Lesy ČR jsou zadavatelem a porušily tak zákon

31. 8. 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vydal prvostupňové rozhodnutí ve věci postupu státního podniku Lesy ČR při výběru dodavatelů na zajištění lesnických činností. Správní řízení bylo zahájeno na základě návrhu společnosti CE WOOD.

Vzhledem k tomu, že Lesy ČR při výběru dodavatelů nepostupovaly podle zákona o veřejných zakázkách, byla předmětem řízení především otázka, zda tato společnost je či není dle uvedeného zákona zadavatelem. ÚOHS se ve svém rozhodnutí přiklonil k závěrům Evropské komise i navrhovatele a potvrdil, že Lesy ČR byly povinny podle zákona postupovat. Zamítl však návrh společnosti CE WOOD zakázat plnění stávajících, případně uzavírání nových smluv.

Co se týče merita rozhodnutí, tedy problematiky zda Lesy ČR jsou či nejsou zadavatelem, měl ÚOHS k dispozici 3 posudky, které si vzájemně protiřečily. Obecně platí, že veřejným zadavatelem je mj. právnická osoba, která byla zřízena zákonem nebo na základě zákona za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu a je financována převážně veřejnými zadavateli, nebo je veřejnými zadavateli řízena nebo veřejní zadavatelé jmenují více než polovinu členů v jejím správním, řídícím či kontrolním orgánu. Lesy ČR v průběhu správního řízení tvrdily, že nejsou veřejným zadavatelem, neboť v jejich případě není splněna ani jedna ze shora uvedených podmínek.

Dle ÚOHS přitom z rozsudků Evropského soudního dvora vyplývá, že v případě, kdy určitý subjekt vykonává částečně činnost sloužící k uspokojování potřeb veřejného zájmu a současně i jinou běžnou obchodní činnost, je považován za zadavatele v plném rozsahu své činnosti. Tuto podmínku Lesy ČR splňují činností odborného lesního hospodáře. Vykonávají tak veřejnou službu, kterou by jinak musel zajistit stát.

Dle názoru ÚOHS jsou Lesy ČR zadavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách. Uvedený podnik ale při zadávání předmětné zakázky, kterou měl zadat jako nadlimitní nepostupoval podle zákona. ÚOHS při úvahách o případném uložení sankce za porušení zákona vzal v úvahu skutečnost, že v minulosti vydal rozhodnutí (která vycházela z nesprávných a neúplných předpokladů), z nichž bylo možno učinit závěr, že Lesy ČR nejsou veřejným zadavatelem. Z uvedeného důvodu se rozhodl upustit od uložení sankce. 

Navrhované předběžné opatření ani zákaz plnění z uzavřených smluv orgán dohledu neuložil, neboť nechtěl nadměrně zasahovat do smluvních vztahů a je si vědom toho, že Lesy ČR musí po omezenou dobu v nezbytně nutném rozsahu mít zajištěny dodávky dřeva pro své odběratele, než vstoupí v platnost nové smlouvy, které budou uzavřeny na základě obdržených nabídek v zadávacím řízení.

Chronologický přehled úkonů ÚOHS v kauze Lesy ČR 

22. října 2004 – společnost Lesy ČR (LČR) předložila Úřadu své obchodní smlouvy k posouzení jejich souladu se soutěžním právem a požádala o zařazení do leniency programu

15. prosince 2004 – podnět společnosti CE WOOD ve věci možného zneužití dominantního postavení (zkrácení výpovědní doby, nedohoda o cenách)

14. ledna 2005 – Úřad zahájil správní řízení se společností LČR z hlediska možného porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže

20. ledna 2005 – ÚOHS vydal předběžné opatření, kterým zakázal vypovídání smluv ze strany LČR

4. dubna 2005 – zrušení předběžného opatření poté, co společnost LČR vypustila z připravovaných smluv protisoutěžní ustanovení

6. června 2005 – Úřad vydal rozhodnutí o zastavení správního řízení s LČR, v němž uložil opatření zajišťující ochranu hospodářské soutěže

22. června 2005 – Lesy ČR zveřejnily oznámení o zadání výběrového řízení na zajištění lesnických prací, vč. Seznamu smluvních územních jednotek, pro které je výběrové řízení vyhlášeno

14. října 2005 – CE WOOD podal návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele k ÚOHS

31. ledna 2006 – Úřad vydává rozhodnutí, v němž konstatuje, že LČR jsou zadavatelem dle zákona o veřejných zakázkách a svým postupem tento zákon porušily¨

Tiskový a personální odbor ÚOHS

27. července 2020 / Předseda ÚOHS má být odvolán kvůli nezávislému rozhodování o zakázkách ministerstev Koaliční rada dnes bude rozhodovat o tom, zda by měla vláda podat prezidentovi České republiky návrh na odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje. Předseda...

23. července 2020 / Vyjádření ÚOHS k dnešním informacím médií ohledně návrhu na odvolání předsedy Úřadu Více než rok trvající veřejně publikované spekulace a mnohdy i nepravdivá a stále se opakující prohlášení v médiích poškozují důvěru v Úřad a jeho předsedu. Úřad i pod tímto...

17. července 2020 / Město Dobříš nezákonně využilo „ in house“ zadání, pokuta činí 500 000 korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zamítl rozklad města Dobříš ve věci veřejné zakázky na zajištění nakládání s komunálními odpady, kterou město realizovalo prostřednictvím...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz