Předseda rozklady ve věci mýtného zamítl

31. 8. 2006
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Pecina věcně potvrdil závěr předchozích rozhodnutí Úřadu ve věci mýtného.

Oba vyloučení uchazeči, kteří postup ministerstva dopravy napadli, tedy sdružení MYTIA a společnost AUTOSRADE, byli vyloučeni v souladu se zákonem. Závěry dvou rozhodnutí předsedy ze dne 14.3.2006 jsou tedy ve svých důsledcích totožné se závěry prvostupňových rozhodnutí Úřadu z konce ledna.

Sdružení MYTIA bylo oprávněně vyloučeno, když obsahově neprokázalo celý rozsah významných služeb tak, jak je zadavatel definoval v zadávací dokumentaci. MYTIA nedoložila požadované reference na jeden z klíčových komponentů systému. Dále nebyla splněna zadávací podmínka, neboť nabízený systém neshromažďuje v reálném čase data o všech automaticky provedených mýtných transakcích centrálně. Tato podmínka nebyla splněna i přesto, že obsahovala několik dalších dílčích podmínek, z nichž některé nebyly zadavatelem stanoveny zcela jednoznačně, což nelze v žádném případě přičítat k tíži uchazečů. Rozpor se zákonem nebyl shledán ani v postupu hodnotící komise, což namítala také AUTOSTRADE. Přítomnost jiných osob než členů hodnotící komise na jednání je ponechána v kompetenci zadavatele a hodnotící komise. Předmětem přezkumu úkonů zadavatele Úřadem jsou jen výsledky práce komise, nikoli myšlenkové procesy jejích členů. Naopak neoprávněně byla MYTIA vyloučena vzhledem ke kvalifikačnímu kritériu „přehled počtu zaměstnanců“. Sdružení splnilo také zadávací podmínku ohledně šifrování datové komunikace.

Společnost AUTOSTRADE byla také oprávněně vyloučena, a to z několika důvodů. Ve své nabídce nedoložila některé certifikáty, které zadavatel požadoval, ani příslušný ekvivalent, který by mohl zadavatel přijmout. Nedoloženy byly také výpisy z Rejstříku trestů u dvou členů správní rady společnosti. Také v dalším postupu zadavatele ohledně AUTOSTRADE neshledal ÚOHS pochybení. Jedinou výjimkou je pozdní odeslání sdělení o vyřízení námitek. Toto pochybení však nemělo vliv na stanovení pořadí nabídek.

Oba vyloučení uchazeči v rozkladovém řízení nově namítali, že reference předložené vybraným uchazečem Kapsch jsou nedostatečné. S tímto názorem se však ÚOHS neztotožnil. Taktéž samotný fakt, že zadavatel neprováděl hodnocení nabídek, není v rozporu se zákonem, neboť po vyloučení 3 uchazečů ze 4 neexistovala jiná nabídka, se kterou by ji bylo možné porovnat. Tím však není dotčena povinnost zadavatele plynoucí z rozpočtových pravidel, aby vynakládal veřejné prostředky hospodárně. Měl by tedy provést ekonomickou úvahu o tom, zda je možné a hospodárné jedinou zbylou nabídku přijmout. Tato otázka však již nespadá do přezkumné pravomoci Úřadu.

Obě rozhodnutí budou pravomocná okamžikem jejich doručení účastníkům řízení. Ve stejném okamžiku skončí platnost předběžného opatření, které bylo vydáno v prosinci 2005. Zakázka tak může být realizována.

Tiskový a personální odbor ÚOHS

27. července 2020 / Předseda ÚOHS má být odvolán kvůli nezávislému rozhodování o zakázkách ministerstev Koaliční rada dnes bude rozhodovat o tom, zda by měla vláda podat prezidentovi České republiky návrh na odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje. Předseda...

23. července 2020 / Vyjádření ÚOHS k dnešním informacím médií ohledně návrhu na odvolání předsedy Úřadu Více než rok trvající veřejně publikované spekulace a mnohdy i nepravdivá a stále se opakující prohlášení v médiích poškozují důvěru v Úřad a jeho předsedu. Úřad i pod tímto...

17. července 2020 / Město Dobříš nezákonně využilo „ in house“ zadání, pokuta činí 500 000 korun Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zamítl rozklad města Dobříš ve věci veřejné zakázky na zajištění nakládání s komunálními odpady, kterou město realizovalo prostřednictvím...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz