodického dne 

 

METODICKÝ DEN Č. 5 - 8. 12. 2021

Náplní 5. metodického dne byla nejprve prezentace odpovědí na dotazy, které Úřad obdržel v souvislosti s tématy prezentovanými v rámci 4. metodického dne, a to jak ve vztahu k objasňování a doplňování nabídek, tak změnám smluv. Znění dotazů naleznete v odkazu níže.

Další náplní metodického dne byla rozhodovací praxe  k možnosti využití jednacího řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek. Zbývající část metodického dne byla věnována prezentaci tématu „zvláštní postupy podle části šesté zákona“ a vychází zejména ze souhrnu dotazů, které Úřad obdržel k možnostem využití a aplikaci dynamického nákupního systému a rámcových dohod. 

Prezentace a materiály z metodického dne 

Dotazy k probíraným tématům 
Odpovědi na dotazy 
Jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 5 ZZVZ - překlenovací (nouzové)řešení 
Rámcové dohody 
Dynamický nákupní systém - podceňovaná budoucnost veřejného zadávání? 

 

METODICKÝ DEN Č. 4 – 2. 11. 2021

Náplní 4. metodického dne byla témata, která reflektují nejčastější dotazy a náměty, jež byly zainteresovanými stranami zaslány na základě výzvy Úřadu v průběhu srpna 2021.
 
Jednalo se o následující okruhy:
 • nové zásady - § 6 odst. 4 ZZVZ, 
 • střet zájmů dle § 44 ZZVZ,
 • vysvětlení, doplnění a změna nabídky dle § 46 ZZVZ,
 • změny závazků ze smluv dle § 100 a § 222 ZZVZ.

Prezentace  a materiály z metodického dne

 Prezentace z bloku č. 1 322 KB

 Prezentace z bloku č. 2 463 KB

 Prezentace z bloku č. 3 457 KB 

 

METODICKÝ DEN Č. 3 - 24. 6. 2021

Posouzení nabídek, oznamování výběru dodavatele a problematika zakázaných dohod ve veřejném zadávání (tzv. bid rigging).

Prezentace a materiály z metodického dne

Posouzení nabídek (včetně problematiky vyjasňování a doplňování nabídek) a požadavky na způsob oznamování výběru dodavatele 

Problematika zakázaných dohod ve veřejném zadávání (tzv. bid rigging) - Kamil Nejezchleb

Posuzování mimořádně nízké nabídkové ceny v rozhodovací praxi ÚOHS a soudů - Petr Vévoda 

 

METODICKÝ DEN Č. 2 - 27. 5. 2021

Hodnocení nabídek, jak z hlediska nastavení hodnoticích kritérií, tak provedení hodnocení, a to se zohledněním nových základních zásad.

Prezentace a materiály z metodického dne

Komentovaná videoprezentace k hodnocení nabídek   YOUTUBE

Hodnocení nabídek 

Nad rozhodovací praxí k hodnocení nabídek 

Leona Gergelová Šteigrová: Odpovědné veřejné zadávání při hodnocení nabídek 

 

METODICKÝ DEN Č. 1 - 18. 3. 2021

Vymezení předmětu veřejné zakázky, a to i při zohlednění nově stanovené základní zásady v § 6 odst. 4 ZZVZ a požadavků na kvalifikovanost dodavatelů.

Prezentace a materiály z metodického dne

Prezentace ÚOHS 

Komentovaná videoprezentace YOUTUBE

Prezentace MMR - Pavel Herman 

Odpovědi na dotazy 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz